Teksti suurus:

«Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» meetme 3.7 «Metsamajandus» tingimused»

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

«Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» meetme 3.7 «Metsamajandus» tingimused»

Vastu võetud 03.03.2006 nr 31
RTL 2006, 24, 428
jõustumine 19.03.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.10.2006RTL 2006, 76, 140402.11.2006
25.04.2007RTL 2007, 37, 64207.05.2007

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seadus» § 16 lõike 1 alusel.


[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi arengukava) kolmanda prioriteedi meetme 3.7 «Metsamajandus» raames investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise alused, taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded, taotluse menetlemise tingimused ja kord, taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise alused ja kord, taotluse hindamise kriteeriumid ja kord ning toetuse väljamaksete tegemise tingimused ja kord.
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]

§ 2.  Toetuse andmise eesmärk

  (1) Toetuse andmise üldeesmärk on aidata kaasa metsa majanduslike, ökoloogiliste ja sotsiaalsete väärtuste ja funktsioonide säilitamisele ja arendamisele ning maapiirkonnas töökohtade säilitamisele.

  (2) Toetuse spetsiifilised eesmärgid on:
  1) metsa säästev majandamine ja metsamajanduse arendamine;
  2) metsaressursi säilitamine ja selle seisundi parandamine;
  3) metsa majanduslike, ökoloogiliste ja sotsiaalsete väärtuste parandamine;
  4) uute võimaluste loomine puidu ja puittoodete kasutamiseks ja turustamiseks ning investeerimine puidu töötlemise ja turustamise parandamiseks ja tõhustamiseks;
  5) metsaühistu toetamine metsa säästvamaks ja tõhusamaks majandamiseks;
  6) loodusõnnetusest või tulekahjust kahjustatud metsa tootmispotentsiaali taastamine ning asjakohaste vältimisabinõude kasutusele võtmine.

§ 3.  Meetme rakendusüksus

  Meetme rakendusüksus on Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruse nr 81 «Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine» tähenduses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA).

§ 4.  Riigiabi

  Meetme raames antav toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EÜ) nr 1998/2006, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 379, 28.12.2006, lk 5–10), mõistes.
[RTL 2007, 37, 642 - jõust. 07.05.2007]

2. peatükk TOETUSE ANDMISE ALUSED 

§ 5.  Toetatavad tegevused

  Toetuseks määratud eelarve jaotuse toetatavate tegevuste vahel otsustab põllumajandusminister. Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta:
  1) loodusõnnetusest või tulekahjust kahjustatud metsa tootmispotentsiaali taastamine, kaasa arvatud maapinna ettevalmistamine ja looduslikule uuenemisele kaasa aitamine ning metsapuutaimede soetamine (edaspidi kahjustatud metsa taastamine). Loodusõnnetuseks loetakse metsamaal tormi või trombi põhjustatud tuuleheide või tuulemurd;
  2) noorendiku hooldamine metsa liigilise koosseisu või ökoloogiliste väärtuste parandamiseks ning kasvama jäävate puude väärtuse suurendamiseks (edaspidi noorendiku hooldamine);
  3) metsamajandus- ja puidutöötlemistehnika (edaspidi metsahooldustehnika) ning taimekaitsevahendite soetamine;
  4) metsaühistu toetamine;
  5) arendusprojekti elluviimine uute võimaluste loomiseks puidu ja puittoodete kasutamiseks ning investeeringud töötlemise ja turustamise parandamiseks ja tõhustamiseks (edaspidi arendusprojekti elluviimine).

§ 6.  Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda:
  1) «Metsaseaduse» tähenduses metsaühistu, kes tegutseb küla, alevi või aleviku territooriumil (edaspidi maapiirkond) ja kes on taotluse esitamise hetkeks tegutsenud vähemalt kuus kuud (edaspidi metsaühistu);
  2) füüsilisest isikust erametsaomanik (edaspidi erametsaomanik) tema omandis oleval maatulundusmaa sihtotstarbega alaliigiga metsamaal (edaspidi metsamaa) § 5 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste kohta;
  3) punktides 1 ja 2 nimetatud isik (edaspidi taotleja), kes ei ole alates 1. jaanuarist 2004 saanud ega taotle samal ajal toetust § 5 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste puhul sama metsaeraldise kohta arengukava ega Sihtasutuse Erametsakeskus ja Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldatud vahendistest ning § 5 punktides 3–5 nimetatud tegevuste puhul sama investeeringuobjekti kohta Sihtasutuse Erametsakeskus ja Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldatud vahendistest;
  4) taotleja, kellele kahel eelneval eelarveaastal ja jooksval eelarveaastal antud vähese tähtsusega abi ei ületa koos meetme raames taotletava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 3 129 320 krooni.
[RTL 2007, 37, 642 - jõust. 07.05.2007]

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud metsaühistu võib toetust taotleda, kui ta vastab järgmistele tingimustele:
  1) kui metsaühistu on asutatud tähtajaliselt, ei või tähtaeg olla lühem kui viis majandusaastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  2) metsaühistul ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt;
  3) metsaühistu suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust.

  (3) Paragrahvi 5 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste puhul võib taotleda ja saada toetust ühe ja sama metsaeraldise kohta üks kord.

§ 7.  Nõuded toetatavatele tegevustele

  (1) Toetust võib taotleda kahjustatud metsa taastamiseks ja noorendiku hooldamiseks järgmistel tingimustel:
  1) maa, mille kohta toetust taotletakse, on maapiirkonnas asuv metsamaa;
  2) maa, mille kohta toetust taotletakse, on erametsaomaniku, metsaühistu või metsaühistu liikmete omandis. Paragrahvi 5 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste kohta võib toetust taotleda metsaühistu kinnisasja omaniku antud õiguse alusel. Sellesisulise lepingu sõlmib metsühistuga kinnisasja omanik või tema antud lihtkirjaliku volikirja alusel füüsiline isik, kusjuures nimetatud leping peab sisaldama kinnitust § 6 lõike 1 punktides 3 ja 4 ning § 6 lõikes 3 toodud nõuete täitmise kohta;
  3) metsamaa kohta on koostatud “Metsaseaduses” ettenähtud juhul metsamajandamiskava või metsamajandamise soovitused;
  4) vähemalt 0,1 hektari suurusel metsamaal pärast 1. jaanuari 2004 toimunud loodusõnnetuse või tulekahju kohta on tehtud “Metsaseaduse” alusel kehtestatud korra kohaselt metsakaitseline ekspertiis või 9. jaanuaril 2005 toimunud loodusõnnetuse kohta on antud metsateatis Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistusele (edaspidi keskkonnateenistus);
  5) kahjustatud metsa taastamiseks istutatakse lisas 2 nimetatud metsapuutaimi, mis on ostetud isikult, kellele on «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 66 alusel Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus väljastanud istutatava taimeliigi kohta kultiveerimismaterjali tootmise tegevusloa (edaspidi tegevusluba), ning metsapuutaimed on varustatud nende päritolu tõendava dokumendiga. Kui taotlejal või metsaühistu liikmel on nimetatud tegevusluba, võib ta istutada endale kuuluvale metsamaale enda kasvatatud metsapuutaimi;
  6) punktis 5 nimetatud metsapuutaimed, mis ei ole kasvatatud Eestis, peavad olema ostetud isikult, kelle andmed on kantud metsapuude kultiveerimismaterjali turustajana «Taimekaitseseaduse» § 31 alusel taimetervise registrisse;
  7) metsapuutaimed on soetatud mitte varem kui 2004. aastal ja on istutatud ühtlaselt arvestusega vähemalt 2000 metsapuutaime ühe hektari kohta;
  8) paragrahvi 5 punktis 2 nimetatud tegevuse kohta võib toetust taotleda erametsaomanik kuni 45 hektari ulatuses ning metsaühistu kuni 45 hektari ulatuses ühe liikme kohta, kusjuures selle liikme metsamaa, mille kohta toetust taotletakse, ei või ületada 45 hektarit.

  (2) Toetust võib taotleda metsahooldustehnika ja taimekaitsevahendite soetamiseks, kui taotlusel on näidatud nende soetamise vajalikkus ning on ära toodud, kuidas seadmeid pärast metsahooldustehnika soetamist maapiirkonnas kasutatakse ja kuidas suureneb metsaühistu teeninduslik ettevõtlus.

  (3) Toetust võib taotleda metsaühistu toetamiseks järgmistel tingimustel:
  1) metsaühistu ei ole tegutsenud enne 1. jaanuari 2004;
[RTL 2006, 76, 1404 - jõust. 02.11.2006]
  2) lisa 1 punktides 4.1–4.3 ja 4.6 nimetatud investeeringuobjektidega seotud kontoriruumi asukoht ei ole Pärnus, Tallinnas ega Tartus;
  3) toetuse taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga kuulub metsaühistusse vähemalt 15 liiget või metsaühistu tegevuspiirkonnas, milleks on metsaühistu ja tema liikmete omandis olev metsamaa pindala kokku, oleva metsamaa pindala on vähemalt 500 hektarit;
  4) metsaühistul on järgneva viie aasta kohta koostatud tegevuskava (lisa 3).

  (4) Toetust võib taotleda arendusprojekti elluviimiseks järgmistel tingimustel:
  1) arendusprojekti elluviimisega tõstetakse puidu ja puittoodete kasutamise mainet ja efektiivsust ning tagatakse puidu töötlemise tehnoloogiline täiustamine ning puidu ja puittoodete kasutamise mitmekesistamine;
  2) arendusprojekti elluviimise raames tehtavad tegevused aitavad säilitada või luua uusi töökohti ning arendavad majandustegevust maapiirkonnas;
  3) metsaühistul on järgneva viie aasta kohta koostatud arendusprojekti elluviimise tegevuskava (lisa 4);
  4) messi, võistluse või näituse korraldaja teavitab ürituse toimumise kohast ja ajast PRIA-t elektrooniliselt vähemalt seitse tööpäeva enne ürituse toimumist.

  (5) Paragrahvis 5 nimetatud tegevuste alusel lubatud investeeringud (edaspidi investeeringuobjekt) on loetletud lisas 1.

§ 8.  Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblikud on lisa 1 punktis 5.2.2 nimetatud investeeringuobjektiga seotud järgmised kulud:
  1) ruumi, platsi ning vajaliku tehnika ja seadmete rentimise kulud;
  2) üritust tutvustava trükise koostamise, toimetamise ja trükkimisteenuse ostmise kulud;
  3) reklaamiteenuse ostmise kulud trüki- ja telemeedias;
  4) jaotusmaterjali koostamise ja trükkimisteenuse ostmise kulud;
  5) messiboksi ja võistlusplatsi ettevalmistamise teenuse ostmise kulud;
  6) ürituse korraldamisel koristus- ja turvateenuse ostmise kulud;
  7) võistluse korraldamisel autasudeks tehtud kulutused mitte rohkem kui 5000 krooni võistlusklassi kohta, välja arvatud rahalised autasud;
  8) võistlusel osalejate toitlustuskulud, mida ei käsitleta erisoodustusena.

  (2) Lisa 1 punktis 5.2.2 toodud investeeringuobjekti puhul arvestatakse ürituse korraldamise tuludest laekuv summa taotleja omafinantseeringuna. Ürituse korraldamise tulude eelarve peab toetuse taotlemisel olema märgitud taotluses (lisa 9), kusjuures väljamakstava toetuse ja ürituse korraldamise tulude eelarve kohaselt laekuv omafinantseeringuna arvestatav tuludest laekuv kogusumma ei tohi ületada ürituse korraldamiseks tehtud abikõlblike kulude eelarvelist maksumust. Ürituse korraldamise toetusest arvestatakse maha ürituse tuludest laekunud summa, mis ületab toetuse taotluses märgitud ürituse korraldamise tulude eelarve.

  (3) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise, rentimise ja liisimise kulud, välja arvatud metsaühistu toetamise raames kontoriruumi rentimise kulud ilma kommunaalkuludeta;
  2) tolli-, sisseveo- ja muud maksud, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suured kulud tegevuse mis tahes osale;
  3) käibemaks juhul, kui toetuse taotleja on käibemaksukohustuslane või piiratud käibemaksukohustuslane;
  4) sularahamaksed, teenustasu pangatoimingute eest, tagatismaksed, intressid ja muud finantsteenustega seotud kulud;
  5) notaritasuks, juriidiliseks konsultatsiooniks, raamatupidamisteenuse eest tasumiseks tehtud kulud, tasud patendi ja litsentsi ning teostatavusuuringute eest, välja arvatud metsaühistu toetamise raames raamatupidamisteenuse eest makstud teenustasu;
  6) kasutatud seadmete ja kauba ostmise kulud;
  7) esinduskulud ja kulud kingitustele;
  8) päevarahad;
  9) «Tulumaksuseaduse» § 48 lõike 4 mõistes erisoodustusena käsitletavad kulud;
  10) liisingumaksed, kui liisinglepingus ei ole sätestatud omandiõiguse üleminek toetuse saajale;
  11) trahvid, finantskaristused ja kohtukulud;
  12) liiklusvahendi soetamise kulud;
  13) taotleja enda või tema töötaja tehtud tööde kulud, kaasa arvatud töövõtulepingu alusel saadud lepingutasud, välja arvatud lisa 1 punktides 1, 2 ja 4.5 nimetatud investeeringuobjektide puhul;
  14) taotleja enda ruumi ja esitlustehnika kasutamise kulud lisa 1 punktis 5.2 nimetatud investeeringuobjektide puhul;
  15) ebaotstarbekad ning majanduslikult põhjendamatud kulud;
  16) muud kulud, mis ei ole investeeringuobjektiga otseselt seotud.

  (4) Kahjustatud metsa taastamisel ja noorendiku hooldamisel ei ole abikõlblikud järgmised kulud:
  1) “Metsaseaduse” alusel tehtava lage-, turbe-, sanitaar-, valik- ja trassiraie ning raadamise kulud noorendiku hooldamiseks;
[RTL 2006, 76, 1404 - jõust. 02.11.2006]
  2) kahjustatud metsa taastamise ja noorendiku hooldamise kulud «Looduskaitseseaduse» § 4 lõikes 1 nimetatud aladel ja objektidel, kus keskkonnakaitselised piirangud ei võimalda teha kavandatavaid töid;
  3) jõulupuude soetamise ja istutamise kulud. Jõulupuuks loetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta artikli 31 punkti 3 (ELT L 160, 26.06.1999, lk 80–102) kohaselt okaspuu, mida kasvatatakse dekoratiivsel eesmärgil ja turustatakse enne tema raieküpseks saamist;
  4) riigile, kohalikule omavalitsusele või riigi osalusega äriühingule kuuluval metsamaal tehtavate tegevuste kulud.

§ 9.  Hankereeglid investeeringu tegemisel

  (1) Kui kavandatava investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema investeeringuobjekti kohta väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004 vähemalt kolm kirjalikku pakkumiskutset koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi investeeringuobjekti pakkumiskutse) ja olema saanud vähemalt kolmelt pakkujalt hinnapakkumised koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumine).

  (2) Kui kavandatava investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004 vähemalt ühe investeeringuobjekti pakkumiskutse ja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumise.

  (3) Väljavalitud hinnapakkumine ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes teiste hinnapakkumistega.

  (4) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär või liige ei tohi omada üksteise äriühingus osalust ega kuuluda üksteise (äriühingu, metsaühistu) juhatusse või nõukokku.

§ 10.  Toetatava tegevuse maksumus

  (1) Paragrahvi 5 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste abikõlbliku maksumuse määramiseks kasutatakse ühikuhindasid hektari kohta.

  (2) Paragrahvi 5 punktides 3–5 nimetatud tegevuste abikõlbliku maksumuse moodustavad:
  1) tegevuste käibemaksuta maksumus, mis koosneb väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumisest ja abikõlbliku investeeringuobjekti märgistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumusest, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;
  2) käibemaksuga maksumus, mis koosneb väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumisest ja abikõlbliku objekti märgistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumusest, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.

§ 11.  Toetuse määr ja suurus

  (1) Kahjustatud metsa taastamiseks antakse toetust 11 700 krooni hektari kohta.

  (2) Noorendiku hooldamiseks antakse toetust 2400 krooni hektari kohta.

  (3) Metsahooldustehnika ja taimekaitsevahendite soetamiseks antakse toetust kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem, kui:
  1) 200 000 krooni ühe lisa 1 punktides 3.1.1–3.1.12 ja 3.2.1–3.2.7 nimetatud investeeringuobjekti kohta;
[RTL 2006, 76, 1404 - jõust. 02.11.2006]
  2) 10 000 krooni ühe lisa 1 punktides 3.3.1–3.3.3 nimetatud investeeringuobjekti kohta.
[RTL 2006, 76, 1404 - jõust. 02.11.2006]

  (4) Metsaühistu toetamiseks antakse toetust kuni 75% abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 000 krooni metsaühistu kohta.

  (5) Arendusprojekti elluviimiseks antakse toetust kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1 500 000 krooni metsaühistu kohta.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 12.  Taotluse esitamine ja tähtaeg

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks PRIA-le piirkonnas tegutseva taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid selleks ettenähtud tähtajal.

  (2) Taotleja võib taotluse esitamise tähtajal iga kavandatava tegevuse kohta esitada ühe taotluse.

  (3) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (4) Lõikes 1 nimetatud dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi koopia esitamist. Taotlemisel esitab taotleja § 5 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste puhul koopiad kõikidest esitatavatest originaaldokumentidest ja dokumentide koopiatest ning § 5 punktides 3–5 nimetatud tegevuste puhul kaks koopiat kõikidest originaaldokumentidest ja dokumentide koopiatest.

  (5) Taotleja esitab avalduse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 9 lõikes 1 nimetatud struktuuritoetuse registrisse kandmiseks.
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]

  (6) Toetuse esmakordsel taotlemisel esitab taotleja avalduse taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

§ 13.  Toetuse taotlemiseks esitatavad dokumendid

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le olenevalt kavandatavast tegevusest vormikohase taotluse (lisa 5–9) ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2–6.

  (2) Taotleja nõuetekohasust tõendavad dokumendid on:
  1) koopia taotluse esitaja isikut tõendavast dokumendist ja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul lisaks tema volitusi tõendav volikiri;
  2) koopia põhikirjast, kui taotlejaks on metsaühistu;
  3) koopia metsaühistu üldkoosoleku otsusest taotleda selle meetme raames toetust, kui põhikirjast ei nähtu õigust taotleda toetust metsaühistu liikmete nimel;
  4) metsaühistu liikmete nimekiri koos isiku- või registrikoodiga mitte varasema kui toetuse taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga, milles on ära toodud liikme omandisse kuuluva metsamaa pindala;
[RTL 2006, 76, 1404 - jõust. 02.11.2006]
  5) metsaühistu puhul mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et tõendi väljastamise päeva seisuga ei ole taotlejal riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise korral on ta maksud tasunud ajakava kohaselt.

  (3) Kahjustatud metsa taastamiseks ja noorendiku hooldamiseks esitatakse kavandatava tegevuse nõuetekohasuse tõendamiseks lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele:
  1) kahjustatud metsa taastamisel keskkonnateenistuse kooskõlastatud kahjustatud metsa taastamise projekt (lisa 10) ja noorendiku hooldamisel keskkonnateenistuse kooskõlastatud noorendiku hooldamise projekt (lisa 11) koos sinna juurde kuuluvate lisadega;
  2) koopia § 7 lõike 1 punktis 2 sätestatud lepingust;
  3) kaasomaniku kirjalik nõusolek, kui metsamaa, mille kohta toetust taotletakse, kuulub kaasomandisse.

  (4) Metsahooldustehnika ja taimekaitsevahendite soetamiseks esitatakse investeeringuobjekti nõuetekohasuse tõendamiseks lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele:
  1) vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise koopiad koos tehniliste tingimuste loeteluga, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni; kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus on alla 156 466 krooni, siis vähemalt ühe pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise koopia koos tehniliste tingimuste loeteluga investeeringuobjektide kaupa;
  2) vormikohane hinnavõrdlustabel (lisa 12) juhul, kui investeeringuobjekti maksumus ületab 156 466 krooni, kusjuures väljavalitud hinnapakkumine peab olema põhjendatud;
  3) koopia väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumisele vastavast investeeringuobjekti pakkumiskutsest koos tehniliste tingimuste loeteluga.

  (5) Metsaühistu toetamiseks esitatakse investeeringuobjekti nõuetekohasuse tõendamiseks lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele:
  1) lisa 1 punktides 4.1–4.3 nimetatud investeeringuobjektide puhul hinnapakkumise koopia ning lisa 1 punktis 4.6 nimetatud investeeringuobjekti puhul rendilepingu koopia;
  2) paragrahvi 7 lõike 3 punktis 4 nimetatud tegevuskava.

  (6) Arendusprojekti elluviimiseks esitatakse investeeringuobjekti nõuetekohasuse tõendamiseks lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele:
  1) paragrahvi 7 lõike 4 punktis 3 nimetatud tegevuskava;
  2) lisa 1 punktides 5.3–5.11 nimetatud investeeringuobjektide puhul vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise koopiad koos tehniliste tingimuste loeteluga, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni; kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus on alla 156 466 krooni, siis vähemalt ühe pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise koopia koos tehniliste tingimuste loeteluga investeeringuobjektide kaupa;
  3) vormikohane hinnavõrdlustabel (lisa 12) juhul, kui investeeringuobjekti maksumus ületab 156 466 krooni, kusjuures väljavalitud hinnapakkumine peab olema põhjendatud;
  4) koopia väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumisele vastavast investeeringuobjekti pakkumiskutsest koos tehniliste tingimuste loeteluga;
  5) lisa 1 punktis 5.2.2 nimetatud investeeringuobjekti puhul esitatakse punktides 2–4 nõutud dokumendid juhul, kui taotleja tellib teenust messi, võistluse või näituse korraldamiseks.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 14.  Taotluse vastuvõtmine

  (1) PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist. PRIA teeb taotleja äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kaardist väljatrüki, mille taotleja allkirjastab.

  (2) Taotluse esitamisel tehtud kontrolli tulemused kantakse kontroll-lehele, kuhu märgitakse esitatud ja esitamata dokumendid.

  (3) Kui taotlus koos kõikide nõutavate dokumentidega on esitatud tähtaegselt, registreerib PRIA taotluse infosüsteemis ning teeb väljatrüki § 12 lõikes 5 nimetatud avaldusest kahes eksemplaris, mille allkirjastavad taotleja ja taotluse vastuvõtmiseks volitatud ametnik. Teine eksemplar avaldusest väljastatakse taotlejale. Volitatud ametnik avab taotlustoimiku, millele lisatakse nimetatud avalduse väljatrükk, taotleja äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kaart ning kontroll-leht.

  (4) Kui taotleja ei esitanud taotlust tähtajaks, tagastatakse taotlus «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 6 kohaselt läbi vaatamata.
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]

  (5) Kui taotluse vastuvõtmisel ei saa üheselt tõlgendada nõutava dokumendi vajadust ja sisulist täpsust, võtab PRIA taotluse vastu ja volitatud ametnik avab taotlustoimiku.

§ 15.  Andmete õigsuse kontroll

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduses» ning määruses sätestatud nõuetele.
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]

  (2) Taotleja esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks on PRIA-l õigus kasutada teiste riiklike registrite, kinnistusraamatu ning § 5 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste puhul keskkonnateenistuse kogutud asjakohaseid andmeid.

  (3) PRIA esitab Sihtasutusele Erametsakeskus ja Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus taotlejate nimekirja koos investeeringuobjektide loeteluga tegevuste kaupa. Sihtasutus Erametsakeskus ja Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus kontrollivad, et taotleja ei ole alates 1. jaanuarist 2004 saanud ega taotle samal ajal sama tegevuse või selle üksikute investeeringuobjektide või § 5 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste puhul sama metsaeraldise kohta toetust Sihtasutuse Erametsakeskus ja Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldatud vahenditest. Kontrolli tulemused edastatakse PRIA-le nimekirja saamisest arvates 20 tööpäeva jooksul.

  (4) PRIA volitatud ametnikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida taotleja nõusolekul ja kui taotlejaks on metsaühistu, siis tema liikme nõusolekul või selle isiku nõusolekul, kellelt taotleja tellib teenust või tööd või ostab kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente ja tehtud töid kohapeal. Paragrahvi 5 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste puhul teeb PRIA andmete õigsuse kontrollimisel koostööd keskkonnateenistusega.

  (5) Kontrolli tulemuste kohta koostab lõikes 4 nimetatud ametnik kontrollakti, mille allkirjastavad ametnik ja taotleja, kui taotlejaks on metsaühistu, siis tema liige või isik, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, välja arvatud § 5 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste puhul.

  (6) Kui taotluse nõuetekohasuse kontrollimisel avastatakse puudusi, teatatakse sellest viivitamata taotlejale ja määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Taotluse menetlemise tähtaega võib «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 2 kohaselt pikendada puuduste kõrvaldamiseks ettenähtud tähtaja võrra.
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]

§ 16.  Taotluse ja taotleja nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

  (1) Taotleja ja taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 18 lõike 2 ja § 19 lõike 3 alusel.
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]

  (2) Taotleja ja taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui:
  1) on täidetud kõik määruses taotlejale ja taotlusele esitatud nõuded;
  2) ei esine «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõikes 4 nimetatud asjaolusid;
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]
  3) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased ja nende seosed samasust kinnitavad.

  (3) Taotleja ja taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 18 lõike 3 või § 19 lõike 5 kohaselt.
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]

§ 17.  Taotluse hindamine

  (1) Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse järgmiselt:
  1) paragrahvi 5 punktis 1 nimetatud tegevuse puhul «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 1 alusel juhul, kui kõigi nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste rahastamise summa ei ületa tegevuse rahastamise eelarvet. Kui nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste rahastamise summa ületab tegevuse rahastamise eelarve, hinnatakse taotlusi «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 3 alusel lisas 13 toodud hindamiskriteeriumite põhjal. Võrdsete hindepunktide korral eelistatakse varem esitatud taotlust;
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]
  2) paragrahvi 5 punktis 2 nimetatud tegevuse puhul «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 1 alusel;
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]
  3) paragrahvi 5 punktides 3–5 nimetatud tegevuste puhul «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 3 alusel lisas 13 toodud hindamiskriteeriumite põhjal. Võrdsete hindepunktide korral eelistatakse varem esitatud taotlust.
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]

  (2) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse tegevuste kaupa, välja arvatud § 5 punktis 2 nimetatud tegevuse puhul, paremaks kõrgema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (3) Paragrahvi 5 punktides 3–5 nimetatud tegevuste puhul taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse koostamiseks moodustab põllumajandusminister metsanduse eriala ekspertidest ja sotsiaalpartnerite esindajatest hindamiskomisjoni (edaspidi komisjon).

  (4) PRIA esitab § 5 punktides 3–5 nimetatud tegevuste puhul taotluste ja nendes esitatud andmeid tõendavate dokumentide koopiad põllumajandusministrile tutvumiseks viie tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest.

  (5) PRIA esitab § 5 punktides 3–5 nimetatud tegevuste puhul taotlejate nimekirja põllumajandusministrile 55 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest posti teel väljastusteatega tähtkirjaga, märkides nimekirjas eraldi ka nende taotlejate nimed, kelle taotlus ei ole «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» §-de 18 ja 19 alusel nõuetele vastavaks tunnistatud. Taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamist tuleb põhjendada.
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]

§ 18.  Komisjoni koosseis ja ülesanded

  (1) Komisjon koosneb kuni üheksast liikmest (edaspidi komisjoni liige).

  (2) Komisjoni liikmete nimed avaldatakse Põllumajandusministeeriumi ja PRIA veebilehel.

  (3) Komisjon hindab kümne tööpäeva jooksul pärast § 17 lõikes 5 nimetatud dokumentide saamist taotlusi, koostab hindamislehed (lisa 14) ja teeb põllumajandusministrile ettepaneku taotluste paremusjärjestuse kohta.

§ 19.  Komisjoni istung

  (1) Komisjoni esimees teatab komisjoni liikmetele, Põllumajandusministeeriumile ja PRIA-le komisjoni istungi toimumise aja ja koha kirjalikult või elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul arvates § 17 lõikes 5 nimetatud taotlejate nimekirjade saamisest.
[RTL 2006, 76, 1404 - jõust. 02.11.2006]

  (2) Komisjoni esimehel on õigus hindamise kohta vajaliku lisateabe saamiseks kutsuda komisjoni istungile isik, kes ei ole taotleja ega komisjoni liige. Sellekohase põhjendatud kirjaliku ettepaneku võib komisjoni esimehele teha ka komisjoni liige.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle istungist võtavad osa vähemalt pooled komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees.

  (4) Kui esinevad “Haldusmenetluse seaduse” § 10 lõikes 1 toodud asjaolud, teatab komisjoni liige sellest viivitamata komisjoni esimehele ning taandab ennast otsustamisest.
[RTL 2006, 76, 1404 - jõust. 02.11.2006]

  (5) Kui komisjon ei ole otsustusvõimeline, kutsub komisjoni esimees või tema volitatud komisjoni liige kokku uue istungi kolme tööpäeva jooksul arvates eelmise istungi toimumise päevast ning teatab istungi toimumise aja ja koha PRIA-le.
[RTL 2006, 76, 1404 - jõust. 02.11.2006]

  (6) Komisjoni liige hindab taotlusi lisas 13 toodud hindamiskriteeriumite alusel, täites taotluse hindamislehe iga nõuetele vastavaks tunnistatud taotleja kohta.

  (7) Komisjoni liikmete märgitud hindepunktide summa alusel koostatakse komisjoni ettepanek taotluste paremusjärjestuse moodustamiseks tegevuste kaupa.

  (8) Põllumajandusminister otsustab komisjoni ettepaneku alusel taotluste paremusjärjestuse seitsme tööpäeva jooksul arvates komisjoni istungi toimumisest.

  (9) Põllumajandusministeerium edastab taotluste paremusjärjestuse PRIA-le kolme tööpäeva jooksul arvates taotluste paremusjärjestuse otsustamisest.

5. peatükk TAOTLUSE RAHULDAMINE VÕI RAHULDAMATA JÄTMINE 

§ 20.  Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) PRIA peadirektor teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 1 või 3 alusel 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest.
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]

  (2) Vajaduse korral võib PRIA peadirektor teha taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 120 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest, teatades taotlejale otsuse tegemise tähtaja pikendamisest lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul. Otsuse tegemise tähtaja pikendamist tuleb põhjendada.

  (3) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA peadirektor teha taotluse osalise rahuldamise otsuse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 6 alusel.
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]

  (4) Taotlus jäetakse rahuldamata ««Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 1, 3, 6 või 7 alusel.
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]

  (5) PRIA saadab taotlejale taotluse rahuldamata jätmise otsuse koopia posti teel väljastusteatega tähtkirjaga viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (6) PRIA peadirektor võib «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 202 kohaselt taotluse rahuldamise otsust muuta ja selle kehtetuks tunnistada kümne tööpäeva jooksul arvates asjakohaste asjaolude ilmnemisest.
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]

§ 21.  Toetuse vastuvõtmise kinnitamine

  (1) «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 201lõike 2 kohaselt saadab PRIA toetuse saajale koos toetuse taotluse rahuldamise otsuse käskkirja koopiaga PRIA peadirektori allakirjutatud kinnituskirja kahes eksemplaris ja kulude deklareerimiseks toodud väljamakse taotluse vormi (lisa 15) (edaspidi kuludeklaratsioon) või tehtud tööde kinnituse vormi (lisa 16) posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]

  (2) Toetuse kasutamise tingimusteks taotluse rahuldamise otsuse kohaselt on eelkõige:
  1) toetuse vastuvõtmine;
  2) toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalve teostamise võimaldamine;
  3) selle metsamaa, mille kohta toetust taotleti, sihtotstarbe säilitamine vähemalt viie aasta jooksul arvates viimase toetusosa väljamaksmisest;
  4) investeeringuobjekti sihipärane säilitamine ja kasutamine vähemalt viie aasta jooksul arvates viimase toetusosa väljamaksmisest;
  5) saadud raha toetuse mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksmine;
  6) «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 41lõikes 3 nimetatud muude kohustuste täitmine;
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]
  7) metsaühistu tegevuse jätkamine vähemalt viie aasta jooksul arvates viimase toetusosa väljamaksmisest;
  8) PRIA määratud tähtajal «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 7 lõike 3 alusel kehtestatud tingimustel ja korras PRIA-le toetuse mõju hindamiseks viie aasta jooksul arvates viimase toetusosa väljamaksmisest kirjalike andmete esitamine.
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]

  (3) Kui toetuse saaja on nõus taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustega, kirjutab ta kinnituskirjale alla, märgib allakirjutamise kuupäeva ja tagastab kinnituskirja ühe eksemplari PRIA-le posti teel väljastusteatega tähtkirjaga 15 kalendripäeva jooksul arvates kinnituskirja saamisest.

§ 22.  Muudatustest teavitamine

  (1) Kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest «Käibemaksuseaduse» § 19 alusel.

  (2) Kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest ning PRIA-lt nõusoleku saamiseks:
  1) taotleja või toetuse saaja kavandatavatest tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatustest;
  2) metsaühistu ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest;
  3) muust toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud asjaolust, mille tõttu toetuse taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.
[RTL 2006, 76, 1404 - jõust. 02.11.2006]

6. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEGEMISE TINGIMUSED 

§ 23.  Tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) PRIA teatab tegevuste elluviimist ja investeeringuobjektide tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded samal ajal toetuse taotluse esitamise tähtajaga. Toetuse saaja esitab tegevuse elluviimist või investeeringuobjekti tegemist tõendavad dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta, kusjuures arendusprojekti elluviimise puhul peavad lisa 1 punktis 5.2 nimetatud investeeringuobjektidega seotud dokumendid olema esitatud ühes osas.

  (2) Toetuse väljamaksmiseks § 5 punktides 3–5 märgitud tegevuste puhul esitab toetuse saaja PRIA-le «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud tingimustel ja korraspärast tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist ja selle eest osaliselt või täielikult tasumist, kuid mitte varem kui kinnituskirja allkirjastamisele vahetult järgneval päeval kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve koopia, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa;
  2) selle isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud tehtud tööde üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia, juhul kui on tegemist lisa 1 punktis 4.3 nimetatud investeeringuobjektiga;
  3) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava pangakonto väljavõtte või maksekorralduse koopia;
  4) lisa 1 punktis 4.5 nimetatud palgakulude korral netopalga maksmist tõendava maksekorralduse või pangakonto väljavõtte koopia;
  5) väljavõte palgalehest, millelt on näha selle töötaja nimi, kellele on üle kantud punktis 4 nimetatud netopalk, ning ametikoht, arvestatud brutopalk ning sellest kinnipeetud maksud ja muud kinnipidamised;
  6) koopia töötaja ja metsaühistu allkirjaõigusliku juhatuse liikme allakirjutatud tööajatabelist, millelt on näha lisa 1 punktis 4.5 nimetatud töötaja nimi, tema ametikoht, ajavahemik, mille kohta on tööajatabel koostatud, sel ajavahemikul töötatud tunnid ja tehtud tööde kirjeldus;
  7) koopia töölepingust, mis on sõlmitud lisa 1 punktis 4.5 nimetatud töötajaga;
  8) lisa 1 punktis 5.2.1 nimetatud tegevusega seotud transpordikulude puhul Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 164 “Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja piirmäärad” §-des 3 ja 4 sätestatud dokumendid;
[RTL 2006, 76, 1404 - jõust. 02.11.2006]
  9) lisas 17 toodud vormikohane täidetud lõpparuanne lisa 1 punktis 5.2.2 nimetatud messi, võistluse ja näituse korraldamise kohta;
  10) koopia nimekirjast, millelt on näha võistlusel toitlustatava osaleja nimi, kontaktandmed, organisatsioon või ettevõtja, keda osaleja esindab, ja osaleja allkiri.
[RTL 2006, 76, 1404 - jõust. 02.11.2006]

  (3) Toetuse väljamaksmiseks § 5 punktides 1 ja 2 märgitud tegevuste puhul esitab toetuse saaja PRIA-le «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud tingimustel ja korras pärast tegevuse osalist või täielikku elluviimist, kuid mitte varem kui kinnituskirja allkirjastamisele vahetult järgneval päeval järgmised dokumendid:
[RTL 2007, 67, 642 - jõust. 07.05.2007]
  1) vormikohane kinnitus tööde tegemise kohta (lisa 16);
  2) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 5 ja 6 nimetatud metsapuutaimede soetamist tõendava arve või arve-saatelehe koopia juhul, kui taotleja ei ole istutatud taimi ise kasvatanud;
  3) istutatud metsapuutaimede päritolu tõendava põhitunnistuse koopia (sertifitseeritava puuliigi puhul) või metsataimepartii vastavusavalduse koopia (sertifitseerimisele mittekuuluvate puuliikide puhul);
  4) kui taotleja on ostnud metsapuutaimed, mis ei ole kasvatatud Eestis, esitab ta punktis 3 nimetatud dokumendi asemel asjaomase tootjariigi väljastatud algmaterjali päritolu tõendava ametliku sertifikaadi koopia.

  (4) Kapitalirendi (liisingu) puhul toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le pärast kapitalirendi lepingus ettenähtud korras investeeringuobjekti eest tasumist, kuid mitte varem kui kinnituskirja allkirjastamisele vahetult järgneval päeval kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku koopia;
  3) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava pangakonto väljavõtte või maksekorralduse koopia.
[RTL 2006, 76, 1404 - jõust. 02.11.2006]

  (5) Lõike 2 punktis 1 ning lõike 4 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele, juhul kui hinnapakkumine on nõutud § 13 alusel.

  (6) Investeeringu tegemisega ei tohi alustada ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui toetuse taotluse esitamisele vahetult järgneval päeval, välja arvatud kahjustatud metsa taastamise puhul, mille korral kulud ei tohi olla tehtud ja tehtud kulusid tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui 2004. aastal.

  (7) Kapitalirendile andjaks võib olla «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

§ 24.  Järelevalve

  (1) PRIA kontrollib enne toetuse väljamaksmist toetuse saaja esitatud investeeringu tegemise ja tegevuse elluviimise eest täielikult või osadena tasumist tõendava kuludeklaratsiooni ja sellele lisatud dokumentide nõuetekohasust ning nendes esitatud andmete õigsust «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 24 lõike 2 alusel ja § 25 lõike 2 ulatuses, sealhulgas;
[RTL 2007, 37, 642 - jõust. 07.05.2007]
  1) selle maa kasutamis- või omandiõigust tõendavat dokumenti, millel investeeringuobjekt paikneb;
  2) kapitalirendi puhul investeeringuobjekti kasutusõigust kinnitavat dokumenti;
  3) raamatupidamisdokumente.

  (2) Järelevalve teostamisel § 5 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste puhul teeb PRIA koostööd keskkonnateenistusega ning PRIA-l on õigus kasutada tema kogutud asjakohaseid andmeid.

  (3) PRIA järelevalveametnik koostab järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontrollakti, välja arvatud § 5 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste puhul, mille allkirjastavad järelevalveametnik ja toetuse saaja, kui toetuse saajaks on metsaühistu, siis tema liige, või isik, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa.

§ 25.  PRIA ettekirjutus

  PRIA järelevalveametnikul on õigus teha toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutus «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 2 punkti 5 alusel.
[RTL 2007, 37, 642 - jõust. 07.05.2007]

§ 26.  Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud tingimustel ja korras.
[RTL 2007, 37, 642 - jõust. 07.05.2007]

  (2) PRIA peadirektor teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse. Toetuse maksmisest keeldumist tuleb otsuses põhjendada. Toetuse maksmisest keeldumise otsus tehakse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

  (3) Toetuse maksmise otsus tehakse sellise aja jooksul, et oleks võimalik kanda toetusraha toetuse saaja arvelduskontole või kapitalirendi korral toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 23 lõigetes 2–5 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (4) Toetust ei maksta, kui:
  1) toetuse saaja ei ole tegevuse või investeeringuobjekti või selle osa eest tasunud või ei ole esitanud nõuetekohaseid dokumente § 23 lõikes 1 ettenähtud tähtpäevaks;
  2) toetuse saaja tegevus ei vasta «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduses» ja määruses sätestatud nõuetele;
[RTL 2007, 37, 642 - jõust. 07.05.2007]
  3) toetuse saaja on jätnud kinnituskirja § 21 lõikes 3 ettenähtud tähtpäevaks tagastamata;
  4) toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata;
  5) tehtud kulu ei ole abikõlblik.

  (5) PRIA saadab toetuse saajale toetuse maksmisest keeldumise otsuse koopia otsuse tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

§ 27.  Toetuse tagasinõudmine ja tagasimaksmine

  Toetus nõutakse tagasi «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» 6. peatükis sätestatud alusel ja korras.
[RTL 2007, 37, 642 - jõust. 07.05.2007]

§ 28.  Dokumentide säilitamine

  (1) Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse PRIA-s vähemalt 2015. aasta 31. detsembrini «Arhiiviseaduse» kohaselt.

  (2) Toetuse taotlemisega ja investeeringu tegemisega seotud dokumente säilitab toetuse saaja vähemalt 2015. aasta 31. detsembrini.

  Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.)

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

Lisa 9

Lisa 10

Lisa 11

Lisa 12

Lisa 13

Lisa 14

Lisa 15

Lisa 16

Lisa 17

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json