Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevate teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 14, 111

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevate teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 08.03.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 16. märtsi 2006. a otsusega nr 990

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 2005, 33, 244) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 37 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Peaminister annab korraldusi üksikküsimuste otsustamiseks käesoleva seaduse § 3 2. lõikes, § 13 1. lõikes, § 15 1. ja 2. lõikes, § 17 1. lõikes, § 32 2. lõikes, § 79 1. ja 8. lõikes ning § 80 1. lõikes sätestatud alustel, samuti muudel seaduses sätestatud alustel.»;

2) paragrahvi 491 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Regionaalminister juhib Siseministeeriumi struktuuriüksusi, mis tegelevad kohaliku omavalitsuse arendamisega, regionaalhalduse ning regionaalarengu kavandamise ja koordineerimisega, ruumilise planeerimise alase tegevuse üleriigilise korraldamise ja järelevalvega, perekonnaseisualaste küsimustega ning kirikute ja kogudustega seotud asjade korraldamisega.»;

3) paragrahvi 491 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Teenistusliku järelevalve teostamisele maavalitsuste üle kohaldatakse käesoleva seaduse § 49 lõiget 2.»;

4) paragrahvi 66 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Siseministeeriumi valitsemisalas on riigi sisejulgeoleku tagamine ja avaliku korra kaitsmine, riigipiiri valvamine ja kaitsmine ning piirirežiimi tagamine, kriisireguleerimise, riigi tegevusvaru ning tuletõrje- ja päästeala tööde, kodakondsuse ja migratsiooni ning kirikute ja kogudustega seotud asjade korraldamine, kohaliku omavalitsuse arendamine, regionaalhalduse ning regionaalarengu kavandamine ja koordineerimine, ruumilise planeerimise alase tegevuse üleriigiline korraldamine ja järelevalve, andmekaitse- ja perekonnaseisualased küsimused ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.»;

5) paragrahvi 81 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Riigisekretär teeb peaministrile ettepanekuid ministri õigusaktide peatamise ja kehtetuks tunnistamise küsimuste Vabariigi Valitsuse istungi päevakorda kinnitamiseks vastavalt käesoleva seaduse §-dele 94, 99 ja 100.»;

6) paragrahvi 83 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 83 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Regionaalminister tutvustab maavanemakandidaati maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidu üldkoosolekule ning kuulab ära üldkoosoleku arvamuse.»;

8) paragrahvi 831 lõikes 1 asendatakse sõnad «§ 83 7. lõike punktis 1» sõnadega «§ 83 5. lõike punktis 1»;

9) paragrahvi 84 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) annab oma tegevusest aru regionaalministrile;»;

10) paragrahvi 84 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) informeerib regionaalministrit ja kohalikke omavalitsusi regionaalpoliitika, samuti muudes täidesaatva riigivõimu ja kohalike omavalitsuste suhete küsimustes;»;

11) paragrahvi 84 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 12) kinnitab maavalitsuse teenistujate koosseisu kooskõlastatult regionaalministriga regionaalministri kinnitatud maavalitsuse struktuuri alusel;»;

12) paragrahvi 84 täiendatakse punktiga 131 järgmises sõnastuses:

« 131) korraldab Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas;»;

13) paragrahvi 84 punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 16) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või muu õigusaktiga.»;

14) paragrahvi 88 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või muu õigusaktiga.»;

15) paragrahvi 89 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maavalitsus koosneb maavalitsuse kantseleist ja osakondadest. Kantselei ja osakondade koosseisu võivad kuuluda talitused. Maavalitsuse asukoha ning struktuuri kinnitab regionaalminister.»;

16) paragrahvi 92 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maasekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist maavanem.»;

17) paragrahvi 93 lõike 3 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 94 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vabariigi Valitsus valvab ministeeriumi ja Riigikantselei tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle.

(2) Vabariigi Valitsus tunnistab kehtetuks ministri määrusi ja käskkirju ning riigisekretäri käskkirju, mis ei ole vastavuses põhiseaduse ja muude seaduste ning Vabariigi Valitsuse määruste ja korraldustega.

(3) Vabariigi Valitsus tunnistab kehtetuks ministri määrusi ja käskkirju ning riigisekretäri käskkirju nende ebaotstarbekuse motiivil vastavalt käesoleva seaduse §-le 100.»

§ 2. Perekonnaseaduse (RT I 1994, 75, 1326; 2005, 39, 308) § 1122 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Perekonnaseisuasutustele esitatavate avalduste ja nende poolt väljaantavate tõendite vormid kehtestatakse regionaalministri määrusega.»

§ 3. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses (RT I 1995, 29, 356; 2004, 56, 399) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Asustusüksuste nimistu maakondade ning neisse kuuluvate valdade ja linnade lõikes ning muudatused asustusjaotuses kehtestatakse regionaalministri määrusega.»;

2) paragrahvi 14 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Haldusüksuse piiride teetähistussüsteemi ja selle rakendamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 4. Planeerimisseaduses (RT I 2002, 99, 579; 2005, 22, 150) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 5 ja § 34 lõikes 4 asendatakse sõna «keskkonnaminister» sõnaga «regionaalminister» vastavas käändes;

2) paragrahvi 16 lõike 4 punktis 2 ja § 34 lõikes 6 asendatakse sõna «Keskkonnaministeerium» sõnaga «Siseministeerium» vastavas käändes.

§ 5. Konsulaarseaduse (RT I 2003, 78, 527; 2005, 39, 308) § 31 lõikes 4 ja § 34 lõikes 3 asendatakse sõna «siseministriga» sõnaga «regionaalministriga».

§ 6. Avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 2005, 71, 549) § 10 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Spordiseadust (RT I 2005, 22, 148) täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

« § 21. Maavalitsuse ülesanded spordi korraldamisel ning edendamisel

(1) Maavalitsuse haldamisel olevate spordiehitiste kasutamist korraldab maavanem, kes loob tingimused spordi üldiste arengusuundade elluviimiseks ning esitab koostöös kohaliku omavalitsuse organitega ettepanekuid spordialaste riiklike finantseerimis- ja investeerimisprogrammide väljatöötamiseks.

(2) Maavanem moodustab maavalitsuse juurde nõuandva organina spordinõukogu. Nõukogu töökorra kinnitab maavanem.»

§ 8. Käesoleva seaduse § 1 punkt 15 ning §-d 2 ja 3 jõustuvad kolmekümnendal päeval pärast seaduse Riigi Teatajas avaldamist.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json