Teksti suurus:

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 14, 114

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.03.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 16. märtsi 2006. a otsusega nr 993

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses (RT I 1997, 30, 471; 2004, 89, 615) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seaduse tekstis asendatakse sõnad «teadus- ja arendusasutuste register» sõnadega «teadus- ja arendusasutuste alamregister» vastavas käändes, välja arvatud seaduse §-s 221 ja § 25 lõikes 2.

§ 2. Seadust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

« § 31. Eesti Teadusinfosüsteem

(1) Eesti Teadusinfosüsteem on riiklik register andmekogude seaduse mõistes, milles koondatakse ühtseks tervikuks Eesti teadus- ja arendustegevusega seotud andmed.

(2) Eesti Teadusinfosüsteemi vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium.

(3) Eesti Teadusinfosüsteemi kuuluvad järgmised alamregistrid:
1) teadus- ja arendusasutuste alamregister, milles peetakse arvestust teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste üle;
2) teadus- ja arendustegevusega seotud isikute alamregister, milles peetakse arvestust teadus- ja arendusasutuste teadustöötajate, teadus- ja arendustegevust administreeriva personali ja finantseerimise või evalveerimise taotlustes nimetatud isikute üle;
3) teadus- ja arendustegevuse finantseerimise ning evalveerimise alamregister, milles kogutakse teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste tegevuse planeerimiseks ja rahastamiseks ning eelarvete koostamiseks vajalikke andmeid;
4) teadus- ja arendustegevuse ning selle tulemuste alamregister, milles kogutakse teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste ja isikute edukuse ja tulemlikkuse hindamiseks vajalikke andmeid.

(4) Eesti Teadusinfosüsteemi asutab ja registri pidamise põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»

§ 3. Paragrahvi 51 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Andmed teadus- ja arendusasutuste kohta kantakse Eesti Teadusinfosüsteemi teadus- ja arendusasutuste alamregistrisse käesolevas paragrahvis sätestatud korras.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json