Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määruse nr 74 "Töötajate tervisekontrolli kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 24, 431

Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määruse nr 74 "Töötajate tervisekontrolli kord" muutmine

Vastu võetud 28.02.2006 nr 26

Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 13 lõike 1 punkti 7 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määruses nr 74 «Töötajate tervisekontrolli kord» (RTL 2003, 56, 816) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Töötaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga tööle asumise esimese kuu jooksul ning edaspidi töötervishoiuarsti näidatud ajavahemiku järel, kuid mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul ning alaealise töötaja puhul mitte harvem kui üks kord kahe aasta jooksul.»;

2) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

« § 71. Määruse rakendamine

Alaealine töötaja, kes on läbinud tervisekontrolli enne 1. aprilli 2006. a, läbib järgmise tervisekontrolli otsuses märgitud ajal.»

§ 2. Määrus jõustub 1. aprillil 2006. a.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json