Teksti suurus:

Maapõueseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 14, 109

Maapõueseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.03.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 16. märtsi 2006. a otsusega nr 988

Maapõueseaduses (RT I 2004, 84, 572; 2005, 67, 512) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 34:

1) lõiget 1 täiendatakse punktidega 17 ja 18 järgmises sõnastuses:

« 17) luba taotletakse põlevkivi kaevandamiseks, kuid puudub põlevkivi kasutamissuundade kindlaksmääramiseks, sealhulgas põlevkiviõli, põlevkivigaasi ning põlevkivist toodetud elektri- ja soojusenergia kasutusvõimaluste hindamiseks, koostatud riiklik arengukava (edaspidi põlevkivi kasutamise riiklik arengukava);
18) kaevandamiseks taotletava maavaravaru kasutamissuund on vastuolus põlevkivi kasutamise riikliku arengukavaga.»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 17 nimetatud põlevkivi kasutamise riikliku arengukava kinnitab Vabariigi Valitsus.»

§ 2. Paragrahvi 75 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Enne käesoleva lõike jõustumist Keskkonnaministeeriumile esitatud põlevkivi kaevandamise lubade taotluste menetlemine peatatakse kuni põlevkivi kasutamise riikliku arengukava kinnitamiseni.»

§ 3. Paragrahvi 83 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva seaduse § 34 lõike 1 punktid 17 ja 18 ning lõige 3 ja § 75 lõige 6 jõustuvad Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json