Teksti suurus:

Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.03.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 12, 80

Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.02.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. märtsi 2006. a otsusega nr 986

I. Eesti Rahvusraamatukogu seaduses (RT I 1998, 34, 488; 2002, 57, 357) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1. Seaduse reguleerimisala

Käesolevas seaduses sätestatakse Eesti Rahvusraamatukogu (edaspidi Rahvusraamatukogu) õiguslik seisund, ülesanded rahvus- ja parlamendiraamatukoguna, teadus- ja arendusasutusena ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste raamatukoguna, Rahvusraamatukogu juhtimise korraldus ja riiklik järelevalve Rahvusraamatukogu tegevuse üle.»

§ 2. Paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Rahvusraamatukogu eesmärk ja põhiülesanded

(1) Rahvusraamatukogu eesmärk on suurendada oma tegevuse kaudu ühiskonnas teadmistele ja informeeritusele rajanevat algatusvõimet, teadlikkust ja vastutustunnet, edendada Euroopa ühisväärtusi, kultuuri, demokraatiat ja riiki.

(2) Rahvusraamatukogu põhiülesanded on:
1) rahvuslike kultuuriväärtuste ja infovarade kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine;
2) teadus- ja arendustegevus ning sellele tuginevate infoteenuste osutamine ühiskonnale.»

§ 3. Paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Rahvusraamatukogu registreeritakse teadus- ja arendusasutuste alamregistris teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses sätestatud korras. Rahvusraamatukogu teadus- ja arendustöö korraldus sätestatakse põhikirjas.»

§ 4. Paragrahvi 4:

1) punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) Eesti üldise märksõnastiku ja bibliograafilise normandmestiku koostamine ja haldamine ning autoriteetsuskontrolli koordineerimine raamatukoguvõrgus;»;

2) punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) raamatute standardnumbri rahvusvahelise süsteemi (ISBN), jadaväljaannete standardnumbri rahvusvahelise süsteemi (ISSN) ja noodiväljaannete standardnumbri rahvusvahelise süsteemi (ISMN) rahvusliku agentuurina tegutsemine;»;

3) punktid 7, 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Seadust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

« § 41. Rahvusraamatukogu ülesanded teadus- ja arendusasutusena

(1) Rahvusraamatukogu ülesanded teadus- ja arendusasutusena on:
1) raamatukogunduse, bibliograafia, raamatuteaduse ja informaatika ning nendega seotud valdkondade teadus- ja arendustöö, Eesti raamatukogude sellealane nõustamine, raamatukogutöötajate täienduskoolituse korraldamine ning osavõtt rahvusvahelistest ja riiklikest teadus-, arengu- ja koostööprogrammidest;
2) rahvusvaheliste infoteadus- ja kirjastamisstandardite rakendamine Eesti raamatukoguvõrgus;
3) infotehnoloogia arendamine, infosüsteemide projekteerimine, arvutiprogrammide väljatöötamine ja andmebaaside loomine Rahvusraamatukogu infovara üldkättesaadavaks tegemiseks raamatukoguvõrgu kaudu;
4) raamatukoguvõrgu erialase koostöö juhtimine ja koordineerimine oma haldusalas raamatukogusid omavate ministeeriumidega nende pädevuse piires sõlmitavate lepingute alusel eesmärgiga tagada Eesti avaliku infovara üldkättesaadavus ning selleks vajalikud infotehnoloogilised, standardi- ja erialase kompetentsi tingimused.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud lepingutes võib sätestada ka käesolevast seadusest ja ministeeriumide põhimäärustest tulenevaid muid üleantavaid kohustusi.»

§ 6. Paragrahvi 5 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Paragrahvi 51 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «erialaraamatukoguna» sõnaga «raamatukoguna».

§ 8. Paragrahvi 6 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Riigikogu liikmetele ja Riigikogu Kantseleile on käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud teenused tasuta, muid teenuseid osutatakse Riigikogu Kantseleiga sõlmitavate lepingute alusel ja need võivad olla tasulised.»

§ 9. Paragrahv 61 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 61. Kasutamiseeskiri

(1) Rahvusraamatukogu lugejaks registreerimise alused ja kord, kogude ja teenuste kasutamise korraldus ning lugeja vastutus kehtestatakse Rahvusraamatukogu kasutamiseeskirjas.

(2) Materiaalse vara säilimise ja turvalisuse tagamiseks on kasutamiseeskirjas õigus näha ette:
1) piirangud lugemisalasse kaasavõetavate esemete suhtes;
2) külastajate kohustus esitada lugemisalasse sisenemisel ja sealt väljumisel kaasasolevad esemed läbivaatamiseks.

(3) Rahvusraamatukogu lugejaks registreeritakse isik, kes nõustub täitma kasutamiseeskirja tingimusi.»

§ 10. Paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Paragrahvi 10:

1) lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) kinnitab Rahvusraamatukogu struktuuri ja töötajate piirarvu ning töötasustamise alused;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

« 17) kinnitab Rahvusraamatukogu intellektuaalse omandi kasutamise korra.»

II. Riigikogu kodukorra seaduses (RT I 2003, 24, 148; 2005, 68, 524) tehakse järgmised muudatused:

§ 12. Paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktiga 201 järgmises sõnastuses:

« 201) kinnitab Riigikogu arhiivi pidamise korra;».

§ 13. Seadust täiendatakse §-ga 1582 järgmises sõnastuses:

« § 1582. Riigikogu arhiiv

(1) Riigikogu arhiiv moodustub Riigikogu täiskogu, komisjonide, fraktsioonide, juhatuse, Riigikogu Kantselei ja Vabariigi Valimiskomisjoni dokumentidest.

(2) Riigikogu arhiivi pidamise korra kinnitab Riigikogu juhatus.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json