Teksti suurus:

Vanglaametnike töötasustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.01.2007
Avaldamismärge:

Vanglaametnike töötasustamine

Vastu võetud 18.03.2003 nr 84
RT I 2003, 30, 183
jõustumine 01.04.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

31.01.2005 nr 22 (RT I 2005, 7, 30) 6.02.2005, rakendatakse alates 1.01.2005

28.02.2006 nr 54 (RT I 2006, 12, 81) 12.03.2006, rakendatakse alates 1.01.2006

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 1361 lõike 3 alusel.

§ 1. Vanglaametnike palgaastmetele vastavate palgamäärade kehtestamine

Määrusega kehtestatakse vanglaametnike palgaastmetele vastavad palgamäärad lisa kohaselt.

§ 2. Palgamäärade diferentseerimine

Vanglaametniku palgaastmele vastavat palgamäära suurendatakse järgmiselt:
1) vangla sisevalveteenistuse I ja II klassi valvuril 20%;
2) õhtu- või öötööd tegeval vanglaametnikul 10%;
3) vanglaametnikul, kelle vahetu alluv on samal ametiastmel, 30%;
4) õppeasutuses vanglateenistuses oleval vanglaametnikul 30%;
5) vanglaametnikul, kes on teenistuses vanglas, kus on keskmiselt üle 300 kinnipeetava ja vahistatu, ning kes ei ole välisvalveteenistuses, 10%;

[RT I 2006, 12, 81– jõust. 12.03.2006]

6) erialase kõrgharidusega vangla peainspektoril, erialase kõrgharidusega I ja II klassi vanglainspektoril ning erialase kutse- või kõrgharidusega I ja II klassi valvuril 10%;
7) Harjumaal Vasalemma vallas asuva vangla sisevalveteenistuse I ja II klassi valvuril 10%;
8) inspektor-kontaktisiku ametikohal oleval vanglaametnikul 10%;

[RT I 2006, 12, 81– jõust. 12.03.2006]

9) Harjumaal Vasalemma vallas asuva vangla vanglaametnikul, kes ei ole välisvalveteenistuses, 10%.

[RT I 2006, 12, 81– jõust. 12.03.2006]

§ 3. Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest

(1) Vanglaametnikule võib tema ametisse nimetamise õigust omav isik määrata lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest, nimetades teenistusülesande, mille eest lisatasu makstakse. Täiendav on ametijuhendis nimetamata teenistusülesanne, mida vanglaametnik täidab asutuse juhi või vahetu ülemuse korralduse alusel.

(2) Vanglaametnikule võib tema ametisse nimetamise õigust omav isik määrata lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö eest, mille aluseks on asutuse töö tulemuslikkuse hindamine vanglaametnike kollektiivse või individuaalse panuse kaudu asutuse eesmärkide saavutamisel.

(3) Lõikes 1 nimetatud lisatasu võib ühes kuus maksta kuni 50% vanglaametniku palgaastmele vastavast palgamäärast. Minister võib oma käskkirjaga erandkorras kehtestada ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate vanglaametnike nende ametikohtade loetelu, mille suhtes käesolevas lõikes nimetatud piirangut ei kohaldata.

§-d 4. ja 5 [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2003. a määruse nr 84 «Vanglaametnike töötasustamine»
lisa

VANGLAAMETNIKE PALGAASTMETELE VASTAVAD PALGAMÄÄRAD KROONIDES

Ametiaste

Palgaaste

Palgamäär

Vangla peainspektor

5

13000

I klassi vanglainspektor

4

8000

II klassi vanglainspektor

3

7000

I klassi valvur

2

4700

II klassi valvur

1

4100

[RT I 2006, 12, 81 – jõust. 12.03.2006]


 

/otsingu_soovitused.json