Teksti suurus:

Statistiliste ja teaduslike uuringute jaoks esitatavate andmete koosseis ning esitamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 25, 457

Statistiliste ja teaduslike uuringute jaoks esitatavate andmete koosseis ning esitamise kord

Vastu võetud 13.03.2006 nr 28

Määrus kehtestatakse «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 8 lõike 6 alusel.

§ 1. Esitatavad andmed

(1) Tööturuamet esitab Sotsiaalministeeriumile järgmised andmed maakondade lõikes ja kokku igakuuliselt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks:
1) kuu jooksul Tööturuameti piirkondlikus struktuuriüksuses arvel olnud isikute arv;
2) kuu jooksul Tööturuameti piirkondlikku struktuuriüksusesse pöördunud töötute arv;
3) kuu jooksul arvele võetud uute töötute arv;
4) kuu jooksul arvele tulnud töötute arv, kes on eelmisest töökohast koondatud;
5) arvel olevate töötute arv aruandekuule järgneva kuu esimese päeva seisuga;
6) kuu jooksul tööle rakendunute arv;
7) kuu jooksul palgatoetusega tööle rakendunute arv;
8) kuu jooksul ettevõtluse alustamise toetust saanud töötute arv;
9) kuu jooksul tööturukoolitusele suunatud töötute arv;
10) kuu jooksul karjäärinõustamist saanud töötute arv;
11) kuu jooksul avalikule tööle suunatud töötute arv;
12) kuu jooksul tööpraktikale suunatud töötute arv;
13) kuu jooksul tööharjutusele suunatud töötute arv;
14) kuu jooksul töökohtade kohandamise läbi tööle rakendunud töötute arv;
15) kuu jooksul töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi saanud töötute arv;
16) kuu jooksul tugiisiku teenuse abil tööle rakendatud töötute arv;
17) kuu jooksul tööintervjuul abistamise teenust saanud töötute arv;
18) kuu jooksul töötutoetust saanute (sh ooteajal olevate) arv;
19) kuu jooksul lisandunud vabade töökohtade arv;
20) vabade töökohtade arv aruandekuule järgneva kuu esimese päeva seisuga;
21) kuu jooksul suletud vabade töökohtade arv sulgemise põhjuse järgi;
22) kuu jooksul töötute ja tööotsijatega täidetud vabade töökohtade arv ja osakaal;
23) töötute arvu osakaal tööealisest elanikkonnast (%);
24) töötute arvu dünaamika võrreldes eelmise kuuga (%);
25) töötute arvu dünaamika võrreldes sama kuuga aasta tagasi (%);
26) töötutoetuse saajate osakaal tööealisest elanikkonnast (%);
27) töötutoetuse saajate arvu dünaamika võrreldes eelmise kuuga (%);
28) töötutoetuse saajate arvu dünaamika võrreldes sama kuuga aasta tagasi (%);
29) töötute arv soo ja vanusegrupi lõikes kuu jooksul ja aruandekuule järgneva kuu esimese päeva seisuga;
30) töötute arv haridustaseme lõikes kuu jooksul ja aruandekuule järgneva kuu esimese päeva seisuga.

(2) Tööturuamet esitab Sotsiaalministeeriumile järgmised andmed maakondade lõikes ja kokku kvartaalselt aruandekvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks:
1) kvartali jooksul Tööturuameti piirkondlikus struktuuriüksuses arvel olnute arv;
2) kvartali jooksul Tööturuameti piirkondlikku struktuuriüksusesse pöördunud töötute arv;
3) kvartali jooksul Tööturuameti piirkondlikus struktuuriüksuses arvel olevad töötud eelneva tegevuse alusel;
4) kvartali jooksul Tööturuameti piirkondlikku struktuuriüksusesse pöördunud uued töötud, kes arveletulemisele eelnevalt töötasid, töösuhte lõppemise põhjuste alusel;
5) kvartali jooksul arvele võetud uute töötute arv;
6) arvel olevate töötute arv aruandekvartalile järgneva kuu esimese päeva seisuga;
7) kvartali jooksul tööle rakendunute arv;
8) kvartali jooksul palgatoetusega tööle rakendunute arv;
9) kvartali jooksul ettevõtluse alustamise toetust saanud töötute arv;
10) kvartali jooksul tööturukoolitusele suunatud töötute arv;
11) kvartali jooksul karjäärinõustamist saanud töötute arv;
12) kvartali jooksul avalikule tööle suunatud töötute arv
13) kvartali jooksul tööpraktikale suunatud töötute arv;
14) kvartali jooksul tööharjutusele suunatud töötute arv;
15) kvartali jooksul töökohtade kohandamise läbi töölerakendunud töötute arv;
16) kvartali jooksul töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi saanud töötute arv;
17) kvartali jooksul tugiisiku teenuse abil tööle rakendatud töötute arv;
18) kvartali jooksul tööintervjuul abistamise teenust saanud töötute arv;
19) kvartali jooksul töötutoetust saanute (sh ooteajal olevate) arv;
20) kvartali jooksul lisandunud vabade töökohtade arv;
21) vabade töökohtade arv aruandekvartalile järgneva kuu esimese päeva seisuga;
22) vabade töökohtade jaotus ametite klassifikaatori (edaspidi AK) ja Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (edaspidi EMTAK) kahetasandilise klassifikaatori põhjal aruandekvartalile järgneva kuu esimese päeva seisuga;
23) kvartali jooksul suletud vabade töökohtade arv sulgemise põhjuse järgi;
24) kvartali jooksul töötute ja tööotsijatega täidetud vabade töökohtade arv ja osakaal;
25) töötute arv soo ja vanusegrupi lõikes kvartali jooksul ja aruandekvartalile järgneva kuu esimese päeva seisuga;
26) töötute arvu osakaal tööealisest elanikkonnast kvartalis (%);
27) töötute arvu dünaamika võrreldes eelmise kvartaliga (%);
28) töötute arvu dünaamika võrreldes sama kvartaliga aasta tagasi (%);
29) töötutoetuse saajate (sh ooteajal olevate) osakaal tööealisest elanikkonnast (%);
30) töötutoetuse saajate arvu dünaamika võrreldes eelmise kvartaliga (%);
31) töötutoetuse saajate arvu dünaamika võrreldes sama kvartaliga aasta tagasi (%);
32) töötute arv haridustaseme lõikes kvartali jooksul ja aruandekvartalile järgneva kuu esimese päeva seisuga;
33) kvartali jooksul Tööturuameti piirkondlikus struktuuriüksuses arvel olnud töötute arv riskigruppi kuulumise alusel (puudega, noored, vanemaealised, vanglast vabanenud, hooldajad, pikaajaliselt töötud (sh pikaajaliselt töötud noored), isikud, kelle tööle rakendumist takistab eesti keele oskuse puudumine);
34) aruandekvartalile järgneva kuu esimese päeva seisuga arvel olevate töötute arv riskigruppi kuulumise alusel (puudega, noored, vanemaealised, vanglast vabanenud, hooldajad, pikaajaliselt töötud (sh pikaajaliselt töötud noored), isikud, kelle tööle rakendumist takistab eesti keele oskuse puudumine);
35) ühte või enamasse riskigruppi kuuluvate töötute arv ja osakaal kvartali jooksul Tööturuameti piirkondlikku struktuuriüksusesse pöördunud töötutest.

(3) Tööturuamet esitab Sotsiaalministeeriumile järgmised andmed maakondade lõikes aruandeaasta kohta aruandeaastale järgneva kuu viimaseks kuupäevaks:
1) aasta jooksul Tööturuameti piirkondlikus struktuuriüksuses arvel olnud töötute arv võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
2) aasta jooksul Tööturuameti piirkondlikku struktuuriüksusesse pöördunud töötute arv;
3) aasta jooksul Tööturuameti piirkondlikus struktuuriüksuses arvel olnud töötute arv eelneva tegevuse alusel;
4) aasta jooksul Tööturuameti piirkondlikku struktuuriüksusesse pöördunud uute töötute arv, kes arveletulemisele eelnevalt töötasid, töösuhte lõppemise põhjuste alusel;
5) aasta jooksul arvele võetud uute töötute arv võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
6) aruandeaastale järgneva aasta esimese päeva seisuga arvel olevate töötute arv;
7) aasta jooksul tööle rakendunute arv võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
8) tööturukoolitusele suunamiste arv aruandeaasta jooksul võrreldes eelmise aastaga;
9) aruandeaasta jooksul Tööturuameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreeritud töötute arv keskmiselt kuus võrdluses eelmise aasta sama näitajaga, nende osakaal aruandeaastal elanikkonnast vanuses 16. aastat kuni pensioniiga;
10) aruandeaasta jooksul Tööturuameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreeritud uute töötute arv keskmiselt kuus võrdluses eelmise aasta sama näitajaga, nende osakaal registreeritud töötutest aruandeaastal;
11) aruandeaasta jooksul töötutoetuse saajate (sh ooteajal olevate) arv keskmiselt kuus võrdluses eelmise aasta sama näitajaga, nende osakaal registreeritud töötutest aruandeaastal;
12) aruandeaasta jooksul tööturukoolitusele suunatud töötute arv keskmiselt kuus võrdluses eelmise aasta sama näitajaga, nende osakaal registreeritud töötutest aruandeaastal;
13) aasta jooksul palgatoetusega tööle rakendunute arv võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
14) aasta jooksul ettevõtluse alustamise toetust saanud töötute arv võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
15) aasta jooksul tööturukoolitusele suunatud töötute arv võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
16) aasta jooksul karjäärinõustamist saanud töötute arv võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
17) aasta jooksul avalikule tööle suunatud töötute arv võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
18) aasta jooksul tööpraktikale suunatud töötute arv;
19) aasta jooksul tööharjutusele suunatud töötute arv;
20) aasta jooksul töökohtade kohandamise läbi töölerakendunud töötute arv;
21) aasta jooksul töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi saanud töötute arv;
22) aasta jooksul tugiisiku teenuse abil tööle rakendatud töötute arv;
23) aasta jooksul tööintervjuul abistamise teenust saanud töötute arv;
24) aasta jooksul töötutoetust saanute arv võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
25) lisandunud vabade töökohtade arv aasta jooksul võrreldes eelmise aasta sama näitajaga;
26) vabade töökohtade arv aruandeaastale järgneva kuu esimese päeva seisuga;
27) vabade töökohtade jaotus AKi ja EMTAKi kahetasandilise klassifikaatori põhjal aruandeaastale järgneva kuu esimese päeva seisuga;
28) töötute arv soo ja vanusegrupi lõikes aasta jooksul ja aruandeaastale järgneva kuu esimese päeva seisuga;
29) töötute arv haridustaseme lõikes aasta jooksul ja aruandeaastale järgneva kuu esimese päeva seisuga;
30) aasta jooksul Tööturuameti piirkondlikus struktuuriüksuses arvel olnud töötute arv riskigruppi kuulumise alusel (puudega, noored, vanemaealised, vanglast vabanenud, hooldajad, pikaajaliselt töötud (sh pikaajaliselt töötud noored), isikud, kelle tööle rakendumist takistab eesti keele oskuse puudumine);
31) arvel olevate töötute arv riskigruppi kuulumise alusel (puudega, noored, vanemaealised, vanglast vabanenud, hooldajad, pikaajaliselt töötud (sh pikaajaliselt töötud noored), isikud, kelle tööle rakendumist takistab eesti keele oskuse puudumine) aruandeaastale järgneva kuu esimese päeva seisuga;
32) ühte või enamasse riskigruppi kuuluvate töötute arv ja osakaal aasta jooksul Tööturuameti piirkondlikku struktuuriüksusesse pöördunud töötutest;
33) töötute arv põhilise suhtlemiskeele järgi soo ja vanusegrupi lõikes;
34) registreeritud töötute arv keskmiselt kuus ja kvartalis.

§ 2. Andmete esitamise kord

(1) Paragrahvi 1 lõike 1 punktis 30, lõike 2 punktis 32 ja lõike 3 punktis 29 nimetatud andmete esitamisel esitatakse haridustase ISCED97 klassifikaatori alusel, sh esimese, teise ja kolmanda haridustaseme alajaotuste lõikes.

(2) Paragrahvi 1 lõike 1 punktis 29, lõike 2 punktis 25 ning lõike 3 punktides 9, 28 ja 33 nimetatud andmete esitamisel esitatakse vanusegrupp järgmiste gruppide lõikes:
1) 16–24-aastased,
2) 25–54-aastased ning
3) 55-aastased ja vanemad.

(3) Paragrahvis 1 toodud andmed esitatakse Tööturuametile teatavaks tehtud elektronposti aadressil.

§ 3. Määruse kohaldamine

Paragrahvi 1 lõike 1 punkte 2, 12–17 ning lõike 2 punkte 2, 13–18, 22–24 ja 35 kohaldatakse alates 2006. aasta 1. juulist.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json