Teksti suurus:

Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja vangistusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 12, 79

Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja vangistusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.02.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. märtsi 2006. a otsusega nr 983

§ 1. Isikut tõendavate dokumentide seaduses (RT I 1999, 25, 365; 2004, 28, 189) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

« § 71. Dokumendikohustuse erisus

Vanglas kinni peetaval isikul ei pea olema isikutunnistust ega reisidokumenti.»;

2) paragrahvi 112 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« (21) Kui dokumendi taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda taotlejal dokumendi väljaandmise taotluse esitamiseks isiklikult pöörduda selleks pädevasse asutusse, võib dokumendi väljaandmise taotluse edastada dokumendi taotleja kirjalikul nõusolekul valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi poolt selleks volitatud töötaja pärast dokumendi taotleja isiku tuvastamist.

(22) Vanglas kinni peetava isiku dokumendi väljaandmise taotluse võib edastada vangla direktori poolt volitatud vanglatöötaja dokumendi taotleja isiku tuvastamise järel.»;

3) paragrahvi 112 täiendatakse lõigetega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

« (61) Kui dokumendi kasutaja terviseseisund püsivalt ei võimalda ilmuda dokumendi väljastamiseks isiklikult käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud dokumendi väljastaja asukohta, võib dokumendi väljastaja anda dokumendi kasutaja kirjalikul nõusolekul dokumendi väljastamiseks üle valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi poolt selleks volitatud töötajale.

(62) Vanglas kinni peetava isiku dokumendi võib väljastamiseks üle anda vangla direktori poolt volitatud vanglatöötajale.»;

4) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Vanglas kinni peetavale isikule keeldutakse dokumendi väljaandmisest, kui tal on samaliigiline kehtiv dokument ja dokumendi väljaandmise aluseks olevad asjaolud ei ole muutunud.»

§ 2. Vangistusseaduses (RT I 2000, 58, 376; 2006, 7, 42) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vanglasse vastuvõtmisel kinnipeetavaga kaasas olevad isiklikud asjad ja tema isikut tõendavad dokumendid võtab vangla juhtkond hoiule. Kinnipeetava isikutunnistuse digitaalset kasutamist võimaldavad koodid võetakse hoiule kinnipeetava soovil.»;

2) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kinnipeetava isikut tõendavad dokumendid hoitakse tema isiklikus toimikus. Isikutunnistuse digitaalset kasutamist võimaldavad koodid hoitakse isikutunnistusest eraldi.»;

3) seadust täiendatakse §-ga 181 järgmises sõnastuses:

« § 181. Vanglas kinnipidamise õiend

(1) Kinnipeetaval on õigus taotleda vanglas kinnipidamise kohta õiendit, mis on isikut tõendav dokument isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõike 1 ja § 4 lõike 1 tähenduses.

(2) Vangla annab isikule käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õiendi, kui isikul ei ole muud kehtivat isikut tõendavat dokumenti.

(3) Vanglas kinnipidamise õiendiga võib kinnipeetav tõendada oma riigis viibimise seaduslikkust ja isikut avalik-õiguslikes ja eraõiguslikes suhetes, sealhulgas perekonnaseisutoimingute ja notariaaltoimingute tegemisel.

(4) Vanglas kinnipidamise õiend kehtib kuni isiku vanglast vabastamiseni. Vabastamisel võtab vangla õiendi isikult ära ning lisab selle kinnipeetava isiklikku toimikusse.

(5) Õiendite üle, mis on vanglas kinnipidamise kohta välja antud, peetakse arvestust.

(6) Vanglas kinnipidamise õiendi vormi ja sellele kantavate andmete loetelu kehtestab justiitsminister määrusega.»;

4) seadust täiendatakse §-ga 321 järgmises sõnastuses:

« § 321. Väljasõidutunnistus

(1) Väljasõidu ajaks antakse kinnipeetavale väljasõidutunnistus, mis on väljasõidu ajal kinnipeetava isikut tõendav dokument isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõike 1 ja § 4 lõike 1 tähenduses.

(2) Väljasõidutunnistusega võib kinnipeetav väljasõidu ajal tõendada oma riigis viibimise seaduslikkust ja isikut avalik-õiguslikes ja eraõiguslikes suhetes, sealhulgas perekonnaseisutoimingute ja notariaaltoimingute tegemisel.

(3) Väljasõidutunnistus kehtib kuni väljasõidutunnistusele märgitud väljasõidu aja lõpuni. Väljasõidult naasnud kinnipeetavalt võtab vangla väljasõidutunnistuse ära ning lisab selle kinnipeetava isiklikku toimikusse.

(4) Väljasõidutunnistuse vormi ja sellele kantavate andmete loetelu kehtestab justiitsminister määrusega.»;

5) paragrahvi 76 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) seadust täiendatakse §-ga 761 järgmises sõnastuses:

« § 761. Vanglast vabastamise õiend

(1) Vanglast vabastamisel või tingimisi enne tähtaega vabastamisel annab vangla isikule vanglast vabastamise õiendi kehtivusajaga kuus kuud.

(2) Vanglast vabastamise õiendi vormi ja sellele kantavate andmete loetelu kehtestab justiitsminister määrusega.»;

7) paragrahvi 93 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Vahistatule antakse tema taotluse alusel käesoleva seaduse §-s 181 sätestatud õiend, kui vahistatul ei ole muud kehtivat isikut tõendavat dokumenti.»

§ 3. Rakendussätted

Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. aprillil.

(2) Paragrahvi 2 punktid 3, 4, 6 ja 7 jõustuvad 2006. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json