Teksti suurus:

Päästeseaduse, lõhkematerjaliseaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse ning töö- ja puhkeaja seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 14, 112

Päästeseaduse, lõhkematerjaliseaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse ning töö- ja puhkeaja seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.03.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 16. märtsi 2006. a otsusega nr 991

§ 1. Päästeseaduses (RT I 1994, 28, 424; 2004, 89, 612) tehakse järgmised muudatused:

(1) Paragrahvi 41 lõike 1 punkt 4 ja § 42 tunnistatakse kehtetuks.

(2) Paragrahv 131 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 131. Demineerimistööde korraldamine

(1) Demineerimistöid korraldab ja teeb Päästeamet.

(2) Demineerimistöid sise- ja territoriaalmeres, majandusvööndis ning kaitsejõudude väeosade, asutuste ja polügoonide territooriumil korraldab ja teeb kaitsevägi kaitseväe tegevust reguleerivate õigusaktidega sätestatud korras. Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel korraldab ja teeb demineerimistöid Päästeamet koostöös piirivalvega.

(3) Demineerimistööde korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(4) Päästeameti poolt demineerimistöödeks kasutatava lõhkematerjali soetamise, hoidmise, veo, kasutamise ja arvestuse korra kehtestab siseminister määrusega.»

(3) Paragrahvi 21 lõiked 9–11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku, ehitusloa taotlemisel ehitusseaduse kohaselt esitatava ehitusprojekti ja ehitise kasutusloa peab olema heaks kiitnud riigi või kohaliku omavalitsuse päästeasutus, kui projekteeritakse ehitist, mille suhtes on õigusaktiga kehtestatud tuleohutusnõuded.

(10) Kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku, ehitusloa taotlemisel esitatava ehitusprojekti ja ehitise kasutusloa kiidab riigi või kohaliku omavalitsuse päästeasutus heaks või keeldub seda heaks kiitmast 10 päeva jooksul ehitusprojekti esitamise päevast arvates.

(11) Kohalik omavalitsus võib kirjaliku nõusoleku anda ning ehitusloa ja ehitise kasutusloa väljastada, kui riigi või kohaliku omavalitsuse päästeasutus on käesoleva paragrahvi lõike 10 kohaselt ehitusprojekti või ehitise kasutusloa kirjalikult heaks kiitnud.»

(4) Paragrahvis 25 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tuleohutuspaigaldis on ehitise tehnosüsteem, mis on mõeldud tulekahju avastamiseks ja kustutamiseks, tule ning suitsu leviku takistamiseks, ohutu evakuatsiooni läbiviimiseks ja päästemeeskondade ohutuse tagamiseks.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Objekti omanik või valdaja (edaspidi omanik) on kohustatud soetama ja korras hoidma ohutusnõuetes ettenähtud tuleohutuspaigaldised.»

(5) Paragrahvi 252 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) esmaste tulekustutusvahendite kontrollimise ja hooldamisega tegelevatel isikutel nende vahendite kontrollimiseks ja hooldamiseks vastavad seadmed.»

(6) Paragrahvi § 253 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Vastutaval spetsialistil peab olema automaatsete tulekahju-signalisatsioonisüsteemide ja automaatsete tulekustutussüsteemide projekteerimiseks, ehitamiseks ja hooldamiseks omistatud kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest.»

(7) Paragrahvi § 253 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Vastutaval spetsialistil peab olema esmaste tulekustutusvahendite kontrollimiseks ja hooldamiseks:
1) omistatud kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest, või
2) esmaste tulekustutusvahendite kontrollimise ja hooldamise valdkonnas erialane kolmeaastane töökogemus, mille käigus isik on korraldanud ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutanud selle töö eest.»

(8) Paragrahvis 27 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku, ehitusloa taotlemisel esitatava ehitusprojekti ja ehitise kasutusloa heakskiit;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) nõuda ehitise omanikult tuleohutusalase olukorra väljaselgitamiseks ja kasutusloa väljastamiseks ehitusprojekti, mille järgi on ehitis ehitatud.»

(9) Seaduse VI peatüki pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«VI peatükk
PÄÄSTETEENISTUJAD. TÖÖAJA KORRALDUS. VÄLJAÕPE».

(10) Seadust täiendatakse §-ga 291 järgmises sõnastuses:

« § 291. Päästeteenistuja töö- ja puhkeaeg

Päästeteenistuja töö- ja puhkeaeg määratakse töö- ja puhkeaja seaduse alusel.»

(11) Paragrahvist 43 jäetakse välja sõnad «ning § 253 lõike 2 punktid 2 ja 3 muutuvad kehtetuks 2006. aasta 1. juulist.»

§ 2. Lõhkematerjaliseaduse (RT I 2004, 25, 170) § 1 lõikes 2 asendatakse sõna «Päästeameti» sõnadega «riigi päästeasutuste».

§ 3. Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduses (RT I 1996, 15, 265; 2005, 71, 549) tehakse järgmised muudatused:

(1) Paragrahvis 6 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 2 punkt 31 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 5 punkt 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 24) pealik;»;

3) lõike 5 punktid 241–243 tunnistatakse kehtetuks.

(2) Paragrahvi 7 lõike 3 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) päästja;».

§ 4. Töö- ja puhkeaja seaduses (RT I 2001, 17, 78; 2005, 24, 185) tehakse järgmised muudatused:

(1) Paragrahvi 9 lõike 5 punktis 3 asendatakse sõnad «tuletõrje- ja päästeteenistuse töötajad» sõnaga «päästeteenistujad».

(2) Paragrahvi 15 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad «tuletõrje- ja päästetöötajad» sõnaga «päästeteenistujad».

§ 5. Rakendussäte

Käesoleva seaduse § 1 lõiked 6 ja 7 jõustuvad 2007. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json