Teksti suurus:

Loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 14, 113

Loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.03.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 16. märtsi 2006. a otsusega nr 992

Loovisikute ja loomeliitude seaduses (RT I 2004, 84, 568; 2005, 57, 451) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Loovisik käesoleva seaduse tähenduses on autoriõiguse seaduse mõistes autor või esitaja, kes tegutseb kujutava või rakenduskunsti, lavakujunduse, audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal.»

§ 2. Paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõnad «ainult ühte» sõnadega «ühte või mitut».

§ 3. Paragrahvi 6 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud loometoetuste määramise komisjoni töökord ja punktis 7 nimetatud stipendiumide ja muude hüvitiste maksmise kord võib põhikirja alusel olla kinnitatud eraldi dokumendiga.»

§ 4. Paragrahvi 12:

1) lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Toetuse saamiseks esitab loomeliit toetuse saamisele eelneva eelarveaasta 1. maiks Kultuuriministeeriumile kirjaliku taotluse koos loomeliidu liikmeks olevate loovisikute nimekirjaga.

(3) Loomeliit kasutab toetust:
1) käesolevas seaduses sätestatud loometoetuse maksmiseks vabakutselistele loovisikutele;
2) loovisikute loometegevuseks ning sellega seotud täiendusõppeks antavateks stipendiumideks;
3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud kohustuste täitmise korraldamisega seotud kulude katteks, kuid mitte üle kümne protsendi riigieelarvest eraldatud toetuse summast.»;

2) lõiked 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Loovisikute loometegevuseks ning sellega seotud täiendusõppeks antavateks stipendiumideks võib loomeliit toetust kasutada toetuse eraldamise aastale järgneval aastal, kui toetust ei ole kasutatud täies ulatuses loometoetuste maksmiseks vabakutselistele loovisikutele.

(6) Toetuse kasutamise kohta peab loomeliit eraldi arvestust. Eelmisel aastal eraldatud toetuse kasutamise aruanne esitatakse jooksva aasta 1. märtsiks. Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatud otstarbel kasutatud toetuse kohta esitatakse aruanne toetuse eraldamise aastale järgneva aasta 1. märtsiks.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json