Teksti suurus:

Töötajate tervisekontrolli kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2015
Avaldamismärge:

Töötajate tervisekontrolli kord

Vastu võetud 24.04.2003 nr 74
RTL 2003, 56, 816
jõustumine 01.07.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.02.2006RTL 2006, 24, 43101.04.2006

Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 13 lõike 1 punkti 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse tervisekontrolli kord töötajatele, kelle tervist võivad töö käigus mõjutada lisas 1 loetletud töökeskkonna ohutegurid või töölaad, mis võivad põhjustada tööga seotud haigestumisi.

§ 2.  Tööandja ülesanded töötaja tervisekontrolli suunamisel

  (1) Töötaja tervisekontrolli suunamisel võtab tööandja aluseks:
  1) töökeskkonna riskianalüüsi tulemused, millest peavad selguma lisas 1 loetletud töökeskkonna ohutegurid, millega töötaja oma töökohal kokku puutub ja mis võivad põhjustada töötajale tööga seotud haigestumist ning nende ohutegurite mõju ja kestus töötajale tööpäeva või töönädala jooksul;
  2) andmed töökeskkonna ohutegurite parameetrite väärtuste kohta, millega töötaja oma töökohal kokku puutub, kui see teave ei sisaldu punktis 1;
  3) töötaja viimase tervisekontrolli otsuses märgitud järgmise tervisekontrolli aja.

  (2) Tööandja konsulteerib töötaja tervisekontrolli suunamisel töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavolinikuga, võimalusel töötervishoiuarsti või töötervishoiuõega.

  (3) Tööandja koostab tervisekontrolli suunatavate töötajate nimekirja vastavalt lisas 2 toodud vormile.

  (4) Tööandja esitab tervisekontrolli tegijale järgmised dokumendid:
  1) lõikes 3 nimetatud nimekirja;
  2) lõike 1 punktis 1 nimetatud töökeskkonna riskianalüüsi tulemused;
  3) lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumenteeritud andmed;
  4) töötaja varasemate tervisekontrollide otsuste koopiad.

§ 3.  Tervisekontrolli tegija

  Töötajate tervisekontrolli teeb töötervishoiuarst § 2 lõikes 4 nimetatud dokumentide ja töötaja tervisedeklaratsiooni alusel (edaspidi tervisekontrolli alusdokumendid).

§ 4.  Töötervishoiuarsti ülesanded tervisekontrolli tegemisel

  Tervisekontrolli tegemisel töötervishoiuarst:
  1) hindab töötaja terviseseisundit;
  2) hindab töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale;
  3) selgitab välja töötaja tööst põhjustatud haigestumise või võimaliku kutsehaigestumise.

§ 5.  Tervisekontrolli läbiviimise kord

  (1) Töötajate tervisekontroll viiakse läbi tööajal ja tööandja kulul.

  (2) Töötaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga tööle asumise esimese kuu jooksul ning edaspidi töötervishoiuarsti näidatud ajavahemiku järel, kuid mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul ning alaealise töötaja puhul mitte harvem kui üks kord kahe aasta jooksul.
[RTL 2006, 24, 431 - jõust. 01.04.2006]

  (3) Tervisekontrolli käigus täidab töötaja lisas 3 toodud tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa ja kinnitab andmete õigsust allkirjaga.

  (4) Töötervishoiuarst, olles tutvunud tervisekontrolli alusdokumentide ning töökohal töötaja töökeskkonna ja töökorraldusega, määrab vajalikud terviseuuringud, kaasates vajadusel eriarste.

  (5) Töötervishoiuarst kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardile, annab hinnangu töötaja terviseseisundile ning teeb otsuse töökeskkonna või töökorralduse töötajale sobivuse kohta.

  (6) Töötervishoiuarst teeb töötajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja tervisekontrolli otsuse.

  (7) Töötervishoiuarst väljastab tööandjale lisas 4 toodud vormi kohase tervisekontrolli otsuse, milles esitab vajadusel ettepanekud töötaja töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks.

§ 6.  Terviseseisundiga seotud päringute tegemine

  Tervishoiuteenuse osutaja, kelle juures töötaja on varem oma tervist kontrollinud või ennast ravinud, on kohustatud töötervishoiuarstile tema nõudmisel esitama töötaja terviseseisundit kajastavaid andmeid. Andmete saamiseks esitab töötervishoiuarst töötaja kirjaliku nõusoleku, mis vastab «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud nõuetele.

§ 7.  Tervisekontrolli andmete säilitamine

  (1) Töötervishoiuteenuse osutaja säilitab tervisekontrolli kaarte ja terviseuuringute tulemusi 75 aastat töötaja sünnist arvates.

  (2) Tööandja säilitab tervisekontrolli otsuseid 10 aastat pärast töötajaga töösuhte lõpetamist.

§ 71.  Määruse rakendamine

  Alaealine töötaja, kes on läbinud tervisekontrolli enne 1. aprilli 2006. a, läbib järgmise tervisekontrolli otsuses märgitud ajal.
[RTL 2006, 24, 431 - jõust. 01.04.2006]

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2003. a.

§ 9.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa 1 TÖÖKESKKONNA OHUTEGURID VÕI TÖÖLAAD, MIS ON ALUSEKS TÖÖTAJA SUUNAMISEL TERVISEKONTROLLI

Lisa 2 TERVISEKONTROLLI SUUNATUD TÖÖTAJATE NIMEKIRI

Lisa 3 TERVISEKONTROLLI KAART

Lisa 4 TERVISEKONTROLLI OTSUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json