Teksti suurus:

Põllumajandusministri 3. detsembri 2002. a määruse nr 80 "Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.03.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 23, 387

Põllumajandusministri 3. detsembri 2002. a määruse nr 80 "Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele" muutmine

Vastu võetud 01.03.2006 nr 29

Määrus kehtestatakse «Loomakaitseseaduse» § 3 lõike 4 punkti 1, § 9 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 «Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» punktide 4 ja 5 alusel.

Põllumajandusministri 3. detsembri 2002. a määrust nr 80 «Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele1» (RTL 2002, 138, 2029) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Loomakaitseseaduse» § 3 lõike 4 punkti 1, § 9 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 «Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» punktide 4 ja 5 alusel.»;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

« (7) Nooremistel ja emistel peab olema pidev juurdepääs tervisele ohutule tuhnimismaterjalile.

(8) Tiinetele nooremistele ja emistele tuleb vajaduse korral teha sise- ja välisparasiitide tõrjet. Enne poegimissulgudesse paigutamist tuleb tiined nooremised ja emised puhastada.»;

3) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Sigade pidamise ruumis või ehitises peab sigadel olema pidev juurdepääs tervisele ohutule tuhnimismaterjalile, mida on piisavas koguses ja mis sobib sigade uudishimu ja tuhnimisvajaduse rahuldamiseks.»;

4) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Mitteimetavatele tiinetele nooremistele ja emistele tuleb nälja kustutamiseks ja närimisvajaduse rahuldamiseks anda piisav kogus mahukat või kiudaineterikast sööta ning energiasööta.»;

5) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Nooremiste ja emiste rühmas pidamise korral tuleb kasutada selliseid söötmise vahendeid ja seadmeid, mille puhul on tagatud, et iga siga saab piisaval hulgal sööta.»;

6) paragrahvi 20 tekstis asendatakse sõnad «§ 12 lõike 2 ja § 7 lõigete 2–6 nõuded, mida nad peavad täitma alates 2013. aasta 1. jaanuarist» sõnadega «§ 12 lõike 2 ja § 7 lõigete 2–7 nõuded, mida nad peavad täitma alates 2013. aasta 1. jaanuarist»;

7) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«1 nõukogu direktiiv 91/630/EMÜ, milles sätestatakse sigade kaitse miinimumnõuded (EÜT L 340, 11.12.1991, lk 33–38), muudetud direktiividega 2001/88/EÜ (EÜT L 316, 01.12.2001, lk 1–4), 2001/93/EÜ (EÜT L 316, 01.12.2001, lk 36–38)».

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json