Teksti suurus:

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 "Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 25, 456

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 "Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord" muutmine

Vastu võetud 16.03.2006 nr 33

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 6 lõike 3, § 27 lõigete 2 ja 3, § 28 ja § 29; Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1788/2003/EÜ, millega kehtestatakse tasu piima- ja piimatootesektoris (ELT L 270, 21.10.2003, lk 123–136), artikli 6 lõike 1, artikli 7, artikli 10 lõike 3, artikli 12 lõigete 1 ja 2, artikli 13 lõike 1, artikli 14 lõike 1, artikli 15 lõike 2 ja artikli 17 lõike 1 ning Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ, milles sätestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1788/2003/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 94, 31.3.2004, lk 22–32), artikli 8 lõike 2, artikli 10 lõike 2, artikli 11 lõike 2, artikli 12 lõike 1, artikli 13 lõigete 1 ja 2, artikli 15 lõike 1 ja artikli 16 lõike 1 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määrust nr 70 «Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord» (RTL 2004, 52, 898; 2005, 38, 546) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 6 lõike 3, § 27 lõigete 2 ja 3, §-de 28 ja 29, nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003, millega kehtestatakse tasu piima- ja piimatootesektoris (EÜT L 270, 21.10.2003, lk 123–136), artikli 6 lõike 1, artikli 7, artikli 10 lõike 3, artikli 12 lõigete 1 ja 2, artikli 13 lõike 1, artikli 14 lõike 1, artikli 15 lõike 2 ja artikli 17 lõike 1 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004, milles sätestatakse piima- ja piimatootesektoris makse kehtestamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 rakenduseeskirjad (EÜT L 94, 31.03.2004, lk 22–32), artikli 10 lõike 2, artikli 11 lõike 2, artikli 12 lõike 1, artikli 15 lõike 1 ja artikli 16 lõike 1 alusel.»;

2)  paragrahvi 2 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) PRIA avaldab igal kvoodiaastal 1. juuli seisuga reservis olevate piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikoguste suurused oma veebilehel.

(5) 1. juuli seisuga reservis olevaid piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikoguseid, välja arvatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1788/2003 artikli 15 lõike 1 alusel kehtestatud tähtaja jooksul reservi arvatud kogused ning lõikes 2 nimetatud erireservi kogused, kasutab PRIA põllumajandustootjatele piima tarnimise või otseturustamise individuaalse kvoodi suurendamiseks.»;

3) paragrahvi 5 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Individuaalse kvoodi muutmine piimatootmisüksuse üleminekul»;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Lõikes 3 nimetatud ühistaotluse alusel individuaalse kvoodi muutmise otsustamiseks võib PRIA teostada omandaja juures kohapealset kontrolli.»;

5) määrust täiendatakse paragrahviga 51 järgmises sõnastuses:

« § 51. Individuaalse kvoodi muutmine piimalehma üleminekul

(1) Põllumajandustootjale kuuluvate põllumajandusloomade registrisse kantud piimalehma üleminekul, kui sellega kaasneb piima tarnimise vähendamine, võib üleandja anda piimalehmale vastava individuaalse kvoodi osa üle omandajale, kui viimane vastab nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 artikli 5 punktis c antud põllumajandustootja mõistele.

(2) Lõikes 1 nimetatud üleandjale peab tema individuaalse kvoodi osa olema määratud vähemalt 12 kuud enne individuaalse kvoodi osa üleandmist.

(3) Lõikes 1 nimetatud üleandmisel on ühe piimalehma üleminekul maksimaalseks üleantava individuaalse kvoodi suuruseks 85% kõigi jõudluskontrolli all olevate piimalehmade keskmisest piimatoodangu suurusest piimalehma kohta eelmisel kvoodiaastal. Maksimaalset suurust ületava kvoodikoguse arvab PRIA reservi.

(4) Lõikes 1 nimetatud individuaalse kvoodi osa üleandmise kohta esitavad üleandja ja omandaja PRIA-le lisas 1 toodud ühistaotluse 20 tööpäeva jooksul üleandmise päevast arvates.

(5) Lõikes 4 nimetatud ühistaotluse alusel individuaalse kvoodi muutmise otsustamiseks võib PRIA teostada omandaja juures kohapealset kontrolli.

(6) Lõikes 4 nimetatud taotluse alusel määrab PRIA viivitamata taotluse saamise päevast arvates üleandjale või omandajale individuaalse kvoodi või muudab seda või tunnistab kehtetuks.

(7) Lõike 1 alusel üleantud individuaalse kvoodi suurusest on omandajal õigus käimasoleva kvoodiaasta lõpuni kasutada üksnes üleandmise hetkeks täitmata osa. Üleantud individuaalse kvoodi kogusuurust võib omandaja kasutama hakata järgmise kvoodiaasta algusest.»;

6) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «1. juuniks» sõnadega «1. juuliks»;

7) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 9 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Põllumajandustootjal on õigus taotleda talle määratud individuaalse kvoodi suurendamist reservist, esitades ajavahemikus 1. juulist kuni 15. juulini PRIA-le lisas 3 toodud taotluse.

(2) PRIA vaatab tähtpäevaks laekunud individuaalse kvoodi suurendamise taotlused läbi ning otsustab individuaalse kvoodi suurendamise või suurendamata jätmise 15. augustiks, lähtudes:
1) reservi suurusest 1. juuli seisuga;
2) suurendamist taotlenud põllumajandustootja vähemalt 90%-lisest individuaalse kvoodi täitmisest eelmisel kvoodiaastal;
3) nõudest, et PRIA ei ole taotleja suhtes teinud § 5 lõikes 4, § 51 lõikes 6 või § 7 lõikes 1 sätestatud individuaalse kvoodi kehtetuks tunnistamise otsust taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul.»;

9) paragrahvi 14 lõikes 2 asendatakse sõnad «hiljemalt 1. juunil» sõnadega «hiljemalt 1. juulil»;

10) paragrahvi 24 lõikes 5 asendatakse sõnad «1. juuniks» sõnadega «1. juuliks»;

11) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

12) lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 1. aprillil 2006. a.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 «Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ja tagasimaksmise täpsem kord»
lisa 1
(põllumajandusministri 16. märtsi 2006. a määruse nr 33 sõnastuses)
TAOTLUSVORM
____________________________________________________________
Ühistaotlus individuaalse kvoodi osa üleandmiseks
  Kvoodi üleandmine koos piimatootmisüksusega
  Kvoodi üleandmine koos piimalehmadega

     1. KVOODI ÜLEANDJA ANDMED

EESNIMI:
PEREKONNANIMI:
ISIKUKOOD:
ÄRINIMI:
ÄRIREGISTRIKOOD:
MAKSUKOHUSTUSLASTE REGISTRI REGISTRIKOOD:
RIIGI- JA KOHALIKU OMAVALITSUSE ASUTUSTE RIIKLIKU REGISTRI REGISTRIKOOD:  

     2. KVOODI OMANDAJA ANDMED

EESNIMI:
PEREKONNANIMI:
ISIKUKOOD:
ÄRINIMI:
ÄRIREGISTRIKOOD:
MAKSUKOHUSTUSLASTE REGISTRI REGISTRIKOOD:
RIIGI- JA KOHALIKU OMAVALITSUSE ASUTUSTE RIIKLIKU REGISTRI REGISTRIKOOD:  

     3. ÜLEANTAVA KVOODI OSA SUURUS

TARNIMISE INDIVIDUAALNE KVOOT (kg)  
Sellest üleandja poolt jooksval kvoodiaastal täidetud kvoodikogus (kg)  
OTSETURUSTAMISE INDIVIDUAALNE KVOOT (kg)  
Sellest üleandja poolt jooksval kvoodiaastal täidetud kvoodikogus (kg)  

4. PIIMATOOTMISÜKSUSE ÜLEMINEKUT TÕENDAV DOKUMENT:

(täidetakse juhul, kui kvoot läheb üle koos piimatootmisüksusega)

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

5. KVOODI OMANDAJA PIIMALEHMADE ARV ENNE PIIMALEHMADE ÜLETULEKUT
(täidetakse juhul, kui kvoodi omandajal on enne kvoodi ületulekut piimalehmad olemas)

  ..........
6. ÜLEMINEVATE PIIMALEHMADE ARV ..........

KÄESOLEVAGA KINNITAME TAOTLUSES ESITATUD ANDMETE
ÕIGSUST NING VÕIMALDAME NEID KONTROLLIDA.


KVOODI ÜLEANDJA ALLKIRI: .................................. KUUPÄEV: .........................
KVOODI OMANDAJA ALLKIRI: ................................ KUUPÄEV: .........................

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json