Teksti suurus:

Teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitlev Rotterdami konventsioon

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.09.2006
Avaldamismärge:RT II 2006, 6, 11

Teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitlev Rotterdami konventsioon

Vastu võetud 10.09.1998

Teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitleva Rotterdami konventsiooniga ühinemise seadus

Välisminsteeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 


Käesoleva konventsiooni osalised,

olles teadlikud teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate kemikaalide ja pestitsiidide kahjulikust mõjust inimeste tervisele ja keskkonnale,

meenutades Rio de Janeiro keskkonna- ja arengudeklaratsiooni asjakohaseid sätteid ning Agenda 21 programmi 19. peatükki «Mürkkemikaalide keskkonnaohutu käitlemine, sealhulgas mürgiste ja ohtlike toodete illegaalsete rahvusvaheliste vedude ärahoidmine»,

olles teadlikud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni keskkonnaprogrammi (UNEP) ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) raames tehtud tööst vabatahtliku eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri rakendamisel vastavalt UNEPi rahvusvaheliselt kaubeldavaid kemikaale käsitleva informatsiooni vahetamise muudetud Londoni juhendile (edaspidi muudetud Londoni juhend) ning Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) pestitsiidide levitamise ja kasutamise rahvusvahelisele tegevusjuhendile (edaspidi rahvusvaheline tegevusjuhend),

võttes arvesse arenguriikide ja üleminekujärgus majandusega riikide olukorda ja konkreetseid tingimusi, eelkõige vajadust tugevdada siseriiklikku suutlikkust ja võimalusi kemikaalide käitlemisel, sealhulgas tehnosiire, finants- ja tehnilise abi andmine ning konventsiooniosaliste koostöö edendamine,

märkides teatavate riikide erivajadusi transiitvedusid käsitleva teabe osas,

tõdedes, et kõikides riikides on vaja edendada kemikaalidega kauplemise häid tavasid, võttes muu hulgas arvesse rahvusvahelises tegevusjuhendis sätestatud vabatahtlikke standardeid ja kemikaalide rahvusvahelist kaubandust käsitlevat UNEPi eetikakoodeksi,

soovides tagada, et nende territooriumidelt eksporditavad ohtlikud kemikaalid oleksid pakendatud ja märgistatud inimeste tervist ja keskkonda küllaldaselt kaitsval viisil kooskõlas muudetud Londoni juhendi ja rahvusvahelise tegevusjuhendi põhimõtetega,

tõdedes, et säästva arengu saavutamiseks peavad kaubandus- ja keskkonnapoliitika teineteist vastastikku toetama,

rõhutades, et käesolevat konventsiooni ei tõlgendata selliselt, et see tooks kaasa muutusi konventsiooniosalise õigustes või kohustustes, mis on sätestatud kemikaalide rahvusvahelist kaubandust või keskkonnakaitset käsitlevates kehtivates rahvusvahelistes lepingutes,

mõistes, et eespool esitatud põhjenduse eesmärk ei ole käesoleva konventsiooni ja muude rahvusvaheliste lepingute tähtsuse järjekorda seadmine,

olles otsustanud kaitsta inimeste tervist, sealhulgas tarbijate ja töötajate tervist, ning keskkonda teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate kemikaalide ja pestitsiidide võimaliku kahjuliku mõju eest,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Eesmärk

Käesoleva konventsiooni eesmärk on edendada konventsiooniosaliste jagatud vastutust ja ühiseid jõupingutusi teatavate ohtlike kemikaalide rahvusvahelises kaubanduses, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda võimaliku kahjuliku mõju eest ja aidata kaasa nimetatud kemikaalide keskkonnaohutule kasutamisele, hõlbustades nende omadusi käsitlevat teabevahetust, kehtestades kõnealuste kemikaalide impordi ja ekspordi suhtes siseriikliku otsustamisprotsessi ning edastades asjakohased otsused konventsiooniosalistele.

Artikkel 2. Mõisted

Käesolevas konventsioonis kasutatakse järgmisi mõisteid:
a) kemikaal – aine, mis esineb iseseisvalt, segu või valmistise koosseisus, nii tehislikuna kui ka loodusest saaduna, kuid ei sisalda elusorganisme. See termin hõlmab kaht kategooriat: pestitsiidid (sealhulgas eriti ohtlikud pestitsiidivormid) ja tööstuskemikaalid;
b) keelustatud kemikaal – kemikaal, mille igasugune kasutamine ühes või mitmes kategoorias on inimeste tervise või keskkonna kaitseks ühenduse lõpliku regulatiivmeetmega keelatud. Siia kuuluvad kemikaalid, millele ei ole antud heakskiitu esmakordseks kasutamiseks või mille tootja on kõrvaldanud kas siseturult või edaspidisest siseriiklikust heakskiitmismenetlusest ja mille kohta on tõendeid, et selliste meetmete eesmärk on kaitsta inimeste tervist või keskkonda;
c) rangelt piiratud käitlemisega kemikaal – kemikaal, mille peaaegu igasugune kasutamine ühes või mitmes kategoorias on inimeste tervise või keskkonna kaitseks ühenduse lõpliku regulatiivmeetmega keelatud, kuid mida on lubatud kasutada teataval eriotstarbel. Siia kuuluvad kemikaalid, millele ei ole antud heakskiitu peaaegu ühekski kasutuseks või mille tootja on kõrvaldanud kas siseturult või edaspidisest siseriiklikust heakskiitmismenetlusest ja mille puhul on selge, et selliseid meetmeid on võetud eesmärgiga kaitsta inimeste tervist või keskkonda;
d) eriti ohtlik pestitsiidivorm – kahjuritõrjeks ettenähtud kemikaal, mis nõuetekohasel kasutamisel lühikese aja möödudes põhjustab ühe- või mitmekordse kokkupuute järel tõsiseid tagajärgi tervisele või keskkonnale;
e) lõplik regulatiivmeede – konventsiooniosalise võetud meede, mis ei nõua nimetatud konventsiooniosaliselt edaspidiseid regulatiivtoiminguid ja mille eesmärk on teatava kemikaali keelustamine või selle käitlemise range piiramine;
f) eksport ja import vastavates tähendustes – kemikaali liikumine ühe konventsiooniosalise territooriumilt teise konventsiooniosalise territooriumile, välja arvatud transiitveod;
g) konventsiooniosaline – riik või piirkondlik majandusintegratsiooni organisatsioon, kes on nõustunud end käesoleva konventsiooniga siduma ja kelle suhtes konventsioon kehtib;
h) piirkondlik majandusintegratsiooni organisatsioon – teatava piirkonna suveräänsete riikide moodustatud organisatsioon, kellele tema liikmesriigid on üle andnud volitused käesoleva konventsiooniga reguleeritavates küsimustes ja kes on oma sisekorra järgi nõuetekohaselt volitatud käesolevale konventsioonile alla kirjutama, seda ratifitseerima, vastu võtma, heaks kiitma või sellega ühinema;
i) kemikaalide hindamise komitee – artikli 18 lõikes 6 nimetatud allorgan.

Artikkel 3. Konventsiooni kohaldamisala

1. Käesolevat konventsiooni kohaldatakse järgmise suhtes:
a) keelustatud või rangelt piiratud käitlemisega kemikaalid, ja
b) eriti ohtlikud pestitsiidivormid.

2. Konventsiooni ei kohaldata järgmise suhtes:
a) narkootilised ja psühhotroopsed ained;
b) radioaktiivsed ained;
c) jäätmed;
d) keemiarelvad;
e) farmaatsiatooted, sealhulgas inimestele mõeldud ravimid ja veterinaarravimid;
f) toidu lisaainetena kasutatavad kemikaalid;
g) toiduained;
h) kemikaalid, mis tõenäoliselt ei mõjuta inimeste tervist või keskkonda, tingimusel et:
i) neid imporditakse teadusuuringute või analüüsimise eesmärgil
või
ii) neid impordib üksikisik isiklikuks kasutamiseks sellistes kogustes, mis vastavad nimetatud kasutusele.

Artikkel 4. Määratud ametiasutused

1. Iga konventsiooniosaline määrab ühe või mitu ametiasutust, mis on volitatud tema nimel tegutsema käesoleva konventsiooniga kehtestatud haldusülesannete täitmisel.

2. Iga konventsiooniosaline püüab tagada, et nimetatud ametiasutusel või ametiasutustel oleks piisavalt vahendeid oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks.

3. Iga konventsiooniosaline teatab sekretariaadile nende ametiasutuste nimed ja aadressid hiljemalt päeval, mil käesolev konventsioon tema suhtes jõustub. Konventsiooniosaline teatab sekretariaadile viivitamata kõikidest nime või aadressi muutustest.

4. Sekretariaat teavitab viivitamata konventsiooniosalisi lõike 3 kohaselt saadud teatistest.

Artikkel 5. Keelustatud või rangelt piiratud käitlemisega kemikaalide suhtes kohaldatav kord

1. Konventsiooniosaline, kes on võtnud lõpliku regulatiivmeetme, teatab sellest sekretariaadile kirjalikult. Selline teatis saadetakse nii kiiresti kui võimalik ning hiljemalt üheksakümmend päeva pärast lõpliku regulatiivmeetme jõustumist ja see peab sisaldama I lisas nõutud andmeid, kui need on kättesaadavad.

2. Iga konventsiooniosaline teatab päeval, mil käesolev konventsioon tema suhtes jõustub, sekretariaadile kirjalikult tema võetud lõplikest regulatiivmeetmetest, mis sel ajal kehtivad, välja arvatud need konventsiooniosalised, kes on esitanud teatise oma lõplike regulatiivmeetmete kohta vastavalt muudetud Londoni juhendile või rahvusvahelisele tegevusjuhendile.

3. Sekretariaat kontrollib nii kiiresti kui võimalik ning hiljemalt kuue kuu jooksul pärast lõigete 1 ja 2 kohase teatise saamist, kas see sisaldab I lisas nõutud andmeid. Kui teatis sisaldab nõutud andmeid, edastab sekretariaat kõikidele konventsiooniosalistele saadud andmete kokkuvõtte. Kui teatis ei sisalda nõutud andmeid, teavitab sekretariaat sellest teatise esitanud konventsiooniosalist.

4. Sekretariaat edastab iga kuue kuu järel konventsiooniosalistele kokkuvõtte lõigete 1 ja 2 kohaselt saadud andmetest, kaasa arvatud teabe selliste teatiste kohta, mis ei sisalda kõiki I lisas nõutud andmeid.

5. Kui sekretariaat on saanud kummastki piirkonnast, mille suhtes kohaldatakse eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri, vähemalt ühe konkreetset kemikaali käsitleva teatise, mille vastavust I lisa nõuetele ta on kontrollinud, edastab ta need kemikaalide hindamise komiteele. Nende piirkondade koosseis, mille suhtes kohaldatakse eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri, määratakse kindlaks konventsiooniosaliste konverentsi esimesel istungil konsensuse alusel vastuvõetava otsusega.

6. Kemikaalide hindamise komitee vaatab läbi asjakohastes teatistes esitatud andmed ja esitab II lisas kehtestatud kriteeriumide alusel konventsiooniosaliste konverentsile soovituse, kas kõnealuse kemikaali suhtes tuleks kohaldada eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri ning kas see tuleks soovitusest tulenevalt lülitada III lisas esitatud nimekirja.

Artikkel 6. Eriti ohtlike pestitsiidivormide suhtes kohaldatav kord

1. Kui konventsiooniosaline on arenguriik või üleminekujärgus majandusega riik ning tal esineb probleeme seoses eriti ohtliku pestitsiidivormiga, mida tema territooriumil nõuetekohaselt kasutatakse, võib see riik teha sekretariaadile ettepaneku lülitada kõnealune eriti ohtlik pestitsiidivorm III lisas esitatud nimekirja. Ettepaneku koostamisel võib konventsiooniosaline võtta aluseks vabalt valitud asjakohasest allikast pärit tehnilise oskusteabe. Ettepanek peab sisaldama IV lisa 1. osas nõutud andmeid.

2. Sekretariaat kontrollib nii kiiresti kui võimalik ja hiljemalt kuue kuu jooksul pärast lõikes 1 nimetatud ettepaneku saamist, kas ettepanek sisaldab IV lisa 1. osas nõutud andmeid. Kui ettepanek sisaldab nõutud andmeid, edastab sekretariaat kõikidele konventsiooniosalistele saadud andmete kokkuvõtte. Kui ettepanek ei sisalda nõutud andmeid, teavitab sekretariaat sellest ettepaneku esitanud konventsiooniosalist.

3. Sekretariaat kogub lõike 2 kohaselt edastatud ettepaneku kohta IV lisa 2. osas sätestatud täiendavaid andmeid.

4. Kui lõigetes 2 ja 3 nimetatud nõuded eriti ohtliku pestitsiidivormi suhtes on täidetud, edastab sekretariaat ettepaneku ja sellega seotud teabe kemikaalide hindamise komiteele.

5. Kemikaalide hindamise komitee vaatab läbi ettepanekus esitatud andmed ja kogutud täiendavad andmed ning esitab IV lisa 3. osas kehtestatud kriteeriumide alusel konventsiooniosaliste konverentsile soovituse, kas kõnealuse eriti ohtliku pestitsiidivormi suhtes tuleks kohaldada eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri ning kas see tuleks soovitusest tulenevalt lülitada III lisas esitatud nimekirja.

Artikkel 7. III lisas esitatud kemikaalide nimekiri

1. Kemikaalide hindamise komitee koostab otsustamise juhenddokumendi kõikide kemikaalide kohta, mida ta soovitab lülitada III lisas esitatud nimekirja. Otsustamise juhenddokumendi aluseks peavad olema vähemalt I lisas või vastavalt vajadusele IV lisas sätestatud andmed ning teave selle kemikaali kasutuse kohta mõnes muus kategoorias peale selle kategooria, mille suhtes lõplikku regulatiivmeedet kohaldatakse.

2. Lõikes 1 nimetatud soovitus koos otsustamise juhenddokumendiga edastatakse konventsiooniosaliste konverentsile. Konventsiooniosaliste konverents otsustab, kas selle kemikaali suhtes tuleks kohaldada eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri ja kas see tuleks soovitusest tulenevalt lülitada III lisas esitatud nimekirja, ning kiidab heaks otsustamise juhenddokumendi.

3. Kui konventsiooniosaliste konverents on vastu võtnud otsuse lülitada kemikaal III lisas esitatud nimekirja ja heaks kiitnud asjakohase otsustamise juhenddokumendi, teatab sekretariaat sellest kõikidele konventsiooniosalistele.

Artikkel 8. Kemikaalid, mille suhtes kohaldatakse vabatahtlikku eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri

Kõikide muude III lisas nimetamata kemikaalide puhul, mille suhtes kohaldati vabatahtlikku eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri enne konventsiooniosaliste konverentsi esimest istungit, teeb konventsiooniosaliste konverents otsuse lülitada kõnealune kemikaal III lisas esitatud nimekirja, tingimusel et kõik sellesse lisasse arvamise nõuded on täidetud.

Artikkel 9. Kemikaalide väljaarvamine III lisast

1. Kui konventsiooniosaline esitab sekretariaadile andmeid, mis ei olnud kättesaadavad asjakohase kemikaali III lisas esitatud nimekirja lülitamise ajal, ning kui need andmed näitavad, et kõnealuse kemikaali kuulumine sellesse nimekirja ei ole enam õigustatud II lisas või vastavalt vajadusele IV lisas sätestatud asjakohaste kriteeriumide alusel, edastab sekretariaat need andmed kemikaalide hindamise komiteele.

2. Kemikaalide hindamise komitee vaatab lõike 1 kohaselt edastatud andmed läbi. Kemikaalide hindamise komitee koostab muudetud otsustamise juhenddokumendi kõikide kemikaalide kohta, mida ta soovitab II lisas või vastavalt vajadusele IV lisas esitatud asjakohaste kriteeriumide alusel III lisas esitatud nimekirjast välja arvata.

3. Lõikes 2 nimetatud soovitus edastatakse konventsiooniosaliste konverentsile koos muudetud otsustamise juhenddokumendiga. Konventsiooniosaliste konverents otsustab, kas kõnealune kemikaal tuleks III lisas esitatud nimekirjast välja arvata või mitte ning kas muudetud otsustamise juhenddokument tuleks heaks kiita.

4. Kui on vastu võetud otsus arvata kõnealune kemikaal III lisas esitatud nimekirjast välja ja konventsiooniosaliste konverents on asjakohase muudetud otsustamise juhenddokumendi heaks kiitnud, teatab sekretariaat sellest kõikidele konventsiooniosalistele.

Artikkel 10. III lisas loetletud kemikaalide impordi suhtes kehtivad kohustused

1. Konventsiooniosalised rakendavad asjakohaseid õigus- ja haldusmeetmeid, et tagada õigeaegsed otsused III lisas loetletud kemikaalide impordi suhtes.

2. Konventsiooniosalised edastavad sekretariaadile nii kiiresti kui võimalik ja mitte hiljem kui üheksa kuud pärast artikli 7 lõikes 3 nimetatud otsustamise juhenddokumendi saatmise kuupäeva asjakohase kemikaali edaspidist importi käsitleva vastuse. Kui konventsiooniosaline seda vastust muudab, esitab ta muudetud vastuse sekretariaadile.

3. Lõikes 2 sätestatud aja möödumisel esitab sekretariaat konventsiooniosalisele, kes ei ole vastust esitanud, vastavasisulise kirjaliku nõudmise. Kui konventsiooniosaline ei tule vastuse esitamisega toime, abistab sekretariaat teda vajaduse korral vastuse koostamisel, et esitada see artikli 11 lõike 2 viimases lauses sätestatud aja jooksul.

4. Lõike 2 kohaselt koostatud vastus sisaldab kas:
a) õigus- ja haldusmeetmetele tuginevat lõplikku otsust:
i) lubada importi;
ii) keelata import; või
iii) lubada importi ainult teatavatel konkreetsetel tingimustel; või
b) vahevastust, mis võib sisaldada:
i) vaheotsust, mis lubab importi teatavatel konkreetsetel tingimustel või ilma nendeta, või mis keelab impordi vaheperioodi jooksul;
ii) seletust, et lõplik otsus on kaalumisel;
iii) taotlust sekretariaadile või lõplikust regulatiivmeetmest teatanud konventsiooniosalisele esitada täiendavaid andmeid;
iv) taotlust sekretariaadile abi saamiseks asjakohase kemikaali hindamisel.

5. Lõike 4 punktides a ja b sätestatud vastus käsitleb III lisas nimetatud kemikaali suhtes määratud kategooriat või kategooriaid.

6. Lõplikule otsusele tuleb lisada selle õigus- või haldusmeetme kirjeldus, millel nimetatud otsus põhineb.

7. Konventsiooniosalised edastavad sekretariaadile vastused kõikide III lisas loetletud kemikaalide suhtes hiljemalt kuupäeval, mil käesolev konventsioon nende suhtes jõustub. Konventsiooniosaline, kes on esitanud vastused muudetud Londoni juhendi või rahvusvahelise tegevusjuhendi kohaselt, ei pea vastuseid teistkordselt esitama.

8. Iga konventsiooniosaline teeb käesoleva artikli kohaselt koostatud vastuse kättesaadavaks oma pädevusalas olevatele asjaomastele isikutele kooskõlas tema õigus- või haldusmeetmetega.

9. Konventsiooniosaline, kes käesoleva artikli lõigete 2 ja 4 või artikli 11 lõike 2 kohaselt võtab vastu otsuse mitte lubada teatava kemikaali importi või lubada importi üksnes teatavatel konkreetsetel tingimustel, peab samal ajal keelama, kui ta ei ole seda juba teinud, ka järgmise:
a) selle kemikaali impordi mis tahes allikast, ja
b) selle kemikaali kodumaise tootmise kodumaal kasutamise eesmärgil.

10. Sekretariaat teavitab kõiki konventsiooniosalisi saadud vastustest iga kuue kuu järel. Kõnealune teave peab võimaluse korral sisaldama nende õigus- või haldusmeetmete kirjeldust, millel otsused põhinevad. Sekretariaat teavitab konventsiooniosalisi täiendavalt kõikidest vastamata jätmistest.

Artikkel 11. III lisas loetletud kemikaalide ekspordi suhtes kehtivad kohustused

1. Eksportiv konventsiooniosaline peab:
a) rakendama asjakohaseid õigus- ja haldusmeetmeid, et teha oma pädevusalas olevatele asjaomastele isikutele teatavaks vastused, mille sekretariaat on edastanud artikli 10 lõike 10 kohaselt;
b) võtma asjakohaseid õigus- või haldusmeetmeid, et tema pädevusalas olevad eksportijad täidaksid vastustes esitatud otsuseid hiljemalt kuue kuu möödumisel kuupäevast, mil sekretariaat esmakordselt teavitas konventsiooniosalisi kõnealustest vastustest vastavalt artikli 10 lõikele 10;
c) nõustama ja abistama importivaid konventsiooniosalisi vastavalt taotlustele ja vajadusele, et:
i) hankida täiendavaid andmeid, mis aitavad võtta meetmeid vastavalt artikli 10 lõikele 4 ja käesoleva artikli lõike 2 punktile c; ja
ii) suurendada importivate konventsiooniosaliste valmisolekut ja suutlikkust kemikaalide ohutuks kasutamiseks kogu nende elutsükli vältel.

2. Iga konventsiooniosaline tagab, et tema territooriumilt ei ekspordita III lisas loetletud kemikaale ühegi sellise importiva konventsiooniosalise territooriumile, kes erakorraliste asjaolude tõttu ei ole saatnud vastust või on saatnud vahevastuse, mis ei sisalda vaheotsust, välja arvatud:
a) kui tegemist on kemikaaliga, mis importimise ajal on registreeritud kemikaalina importiva konventsiooniosalise territooriumil; või
b) kui tegemist on kemikaaliga, mille kohta on tõendeid, et seda on varem kasutatud importiva konventsiooniosalise territooriumil või seda on sinna imporditud ning mille kasutamise keelustamiseks ei ole võetud regulatiivmeetmeid; või
c) kui eksportija on taotlenud ja saanud importimiseks selgesõnalise nõusoleku importiva konventsiooniosalise määratud ametiasutusest. Importiv konventsiooniosaline vastab sellisele taotlusele kuuekümne päeva jooksul ja teavitab koheselt sekretariaati oma otsusest.

Käesolevas lõikes sätestatud eksportiva konventsiooniosalise kohustusi kohaldatakse kuuekuulise perioodi möödumisel kuupäevast, mil sekretariaat esmakordselt teavitas konventsiooniosalisi artikli 10 lõike 10 kohaselt, et üks konventsiooniosaline ei ole vastust saatnud või on saatnud vahevastuse, mis ei sisalda vaheotsust, ning need kohustused kehtivad ühe aasta jooksul.

Artikkel 12. Eksporditeatis

1. Kui konventsiooniosalise territooriumilt eksporditakse kemikaali, mis on seal keelustatud või mille käitlemine on rangelt piiratud, esitab see konventsiooniosaline importivale konventsiooniosalisele sellekohase eksporditeatise. Eksporditeatis sisaldab V lisas sätestatud teavet.

2. Eksporditeatis esitatakse vastava lõpliku regulatiivmeetme vastuvõtmisele järgneva esmakordse eksportimise eel. Edaspidi esitatakse eksporditeatis enne iga kalendriaasta esimest eksporti. Importiva konventsiooniosalise määratud ametiasutus võib ekspordist eelnevalt teatamise nõudest loobuda.

3. Eksportiv konventsiooniosaline peab esitama ajakohastatud eksporditeatise pärast seda, kui ta on vastu võtnud lõpliku regulatiivmeetme, mis toob kaasa olulisi muutusi kõnealuse kemikaali keelustamise või selle käitlemise range piiramise osas.

4. Importiv konventsiooniosaline teatab asjakohase lõpliku regulatiivmeetme vastuvõtmisele järgneva esimese eksporditeatise kättesaamisest. Kui eksportiv konventsiooniosaline ei ole saanud kättesaamist kinnitavat teadet kolmekümne päeva jooksul alates eksporditeatise saatmisest, saadab ta teistkordse teatise. Eksportiv konventsiooniosaline püüab tagada, et importiv konventsiooniosaline teistkordse teatise kätte saaks.

5. Lõikes 1 sätestatud kohustused kaotavad kehtivuse, kui:
a) kemikaal on lülitatud III lisas esitatud nimekirja;
b) importiv konventsiooniosaline on esitanud kõnealust kemikaali käsitleva vastuse sekretariaadile vastavalt artikli 10 lõikele 2; ja
c) sekretariaat on edastanud vastuse konventsiooniosalistele vastavalt artikli 10 lõikele 10.

Artikkel 13. Eksporditavatele kemikaalidele lisatav teave

1. Konventsiooniosaliste konverents pöördub Maailma Tolliorganisatsiooni poole, et viimane määraks teatavatele III lisas nimetatud üksikutele kemikaalidele või kemikaalirühmadele konkreetsed harmoneeritud süsteemi tollikoodid. Konventsiooniosalised nõuavad, et pärast kõnealusele kemikaalile tollikoodi määramist kantaks kõnealune kood selle kemikaali eksportimisel veodokumendile.

2. Iga konventsiooniosaline nõuab, ilma et see piiraks importiva konventsiooniosalise nõudmisi, et nii III lisas loetletud kemikaalide kui ka tema territooriumil rangelt piiratud käitlemisega kemikaalide eksportimisel kohaldatakse märgistusnõudeid, mis tagavad piisava teabe nende kemikaalide ohtlikkuse kohta inimeste tervisele või keskkonnale, vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele standarditele.

3. Iga konventsiooniosaline võib nõuda, ilma et see piiraks importiva konventsiooniosalise nõudmisi, et selliste kemikaalide eksportimisel, mille suhtes tema territooriumil kehtivad keskkonna- või terviseohtusid käsitlevad märgistusnõuded, kohaldatakse märgistusnõudeid, mis tagavad piisava teabe nende kemikaalide ohtlikkuse kohta inimeste tervisele või keskkonnale, vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele standarditele.

4. Lõikes 2 osutatud kemikaalide puhul, mida kasutatakse professionaalsel eesmärgil, nõuab iga konventsiooniosaline, et igale importijale saadetaks rahvusvaheliselt tunnustatud vormingus kemikaali ohutuskaart, mis sisaldab kõige ajakohasemaid saadaolevaid andmeid.

5. Märgistuses ja kemikaali ohutuskaardil esitatud teave peab võimaluse korral olema importiva konventsiooniosalise ametlikus keeles või keeltes.

Artikkel 14. Teabevahetus

1. Vastavalt vajadusele ja käesoleva konventsiooni eesmärkidele soodustavad konventsiooniosalised järgmist:
a) teadusliku, tehnilise, majandus- ja õigusteabe, sealhulgas toksikoloogilise, ökotoksikoloogilise ja ohutusteabe esitamist käesoleva konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvate kemikaalide kohta;
b) avaliku teabe andmist konventsiooni eesmärkidele vastavate siseriiklike regulatiivmeetmete kohta; ja
c) teiste konventsiooniosaliste teavitamist vahetult või sekretariaadi kaudu siseriiklikest regulatiivmeetmetest, mis olulisel määral piiravad kõnealuse kemikaali üht või mitut kasutusviisi.

2. Konventsiooniosalised, kes vahetavad teavet käesoleva konventsiooni kohaselt, kaitsevad konfidentsiaalset teavet vastavalt vastastikusele kokkuleppele.

3. Käesoleva konventsiooni kohaldamisel ei loeta konfidentsiaalseks teabeks:
a) I ja IV lisas nimetatud andmeid, mida esitatakse vastavalt artiklitele 5 ja 6;
b) artikli 13 lõikes 4 osutatud kemikaali ohutuskaartidel olevat teavet;
c) kemikaali kõlblikkusaega;
d) teavet ettevaatusabinõude kohta, sealhulgas ohu suurus, laad ja vastav ohutusteave; ja
e) toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste testide koondtulemusi.

4. Käesoleva konventsiooni kohaldamisel ei loeta tavaliselt konfidentsiaalseks teabeks kemikaali tootmiskuupäeva.

5. Konventsiooniosaline, kes soovib saada teavet III lisas loetletud kemikaalide transiitvedude kohta läbi tema territooriumi, võib sellest teatada sekretariaadile, kes edastab selle soovi kõikidele konventsiooniosalistele.

Artikkel 15. Konventsiooni rakendamine

1. Konventsiooniosalised võtavad käesoleva konventsiooni tõhusa rakendamise eesmärgil vajalikke meetmeid oma riiklike infrastruktuuride ja institutsioonide loomiseks ja tugevdamiseks. Need meetmed võivad vajaduse korral hõlmata siseriiklike õigus- või haldusmeetmete vastuvõtmist või muutmist ja lisaks sellele:
a) riiklike registrite ja andmekogude loomist, mis sisaldavad ohutusteavet kemikaalide kohta;
b) kemikaalide ohutust tagavate tootjapoolsete algatuste toetamist; ja
c) vabatahtlike kokkulepete toetamist, võttes arvesse artikli 16 sätteid.

2. Iga konventsiooniosaline tagab, kuivõrd see on võimalik, avalikkusele nõuetekohase juurdepääsu teabele, mis käsitleb kemikaalide käitlemist ja õnnetusjuhtumite ohjamist ning inimeste tervisele ja keskkonnale III lisas loetletud kemikaalidest ohutumaid alternatiive.

3. Konventsiooniosalised nõustuvad tegema koostööd otseselt või pädeva rahvusvahelise organisatsiooni kaudu käesoleva konventsiooni rakendamiseks allpiirkondlikul, piirkondlikul ja ülemaailmsel tasandil.

4. Käesolevat konventsiooni ei või tõlgendada nii, nagu see piiraks konventsiooniosaliste õigust võtta inimeste tervise ja keskkonna kaitseks rangemaid meetmeid kui konventsioonis sätestatud, tingimusel et need meetmed on kooskõlas konventsiooni sätetega ja rahvusvahelise õigusega.

Artikkel 16. Tehniline abi

Võttes arvesse arenguriikide ja üleminekujärgus majandusega riikide erivajadusi, teevad konventsiooniosalised koostööd tehnilise abi edendamisel, et arendada kemikaalide kasutamiseks vajalikku infrastruktuuri ja suutlikkust, mis võimaldavad käesolevat konventsiooni rakendada. Konventsiooniosalised, kelle kemikaalide reguleerimise kavad on kõrgema tasemega, peaksid osutama tehnilist abi, sealhulgas pakkuma koolitust, teistele konventsiooniosalistele, et arendada nende infrastruktuuri ja suutlikkust kasutada kemikaale ohutult kogu kemikaalide elutsükli vältel.

Artikkel 17. Nõuete rikkumine

Konventsiooniosaliste konverents arutab läbi ja kinnitab võimalikult kiiresti korra ja institutsionaalsed mehhanismid käesoleva konventsiooni nõuete rikkumise kindlakstegemiseks ja nende konventsiooniosaliste karistamiseks, kes on nõudeid rikkunud.

Artikkel 18. Konventsiooniosaliste konverents

1. Käesolevaga asutatakse konventsiooniosaliste konverents.

2. Konventsiooniosaliste konverentsi esimese istungi kutsuvad ühiselt tegutsedes kokku ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP) tegevdirektor ja ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni peadirektor hiljemalt ühe aasta jooksul pärast käesoleva konventsiooni jõustumist. Edaspidi peetakse konventsiooniosaliste konverentsi korralisi istungeid konverentsi poolt kindlaksmääratud regulaarsete ajavahemike järel.

3. Konventsiooniosaliste konverentsi erakorralised istungid toimuvad konverentsi poolt vajalikuks peetaval ajal või mis tahes konventsiooniosalise kirjalikul taotlusel, tingimusel et seda toetab vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest.

4. Konventsiooniosaliste konverents lepib konsensuse alusel kokku ja võtab oma esimesel istungil vastu protseduurireeglid ja finantseeskirjad enda ja mis tahes loodavate allorganite jaoks, samuti finantssätted sekretariaadi töö kohta.

5. Konventsiooniosaliste konverents jälgib ja hindab pidevalt käesoleva konventsiooni rakendamist. Konventsiooniosaliste konverents täidab talle konventsiooniga pandud ülesandeid, tehes selleks järgmist:
a) moodustab käesoleva artikli lõike 6 kohaselt allorganeid, mida peab konventsiooni rakendamise seisukohast vajalikuks;
b) teeb vajaduse korral koostööd pädevate rahvusvaheliste organisatsioonide ning valitsustevaheliste ja valitsusväliste organitega; ja
c) arutab ja võtab ette mis tahes lisatoiminguid, mis võiksid olla vajalikud käesoleva konventsiooni eesmärkide saavutamiseks.

6. Konventsiooniosaliste konverents moodustab oma esimesel istungil allorgani nimetusega kemikaalide hindamise komitee, kes täidab talle käesoleva konventsiooniga pandud ülesandeid. Sellega seoses:
a) konventsiooniosaliste konverents nimetab kemikaalide hindamise komitee liikmed. Komitee liikmeskonna moodustab piiratud arv kemikaalide käitlemise valdkonna eksperte, kelle on nimetanud valitsused. Komitee liikmed nimetatakse tasakaalustatud geograafilise esindatuse põhimõttel, tagades muu hulgas arenenud riikidest ja arenguriikidest konventsiooniosaliste tasakaalustatud esindatuse;
b) konventsiooniosaliste konverents määrab komitee pädevuse, töökorralduse ja toimingud;
c) komitee teeb kõik, et saavutada soovituste osas kokkulepe konsensuse alusel. Kui kõikidest pingutustest hoolimata konsensusele ei jõuta ja konsensust ei ole saavutatud, võetakse soovitused viimase abinõuna vastu istungil kohal olevate ja hääletavate osaliste kahekolmandikulise häälteenamusega.

7. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, selle spetsialiseeritud asutused ja Rahvusvaheline Tuumaenergiaagentuur ning mis tahes riik, mis ei ole käesoleva konventsiooni osaline, võib konventsiooniosaliste konverentsi istungitel olla esindatud vaatlejana. Mis tahes riiklik või rahvusvaheline, valitsuse või valitsusväline organ või agentuur, mis on konventsioonis käsitletavais küsimustes pädev ja on teatanud sekretariaadile oma soovist osaleda konverentsil vaatlejana, saab selleks loa, välja arvatud juhul, kui vähemalt üks kolmandik kohalolevatest konventsiooniosalistest on selle vastu. Vaatlejate juurdepääsu ja osavõtu suhtes kohaldatakse konventsiooniosaliste konverentsi vastu võetud töökorra sätteid.

Artikkel 19. Sekretariaat

1. Käesolevaga moodustatakse sekretariaat.

2. Sekretariaadi ülesanded on:
a) teha ettevalmistusi konventsiooniosaliste konverentsi ja selle moodustatud allorganite istungiteks ja tagada nende nõuetekohane teenindamine;
b) abistada konventsiooniosalisi, eelkõige arenguriike ja üleminekujärgus majandusega riike, kui nad seda taotlevad, käesoleva konventsiooni rakendamisel;
c) kindlustada vajalik kooskõlastamine teiste asjaosaliste rahvusvaheliste organite sekretariaatidega;
d) luua konventsiooniosaliste konverentsi üldise juhendamise all haldus- ja lepingulisi suhteid, mis võivad olla vajalikud tema ülesannete edukaks täitmiseks; ja
e) täita teisi käesoleva konventsiooniga kindlaksmääratud sekretariaadi ülesandeid ja konventsiooniosaliste konverentsi määratud muid ülesandeid.

3. Käesoleva konventsiooniga seotud sekretariaadi ülesandeid täidavad üheskoos UNEPi tegevdirektor ja FAO peadirektor vastavalt omavahel kokkulepitud ja konventsiooniosaliste konverentsi heakskiidetud töökorraldusele.

4. Konventsiooniosaliste konverents võib kohalolevate konventsiooniosaliste kolmeneljandikulise häälteenamusega otsustada anda sekretariaadi ülesanded ühele või mitmele pädevale rahvusvahelisele organisatsioonile, kui leitakse, et sekretariaat ei toimi ootuspäraselt.

Artikkel 20. Vaidluste lahendamine

1. Konventsiooni tõlgendamise või kohaldamisega seotud vaidlused lahendavad konventsiooniosalised läbirääkimiste teel või muude rahumeelsete vahendite abil omal valikul.

2. Konventsiooni ratifitseerimisel, vastuvõtmisel, heakskiitmisel või sellega ühinemisel või mis tahes ajal pärast seda võib konventsiooniosaline, kes ei ole piirkondlik majandusintegratsiooni organisatsioon, esitada hoiulevõtjale kirjaliku teate selle kohta, et ta tunnustab konventsiooni tõlgendamist või kohaldamist käsitlevate mis tahes vaidluste puhul üht või mõlemat järgmistest vaidluste lahendamise viisidest kohustuslikuna iga konventsiooniosalise suhtes, kes võtab endale sama kohustuse:
a) vahekohtumenetlust konventsiooniosaliste konverentsi vastuvõetud menetluseeskirjade järgi, mis võetakse vastu esimesel võimalusel ja esitatakse vastavas lisas; või
b) vaidlusküsimuse esitamist Rahvusvahelisse Kohtusse.

3. Piirkondlik majandusintegratsiooni organisatsioon võib seoses vahekohtumenetlusega esitada samasuguse toimega avalduse kooskõlas lõike 2 punktis a osutatud menetluseeskirjadega.

4. Lõike 2 kohaselt esitatud avaldus jääb jõusse, kuni see oma tähtaja möödumisel kehtivuse kaotab või kui möödub kolm kuud selle tagasivõtmist käsitleva kirjaliku teate hoiuleandmisest hoiulevõtjale.

5. Avalduse tähtaja möödumine, tagasivõtmine või uus avaldus ei mõjuta Rahvusvahelises Kohtus või vahekohtus juba arutlusel olevaid menetlusi, kui vaidlusosalised ei lepi kokku teisiti.

6. Kui vaidlusosalised ei ole vastu võtnud sama menetlust vastavalt lõikele 2 ja kui nad ei suuda lahendada vaidlust kaheteistkümne kuu jooksul alates sellest, mil üks konventsiooniosaline teatas teisele nendevahelisest vaidlusküsimusest, esitatakse kõnealune vaidlus ükskõik kumma vaidlusosalise taotlusel lepituskomisjonile. Lepituskomisjon koostab soovitusi sisaldava aruande. Lepituskomisjoniga seotud täiendavad toimingud esitatakse lisas, mille konventsiooniosaliste konverents võtab vastu hiljemalt oma teisel istungil.

Artikkel 21. Konventsiooni muudatused

1. Iga konventsiooniosaline võib teha ettepaneku käesoleva konventsiooni muutmiseks.

2. Konventsiooni muudatused võetakse vastu konventsiooniosaliste konverentsi istungil. Sekretariaat edastab kõigi muudatusettepanekute teksti konventsiooniosalistele vähemalt kuus kuud enne seda istungit, kus see esitatakse vastuvõtmiseks. Sekretariaat edastab esitatud muudatused ka konventsioonile allakirjutanutele ja teavitamiseks hoiulevõtjale.

3. Konventsiooniosalised teevad kõik, et saavutada käesoleva konventsiooni muudatusettepanekute osas kokkulepe konsensuse alusel. Kui kõikidest pingutustest hoolimata konsensust ei saavutata ja kokkuleppele ei jõuta, võetakse muudatused viimase abinõuna vastu istungil kohalolevate ja hääletavate osaliste kolmeneljandikulise häälteenamusega.

4. Hoiulevõtja edastab vastuvõetud muudatused kõigile osalistele vastuvõtmiseks või heakskiitmiseks.

5. Muudatuste ratifitseerimisest, vastuvõtmisest või heakskiitmisest teatatakse hoiulevõtjale kirjalikult. Vastavalt lõikele 3 vastuvõetud muudatus jõustub selle vastuvõtnud konventsiooniosaliste suhtes üheksakümnendal päeval pärast seda, kui hoiulevõtja on saanud ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirja vähemalt kolmelt neljandikult konventsiooniosalistelt. Pärast seda jõustuvad muudatused teiste konventsiooniosaliste suhtes üheksakümnendal päeval pärast seda, kui konventsiooniosaline annab hoiule muudatuste ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirja.

Artikkel 22. Lisade vastuvõtmine ja muutmine

1. Lisad on konventsiooni lahutamatud osad ja kui ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti, tähendab viide konventsioonile ühtlasi ka viidet igale selle lisale.

2. Lisad piirduvad menetluslike, teaduslike, tehniliste ja haldusküsimustega.

3. Konventsiooni täiendavate lisade esitamisel, vastuvõtmisel ja jõustamisel kohaldatakse järgmist korda:
a) täiendavad lisad esitatakse ja võetakse vastu artikli 21 lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud menetluse kohaselt;
b) konventsiooniosaline, kellel ei ole võimalik täiendavat lisa heaks kiita, teatab sellest kirjalikult hoiulevõtjale ühe aasta jooksul alates kuupäevast, mil hoiulevõtja teatas täiendava lisa vastuvõtmisest. Hoiulevõtja teatab viivitamatult kõigile konventsiooniosalistele sellise teate saamisest. Konventsiooniosaline võib eespool nimetatud teate täiendava lisa vastuvõtmata jätmise kohta igal ajal tagasi võtta ning seejärel jõustub kõnealune lisa selle konventsiooniosalise suhtes vastavalt punktile c; ja
c) ühe aasta möödumisel kuupäevast, mil hoiulevõtja teatas täiendava lisa vastuvõtmisest, jõustub lisa kõigi käesoleva konventsiooni osaliste suhtes, kes ei ole esitanud teadet vastavalt punktile b.

4. Välja arvatud III lisa, toimub käesoleva konventsiooni lisade muudatuste esitamine, vastuvõtmine ja jõustumine sama korra kohaselt kui konventsiooni täiendavate lisade esitamine, vastuvõtmine ja jõustumine.

5. III lisa muudatuste esitamise, vastuvõtmise ja jõustumise suhtes kohaldatakse järgmist korda:
a) III lisa muudatused esitatakse ja võetakse vastu artiklites 5–9 ja artikli 21 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt;
b) konventsiooniosaliste konverents teeb otsuse vastuvõtmise kohta konsensuse alusel;
c) hoiulevõtja teatab kohe kõikidele konventsiooniosalistele III lisa muutmist käsitlevast otsusest. Muudatus jõustub kõikide konventsiooniosaliste suhtes nimetatud otsuses kindlaksmääratud kuupäeval.

6. Kui täiendav lisa või lisa muudatus on seotud käesoleva konventsiooni muudatusega, ei jõustu täiendav lisa või muudatus enne, kui on jõustunud konventsiooni muudatus.

Artikkel 23. Hääletamine

1. Igal konventsiooniosalisel on üks hääl, välja arvatud lõikes 2 sätestatud juhtudel.

2. Piirkondlikel majandusintegratsiooni organisatsioonidel on oma pädevusse kuuluvates küsimustes nii palju hääli, kui palju nende liikmesriike on käesoleva konventsiooniga ühinenud. Selline organisatsioon ei kasuta oma hääleõigust, kui seda kasutab tema mis tahes liikmesriik, ja vastupidi.

3. Käesoleva konventsiooni kohaldamisel tähendab «kohal olevad ja hääletavad konventsiooniosalised» konventsiooniosalisi, kes on kohal ja hääletavad poolt või vastu.

Artikkel 24. Allakirjutamine

Konventsioon on kõikidele riikidele ja piirkondlikele majandusintegratsiooni organisatsioonidele allakirjutamiseks avatud Rotterdamis kuni 11. septembrini 1998 ja ÜRO peakorteris New Yorgis 12. detsembrist 1998 kuni 10. septembrini 1999.

Artikkel 25. Ratifitseerimine, vastuvõtmine, heakskiitmine või ühinemine

1. Käesolev konventsioon tuleb allakirjutanud riikide või piirkondlike majandusintegratsiooni organisatsioonide poolt ratifitseerida, vastu võtta või heaks kiita. Konventsioon on ühinemiseks avatud kõikidele riikidele ja piirkondlikele majandusintegratsiooni organisatsioonidele alates kuupäevast, millal konventsioon suletakse allakirjutamiseks. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiitmis- või ühinemiskirjad antakse hoiule hoiulevõtjale.

2. Kõik piirkondlikud majandusintegratsiooni organisatsioonid, kellest saavad konventsiooniosalised, ilma et nende liikmesriigid oleksid osalised, on kohustatud täitma kõiki konventsioonijärgseid kohustusi. Kui mõni sellise organisatsiooni liikmesriikidest on käesoleva konventsiooni osaline, võtavad organisatsioon ja selle liikmesriigid käesolevast konventsioonist tulenevate kohustuste täitmiseks vastu vastavaid kohustusi käsitlevad otsused. Sellisel juhul ei ole nimetatud organisatsioonil ja selle liikmesriikidel õigust käesolevast konventsioonist tulenevaid õigusi samaaegselt teostada.

3. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiitmis- või ühinemiskirjas teatab piirkondlik majandusintegratsiooni organisatsioon oma pädevuse ulatuse konventsiooniga reguleeritavates küsimustes. Need organisatsioonid peavad hoiulevõtjale teatama ka oma pädevuse ulatuse olulistest muutustest ja viimane teavitab omakorda konventsiooniosalisi.

Artikkel 26. Jõustumine

1. Konventsioon jõustub üheksakümnendal päeval pärast seda, kui antakse hoiule viiekümnes ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiitmis- või ühinemiskiri.

2. Iga riigi või piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsiooni suhtes, kes ratifitseerib, võtab vastu või kiidab heaks käesoleva konventsiooni või ühineb sellega pärast viiekümnenda ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiuleandmist, jõustub konventsioon üheksakümnendal päeval pärast selle riigi või organisatsiooni ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiuleandmise kuupäeva.

3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel ei arvestata piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsiooni hoiuleantud kirju lisaks selle organisatsiooni liikmesriikide juba hoiuleantud kirjadele.

Artikkel 27. Reservatsioonid

Käesoleva konventsiooni suhtes ei või teha reservatsioone.

Artikkel 28. Väljaastumine

1. Pärast kolme aasta möödumist sellest kuupäevast, mil konventsioon konventsiooniosalise suhtes jõustus, võib see osaline igal ajal konventsioonist välja astuda, teatades sellest kirjalikult hoiulevõtjale.

2. Väljaastumine jõustub ühe aasta möödumisel nimetatud teate laekumisest hoiulevõtjale või väljaastumisteates märgitud hilisemal kuupäeval.

Artikkel 29. Hoiulevõtja

Käesoleva konventsiooni hoiulevõtjaks on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär.

Artikkel 30. Autentsed tekstid

Käesoleva konventsiooni originaal, mille araabia-, hiina-, hispaania-, inglis-, prantsus- ja venekeelne tekst on võrdselt autentne, antakse hoiule ÜRO peasekretärile.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad käesolevale konventsioonile alla kirjutanud.

Koostatud Rotterdamis kümnendal septembril tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal.

 

I lisa

ARTIKLI 5 KOHASELT ESITATAVATES TEATISTES NÕUTAVAD ANDMED

Teatised peavad sisaldama järgmist:

1. Omadused, identifitseerimisandmed ja kasutusotstarve
a) üldnimetus;
b) keemiline nimetus vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud nomenklatuurile (näiteks Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu (IUPAC) nomenklatuur), kui selline nomenklatuur on olemas;
c) kaubanimed ja valmististe nimed;
d) CN-kood: Chemicals Abstract Service’i (CAS) number, kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi tollikood jt numbrid;
e) teave ohuklassi kohta, kui kemikaali puhul kehtivad klassifitseerimisnõuded;
f) kemikaali kasutusotstarve või -otstarbed;
g) füüsikalis-keemilised, toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised omadused.

2. Lõplik regulatiivmeede
a) konkreetsed andmed lõpliku regulatiivmeetme kohta:
i) lõpliku regulatiivmeetme kokkuvõte;
ii) viide regulatiivsele dokumendile;
iii) lõpliku regulatiivmeetme jõustumise tähtaeg;
iv) märge selle kohta, kas lõplik regulatiivmeede võeti riski- või ohutegurite hinnangu alusel, ja kui nii, siis teave sellise hindamise kohta, kaasa arvatud viide asjakohasele dokumentatsioonile;
v) inimeste, sealhulgas tarbijate ja töötajate tervise või keskkonnaga seotud põhjendused lõpliku regulatiivmeetme võtmiseks;
vi) kokkuvõte ohtude ja riskide kohta, mida kemikaal kujutab inimeste, sealhulgas tarbijate ja töötajate tervisele ning keskkonnale, ja lõpliku regulatiivmeetme eeldatav mõju;
b) kategooria või kategooriad, mille suhtes lõplik regulatiivmeede on võetud, ja iga kategooria kohta:
i) lõpliku regulatiivmeetmega keelatud kasutusotstarve või -otstarbed;
ii) jätkuvalt lubatud kasutusotstarve või -otstarbed; imporditud, eksporditud ja kasutatud;
iii) võimaluse korral hinnang toodetud, imporditud, eksporditud ja kasutatud kemikaalikoguste kohta;
c) võimaluste piires lõpliku regulatiivmeetme tõenäoline tähtsus teistele riikidele ja piirkondadele;
d) muu asjakohane teave, mis võib sisaldada:
i) lõpliku regulatiivmeetme sotsiaal-majandusliku mõju hinnangut;
ii) teavet muude võimalike lahenduste ja nendega seotud ohtude kohta, näiteks:
– integreeritud kahjuritõrje strateegiad;
– tööstuses kasutatavad meetodid ja protsessid, sealhulgas puhtam tehnoloogia.

 

II lisa

KRITEERIUMID, MILLE ALUSEL KEELUSTATUD VÕI RANGELT PIIRATUD
KÄITLEMISEGA KEMIKAALID LÜLITATAKSE III LISA NIMEKIRJA

Sekretariaadi poolt artikli 5 lõike 5 kohaselt edastatud teatiste läbivaatamisel kemikaalide hindamise komitee:
a) kinnitab, et lõplik regulatiivmeede on võetud eesmärgiga kaitsta inimeste tervist või keskkonda;
b) teeb kindlaks, kas enne lõpliku regulatiivmeetme võtmist on tehtud riskianalüüs. Riskianalüüs peab põhinema asjaomase konventsiooniosalise suhtes valitsevate tingimustega seotud teaduslike andmete läbivaatamisel. Sel eesmärgil peavad esitatavad dokumendid näitama, et:
i) andmed on saadud teaduslikult tunnustatud meetodite alusel;
ii) andmete läbivaatamine on toimunud ja dokumenteeritud üldtunnustatud teaduspõhimõtete ja -menetluste kohaselt;
iii) lõplik regulatiivmeede põhines riskianalüüsil, milles arvestati meetme võtnud konventsiooniosalise suhtes valitsevaid tingimusi;
c) kaalub, kas lõplik regulatiivmeede annab piisavalt põhjust lülitada kõnealune kemikaal III lisa nimekirja, arvestades järgmist:
i) kas lõplik regulatiivmeede tõi kaasa või peaks tooma kaasa kõnealuse kemikaali kasutuse või kasutuskordade märgatava vähenemise;
ii) kas lõplik regulatiivmeede tõi kaasa ohu tegeliku vähenemise või peaks tooma kaasa ohu olulise vähenemise inimeste tervisele või keskkonnale selle konventsiooniosalise territooriumil, kes teatise esitas;
iii) kas kaalutlused, mille tulemusena lõplik regulatiivmeede võeti, on kohaldatavad üksnes piiratud geograafilisel alal või muudel eritingimustel;
iv) kas on tõendeid selle kohta, et kõnealune kemikaal on endiselt rahvusvahelise kauplemise objekt;
d) võtab arvesse, et tahtlik väärkasutus ei ole iseenesest piisav põhjus kemikaali lülitamiseks III lisa nimekirja.

 

III lisa1

KEMIKAALID, MILLE SUHTES TULEB KOHALDADA EELNEVALT TEATATUD NÕUSOLEKU PROTSEDUURI

Kemikaal CASi number Kategooria
2,4,5-T ning tema soolad ja estrid 93-76-5* Pestitsiid
Aldriin 309-00-2 Pestitsiid
Binapakrüül 485–31-4 Pestitsiid
Kaptafool 2425-06-1 Pestitsiid
Klordaan 57-74-9 Pestitsiid
Kloordimeform 6164-98-3 Pestitsiid
Klorobensilaat 510-15-6 Pestitsiid
DDT 50-29-3 Pestitsiid
Dieldriin 60-57-1 Pestitsiid
Dinitrokresool (DNOC) ning selle soolad ja estrid (näiteks ammooniumsool, kaaliumsool, naatriumsool) 534-52-1
2980-64-5
5787-96-2
2312-76-7
Pestitsiid
Dinoseeb ning selle soolad ja estrid 88-85-7* Pestitsiid
1,2-dibromoetaan (EDB) 106-93-4 Pestitsiid
Etüleendikloriid 107-06-2 Pestitsiid
Etüleenoksiid 75-21-8 Pestitsiid
Fluoroatseetamiid 640-19-7 Pestitsiid
HCH (isomeeride segu) 608-73-1 Pestitsiid
Heptakloor 76-44-8 Pestitsiid
Heksaklorobenseen 118-74-1 Pestitsiid
Lindaan 58-89-9 Pestitsiid
Elavhõbedaühendid, sh anorgaanilised elavhõbedaühendid ning alküüloksüalküül- ja arüülelavhõbeühendid   Pestitsiid
Monokrotofoss 6923-22-4 Pestitsiid
Paratioon 56-38-2 Pestitsiid
Pentaklorofenool ning selle soolad ja estrid 87-86-5* Pestitsiid
Toksafeen 8001-35-2 Pestitsiid
Pulbrilised pestitsiidivormid, mis sisaldavad kombineeritult:
– 7% või rohkem benomüüli,
– 10% või rohkem karbofuraani,
– 15% või rohkem tiraami

17804-35-2
1563-66-2
137-26-8
Eriti ohtlik pestitsiidivorm
(I) Monokrotofoss
(lahustuv vedelik toimeaine sisaldusega üle 600 g/l)
6923-22-4 Eriti ohtlik pestitsiidivorm
Metamidofoss (lahustuv vedelik toimeaine sisaldusega üle 600 g/l) 10265-92-6 Eriti ohtlik pestitsiidivorm
Fosfamidoon (lahustuv vedelik toimeaine sisaldusega üle 1000 g/l) 13171-21-6 (E- ja Z-isomeeri segu)

23783-98-4 (Z-isomeer)

297-99-4 (E-isomeer)

Eriti ohtlik pestitsiidivorm
Metüülparatioon (emulgeeritavad kontsentraadid (EC) toimeaine sisaldusega 19,5% või rohkem, ning pulber toimeaine sisaldusega 1,5% või rohkem) 298-00-0 Eriti ohtlik pestitsiidivorm
(I) Paratioon mis tahes vormis (aerosoolid, pihustuvad pulbrid (DP), emulgeeruvad kontsentraadid (EC), graanulid (GR), niiskuvad pulbrid (WP)), välja arvatud kapslisuspensioonid (CS) 56-38-2 Eriti ohtlik pestitsiidivorm
Asbest:

– Aktinoliit

– Antofülliit

– Amosiit

– Kroküdoliit

– Tremoliit

 

77536-66-4

77536-67-5

12172-73-5

12001-28-4

77536-68-6

 

Tööstuskemikaal

Tööstuskemikaal

Tööstuskemikaal

Tööstuskemikaal

Tööstuskemikaal

Polübroomitud bifenüülid (PBB) 36355-01-8 (hexa-)

27858-07-7 (octa-)

13654-09-6 (deca-)

Tööstuskemikaal
Polüklooritud bifenüülid (PCB) 1336-36-3 Tööstuskemikaal
Polüklooritud terfenüülid (PCT) 61788-33-8 Tööstuskemikaal
Tetraetüülplii 78-00-2 Tööstuskemikaal
Tetrametüülplii 75-74-1 Tööstuskemikaal
Tris(2,3-dibromopropüül)fosfaat 126-72-7 Tööstuskemikaal

* Loetletakse ainult lähteainete CASi numbrid. Teiste asjakohaste CASi numbrite loetelu leidmiseks võib viidata asjakohasele otsustamise juhenddokumendile.
(I) Muudatus jõustus 1. jaanuaril 2006. aastal.

____________
1 Muudetud 24. septembril 2004 konventsiooniosaliste konverentsi esimesel istungil otsusega RC 1/3.

 

IV lisa

ANDMED JA KRITEERIUMID, MILLE ALUSEL ERITI OHTLIKUD PESTITSIIDIVORMID LÜLITATAKSE III LISA NIMEKIRJA

1. osa. Ettepaneku esitanud konventsiooniosaliselt nõutav dokumentatsioon

Artikli 6 lõike 1 kohaselt esitatavatele ettepanekutele tuleb lisada nõuetekohane dokumentatsioon, mis sisaldab järgmisi andmeid:
a) eriti ohtliku pestitsiidivormi nimi;
b) kõnealuse pestitsiidivormi toimeaine või -ainete nimetus(ed);
c) kõikide toimeainete suhteline kogus pestitsiidivormis;
d) pestitsiidivormi liik;
e) kaubanimed ja võimaluse korral tootjate nimed;
f) pestitsiidivormi tavapärased ja tunnustatud kasutusviisid ettepaneku esitanud konventsiooniosalise territooriumil;
g) probleemiga seotud juhtumite täpne kirjeldus, sealhulgas kahjulik mõju ja pestitsiidivormi kasutusviisi kirjeldus;
h) kõik regulatiiv-, haldus- ja muud meetmed, mida ettepaneku esitanud konventsiooniosaline on asjakohaste juhtumitega seoses võtnud või võtta kavatsenud.

2. osa. Sekretariaadi kogutav teave

Vastavalt artikli 6 lõikele 3 peab sekretariaat koguma teavet asjakohase pestitsiidivormi kohta, sealhulgas:
a) pestitsiidivormi füüsikalis-keemilised, toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised omadused;
b) käitlemis- või kasutuspiirangud teistes riikides;
c) teave asjakohase pestitsiidivormiga seotud juhtumitest teistes riikides;
d) teistelt konventsiooniosalistelt, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, valitsusvälistelt organisatsioonidelt või muudest riiklikest või rahvusvahelistest allikatest saadud andmed;
e) riski- ja/või ohuanalüüs, kui võimalik;
f) võimaluse korral pestitsiidivormi kasutuse ulatus, näiteks registreerimiste arv või tootmis- või müügimaht;
g) muud kõnealuse pestitsiidi vormid ja nendega seotud juhtumid, kui neid on;
h) alternatiivsed kahjuritõrje viisid;
i) muu teave, mida kemikaalide hindamise komitee võib vajalikuks pidada.

3. osa. Kriteeriumid, mille alusel eriti ohtlikud pestitsiidivormid lülitatakse III lisa nimekirja

Sekretariaadi poolt artikli 6 lõike 5 kohaselt edastatud ettepanekute läbivaatamisel võtab kemikaalide hindamise komitee arvesse:
a) nende tõendite usaldusväärsust, mis näitavad, et kõnealuse pestitsiidivormi tavapärasel või tunnustatud viisil kasutamine ettepaneku esitanud konventsiooniosalise territooriumil tõi kaasa kirjeldatud juhtumid;
b) kõnealuste juhtumite tähtsust teiste samasuguse kliima ja tingimustega riikide joaks, kes kasutavad kõnealust pestitsiidivormi sarnasel viisil;
c) teistes riikides kehtestatud käitlemis- või kasutuspiiranguid, mis on seotud tehnoloogiate või tehnikatega, mida ei kasutata arukalt või laialdaselt nendes riikides, kus puudub vajalik infrastruktuur;
d) kasutatud pestitsiidivormi koguse suhtes teatatud mõju tähtsust;
e) asjaolu, et tahtlik väärkasutus ei ole iseenesest piisav põhjus pestitsiidivormi lülitamiseks III lisa nimekirja.

 

V lisa

EKSPORDITEATISES NÕUTAVAD ANDMED

1. Eksporditeatis sisaldab järgmisi andmeid:
a) eksportiva ja importiva konventsiooniosalise asjaomase määratud asutuse nimi ja aadress;
b) eeldatav importiva konventsiooniosalise territooriumile eksportimise kuupäev;
c) keelustatud või rangelt piiratud käitlemisega kemikaali nimetus ja kokkuvõte I lisas kindlaksmääratud andmetest, mis tuleb esitada sekretariaadile vastavalt artiklile 5. Kui segu või valmistis sisaldab mitut sellist kemikaali, tuleb vastav teave esitada iga kemikaali kohta;
d) deklaratsioon, kus näidatakse kemikaali ettenähtud kategooria ja kuidas importiv konventsiooniosaline kemikaali selle kategooria raames kasutada kavatseb, kui see on teada;
e) teave kemikaaliga kokkupuudet ja kemikaali keskkonda heitmist vähendavate ettevaatusabinõude kohta;
f) segu või valmistise puhul keelustatud või rangelt piiratud käitlemisega kemikaalide sisaldus;
g) importija nimi ja aadress;
h) mis tahes muu täiendav teave, mis on eksportiva konventsiooniosalise asjaomasele määratud asutusele kättesaadav ja mis on abiks importiva konventsiooniosalise asjaomasele määratud asutusele.

2. Lisaks lõikes 1 nimetatud teabele esitab eksportiv konventsiooniosaline I lisas kindlaksmääratud täiendavat teavet, mida importiv konventsiooniosaline temalt võib nõuda.

 

VI lisa1

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

A. Vahekohtumenetluse eeskirjad

Teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide suhtes kohaldatavat eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri käsitleva Rotterdami konventsiooni artikli 20 lõike 2 punkti a kohaldamisel on vahekohtumenetlus järgmine:

Artikkel 1

1. Vastavalt käesoleva konventsiooni artiklile 20 võib konventsiooniosaline algatada vahekohtumenetluse kirjaliku teatise saatmisega teisele vaidlusosalisele. Teatisele lisatakse nõude selgitus koos kõigi tõendavate dokumentidega, ning selles esitatakse vaidluse sisu ja lisatakse eelkõige konventsiooni need artiklid, mille tõlgendamises või kohaldamises on küsimus.

2. Vahekohtumenetlust taotlev osapool teatab sekretariaadile, et konventsiooniosalised suunavad vaidlusküsimuse lahendamiseks vahekohtusse vastavalt artiklile 20. Vahekohtumenetlust taotleva osapoole kirjalikule teatele lisatakse eespool punktis 1 nimetatud nõude selgitus ja tõendavad dokumendid. Sekretariaat edastab saadud teabe kõigile konventsiooniosalistele.

Artikkel 2

1. Kahe konventsiooniosalise vahelise vaidluse lahendamiseks moodustatakse vahekohus. Vahekohus on kolmeliikmeline.

2. Kumbki vaidlusosaline nimetab vahekohtuniku ja need kaks vahekohtunikku määravad omavahelisel kokkuleppel kolmanda vahekohtuniku, kes on ühtlasi vahekohtu esimees. Vahekohtu esimees ei tohi olla kummagi vaidlusosalise riigi kodanik, elada alaliselt kummaski vaidlusosalises riigis, olla kummagi vaidlusosalise teenistuses ega olla tegelenud sama juhtumiga muu volituse alusel.

3. Rohkem kui kahe osapoole vahelistes vaidlustes nimetavad ühiste huvidega vaidlusosalised kokkuleppel ühiselt ühe vahekohtuniku.

4. Kõik vakantsed kohad täidetakse esialgseks määramiseks ettenähtud korras.

5. Kui vaidlusosalised ei jõua vaidluse sisu osas ühele meelele enne, kui määratakse vahekohtu eesistuja, määrab vaidluse sisu kindlaks vahekohus.

Artikkel 3

1. Kui üks vaidlusosalistest ei määra vahekohtunikku kahe kuu jooksul pärast päeva, mil teine osaline sai vahekohtumenetluse algatamise teatise, võib teine vaidlusosaline teatada sellest Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile, kes määrab vahekohtuniku järgneva kahe kuu jooksul.

2. Kui vahekohtu esimeest ei ole määratud kahe kuu jooksul pärast teise vahekohtuniku määramise kuupäeva, siis määrab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär esimehe ühe vaidlusosalise taotlusel järgneva kahe kuu jooksul.

Artikkel 4

Vahekohus teeb oma otsused kooskõlas käesoleva konventsiooni sätete ja rahvusvahelise õigusega.

Artikkel 5

Vahekohus määrab kindlaks oma töökorra, kui vaidlusosalised ei lepi kokku teisiti.

Artikkel 6

Vahekohus võib ühe vaidlusosalise taotlusel soovitada olulisi ajutisi kaitsemeetmeid.

Artikkel 7

Vaidlusosalised hõlbustavad vahekohtu tööd ja eelkõige kasutades kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid:
(a) esitavad vahekohtule kõik asjakohased dokumendid, teabe ning vahendid; ja
(b) võimaldavad vahekohtul vajaduse korral kutsuda tunnistajaid või eksperte ütlusi andma.

Artikkel 8

Vaidlusosalised ja vahekohtunikud on kohustatud kaitsma vahekohtumenetluse käigus konfidentsiaalsena saadud informatsiooni konfidentsiaalsust.

Artikkel 9

Kui vahekohus ei otsusta juhtumiga seotud konkreetsete asjaolude tõttu teisiti, kannavad vaidlusosalised vahekohtu kulud võrdsetes osades. Vahekohus peab arvestust kõigi oma kulude üle ning esitab vaidlusosalistele nende kohta lõpparuande.

Artikkel 10

Konventsiooniosaline, kellel on vaidlusküsimuse sisu vastu juriidilist laadi huvi, mida juhtumi kohta käiv otsus võib mõjutada, võib vahekohtu nõusolekul sekkuda menetlusse.

Artikkel 11

Vahekohus võib kuulata ja lahendada vastunõudeid, mis tõstatuvad otseselt vaidlusalusest küsimusest.

Artikkel 12

Otsused vahekohtu töökorra ja olemuse kohta võetakse vastu selle liikmete häälteenamusega.

Artikkel 13

1. Kui üks vaidlusosaline ei ilmu vahekohtusse või ei esine kaitsega, võib teine vaidlusosaline taotleda vahekohtult menetluse jätkamist ja otsuse tegemist. Osalise vahekohtusse ilmumata jäämine või oma seisukohtade kaitsmata jätmine ei takista menetlust.

2. Enne lõpliku otsuse tegemist peab vahekohus olema veendunud, et nõue on de facto ja de iure hästi põhjendatud.

Artikkel 14

Vahekohus teeb oma lõpliku otsuse viie kuu jooksul pärast vahekohtu täieliku moodustamise päeva, kui ta ei pea vajalikuks tähtaja pikendamist kuni viie täiendava kuu võrra.

Artikkel 15

Vahekohtu lõplik otsus piirdub vaidlusküsimuse sisuga, ning selles tuuakse ära otsuse põhjused. Otsuses esitatakse osalenud liikmete nimed ja lõpliku otsuse tegemise kuupäev. Iga vahekohtu liige võib lõplikule otsusele lisada oma eraldi seisukoha või eriarvamuse.

Artikkel 16

Vahekohtu otsus on vaidlusosaliste jaoks siduv. Konventsiooniosalisele, kes sekkub menetlusse eespool toodud artikli 10 kohaselt, on vahekohtu otsus konventsiooni tõlgenduse kohta siduv niisugusel määral, kuivõrd see käsitleb küsimusi, millega seoses osaline menetlusse sekkus. Otsus ei kuulu edasikaebamisele, kui vaidlusosalised ei ole edasikaebamise korras eelnevalt kokku leppinud.

Artikkel 17

Vaidluse iga osaline, kelle jaoks lõplik otsus on siduv vastavalt eespool toodud artiklile 16, võib esitada lõpliku otsuse tõlgendamise või rakendamisega seoses osaliste vahel tekkinud lahkarvamuse lahendamiseks kõnealuse otsuse teinud vahekohtule.

B. Lepitusmenetluse eeskirjad

Käesoleva konventsiooni artikli 20 lõike 6 kohaldamisel on lepitusmenetlus järgmine.

Artikkel 1

1. Lepituskomisjoni loomiseks artikli 20 lõikes 6 sätestatu kohaselt saadab vaidlusosaline kirjaliku taotluse sekretariaadile. Sekretariaat teavitab sellest viivitamatult konventsiooniosalisi.

2. Kui vaidlusosalised ei lepi kokku teisiti, koosneb lepituskomisjon viiest liikmest, kellest kumbki vaidlusosaline nimetab kaks, ja kohtu esimehest, kelle valivad need liikmed ühiselt.

Artikkel 2

Rohkem kui kahe osapoole vahelistes vaidlustes nimetavad ühiste huvidega vaidlusosalised neid esindavad lepituskomisjoni liikmed kokkuleppel ühiselt.

Artikkel 3

Kui mõni vaidlusosaline ei ole määranud oma esindajat kahe kuu jooksul pärast kuupäeva, mil sekretariaat sai artiklis 1 nimetatud lepituskomisjoni loomise taotluse, määrab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär ühe vaidlusosalise palvel liikmed ametisse täiendava kahe kuu jooksul.

Artikkel 4

Kui lepituskomisjoni esimeest ei ole valitud kahe kuu jooksul pärast neljanda komisjoniliikme määramist, määrab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär esimehe ühe vaidlusosalise taotlusel täiendava kahe kuu jooksul.

Artikkel 5

1. Lepituskomisjon määrab kindlaks oma töökorra, kui vaidlusosalised ei lepi kokku teisiti.

2. Vaidlusosalised ja komisjoni liikmed on kohustatud kaitsma lepitusmenetluse käigus konfidentsiaalsena saadud informatsiooni konfidentsiaalsust.

Artikkel 6

Lepituskomisjon teeb oma otsused liikmete häälteenamusega.

Artikkel 7

Lepituskomisjon koostab kaheteistkümne kuu jooksul pärast komisjoni loomist aruande, mis sisaldab soovitusi vaidluse lahendamiseks, ning vaidluspooled võtavad seda arvesse heas usus.

Artikkel 8

Kõik vaidlusküsimused lepituskomisjoni pädevuse üle talle lahendamiseks suunatud vaidluses lahendab lepituskomisjon.

Artikkel 9

Vaidlusosalised kannavad lepituskomisjoni kulud omavahel kokku lepitud osades. Lepituskomisjon peab arvestust kõigi oma kulude üle ning esitab vaidlusosalistele nende kohta lõpparuande.

____________
1 Vastu võetud 24. septembril 2004 konventsiooniosaliste konverentsi esimesel istungil otsusega RC 1/11.

 

ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE
FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE

Done at Rotterdam on the 10th of September, 1998


The Parties to this Convention,

Aware of the harmful impact on human health and the environment from certain hazardous chemicals and pesticides in international trade,

Recalling the pertinent provisions of the Rio Declaration on Environment and Development and chapter 19 of Agenda 21 on “Environmentally sound management of toxic chemicals, including prevention of illegal international traffic in toxic and dangerous products”,

Mindful of the work undertaken by the United Nations Environment Programme (UNEP) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in the operation of the voluntary Prior Informed Consent procedure, as set out in the UNEP Amended London Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in International Trade (hereinafter referred to as the “Amended London Guidelines”) and the FAO International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides (hereinafter referred to as the “International Code of Conduct”),

Taking into account the circumstances and particular requirements of developing countries and countries with economies in transition, in particular the need to strengthen national capabilities and capacities for the management of chemicals, including transfer of technology, providing financial and technical assistance and promoting cooperation among the Parties,

Noting the specific needs of some countries for information on transit movements,

Recognizing that good management practices for chemicals should be promoted in all countries, taking into account, inter alia, the voluntary standards laid down in the International Code of Conduct and the UNEP Code of Ethics on the International Trade in Chemicals,

Desiring to ensure that hazardous chemicals that are exported from their territory are packaged and labelled in a manner that is adequately protective of human health and the environment, consistent with the principles of the Amended London Guidelines and the International Code of Conduct,

Recognizing that trade and environmental policies should be mutually supportive with a view to achieving sustainable development,

Emphasizing that nothing in this Convention shall be interpreted as implying in any way a change in the rights and obligations of a Party under any existing international agreement applying to chemicals in international trade or to environmental protection,

Understanding that the above recital is not intended to create a hierarchy between this Convention and other international agreements,

Determined to protect human health, including the health of consumers and workers, and the environment against potentially harmful impacts from certain hazardous chemicals and pesticides in international trade,

Have agreed as follows:

Article 1. Objective

The objective of this Convention is to promote shared responsibility and cooperative efforts among Parties in the international trade of certain hazardous chemicals in order to protect human health and the environment from potential harm and to contribute to their environmentally sound use, by facilitating information exchange about their characteristics, by providing for a national decision-making process on their import and export and by disseminating these decisions to Parties.

Article 2. Definitions

For the purposes of this Convention:
(a) “Chemical” means a substance whether by itself or in a mixture or preparation and whether manufactured or obtained from nature, but does not include any living organism. It consists of the following categories: pesticide (including severely hazardous pesticide formulations) and industrial;
(b) “Banned chemical” means a chemical all uses of which within one or more categories have been prohibited by final regulatory action, in order to protect human health or the environment. It includes a chemical that has been refused approval for first-time use or has been withdrawn by industry either from the domestic market or from further consideration in the domestic approval process and where there is clear evidence that such action has been taken in order to protect human health or the environment;
(c) “Severely restricted chemical” means a chemical virtually all use of which within one or more categories has been prohibited by final regulatory action in order to protect human health or the environment, but for which certain specific uses remain allowed. It includes a chemical that has, for virtually all use, been refused for approval or been withdrawn by industry either from the domestic market or from further consideration in the domestic approval process, and where there is clear evidence that such action has been taken in order to protect human health or the environment;
(d) “Severely hazardous pesticide formulation” means a chemical formulated for pesticidal use that produces severe health or environmental effects observable within a short period of time after single or multiple exposure, under conditions of use;
(e) “Final regulatory action” means an action taken by a Party, that does not require subsequent regulatory action by that Party, the purpose of which is to ban or severely restrict a chemical;
(f) “Export” and “import” mean, in their respective connotations, the movement of a chemical from one Party to another Party, but exclude mere transit operations;
(g) “Party” means a State or regional economic integration organization that has consented to be bound by this Convention and for which the Convention is in force;
(h) “Regional economic integration organization” means an organization constituted by sovereign States of a given region to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention;
(i) “Chemical Review Committee” means the subsidiary body referred to in paragraph 6 of Article 18.

Article 3. Scope of the Convention

1. This Convention applies to:
(a) Banned or severely restricted chemicals; and
(b) Severely hazardous pesticide formulations.

2. This Convention does not apply to:
(a) Narcotic drugs and psychotropic substances;
(b) Radioactive materials;
(c) Wastes;
(d) Chemical weapons;
(e) Pharmaceuticals, including human and veterinary drugs;
(f) Chemicals used as food additives;
(g) Food;
(h) Chemicals in quantities not likely to affect human health or the environment provided they are imported:
(i) For the purpose of research or analysis; or
(ii) By an individual for his or her own personal use in quantities reasonable for such use.

Article 4. Designated national authorities

1. Each Party shall designate one or more national authorities that shall be authorized to act on its behalf in the performance of the administrative functions required by this Convention.

2. Each Party shall seek to ensure that such authority or authorities have sufficient resources to perform their tasks effectively.

3. Each Party shall, no later than the date of the entry into force of this Convention for it, notify the name and address of such authority or authorities to the Secretariat. It shall forthwith notify the Secretariat of any changes in the name and address of such authority or authorities.

4. The Secretariat shall forthwith inform the Parties of the notifications it receives under paragraph 3.

Article 5. Procedures for banned or severely restricted chemicals

1. Each Party that has adopted a final regulatory action shall notify the Secretariat in writing of such action. Such notification shall be made as soon as possible, and in any event no later than ninety days after the date on which the final regulatory action has taken effect, and shall contain the information required by Annex I, where available.

2. Each Party shall, at the date of entry into force of this Convention for it, notify the Secretariat in writing of its final regulatory actions in effect at that time, except that each Party that has submitted notifications of final regulatory actions under the Amended London Guidelines or the International Code of Conduct need not resubmit those notifications.

3. The Secretariat shall, as soon as possible, and in any event no later than six months after receipt of a notification under paragraphs 1 and 2, verify whether the notification contains the information required by Annex I. If the notification contains the information required, the Secretariat shall forthwith forward to all Parties a summary of the information received. If the notification does not contain the information required, it shall inform the notifying Party accordingly.

4. The Secretariat shall every six months communicate to the Parties a synopsis of the information received pursuant to paragraphs 1 and 2, including information regarding those notifications which do not contain all the information required by Annex I.

5. When the Secretariat has received at least one notification from each of two Prior Informed Consent regions regarding a particular chemical that it has verified meet the requirements of Annex I, it shall forward them to the Chemical Review Committee. The composition of the Prior Informed Consent regions shall be defined in a decision to be adopted by consensus at the first meeting of the Conference of the Parties.

6. The Chemical Review Committee shall review the information provided in such notifications and, in accordance with the criteria set out in Annex II, recommend to the Conference of the Parties whether the chemical in question should be made subject to the Prior Informed Consent procedure and, accordingly, be listed in Annex III.

Article 6. Procedures for severely hazardous pesticide formulations

1. Any Party that is a developing country or a country with an economy in transition and that is experiencing problems caused by a severely hazardous pesticide formulation under conditions of use in its territory, may propose to the Secretariat the listing of the severely hazardous pesticide formulation in Annex III. In developing a proposal, the Party may draw upon technical expertise from any relevant source. The proposal shall contain the information required by part 1 of Annex IV.

2. The Secretariat shall, as soon as possible, and in any event no later than six months after receipt of a proposal under paragraph 1, verify whether the proposal contains the information required by part 1 of Annex IV. If the proposal contains the information required, the Secretariat shall forthwith forward to all Parties a summary of the information received. If the proposal does not contain the information required, it shall inform the proposing Party accordingly.

3. The Secretariat shall collect the additional information set out in part 2 of Annex IV regarding the proposal forwarded under paragraph 2.

4. When the requirements of paragraphs 2 and 3 above have been fulfilled with regard to a particular severely hazardous pesticide formulation, the Secretariat shall forward the proposal and the related information to the Chemical Review Committee.

5. The Chemical Review Committee shall review the information provided in the proposal and the additional information collected and, in accordance with the criteria set out in part 3 of Annex IV, recommend to the Conference of the Parties whether the severely hazardous pesticide formulation in question should be made subject to the Prior Informed Consent procedure and, accordingly, be listed in Annex III.

Article 7. Listing of chemicals in Annex III

1. For each chemical that the Chemical Review Committee has decided to recommend for listing in Annex III, it shall prepare a draft decision guidance document. The decision guidance document should, at a minimum, be based on the information specified in Annex I, or, as the case may be, Annex IV, and include information on uses of the chemical in a category other than the category for which the final regulatory action applies.

2. The recommendation referred to in paragraph 1 together with the draft decision guidance document shall be forwarded to the Conference of the Parties. The Conference of the Parties shall decide whether the chemical should be made subject to the Prior Informed Consent procedure and, accordingly, list the chemical in Annex III and approve the draft decision guidance document.

3. When a decision to list a chemical in Annex III has been taken and the related decision guidance document has been approved by the Conference of the Parties, the Secretariat shall forthwith communicate this information to all Parties.

Article 8. Chemicals in the voluntary Prior Informed Consent procedure

For any chemical, other than a chemical listed in Annex III, that has been included in the voluntary Prior Informed Consent procedure before the date of the first meeting of the Conference of the Parties, the Conference of the Parties shall decide at that meeting to list the chemical in Annex III, provided that it is satisfied that all the requirements for listing in that Annex have been fulfilled.

Article 9. Removal of chemicals from Annex III

1. If a Party submits to the Secretariat information that was not available at the time of the decision to list a chemical in Annex III and that information indicates that its listing may no longer be justified in accordance with the relevant criteria in Annex II or, as the case may be, Annex IV, the Secretariat shall forward the information to the Chemical Review Committee.

2. The Chemical Review Committee shall review the information it receives under paragraph 1. For each chemical that the Chemical Review Committee decides, in accordance with the relevant criteria in Annex II or, as the case may be, Annex IV, to recommend for removal from Annex III, it shall prepare a revised draft decision guidance document.

3. A recommendation referred to in paragraph 2 shall be forwarded to the Conference of the Parties and be accompanied by a revised draft decision guidance document. The Conference of the Parties shall decide whether the chemical should be removed from Annex III and whether to approve the revised draft decision guidance document.

4. When a decision to remove a chemical from Annex III has been taken and the revised decision guidance document has been approved by the Conference of the Parties, the Secretariat shall forthwith communicate this information to all Parties.

Article 10. Obligations in relation to imports of chemicals listed in Annex III

1. Each Party shall implement appropriate legislative or administrative measures to ensure timely decisions with respect to the import of chemicals listed in Annex III.

2. Each Party shall transmit to the Secretariat, as soon as possible, and in any event no later than nine months after the date of dispatch of the decision guidance document referred to in paragraph 3 of Article 7, a response concerning the future import of the chemical concerned. If a Party modifies this response, it shall forthwith submit the revised response to the Secretariat.

3. The Secretariat shall, at the expiration of the time period in paragraph 2, forthwith address to a Party that has not provided such a response, a written request to do so. Should the Party be unable to provide a response, the Secretariat shall, where appropriate, help it to provide a response within the time period specified in the last sentence of paragraph 2 of Article 11.

4. A response under paragraph 2 shall consist of either:
(a) A final decision, pursuant to legislative or administrative measures:
(i) To consent to import;
(ii) Not to consent to import; or
(iii) To consent to import only subject to specified conditions; or
(b) An interim response, which may include:
(i) An interim decision consenting to import with or without specified conditions,  or not consenting to import during the interim period;
(ii) A statement that a final decision is under active consideration;
(iii) A request to the Secretariat, or to the Party that notified the final regulatory action, for further information;
(iv) A request to the Secretariat for assistance in evaluating the chemical.

5. A response under subparagraphs (a) or (b) of paragraph 4 shall relate to the category or categories specified for the chemical in Annex III.

6. A final decision should be accompanied by a description of any legislative or administrative measures upon which it is based.

7. Each Party shall, no later than the date of entry into force of this Convention for it, transmit to the Secretariat responses with respect to each chemical listed in Annex III. A Party that has provided such responses under the Amended London Guidelines or the International Code of Conduct need not resubmit those responses.

8. Each Party shall make its responses under this Article available to those concerned within its jurisdiction, in accordance with its legislative or administrative measures.

9. A Party that, pursuant to paragraphs 2 and 4 above and paragraph 2 of Article 11, takes a decision not to consent to import of a chemical or to consent to its import only under specified conditions shall, if it has not already done so, simultaneously prohibit or make subject to the same conditions:
(a) Import of the chemical from any source; and
(b) Domestic production of the chemical for domestic use.

10. Every six months the Secretariat shall inform all Parties of the responses it has received. Such information shall include a description of the legislative or administrative measures on which the decisions have been based, where available. The Secretariat shall, in addition, inform the Parties of any cases of failure to transmit a response.

Article 11. Obligations in relation to exports of chemicals listed in Annex III

1. Each exporting Party shall:
(a) Implement appropriate legislative or administrative measures to communicate the responses forwarded by the Secretariat in accordance with paragraph 10 of Article 10 to those concerned within its jurisdiction;
(b) Take appropriate legislative or administrative measures to ensure that exporters within its jurisdiction comply with decisions in each response no later than six months after the date on which the Secretariat first informs the Parties of such response in accordance with paragraph 10 of Article 10;
(c) Advise and assist importing Parties, upon request and as appropriate:
(i) To obtain further information to help them to take action in accordance with paragraph 4 of Article 10 and paragraph 2 (c) below; and
(ii) To strengthen their capacities and capabilities to manage chemicals safely during their life-cycle.

2. Each Party shall ensure that a chemical listed in Annex III is not exported from its territory to any importing Party that, in exceptional circumstances, has failed to transmit a response or has transmitted an interim response that does not contain an interim decision, unless:
(a) It is a chemical that, at the time of import, is registered as a chemical in the importing Party; or
(b) It is a chemical for which evidence exists that it has previously been used in, or imported into, the importing Party and in relation to which no regulatory action to prohibit its use has been taken; or
(c) Explicit consent to the import has been sought and received by the exporter through a designated national authority of the importing Party. The importing Party shall respond to such a request within sixty days and shall promptly notify the Secretariat of its decision.

The obligations of exporting Parties under this paragraph shall apply with effect from the expiration of a period of six months from the date on which the Secretariat first informs the Parties, in accordance with paragraph 10 of Article 10, that a Party has failed to transmit a response or has transmitted an interim response that does not contain an interim decision, and shall apply for one year.

Article 12. Export notification

1. Where a chemical that is banned or severely restricted by a Party is exported from its territory, that Party shall provide an export notification to the importing Party. The export notification shall include the information set out in Annex V.

2. The export notification shall be provided for that chemical prior to the first export following adoption of the corresponding final regulatory action. Thereafter, the export notification shall be provided before the first export in any calendar year. The requirement to notify before export may be waived by the designated national authority of the importing Party.

3. An exporting Party shall provide an updated export notification after it has adopted a final regulatory action that results in a major change concerning the ban or severe restriction of that chemical.

4. The importing Party shall acknowledge receipt of the first export notification received after the adoption of the final regulatory action. If the exporting Party does not receive the acknowledgement within thirty days of the dispatch of the export notification, it shall submit a second notification. The exporting Party shall make reasonable efforts to ensure that the importing Party receives the second notification.

5. The obligations of a Party set out in paragraph 1 shall cease when:
(a) The chemical has been listed in Annex III;
(b) The importing Party has provided a response for the chemical to the Secretariat in accordance with paragraph 2 of Article 10; and
(c) The Secretariat has distributed the response to the Parties in accordance with paragraph 10 of Article 10.

Article 13. Information to accompany exported chemicals

1. The Conference of the Parties shall encourage the World Customs Organization to assign specific Harmonized System customs codes to the individual chemicals or groups of chemicals listed in Annex III, as appropriate. Each Party shall require that, whenever a code has been assigned to such a chemical, the shipping document for that chemical bears the code when exported.

2. Without prejudice to any requirements of the importing Party, each Party shall require that both chemicals listed in Annex III and chemicals banned or severely restricted in its territory are, when exported, subject to labelling requirements that ensure adequate availability of information with regard to risks and/or hazards to human health or the environment, taking into account relevant international standards.

3. Without prejudice to any requirements of the importing Party, each Party may require that chemicals subject to environmental or health labelling requirements in its territory are, when exported, subject to labelling requirements that ensure adequate availability of information with regard to risks and/or hazards to human health or the environment, taking into account relevant international standards.

4. With respect to the chemicals referred to in paragraph 2 that are to be used for occupational purposes, each exporting Party shall require that a safety data sheet that follows an internationally recognized format, setting out the most up-to-date information available, is sent to each importer.

5. The information on the label and on the safety data sheet should, as far as practicable, be given in one or more of the official languages of the importing Party.

Article 14. Information exchange

1. Each Party shall, as appropriate and in accordance with the objective of this Convention, facilitate:
(a) The exchange of scientific, technical, economic and legal information concerning the chemicals within the scope of this Convention, including toxicological, ecotoxicological and safety information;
(b) The provision of publicly available information on domestic regulatory actions relevant to the objectives of this Convention; and
(c) The provision of information to other Parties, directly or through the Secretariat, on domestic regulatory actions that substantially restrict one or more uses of the chemical, as appropriate.

2. Parties that exchange information pursuant to this Convention shall protect any confidential information as mutually agreed.

3. The following information shall not be regarded as confidential for the purposes of this Convention:
(a) The information referred to in Annexes I and IV, submitted pursuant to Articles 5 and 6 respectively;
(b) The information contained in the safety data sheet referred to in paragraph 4 of Article 13;
(c) The expiry date of the chemical;
(d) Information on precautionary measures, including hazard classification, the nature of the risk and the relevant safety advice; and
(e) The summary results of the toxicological and ecotoxicological tests.

4. The production date of the chemical shall generally not be considered confidential for the purposes of this Convention.

5. Any Party requiring information on transit movements through its territory of chemicals listed in Annex III may report its need to the Secretariat, which shall inform all Parties accordingly.

Article 15. Implementation of the Convention

1. Each Party shall take such measures as may be necessary to establish and strengthen its national infrastructures and institutions for the effective implementation of this Convention. These measures may include, as required, the adoption or amendment of national legislative or administrative measures and may also include:
(a) The establishment of national registers and databases including safety information for chemicals;
(b) The encouragement of initiatives by industry to promote chemical safety; and
(c) The promotion of voluntary agreements, taking into consideration the provisions of Article 16.

2. Each Party shall ensure, to the extent practicable, that the public has appropriate access to information on chemical handling and accident management and on alternatives that are safer for human health or the environment than the chemicals listed in Annex III.

3. The Parties agree to cooperate, directly or, where appropriate, through competent international organizations, in the implementation of this Convention at the subregional, regional and global levels.

4. Nothing in this Convention shall be interpreted as restricting the right of the Parties to take action that is more stringently protective of human health and the environment than that called for in this Convention, provided that such action is consistent with the provisions of this Convention and is in accordance with international law.

Article 16. Technical assistance

The Parties shall, taking into account in particular the needs of developing countries and countries with economies in transition, cooperate in promoting technical assistance for the development of the infrastructure and the capacity necessary to manage chemicals to enable implementation of this Convention. Parties with more advanced programmes for regulating chemicals should provide technical assistance, including training, to other Parties in developing their infrastructure and capacity to manage chemicals throughout their life-cycle.

Article 17. Non-Compliance

The Conference of the Parties shall, as soon as practicable, develop and approve procedures and institutional mechanisms for determining non-compliance with the provisions of this Convention and for treatment of Parties found to be in non-compliance.

Article 18. Conference of the Parties

1. A Conference of the Parties is hereby established.

2. The first meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Executive Director of UNEP and the Director-General of FAO, acting jointly, no later than one year after the entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at regular intervals to be determined by the Conference.

3. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party provided that it is supported by at least one third of the Parties.

4. The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt at its first meeting rules of procedure and financial rules for itself and any subsidiary bodies, as well as financial provisions governing the functioning of the Secretariat.

5. The Conference of the Parties shall keep under continuous review and evaluation the implementation of this Convention. It shall perform the functions assigned to it by the Convention and, to this end, shall:
(a) Establish, further to the requirements of paragraph 6 below, such subsidiary bodies, as it considers necessary for the implementation of the Convention;
(b) Cooperate, where appropriate, with competent international organizations and intergovernmental and non-governmental bodies; and
(c) Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the objectives of the Convention.

6. The Conference of the Parties shall, at its first meeting, establish a subsidiary body, to be called the Chemical Review Committee, for the purposes of performing the functions assigned to that Committee by this Convention. In this regard:
(a) The members of the Chemical Review Committee shall be appointed by the Conference of the Parties. Membership of the Committee shall consist of a limited number of government-designated experts in chemicals management. The members of the Committee shall be appointed on the basis of equitable geographical distribution, including ensuring a balance between developed and developing Parties;
(b) The Conference of the Parties shall decide on the terms of reference, organization and operation of the Committee;
(c) The Committee shall make every effort to make its recommendations by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no consensus reached, such recommendation shall as a last resort be adopted by a two-thirds majority vote of the members present and voting.

7. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not Party to this Convention, may be represented at meetings of the Conference of the Parties as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, qualified in matters covered by the Convention, and which has informed the Secretariat of its wish to be represented at a meeting of the Conference of the Parties as an observer may be admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties.

Article 19. Secretariat

1. A Secretariat is hereby established.

2. The functions of the Secretariat shall be:
(a) To make arrangements for meetings of the Conference of the Parties and its subsidiary bodies and to provide them with services as required;
(b) To facilitate assistance to the Parties, particularly developing Parties and Parties with economies in transition, on request, in the implementation of this Convention;
(c) To ensure the necessary coordination with the secretariats of other relevant international bodies;
(d) To enter, under the overall guidance of the Conference of the Parties, into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and
(e) To perform the other secretariat functions specified in this Convention and such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.

3. The secretariat functions for this Convention shall be performed jointly by the Executive Director of UNEP and the Director-General of FAO, subject to such arrangements as shall be agreed between them and approved by the Conference of the Parties.

4. The Conference of the Parties may decide, by a three-fourths majority of the Parties present and voting, to entrust the secretariat functions to one or more other competent international organizations, should it find that the Secretariat is not functioning as intended.

Article 20. Settlement of disputes

1. Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation or other peaceful means of their own choice.

2. When ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, or at any time thereafter, a Party that is not a regional economic integration organization may declare in a written instrument submitted to the Depositary that, with respect to any dispute concerning the interpretation or application of the Convention, it recognizes one or both of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:
(a) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties in an annex as soon as practicable; and
(b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.

3. A Party that is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with the procedure referred to in paragraph 2 (a).

4. A declaration made pursuant to paragraph 2 shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has been deposited with the Depositary.

5. The expiry of a declaration, a notice of revocation or a new declaration shall not in any way affect proceedings pending before an arbitral tribunal or the International Court of Justice unless the parties to the dispute otherwise agree.

6. If the parties to a dispute have not accepted the same or any procedure pursuant to paragraph 2, and if they have not been able to settle their dispute within twelve months following notification by one party to another that a dispute exists between them, the dispute shall be submitted to a conciliation commission at the request of any party to the dispute. The conciliation commission shall render a report with recommendations. Additional procedures relating to the conciliation commission shall be included in an annex to be adopted by the Conference of the Parties no later than the second meeting of the Conference.

Article 21. Amendments to the Convention

1. Amendments to this Convention may be proposed by any Party.

2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties. The text of any proposed amendment shall be communicated to the Parties by the Secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The Secretariat shall also communicate the proposed amendment to the signatories to this Convention and, for information, to the Depositary.

3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting.

4. The amendment shall be communicated by the Depositary to all Parties for ratification, acceptance or approval.

5. Ratification, acceptance or approval of an amendment shall be notified to the Depositary in writing. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall enter into force for the Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by at least three fourths of the Parties. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment.

Article 22. Adoption and amendment of annexes

1. Annexes to this Convention shall form an integral part thereof and, unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention constitutes at the same time a reference to any annexes thereto.

2. Annexes shall be restricted to procedural, scientific, technical or administrative matters.

3. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention:
(a) Additional annexes shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in paragraphs 1, 2 and 3 of Article 21;
(b) Any Party that is unable to accept an additional annex shall so notify the Depositary, in writing, within one year from the date of communication of the adoption of the additional annex by the Depositary. The Depositary shall without delay notify all Parties of any such notification received. A Party may at any time withdraw a previous notification of non-acceptance in respect of an additional annex and the annex shall thereupon enter into force for that Party subject to subparagraph (c) below; and
(c) On the expiry of one year from the date of the communication by the Depositary of the adoption of an additional annex, the annex shall enter into force for all Parties that have not submitted a notification in accordance with the provisions of subparagraph (b) above.

4. Except in the case of Annex III, the proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to this Convention shall be subject to the same procedures as for the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to the Convention.

5. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of amendments to Annex III:
(a) Amendments to Annex III shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in Articles 5 to 9 and paragraph 2 of Article 21;
(b) The Conference of the Parties shall take its decisions on adoption by consensus;
(c) A decision to amend Annex III shall forthwith be communicated to the Parties by the Depositary. The amendment shall enter into force for all Parties on a date to be specified in the decision.

6. If an additional annex or an amendment to an annex is related to an amendment to this Convention, the additional annex or amendment shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention enters into force.

Article 23. Voting

1. Each Party to this Convention shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 below.

2. A regional economic integration organization, on matters within its competence, shall exercise its right to vote with a number of votes equal to the number of its member States that are Parties to this Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right to vote, and vice versa.

3. For the purposes of this Convention, “Parties present and voting” means Parties present and casting an affirmative or negative vote.

Article 24. Signature

This Convention shall be open for signature at Rotterdam by all States and regional economic integration organizations on 11 September 1998, and at United Nations Headquarters in New York from 12 September 1998 to 10 September 1999.

Article 25. Ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States and by regional economic integration organizations. It shall be open for accession by States and by regional economic integration organizations from the day after the date on which the Convention is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.

2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this Convention without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under the Convention. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to this Convention, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the Convention. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention concurrently.

3. In its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence in respect of the matters governed by this Convention. Any such organization shall also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 26. Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

3. For the purpose of paragraphs 1 and 2, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of that organization.

Article 27. Reservations

No reservations may be made to this Convention.

Article 28. Withdrawal

1. At any time after three years from the date on which this Convention has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the Depositary.

2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.

Article 29. Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Convention.

Article 30. Authentic texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Rotterdam on this tenth day of September, one thousand nine hundred and ninety-eight.

 

Annex I

INFORMATION REQUIREMENTS FOR NOTIFICATIONS MADE PURSUANT TO ARTICLE 5

Notifications shall include:

1. Properties, identification and uses
(a) Common name;
(b) Chemical name according to an internationally recognized nomenclature (for example, International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)), where such nomenclature exists;
(c) Trade names and names of preparations;
(d) Code numbers: Chemicals Abstract Service (CAS) number, Harmonized System customs code and other numbers;
(e) Information on hazard classification, where the chemical is subject to classification requirements;
(f) Use or uses of the chemical;
(g) Physico-chemical, toxicological and eco-toxicological properties.

2. Final regulatory action
(a) Information specific to the final regulatory action:
(i) Summary of the final regulatory action;
(ii) Reference to the regulatory document;
(iii) Date of entry into force of the final regulatory action;
(iv) Indication of whether the final regulatory action was taken on the basis of a risk or hazard evaluation and, if so, information on such evaluation, covering a reference to the relevant documentation;
(v) Reasons for the final regulatory action relevant to human health, including the health of consumers and workers, or the environment;
(vi) Summary of the hazards and risks presented by the chemical to human health, including the health of consumers and workers, or the environment and the expected effect of the final regulatory action;
(b) Category or categories where the final regulatory action has been taken, and for each category:
(i) Use or uses prohibited by the final regulatory action;
(ii) Use or uses that remain allowed;
(iii) Estimation, where available, of quantities of the chemical produced, imported, exported and used;
(c) An indication, to the extent possible, of the likely relevance of the final regulatory action to other States and regions;
(d) Other relevant information that may cover:
(i) Assessment of socio-economic effects of the final regulatory action;
(ii) Information on alternatives and their relative risks, where available, such as:
– Integrated pest management strategies;
– Industrial practices and processes, including cleaner technology.

 

Annex II

CRITERIA FOR LISTING BANNED OR SEVERELY RESTRICTED CHEMICALS IN ANNEX III

In reviewing the notifications forwarded by the Secretariat pursuant to paragraph 5 of Article 5, the Chemical Review Committee shall:
(a) Confirm that the final regulatory action has been taken in order to protect human health or the environment;
(b) Establish that the final regulatory action has been taken as a consequence of a risk evaluation. This evaluation shall be based on a review of scientific data in the context of the conditions prevailing in the Party in question. For this purpose, the documentation provided shall demonstrate that:
(i) Data have been generated according to scientifically recognized methods;
(ii) Data reviews have been performed and documented according to generally recognized scientific principles and procedures;
(iii) The final regulatory action was based on a risk evaluation involving prevailing conditions within the Party taking the action;
(c) Consider whether the final regulatory action provides a sufficiently broad basis to merit listing of the chemical in Annex III, by taking into account:
(i) Whether the final regulatory action led, or would be expected to lead, to a significant decrease in the quantity of the chemical used or the number of its uses;
(ii) Whether the final regulatory action led to an actual reduction of risk or would be expected to result in a significant reduction of risk for human health or the environment of the Party that submitted the notification;
(iii) Whether the considerations that led to the final regulatory action being taken are applicable only in a limited geographical area or in other limited circumstances;
(iv) Whether there is evidence of ongoing international trade in the chemical;
(d) Take into account that intentional misuse is not in itself an adequate reason to list a chemical in Annex III.

 

Annex III[1]

CHEMICALS SUBJECT TO THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE

Chemical Relevant
CAS number(s)
Category
2,4,5-T and its salts and esters 93-76-5* Pesticide
Aldrin 309-00-2 Pesticide
Binapacryl 485–31-4 Pesticide
Captafol 2425-06-1 Pesticide
Chlordane 57-74-9 Pesticide
Chlordimeform 6164-98-3 Pesticide
Chlorobenzilate 510-15-6 Pesticide
DDT 50-29-3 Pesticide
Dieldrin 60-57-1 Pesticide
Dinitro-ortho-cresol (DNOC) and its salts (such as ammonium salt, potassium salt and sodium salt) 534-52-1
2980-64-5
5787-96-2
2312-76-7
Pesticide
Dinoseb and its salts and esters 88-85-7* Pesticide
1,2-dibromoethane (EDB) 106-93-4 Pesticide
Ethylene dichloride 107-06-2 Pesticide
Ethylene oxide 75-21-8 Pesticide
Fluoroacetamide 640-19-7 Pesticide
HCH (mixed isomers) 608-73-1 Pesticide
Heptachlor 76-44-8 Pesticide
Hexachlorobenzene 118-74-1 Pesticide
Lindane 58-89-9 Pesticide
Mercury compounds, including inorganic mercury compounds, alkyl mercury compounds and alkyloxyalkyl and aryl mercury compounds   Pesticide
Monocrotophos 6923-22-4 Pesticide
Parathion 56-38-2 Pesticide
Pentachlorophenol and its salts and esters 87-86-5* Pesticide
Toxaphene 8001-35-2 Pesticide
Dustable powder formulations containing a combination of:
   – Benomyl at or above 7 per cent,
   – Carbofuran at or above 1  per cent, and
   – Thiram at or above 15 per cent

17804-35-2
1563-66-2
137-26-8
Severely hazardous pesticide formulation
(1) Monocrotophos
(Soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient/l)
 6923-22-4 Severely hazardous pesticide formulation
Methamidophos

(Soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient/l)

 10265-92-6 Severely hazardous pesticide formulation
Phosphamidon
(Soluble liquid formulations of the substance that exceed 1000 g active ingredient/l)
13171-21-6 (mixture, (E)&(Z) isomers)

23783-98-4 ((Z)-isomer)

297-99-4 ((E)-isomer)

Severely hazardous pesticide formulation
Methyl-parathion (emulsifiable concentrates (EC) at or above 19.5% active ingredient and dusts at or above 1.5% active ingredient)  298-00-0  Severely hazardous pesticide formulation
(1) Parathion (all formulations – aerosols, dustable powder (DP), emulsifiable concentrate (EC), granules (GR) and wettable powders (WP) – of this substance are included, except capsule suspensions (CS))  56-38-2 Severely hazardous pesticide formulation
Asbestos:

– Actinolite

– Anthophyllite

– Amosite

– Crocidolite

– Tremolite77536-66-4

77536-67-5

12172-73-5

12001-28-4

77536-68-6Industrial

Industrial

Industrial

Industrial

Industrial

Polybrominated biphenyls (PBB) 36355-01-8(hexa-)

27858-07-7 (octa-)

13654-09-6 (deca-)

Industrial
Polychlorinated biphenyls (PCB)  1336-36-3 Industrial
Polychlorinated terphenyls (PCT) 61788-33-8 Industrial
Tetraethyl lead 78-00-2 Industrial
Tetramethyl lead 75-74-1 Industrial
Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate 126-72-7 Industrial

* Only the CAS numbers of parent compounds are listed. For a list of other relevant CAS numbers, reference may be made to the relevant decision guidance document.
(1) Amendment to enter into force on 1 January 2006.
_________________
[1] As amended by the First Meeting of the Conference of the Parties by its decision RC 1/3 of 24 September 2004.

 

Annex IV

INFORMATION AND CRITERIA FOR LISTING SEVERELY HAZARDOUS PESTICIDE FORMULATIONS IN ANNEX III

Part 1. Documentation required from a proposing Party

Proposals submitted pursuant to paragraph 1 of Article 6 shall include adequate documentation containing the following information:
(a) Name of the hazardous pesticide formulation;
(b) Name of the active ingredient or ingredients in the formulation;
(c) Relative amount of each active ingredient in the formulation;
(d) Type of formulation;
(e) Trade names and names of the producers, if available;
(f) Common and recognized patterns of use of the formulation within the proposing Party;
(g) A clear description of incidents related to the problem, including the adverse effects and the way in which the formulation was used;
(h) Any regulatory, administrative or other measure taken, or intended to be taken, by the proposing Party in response to such incidents.

Part 2. Information to be collected by the Secretariat

Pursuant to paragraph 3 of Article 6, the Secretariat shall collect relevant information relating to the formulation, including:
(a) The physico-chemical, toxicological and ecotoxicological properties of the formulation;
(b) The existence of handling or applicator restrictions in other States;
(c) Information on incidents related to the formulation in other States;
(d) Information submitted by other Parties, international organizations, non-governmental organizations or other relevant sources, whether national or international;
(e) Risk and/or hazard evaluations, where available;
(f) Indications, if available, of the extent of use of the formulation, such as the number of registrations or production or sales quantity;
(g) Other formulations of the pesticide in question, and incidents, if any, relating to these formulations;
(h) Alternative pest-control practices;
(i) Other information which the Chemical Review Committee may identify as relevant.

Part 3. Criteria for listing severely hazardous pesticide formulations in Annex III

In reviewing the proposals forwarded by the Secretariat pursuant to paragraph 5 of Article 6, the Chemical Review Committee shall take into account:
(a) The reliability of the evidence indicating that use of the formulation, in accordance with common or recognized practices within the proposing Party, resulted in the reported incidents;
(b) The relevance of such incidents to other States with similar climate, conditions and patterns of use of the formulation;
(c) The existence of handling or applicator restrictions involving technology or techniques that may not be reasonably or widely applied in States lacking the necessary infrastructure;
(d) The significance of reported effects in relation to the quantity of the formulation used;
(e) That intentional misuse is not in itself an adequate reason to list a formulation in Annex III.

 

Annex V

INFORMATION REQUIREMENTS FOR EXPORT NOTIFICATION

1. Export notifications shall contain the following information:
(a) Name and address of the relevant designated national authorities of the exporting Party and the importing Party;
(b) Expected date of export to the importing Party;
(c) Name of the banned or severely restricted chemical and a summary of the information specified in Annex I that is to be provided to the Secretariat in accordance with Article 5. Where more than one such chemical is included in a mixture or preparation, such information shall be provided for each chemical;
(d) A statement indicating, if known, the foreseen category of the chemical and its foreseen use within that category in the importing Party;
(e) Information on precautionary measures to reduce exposure to, and emission of, the chemical;
(f) In the case of a mixture or a preparation, the concentration of the banned or severely restricted chemical or chemicals in question;
(g) Name and address of the importer;
(h) Any additional information that is readily available to the relevant designated national authority of the exporting Party that would be of assistance to the designated national authority of the importing Party.

2. In addition to the information referred to in paragraph 1, the exporting Party shall provide such further information specified in Annex I as may be requested by the importing Party.

 

Annex VI[1]

SETTLEMENTS OF DISPUTES

A. Rules on arbitration

The arbitration procedure for purposes of paragraph 2 (a) of article 20 of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade shall be as follows:

Article 1

1. A Party may initiate recourse to arbitration in accordance with article 20 of the Convention by written notification addressed to the other Party to the dispute.  The notification shall be accompanied by a statement of the claim, together with any supporting documents, and shall state the subject matter for arbitration including, in particular, the articles of the Convention the interpretation or application of which are at issue.

2. The claimant Party shall notify the secretariat that the Parties are referring a dispute to arbitration pursuant to article 20. The written notification of the claimant Party shall be accompanied by the statement of claim and the supporting documents referred to in paragraph 1 above. The secretariat shall forward the information thus received to all Parties.

Article 2

1. In disputes between two Parties, an Arbitral Tribunal shall be established. It shall consist of three members.

2. Each of the Parties to the dispute shall appoint an arbitrator and the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator, who shall be the President of the Tribunal.  The President of the Tribunal shall not be a national of one of the Parties to the dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of one of these Parties, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity.

3. In disputes between more than two Parties, Parties in the same interest shall appoint one arbitrator jointly by agreement.

4. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.

5. If the Parties do not agree on the subject matter of the dispute before the President of the Arbitral Tribunal is designated, the Arbitral Tribunal shall determine the subject matter.

Article 3

1. If one of the Parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of the date on which the respondent Party receives the notification of the arbitration, the other Party may inform the Secretary-General of the United Nations who shall make the designation within a further two-month period.

2. If the President of the Arbitral Tribunal has not been designated within two months of the date of the appointment of the second arbitrator, the Secretary-General of the United Nations shall, at the request of a Party, designate the President within a further two-month period.

Article 4

The Arbitral Tribunal shall render its decisions in accordance with the provisions of the Convention and international law.

Article 5

Unless the parties to the dispute agree otherwise, the Arbitral Tribunal shall determine its own rules of procedure.

Article 6

The Arbitral Tribunal may, at the request of one of the Parties, recommend essential interim measures of protection.

Article 7

The Parties to the dispute shall facilitate the work of the Arbitral Tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall:
(a) Provide it with all relevant documents, information and facilities;  and 
(b) Enable it, when necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence.

Article 8

The Parties and the arbitrators are under an obligation to protect the confidentiality of any information they receive in confidence during the proceedings of the Arbitral Tribunal.

Article 9

Unless the Arbitral Tribunal determines otherwise because of the particular circumstances of the case, the costs of the Tribunal shall be borne by the Parties to the dispute in equal shares.  The Tribunal shall keep a record of all its costs and shall furnish a final statement thereof to the Parties.

Article 10

A Party that has an interest of a legal nature in the subject matter of the dispute which may be affected by the decision in the case, may intervene in the proceedings with the consent of the Arbitral Tribunal.

Article 11

The Arbitral Tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject matter of the dispute.

Article 12

Decisions of the Arbitral Tribunal on both procedure and substance shall be taken by a majority vote of its members.

Article 13

1. If one of the Parties to the dispute does not appear before the Arbitral Tribunal or fails to defend its case, the other Party may request the Tribunal to continue the proceedings and to render its decision.  Absence of a Party or failure of a Party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings.

2. Before rendering its final decision, the Arbitral Tribunal must satisfy itself that the claim is well founded in fact and law.

Article 14

The Arbitral Tribunal shall render its final decision within five months of the date on which it is fully constituted, unless it finds it necessary to extend the time limit for a period which should not exceed five more months.

Article 15

The final decision of the Arbitral Tribunal shall be confined to the subject matter of the dispute and shall state the reasons on which it is based. It shall contain the names of the members who have participated and the date of the final decision. Any member of the Tribunal may attach a separate or dissenting opinion to the final decision.

Article 16

The award shall be binding on the parties to the dispute. The interpretation of the Convention given by the award shall also be binding upon a Party intervening under article 10 above insofar as it relates to matters in respect of which that Party intervened. The award shall be without appeal unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure.

Article 17

Any controversy which may arise between those bound by the final decision in accordance with article 16 above, as regards the interpretation or manner of implementation of that decision, may be submitted by any of them for decision to the Arbitral Tribunal which rendered it.

B. Rules on conciliation

The conciliation procedure for purposes of paragraph 6 of article 20 of the Convention shall be as follows.

Article 1

1. A request by a party to a dispute to establish a conciliation commission in consequence of paragraph 6 of article 20 shall be addressed in writing to the Secretariat. The Secretariat shall forthwith inform all Parties accordingly.

2. The conciliation commission shall, unless the parties otherwise agree, be composed of five members, two appointed by each Party concerned and a President chosen jointly by those members.

Article 2

In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint their members of the commission jointly by agreement.

Article 3

If any appointments by the parties are not made within two months of the date of receipt by the Secretariat of the written request referred to in article 1, the Secretary-General of the United Nations shall, upon request by a party, make those appointments within a further two-month period.

Article 4

If the President of the conciliation commission has not been chosen within two months of the fourth member of the commission being appointed, the Secretary-General of the United Nations shall, upon request by a party, designate the President within a further two-month period.

Article 5

1. The conciliation commission shall, unless the parties to the dispute otherwise agree, determine its own rules of procedure.

2. The parties and members of the commission are under an obligation to protect the confidentiality of any information they receive in confidence during the proceedings of the commission.

Article 6

The conciliation commission shall take its decisions by a majority vote of its members.

Article 7

The conciliation commission shall render a report with recommendations for resolution of the dispute within twelve months of being established, which the parties shall consider in good faith.

Article 8

Any disagreement as to whether the conciliation commission has competence to consider a matter referred to it shall be decided by the commission.

Article 9

The costs of the Commission shall be borne by the parties to the dispute in shares agreed by them. The Commission shall keep the record of all its costs and shall furnish a final statement thereof to the parties.

________________________
[1] Adopted by the First Meeting of the Conference of the Parties by its decision RC 1/11 of 24 September 2004.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json