Teksti suurus:

Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.09.2010
Avaldamismärge:

Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord

Vastu võetud 13.07.1993 nr 216
RT I 1993, 51, 699
jõustumine 24.07.1993

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

15. 02. 1994 nr 52 (RT I 1994,13, 241) 5. 03. 1994

2. 06. 1994 nr 197 (RT I 1994, 43, 696) 15. 06. 1994

14. 06. 1994 nr 219 (RT I 1994, 45, 728) 30. 06. 1994

14. 07. 1994 nr 258 (RT I 1994, 54, 909) 22. 07. 1994

7. 10. 1994 nr 360 (RT I 1994, 68, 1172) 15. 10. 1994

28. 12. 1994 nr 487 (RT I 1995, 5, 44) 13. 01. 1995

3. 04. 1996 nr. 95 (RT I 1996, 24, 500) 11. 04. 1996

14. 01. 1997 nr 9 (RT I 1997, 8, 55) 23. 01. 1997

1. 07. 1997 nr 123 (RT I 1997, 53, 839) 12. 07. 1997

29. 12. 1998 nr 301 (RT I 1998, 118/120, 1898) 1. 01. 1999

17. 03. 1999 nr 101 ( RT I 1999, 31, 428) 25. 03. 1999

4. 04. 2000 nr 111 ( RT I 2000, 30, 177) 13. 04. 2000

                    ( RT I 2000, 41, 261) - avaldatud terviktekst

22. 08. 2001 nr 277 ( RT I 2001, 71, 432) 1. 09. 2001

9. 10. 2003 nr 259 ( RT I 2003, 65, 439) 18. 10. 2003

31.01.2005 nr 21 ( RT I 2005, 7, 29) 6.02.2005

16.03.2006 nr 74 (RT I 2006, 13, 102) 24.03.2006

Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse rakendamiseks Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada "Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord" (juurde lisatud).

2. Maa- ja linnavalitsustel moodustada ekspertkomisjonid kompenseeritava vara võõrandamisaegse maksumuse määramiseks vastavalt õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse paragrahvi 4 lõikele 2.

 

                                                                                                                      KINNITATUD

Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993. a. määrusega nr. 216

Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord

I. ÜLDSÄTTED

 

1. Käesolev õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord (edaspidi kompenseerimise kord) reguleerib vara kompenseerimist riigi poolt järgmiste seaduste alusel nende rakendamise tagamiseks:
1) omandireformi aluste seadus (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391; 74, 1230; 1998, 12, 153; 51, 758; 86/87, 1434; 103, 1697; 1999, 23, 354; 82, 751; 96, 847; RT III 1999, 9, 90) (edaspidi Alused);
2) maareformi seadus (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570; 81, 1363; 93, 1556; 1998, 12, 153; 103, 1698; 1999, 25, 366; 27, 390; 84, 765; 95, 840);
3) põllumajandusreformi seadus (RT 1992, 10, 143; 36, 474; RTI 1994, 52, 880; 1996, 48, 945; 1997, 13, 210; 16, 264);
4) õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus (RT I 1993, 30, 509; 1994, 8, 106; 51, 859; 54, 905; 1995, 29, 357; 1997, 13, 210; 1998, 12, 153; 1999, 23, 354) (edaspidi kompenseerimise seadus);
5) endiste korteriühingute liikmete korterite tagastamise ja kompenseerimise seadus (RT I 1993, 35, 546; 1997, 13, 210);
6) maa hindamise seadus (RT I 1994, 13, 231; 94, 1609; 1995, 2/3, 4; 1996, 36, 738; 49, 953).

7) Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus (RT I 1994, 51, 859; 1996, 36, 738; 1999, 95, 842).

2. Kompenseerimise korral on järgmised osad:
1) vara kompenseerimise menetluse alustamine;
2) kompenseeritava vara maksumuse määramine;
3) kompensatsiooni määramine;
4) õigustatud subjektile kompensatsiooni väljamaksmine.

[RT I 2006, 13, 102 – jõust. 24.03.2006]

3. Vara kompenseerimise menetlust korraldavad ja kompenseerimist otsustavad kohaliku omavalitsuse täitevorganid. Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seaduses nimetatud vara eest määrab kompensatsiooni Petserimaa osas õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Võru maakonnakomisjon ning Narva jõe taguse maa osas õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Ida-Viru maakonnakomisjon.

4. Vara kompenseerimise menetlus kajastub õigusvastaselt võõrandatud vara toimikus, kuhu paigutatakse kõik vara tagastamise või kompenseerimise kohta esitatud, kogutud ja koostatud dokumendid ning vastuvõetud õigusaktid ja otsused.

Pärast vara tagastamist või kompenseerimise korralduse andmist toimik lõpetatakse ja antakse alaliseks säilitamiseks üle Rahvusarhiivile.

5. Kui isik leiab, et kohaliku omavalitsuse täitevorgani korraldus vara kompenseerimise või sellest keeldumise kohta on ebaõige, on tal õigus taotleda täitevorganilt selle muutmist või tühistamist.

Kui täitevorgan jätab korralduse muutmata või tühistamata, on isikul õigus pöörduda küsimuse lahendamiseks kohtusse.

Kohtueelselt lahendavad vara kompenseerimise menetluse käigus tehtud otsuste peale esitatud kaebusi õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonnakomisjonid.

6. Vara kompenseerimise menetlusega kaasnevad kulud katavad valla- ja linnavalitsused kohaliku omavalitsuse omandireformi reservfondi laekunud raha, valla- või linnaeelarvesse riigieelarvest laekuvate eraldiste ja riiklikest maksudest laekuvate vahendite arvelt.

Eelnimetatud rahaliste vahendite puudumise korral võib vara kompenseerimise korraldamise kulude katteks taotleda täiendavalt vahendeid Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a. määrusega nr. 221 (RT I 1996, 64, 1177; 1997, 50, 810; 1998, 50, 755; 1999, 49, 545; 2000, 17, 113) kinnitatud "Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra" kohaselt.

 

II. VARA KOMPENSEERIMISE MENETLUSE ALUSTAMINE

 

7. Vara kompenseerimise menetlust alustatakse siis, kui õigustatud subjekt taotleb vara kompenseerimist, kui vara on hävinud, kui vara ei kuulu vastavalt seadusele tagastamisele või kui seadus näeb ette ainult vara kompenseerimist.

Vara kompenseerimise menetluse tähtaeg on kolm kuud, arvates kohaliku omavalitsuse täitevorgani otsusest kompenseerimismenetluse alustamise kohta.

Kohaliku omavalitsuse täitevorgan alustab vara kompenseerimise menetlust ühe kuu jooksul pärast Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 1994. a. määrusega nr. 487 "Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise avalduste muutmise tähtaeg" (RT I 1995, 5, 44; 1996, 73, 1296) ettenähtud tähtaja möödumist või vara mittetagastamise otsustamist. Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal asuva õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise taotluse menetlemisel alustatakse õigustatud subjektiks tunnistamise otsusega ka vara kompenseerimise menetlust. Kui taotlus on esitatud Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seaduse alusel ning vara on juba kompenseeritud, jäetakse taotlus rahuldamata ja kompenseerimismenetlust ei alustata.

[RT I 2006, 13, 102 – jõust. 24.03.2006]

8. Vara kompenseerimise menetluse alustamine seisneb seisukoha võtmises, et vara kuulub vastavalt seadusele riigi poolt kompenseerimisele, ning korralduse andmises asuda kompenseeritava vara maksumuse ja kompensatsiooni suuruse määramisele. Tagastamise nõudeõiguse loovutamise korral vara, mis ei kuulu tagastamisele, kompenseeritakse isikule, kellele oli loovutatud nõudeõigus.

9. Vara kompenseerimise menetluse alustamisel lähtutakse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonna- või linnakomisjoni otsusest, millega on tuvastatud vara võõrandamise õigusvastasus, vara koosseis ja õigusjärgne omanik ning määratud kindlaks õigustatud subjektid ja iga õigustatud subjekti mõtteline osa tagastamisele kuuluvas varas või määratavas kompensatsioonis.

Maakonna- või linnakomisjon saadab õigusvastaselt võõrandatud vara toimiku koos komisjoni otsusega kohaliku omavalitsuse täitevorganile kümne päeva jooksul komisjoni otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

Kui õigusvastaselt võõrandatud kinnistu osad või lahustükid asuvad mitme kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumil, korraldab maa maksumuse ja kompensatsiooni määramise kogu kinnistu kohta õigusvastaselt võõrandatud vara maakonnakomisjoni poolt määratud kohaliku omavalitsuse täitevorgan kooskõlastatult teiste asjaomaste kohaliku omavalitsuse täitevorganitega.

Kui kinnistu osad või lahustükid asuvad mitme maakonna territooriumil, korraldab maa maksumuse ja kompensatsiooni määramise kinnistu asukohajärgsete maakonnakomisjonide kokkuleppel määratud kohaliku omavalitsuse täitevorgan. Kogu õigusvastaselt võõrandatud kinnistu kohta koostatakse üks toimik.

10. Kui õigustatud subjekt soovib vara kompenseerimist, peab see olema sõnaselgelt ja ühemõtteliselt väljendatud tema kirjalikus avalduses. Kui avaldusest ei nähtu õigustatud subjekti ühemõtteline soov, et ta soovib vara kompenseerimist, ei ole täielikult näidatud kompenseeritava vara koosseis või puuduvad muud vajalikud andmed, tuleb õigustatud subjektilt võtta kirjalikult tema taotlust täpsustavad andmed.

Kui õigustatud subjekt ei ole mõjuva põhjuseta kohaliku omavalitsuse poolt määratud tähtajaks esitanud oma taotlust täpsustavaid andmeid, loetakse ta nõudest loobunuks ja kompenseerimismenetlus lõpetatakse. Kohaliku omavalitsuse poolt määratud tähtaeg ei või olla lühem kui 20 päeva.

11. [Kehtetu]

12. Kui vara kompenseerimise avalduse tähtajaks esitanud isik suri pärast avalduse esitamise tähtaega, otsustatakse vara kompenseerimine tema poolt esitatud avalduse alusel. Avalduse esitanud isiku pärijatel on õigus taotleda kompensatsiooni pärimist tsiviilõiguse normide kohaselt. Nõudeõiguse pärimisele kohaldatakse Eesti seaduse sätteid, sõltumata pärandi avanemise kohast. Kui vara kompenseerimise otsust ei ole tehtud, on nõudeõiguse pärimisõiguse tunnistuse väljaandmise aluseks õigustatud subjektiks tunnistamise otsus. Sellisel juhul kompenseeritakse vara pärijale.

13. Kui avalduse esitanud isik on surnud ja tema avalduses on taotletud nii vara tagastamist kui kompenseerimist, käsitletakse avaldust kui vara tagastamise avaldust.

Juhul kui vara ei ole võimalik tagastada, toimitakse käesoleva korra punkti 14 kohaselt. Kui avalduse esitanud isik on surnud ja tema avalduses on taotletud maa tagastamist, on tema pärijatel õigus loobuda maa tagastamisest ja võtta vastu kompensatsioon.

14. Kui õigustatud subjekt on esitanud taotluse vara tagastamiseks, mis vastavalt Aluste paragrahvi 12 alusel tagastamisele ei kuulu, peab kohaliku omavalitsuse täitevorgan andma korralduse taotluse rahuldamata jätmise kohta, viidates Aluste paragrahvi 12 vastavatele lõigetele ja punktidele; maareformi seaduse paragrahvi 6 lõike 2 vastavatele punktidele või endiste korteriühingute liikmete korterite tagastamise ja kompenseerimise seaduse paragrahvi 4 lõikele 3.

Nimetatud korraldus peab sisaldama ka kohaliku omavalitsuse täitevorgani otsust kompenseerimismenetluse alustamise või sellest keeldumise kohta.

15. Vara kompenseerimise menetlust alustatakse Aluste kohaselt õigusvastaselt võõrandatud vara suhtes, mis jäi tagastamata või kompenseerimata Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20. veebruari 1989.a. määruse nr. 81 "Massirepressioonide läbi kannatanutele vara tagastamise ja kahjude hüvitamise korra kohta" (ENSV Teataja 1989, 10, 118; RT 1991, 43, 519; 1992, 11, 173) alusel, sõltumata sellest, kas vara kompenseerimise kohta oli maa- või linnavalitsus märgitud määruse alusel otsuse vastu võtnud või mitte.

16. Õigusvastaselt represseeritud ja rehabiliteeritud isikutele, kelle vara ei tagastatud ega kompenseeritud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20. veebruari 1989.a määruse nr 81 alusel, kompenseeritakse kompenseerimise seaduse paragrahvi 12 alusel kuni 3000 krooni ulatuses ka see õigusvastaselt võõrandatud vara, mis Aluste paragrahvi 11 lõike 1 alusel ei ole omandireformi objektiks.

17. [Kehtetu]

 

III. KOMPENSEERITAVA VARA MAKSUMUSE MÄÄRAMINE

 

18. Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumus määratakse kõikidel juhtudel, kui vara kuulub riigi poolt kompenseerimisele.

Kompenseerimisele kuuluva õigusvastaselt võõrandatud maa ning sellel kasvanud metsa maksumus määratakse maa hindamise seaduse alusel. Vara (välja arvatud maa ja sellel kasvanud mets) võõrandamisaegne maksumus määratakse õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse alusel.

19. Kohaliku omavalitsuse täitevorgan määrab vastutava isiku, kellele pannakse vara võõrandamisaegse maksumuse määramine. See isik määrab vara võõrandamisaegse maksumuse esitatud dokumentide alusel kompenseerimise seaduse paragrahvi 3 sätete ning põllumajandusinventari võõrandamisaegse maksumuse kompenseerimise seaduse paragrahvi 6 sätete kohaselt.

20. Määratud isik koostab iga vara kohta võõrandamisaegse maksumuse arvutamise dokumendi, milles on viited arvutamise aluseks olevatele dokumentidele ja muudele andmetele ning maksumuse määramise põhjendus. Vara võõrandamisaegne maksumus väljendatakse käibivates Eesti kroonides. Kompenseerimise seaduse paragrahvis 3 nimetatud dokumentides väljendatud vara võõrandamisaegne maksumus arvutatakse ümber käibivatesse Eesti kroonidesse kompenseerimise seaduse paragrahvi 7 sätete kohaselt.

Kui vara võõrandamisaegse maksumuse kohta puuduvad kompenseerimise seaduse paragrahvis 3 nimetatud dokumendid, kuid on olemas dokumendid, mis kirjeldavad vara suurust, koosseisu ja kasutusotstarvet, või kui vara on säilinud, siis teatab kohaliku omavalitsuse täitevorgan kirjalikult õigustatud subjektile võimalusest määrata vara maksumus ekspertkomisjoni poolt. Teade peab sisaldama kuupäeva, mis ajaks õigustatud subjekt peab teatama, kas ta taotleb vara maksumuse määramist ekspertkomisjoni poolt. Tähtaeg ei või olla lühem kui 15 päeva. Ekspertiisi määramise otsustab kohaliku omavalitsuse täitevorgan õigustatud subjekti taotlusel.

21. Vara võõrandamisaegse maksumuse määramiseks kompenseerimise seaduse paragrahvi 4 kohaselt moodustavad maavanemad ning Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva-Jõesuu linnavalitsus kolmeliikmelised ekspertkomisjonid, arvestades vajadust määrata eri liiki vara (ehitised, tootmishoonete sisseseaded, laevad) maksumus.

Ekspertkomisjoni koosseisus peab olema vähemalt üks isik, kellel on vastavalt ehitusseadusele õigus teha ehitiste ekspertiise.

Ekspertkomisjonide nimekirjad ja koosseisud tehakse teatavaks kohaliku omavalitsuse täitevorganitele.

[RT I 2006, 13, 102 – jõust. 24.03.2006]

22. Kui kohaliku omavalitsuse täitevorgani määratud kuupäevaks õigustatud subjekt ei ole taotlenud ekspertiisi määramist, siis määratakse vara võõrandamisaegne maksumus vastavalt käesoleva korra punktile 231. Kohaliku omavalitsuse täitevorganid määravad õigustatud subjekti taotlusel oma korraldusega vara võõrandamisaegse maksumuse määramiseks ekspertiisi ning selle tegemiseks ekspertkomisjoni maa- või linnavalitsuse poolt moodustatud ekspertkomisjonide hulgast. Ekspertiisi tegemiseks sõlmitakse ekspertkomisjoni liikmetega leping. Õigustatud subjekti taotlusel teostatud ekspertiisi kulud kannab õigustatud subjekt.

23. Ekspertkomisjon juhindub ekspertiisi tegemisel rahandusministri poolt kinnitatud metoodikast. Ekspertkomisjon koostab vara võõrandamisaegse maksumuse määramise kohta ekspertiisiakti, milles peavad olema järgmised andmed:
kohaliku omavalitsuse täitevorgani korralduse kuupäev ja number ekspertiisi määramise kohta, ekspertkomisjoni liikmete nimed ja allkirjad, ekspertiisi tegemise aeg ning akti koostamise kuupäev, õigusvastaselt võõrandatud vara toimiku number, vara nimetus ja vajaduse korral asukoht, vara üldiseloomustus, vara suurust, koosseisu ja kasutamisotstarvet iseloomustavad näitajad, eksperdihinnangu aluseks võetud vara suurus, koosseis, kasutamisotstarve ja muud näitajad ning vara võõrandamisaegne maksumus eksperdihinnangu kohaselt.

231. Kui ehitiste, laevade ja tootmishoonete sisseseade võõrandamisaegset maksumust ei ole võimalik määrata kolmeliikmeliste ekspertkomisjonide poolt käesoleva korra punktides 21, 22 ja 23 sätestatud korras või kui õigustatud subjekt ei taotle ekspertiisi, määratakse vara võõrandamisaegne maksumus käibivates Eesti kroonides järgmiselt:
1) ehitistele, kui võõrandatud ehitiste arv on teada:
ühele põhiehitisele - 15 000 krooni;
igale muule ehitisele - 5 000 krooni;
2) kahele või enamale ehitisele, kui ehitiste arv ei ole teada - 20 000 krooni;
3) laevadele - à 15 000 krooni;
4) tootmishoonete sisseseadele iga tootmisüksuse kohta - 10 000 krooni.

24. Õigusvastaselt võõrandatud maa ja sellel kasvanud metsa maksumuse määrab maa hindamise seaduse alusel ja vastavalt Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2001. a määrusele nr 276 «Õigusvastaselt võõrandatud maa maksustamishinnad» kindlaks maa asukohajärgse kohaliku omavalitsuse täitevorgan või tema poolt sõlmitud lepinguga määratud isik. Ida-Petserimaa ja Narva jõe tagusel Virumaal asuva maa hindamisel võetakse Ida-Petserimaa osas aluseks Põlva ja Võru maakondade maa hektari kaalutud keskmine maksustamishind, Narva jõe tagustel aladel Ida-Viru maakonna maa kaalutud keskmine maksustamishind. Petseri linnas asuvat maad hinnatakse Räpina linnas asuva maa kaalutud keskmise maksustamishinna ja Jaanilinnas asuvat maad Narva linnas asuva maa kaalutud keskmise maksustamishinna alusel

Maa pindalaks loetakse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonna- või linnakomisjoni (edaspidi kohalik komisjon) otsuses näidatud kinnistu võõrandamisaegne üldpindala otsuses näidatud täpsusega.

Maa maksumus määratakse kogu kinnistu kohta ning see on aluseks kompensatsiooni määramisel igale õigustatud subjektile vastavalt kohaliku komisjoni otsuses näidatud tema mõttelisele osale määratavas kompensatsioonis. Maa maksumuse määramisega kaasneb maaüksuse pindala määramine, kui:
1) kinnistu osad või lahustükid asuvad mitme kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumil või linna mitmes hinnatsoonis;
2) osa kinnistust ei kuulu tagastamisele maareformi seaduse paragrahvi 6 lõike 2 alusel.

Kinnistu osa või lahustüki pindala määratakse plaanil või skemaatilisel kaardil planimeetri või paletiga. Kui mõõtmisega saadud kinnistu osade või lahustükkide pindalade summa erineb kohaliku komisjoni otsuses näidatud kinnistu võõrandamisaegsest üldpindalast, siis korrigeeritakse mõõtmisega saadud pindalasid, korrutades neid võõrandamisaegse üldpindala ja mõõtmisega saadud pindalade summa suhtega. Maa maksumus määratakse kinnistu osade või lahustükkide maksumuste summana.

Käesoleva punkti kohaselt määratud kinnistu osade või lahustükkide pindalad ümardatakse maa maksumuse arvutamiseks linnades, alevites ja kompaktse hoonestusega aladel täpsuseni 10 ruutmeetrit ja ülejäänud juhtudel 0,1 ha.

Võttes aluseks maa võõrandamisaegse üldpindala, Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2001. a määruse nr 276 «Õigusvastaselt võõrandatud maa maksustamishinnad» ning maal kasvanud metsa maksumuse kompenseerimise määrad, koostab maa maksumuse määraja sõltuvalt maa asukohast ja subjektide arvust käesoleva korra juurde lisatud vormi kohaselt «Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise akti» või «Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse ja kompensatsiooni suuruse määramise akti» ja esitab selle kinnitamiseks kohaliku omavalitsuse täitevorganile.

Maa maksumuse määramise akti kinnitamine ja kompensatsiooni määramine võib toimuda ühe ja sama korraldusega.

Kui esialgselt oli kompensatsioon määratud kinnistu osa eest, kuid vajalikuks on osutunud kompenseerida järelejäänud osa kas osaliselt või täielikult, siis tuleb vastavalt kehtivates õigusaktides sätestatud korrale määrata kindlaks kompenseerimisele kuuluv summa kinnistu kogu veel tagastamata ja/või kompenseerimata osa kohta ning lähtudes sellest määrata täiendav kompensatsioon. Kompensatsiooni määramise korralduse vastuvõtmise ajal kehtinud õigusaktide kohaselt õigusvastaselt võõrandatud maa eest määratud kompensatsioone ei muudeta, sealhulgas ka juhul, kui hiljem on muudetud kompaktse hoonestusega alade piire.

[ RT I 2001, 71, 432 - jõust. 1. 09. 2001]

25. Õigusvastaselt võõrandatud maal kasvanud metsa maksumuse kompenseerimiseks lisatakse kompenseerimisele kuuluva maa maksumusele 30 protsenti, kui kompensatsioon määratakse:
1) kogu kinnistu eest, mis ei kuulu tagastamisele maareformi seaduse paragrahvi 6 lõike 2 alusel, kui kinnistu asub väljaspool Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2001. a määruse nr 276 «Õigusvastaselt võõrandatud maa maksustamishinnad» lisades 1 ja 2 toodud tiheasustusega ala;

2) kinnistu osa eest, mis ei kuulu tagastamisele maareformi seaduse paragrahvi 6 lõike 2 punktide 2-4 alusel, kui kinnistu osa asub väljaspool Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2001. a määruse nr 276 «Õigusvastaselt võõrandatud maa maksustamishinnad» lisades 1 ja 2 toodud tiheasustusega ala;

3) kinnistust õigustatud subjektile kuuluva kogu mõttelise osa eest, kui kinnistu asub väljaspool Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2001. a määruse nr 276 «Õigusvastaselt võõrandatud maa maksustamishinnad» lisades 1 ja 2 toodud tiheasustusega ala;
4) Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal asuva õigusvastaselt võõrandatud maa eest, mis asub väljaspool Petseri linna või Jaanilinna.

5) [Välja jäetud]

Kõikidel muudel maa kompenseerimise juhtudel õigusvastaselt võõrandatud maal kasvanud metsa maksumust ei kompenseerita.

[ RT I 2001, 71, 432 - jõust. 1. 09. 2001]

26. [Kehtetu]

27. Õigustatud subjektidel on õigus anda vara võõrandamisaegset maksumust määravatele isikutele selgitusi ja esitada neile lisadokumente. Kõik täiendavalt esitatud dokumendid paigutatakse õigusvastaselt võõrandatud vara toimikusse.

28. Käesoleva korra punktide 18-23 kohaselt määratud vara võõrandamisaegse maksumuse kinnitab oma korraldusega kohaliku omavalitsuse täitevorgan. Kui täitevorgan ei nõustu määratud maksumusega, teeb ta maksumuse määranud isikule ülesandeks vaadata läbi täitevorgani poolt esiletoodud mittenõustumise põhjused või tagastab ekspertiisiakti ekspertkomisjonile koos põhjendustega. Ekspertkomisjon on kohustatud reageerima kohaliku omavalitsuse mittenõustumisele kas ekspertiisiaktis paranduste tegemise või ekspertiisi tulemuste täiendava põhjendamisega.

29. Kui vara võõrandamisaegset maksumust ei ole võimalik kompenseerimise seaduse paragrahvide 3 ja 4 kohaselt määrata, määrab kohaliku omavalitsuse täitevorgan vara maksumuse vastavalt kompenseerimise seaduse paragrahvidele 41 ja 6 ning teatab kindlasummalise kompensatsiooni määramisest õigustatud subjektile. Kui õigustatud subjektid ei ole nõus kindlasummalise kompensatsiooniga, on neil õigus pöörduda vara võõrandamisaegse maksumuse kindlaksmääramiseks kohtusse.

 

IV. KOMPENSATSIOONI MÄÄRAMINE

 

30. Kompensatsiooni suuruse arvutamist korraldab ja kompensatsiooni määrab kohaliku omavalitsuse täitevorgan.

Täitevorgan määrab isiku, kes teeb kompensatsiooni suuruse määramiseks vajalikud arvutused ja koostab kompensatsiooni määramise korralduse eelnõu. Selleks isikuks võib olla käesoleva korra punktis 19 märgitud isik.

Vara võõrandamisaegse maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni määramine võib toimuda kohaliku omavalitsuse täitevorgani ühe ja sama korraldusega.

31. Kompensatsiooni suuruse määramise aluseks on vara võõrandamisaegne maksumus või maa hindamise seaduse alusel määratud õigusvastaselt võõrandatud maa ja sellel kasvanud metsa maksumus.

Aktsiate ja osatähtede kompenseerimise ulatus määratakse kompenseerimise seaduse paragrahvi 13 sätete kohaselt.

Õigusvastaselt represseeritud isikutele kompenseeritakse Aluste paragrahvi 13 lõikes 3 nimetatud vara kompenseerimise seaduse paragrahvi 12 sätete kohaselt.

32. Kompensatsiooni suurus määratakse käibivates Eesti kroonides ja see makstakse õigustatud subjektile välja rahas.

Kompensatsiooni suurus määratakse kogu vara kohta ning kui on mitu õigustatud subjekti, määratakse ka igale õigustatud subjektile antava kompensatsiooni suurus.

[RT I 2006, 13, 102 – jõust. 24.03.2006]

33. Kohaliku omavalitsuse täitevorgani korralduses kompensatsiooni määramise kohta peavad olema järgmised andmed:
kohaliku omavalitsuse täitevorgani nimetus;
õigusvastaselt võõrandatud vara toimiku number;
õigustatud subjektide ees- ja perekonnanimi ja isikukood või isikukoodi puudumisel isiku sugu, sünniaeg ja aadress;
vara nimetus, mille eest kompensatsioon määrati;
vara võõrandamisaegne maksumus või maa hindamise seaduse alusel määratud õigusvastaselt võõrandatud maa ja sellel kasvanud metsa maksumus;
määratud kompensatsiooni suurus (mitme õigustatud subjekti puhul ka igale õigustatud subjektile määratud kompensatsiooni suurus);
vara, sh. maa mittetagastamise alus viitega omandireformi aluste seaduse paragrahvi 12 lõike 3 vastavale punktile või maareformi seaduse paragrahvi 6 lõike 2 vastavale punktile;
kompensatsiooni või selle osade väljamaksmise tähtajad (aasta ja kvartal) ja nimetatud tähtaegadel väljamaksmisele kuuluvad summad kooskõlas käesoleva korra punktiga 37.

Märge selle kohta, et juhul kui õigustatud subjekt ei esita mõjuva põhjuseta kuue kuu jooksul pärast kompenseerimise otsustamist avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks õigustatud subjekti näidatud pangakontole, siis kompenseerimismenetlus lõpetatakse ja kompenseerimise otsus tühistatakse vastavalt Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse paragrahvi 13 lõikele 7 ja kompenseerimise korra punktile 34.

[RT I 2006, 13, 102 – jõust. 24.03.2006]

34. Kohaliku omavalitsuse täitevorgani korraldus kompensatsiooni määramise kohta tehakse õigustatud subjektidele teatavaks kümne päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Kohaliku omavalitsuse täitevorgani korraldus kompensatsiooni määramise kohta paigutatakse õigusvastaselt võõrandatud vara toimikusse, ärakiri korraldusest kompensatsiooni määramise kohta antakse igale õigustatud subjektile või tema volinikule allkirja vastu. Kui õigustatud subjekte on rohkem kui üks, siis antakse igale isikule korralduse ärakirja asemel väljavõte korraldusest, kus näidatakse ära ainult temale määratud kompensatsiooni osa.

Õigustatud subjekt on kohustatud kuue kuu jooksul, arvates vara kompenseerimise otsuse vastuvõtmisest, esitama kohaliku omavalitsuse täitevorganile vormikohase avalduse kompensatsiooni väljamaksmiseks tema poolt näidatud pangakontole. Kui õigustatud subjekt on õigeaegselt esitanud avalduse kompensatsiooni kandmiseks erastamisväärtpaberiarvele, kuid seda ei rahuldata erastamisväärtpaberite väljaandmise lõpptähtpäevaks, siis peab ta kuue kuu jooksul nimetatud tähtpäevast arvates esitama avalduse kompensatsiooni väljamaksmiseks tema poolt näidatud pangakontole. Kui õigustatud subjekt ei saa nimetatud tähtaja jooksul mõjuvatel põhjustel esitada kompensatsiooni väljamaksmise avaldust, peab ta sellest enne tähtaja möödumist teatama kohaliku omavalitsuse täitevorganile ja taotlema tähtaja pikendamist, näidates ära takistavad põhjused ja esitades tõendid nende olemasolu kohta. Kui kohaliku omavalitsuse täitevorgan loeb esitatud põhjused mõjuvateks, pikendab ta kompensatsiooni vastuvõtmise tähtaega. Kui kohaliku omavalitsuse täitevorgan leiab, et kompensatsiooni tähtajaks vastuvõtmata jätmise põhjused ei ole mõjuvad või on tõendamata, annab ta korralduse tähtaja pikendamise taotluse rahuldamata jätmise kohta, teatades sellest taotlejale.

Kui õigustatud subjekt ei esita kompensatsiooni väljamaksmise avaldust viimaseks tema suhtes kehtestatud tähtajaks, tühistab kohaliku omavalitsuse täitevorgan kompenseerimisotsuse ja lõpetab kompenseerimismenetluse.

[RT I 2006, 13, 102 – jõust. 24.03.2006]

35. [kehtetu - RT I 2006, 13, 102 – jõust. 24.03.2006]

36. Kohaliku omavalitsuse täitevorgan esitab dokumendid järelevalve teostajale vastavalt punktile 36' või õigustatud subjektide ja tagastatava ning kompenseeritava vara registrile vastavalt sellele registrile andmete esitamise korrale andmed õigustatud subjektide ja tagastatava ning kompenseeritava vara kohta, samuti õigustatud subjekti poolt näidatud pangakonto. Kui pärast andmete esitamist õigustatud subjektide ja tagastatava ning kompenseeritava vara registrile ilmneb vajadus muuta andmeid pangakonto kohta, siis esitab õigustatud subjekt need Rahandusministeeriumile enne kompensatsiooni või selle osa väljamaksmise kvartalit.

[RT I 2006, 13, 102 – jõust. 24.03.2006]

361. Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse ja kompensatsioonide määramise üle teostatakse järelevalvet rahandusministri, õigustatud subjektide ja tagastatava ning kompenseeritava vara registri pidaja või õigustatud subjekti taotluse alusel või järelevalve teostaja algatusel, samuti alati siis, kui õigusvastaselt võõrandatud maa, ehitise, laeva või tootmishoone sisseseade võõrandamisaegne maksumus on 100 000 krooni ja enam või kui kompenseeritakse aktsiaid või osatähti.

Maavanema või rahandusministri poolt määratud isikul on õigus kontrollida kõiki kompensatsiooni määramise korraldusi ja korralduse vastuvõtmise aluseks olevaid dokumente.

Rahandusministril on õigus esitada maavanemale ettepanek järelevalvemenetluse teostamiseks.

Pärast kompensatsiooni määramise korralduse ärakirja üleandmist õigustatud subjektile esitab kohaliku omavalitsuse täitevorgan maavanemale kontrollimisele kuuluvast õigusvastaselt võõrandatud vara toimikust järgmiste dokumentide ärakirjad:
1) õigusvastselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohaliku komisjoni otsus õigustatud subjektiks tunnistamise kohta;
2) vara (välja arvatud maa) võõrandamisaegset maksumust tõendavad dokumendid vastavalt õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse paragrahvile 3;
3) vara maksumuse arvutamise dokument, ekspertiisiakt või kohtuotsus, millega oli tuvastatud vara võõrandamisaegne maksumus;
4) vara võõrandamisaegse maksumuse kinnitamise ja kompensatsiooni määramise korraldus ning vormid 2 ja 2A (andmed õigustatud subjektide ja tagastatava ning kompenseeritava vara registrile).

Õigusaktidega kooskõlas oleva kompensatsiooni määramise korralduse alusel esitatud andmed (vormid 2 ja 2A) edastab maavanema poolt määratud isik 15 päeva jooksul pärast saamist õigustatud subjektide ja tagastatava ning kompenseeritava vara registrile.

Kui kontrollimisel selgub, et kohaliku omavalitsuse täitevorgani korraldus kas täielikult või osaliselt ei vasta seadusele või seaduse alusel vastuvõetud muule õigusaktile, esitab maavanem 15 päeva jooksul pärast dokumentide saamist kirjaliku ettepaneku viia see õigusaktiga kooskõlla.

Järelevalvemenetluses on maavanemal õigus otsustada ekspertiisi tegemine ja nimetada vara võõrandamisaegse maksumuse määramiseks ekspertkomisjon. Sel juhul võib maavanem esitada kohaliku omavalitsuse täitevorganile kirjaliku ettepaneku kompensatsiooni määramise korralduse seadusega kooskõlla viimise kohta 15 päeva jooksul pärast ekspertiisitulemuste esitamist maavanemale. Maavanema poolt otsustatud ekspertiis tehakse riigi kulul.

Kui kohaliku omavalitsuse täitevorgan ei ole 15 päeva jooksul pärast kirjaliku ettepaneku saamist teatanud oma otsusest viia kompensatsiooni määramise korraldus seadusega kooskõlla või on keeldunud kompensatsiooni määramise korraldust seadusega kooskõlla viimast, pöördub maavanem halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 96, 846) sätestatud korras protestiga halduskohtusse.

[RT I 2006, 13, 102 – jõust. 24.03.2006]

V. Kompensatsiooni väljamaksmine
[RT I 2006, 13, 102 – jõust. 24.03.2006]

 

37. Punktis 36 märgitud õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara registrile esitatud andmete alusel makstakse kuni 3000 krooni suurune kompensatsioon välja ühekordse maksena. Kui kompenseerimise korraldus on vastu võetud enne 2007. aastat, makstakse:
1) 3001 kuni 50 000 krooni suurune kompensatsioon kahe,
2) 50 001 kuni 100 000 krooni suurune kompensatsioon kolme,
3) 100 000 krooni ületav kompensatsioon nelja võrdse osana.

2007. aastal vastu võetud kompenseerimise korralduse alusel makstakse 3001 kuni 100 000 krooni suurune kompensatsioon kahe ja 100 000 krooni ületav kompensatsioon kolme võrdse osana.

2008. aastal vastu võetud kompenseerimise korralduse alusel makstakse 3000 krooni ületav kompensatsioon kahe võrdse osana.

2009. aastal või hiljem vastu võetud kompenseerimise korralduse alusel makstakse kompensatsioon välja ühekordse maksena, olenemata kompensatsioonisumma suurusest.

[RT I 2006, 13, 102 – jõust. 24.03.2006]

371. Kompensatsiooni maksab krediidiasutuse vahendusel välja Rahandusministeerium. Kompensatsioonide väljamaksmine õigustatud subjektide näidatud pangakontodele toimub rahandusministri määratud tähtpäevadel üks kord kvartalis. Kuni 31. detsembrini 2005. a vastu võetud vara kompenseerimise korralduse alusel makstakse kompensatsioon või selle esimene osa välja 2007. aasta esimeses kvartalis, järgmised osad aastase intervalliga samuti esimeses kvartalis. Alates 1. jaanuarist 2006. a jooksva aasta mingis kvartalis vastu võetud vara kompenseerimise korralduse alusel makstakse kompensatsioon või selle esimene osa välja järgmise aasta vastavas kvartalis, järgmised osad aastase intervalliga samas kvartalis. Kui punktis 34 nimetatud avalduse esitamise tähtaja pikendamise või järelevalvemenetluse tõttu ei ole võimalik kompensatsiooni välja maksta korralduse vastuvõtmise aja alusel määratud tähtpäeval, makstakse see välja esimesel võimalusel pärast takistavate asjaolude kõrvaldamist.

[RT I 2006, 13, 102 – jõust. 24.03.2006]

 

VI. ÜHISTATUD VARA KOMPENSEERIMINE RIIGI POOLT

 

38. Aluste paragrahvi 14 lõike 3 punkti 3 alusel võivad ühistatud vara kompenseerimist riigi poolt taotleda ainult nende ühismajandite reformikomisjonid, kellel ei jätku vahendeid ühistatud vara kompenseerimiseks ja kes ei ole eraldanud vahendeid tööosakuteks.

381. 1. jaanuarist 1997. a kompenseerib riik nendes ühismajandites, kus reform ei ole kohaliku omavalitsuse volikogu otsusel lõpetatud, ühistatud vara õigustatud subjektidele, kes ei ole saanud reformi käigus oma ühistatud vara eest kompensatsiooni rahas või vara asendamise teel muu samaväärse varaga ning kes ei ole paigutanud saadud kompensatsiooni sissemaksuna äriühingu osa- või aktsiakapitali või vormistanud selle kohta võlakohustust enda kasuks. Kui ühistatud vara kompenseerimise võlakohustust omav äriühing on pankrotistunud või sundlõpetatud, rahuldab riik äriühingu poolt selle võlakohustuse alusel rahuldamata jäänud kompensatsiooninõuded.

[ RT I 2003, 65, 439 – jõust. 18.10.2003]

382. Kui õigustatud subjekt on ühendanud tööosaku ja ühistatud vara eest arvestatud kompensatsiooni ning osa ühendatud osakust paigutanud, kompenseerib riik ühendatud osaku paigutamata osa.

39. Ühismajandi reformikomisjon esitab Põllumajandusministeeriumile taotluse ühistatud vara kompenseerimiseks riigi poolt, milles on näidatud rahasumma, mida reformikomisjon täiendavalt vajab õigustatud subjektide nõuete rahuldamiseks. Kui põllumajandusreformi komisjon on lakanud tegutsemast ja kohalik omavalitsus ei nimeta reformikomisjonist väljalangenud liikmete asemele uusi isikuid, esitab kohalik omavalitsus Põllumajandusministeeriumile taotluse ühistatud vara kompenseerimiseks riigi poolt.

40. Põllumajandusministeerium kontrollib ühe kuu jooksul taotluse põhjendatust ja kinnitab käskkirjaga riigi poolt antava kompensatsiooni arvestusliku väärtuse ning edastab selle reformikomisjonile ja õigustatud subjektide ja tagastatava ning kompenseeritava vara registrile. Kui taotluse ühistatud vara kompenseerimiseks esitas kohalik omavalitsus, edastab Põllumajandusministeerium käskkirja kohalikule omavalitsusele ja õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara registrile.

[RT I 2005, 7, 29 – jõust. 6.02.2005]

41. Reformikomisjon esitab 14 kalendripäeva jooksul kohaliku omavalitsuse täitevorganile, samuti õigustatud subjektide ja tagastatava ning kompenseeritava vara registrile ministri käskkirja alusel õigustatud subjektide ja neile määratud kompensatsiooni arvestusliku väärtuse kohta koostatud vormnimekirja (vorm YZ1). Kohaliku omavalitsuse täitevorgan kinnitab käesoleva korra punktis 33 nimetatud korraldusega igale õigustatud subjektile riigi poolt antava kompensatsiooni arvestusliku väärtuse. Kui Põllumajandusministeerium edastas käesoleva punkti 40 alusel kinnitatud käskkirja kohalikule omavalitsusele, teostab kohalik omavalitsus kõik käesolevas punktis sätestatud toimingud.

42. Kohaliku omavalitsuse täitevorgani korraldus kompensatsiooni määramise kohta pannakse õigusvastaselt võõrandatud vara toimikusse, mida säilitatakse kohalikus omavalitsuses Vabariigi Valitsuse poolt kindlaksmääratud tähtajani. Korralduse ärakiri antakse õigustatud subjektile või tema volinikule allkirja vastu.

43. [kehtetu - RT I 2006, 13, 102 – jõust. 24.03.2006]

44. Ühistatud vara eest kompensatsiooni määramise korralduse alusel kompensatsiooni väljamaksmiseks vajalikud andmed kannab kohaliku omavalitsuse täitevorgan rahandusministri kinnitatud vormnimekirja (vorm YVR), mille ta edastab õigustatud subjektide ja tagastatava ning kompenseeritava vara registrile. Kohaliku omavalitsuse täitevorgan peab edastama registrile andmed 14 kalendripäeva jooksul kompensatsiooni väljamaksmise avalduse vastuvõtmise päevast arvates.

[RT I 2006, 13, 102 – jõust. 24.03.2006]

45. Ühistatud vara eest makstakse kompensatsioon välja vastavalt punktile 37.

[RT I 2006, 13, 102 – jõust. 24.03.2006]

 

 

"Õigusvastaselt võõrandatud vara eest
kompensatsiooni määramise korra" juurde
Kinnitatud
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Vallavalitsuse (Linnavalitsuse)
". . ." . . . . . . . . 199. . . a.
korraldusega nr. . . .

Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise AKT nr.

1. Käesoleva akti on koostanud ". . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . . 199. . . . a. Vallavalitsuse (Linnavalitsuse) ". . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . . 199. . . . a. otsusega (sõlmitud lepinguga) nr. . . . . määratud isik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimetus ja ettevõtte registri number)

2. Kompenseeritava maatüki asukoht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (maakond, vald, linn, kompaktse hoonestusega ala,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hinnatsooni nr.)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise . . . . . . . . . . . maakonna(linna)komisjoni ". . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199. . . a. otsusega nr. . . . . . on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala . . . . . . . . ha(m 2) ja tunnistatud õigustatud subjektideks järgmised isikud:

Õigustatud subjekt Nõudeõiguse osa suurus

3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha(m2) (S)

(ees- ja perekonnanimi) (mõtteline osa) (pindala)

3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha(m2) (S)

(ees- ja perekonnanimi) (mõtteline osa) (pindala)

3.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha(m2) (S)

(ees- ja perekonnanimi) (mõtteline osa) (pindala)

3.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha(m2) (S)

(ees- ja perekonnanimi) (mõtteline osa) (pindala)

3.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha(m2) (S)

(ees- ja perekonnanimi) (mõtteline osa) (pindala)

4. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse arvutus:

Kohaliku omavalitsusüksuse nimetus, hinnatsooni number

Maa pindalaühiku maksumus
(ÜM) kr/ha/(kr/m2 )

Maa pindala
(MP) ha(m2)

Maa maksumus
(M) krooni

4.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

jne.

Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus kokku:
ÜM - kompenseeritava maatüki asukohajärgse valla 1993. a. kaalutud keskmine maksustamishind kr/ha või linna ja üle 1000 elanikuga asula maa 1993. a. baashind (tsoonihind) kr/m2 või valla territooriumil asuva kompaktse hoonestusega ala maa tsoonihind kr/m 2.

MP - vastavas vallas või hinnatsoonis asuva õigusvastaselt võõrandatud maatüki pindala.

M - vastavas vallas või hinnatsoonis asuva õigusvastaselt võõrandatud maatüki maksumus.

5. Maa eest määratud kompensatsioon, millele lisatakse maal kasvanud metsa maksumuse kompensatsioon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .krooni.

6. Maal kasvanud metsa maksumuse kompensatsioon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . krooni.

7. Õigusvastaselt võõrandatud maa ja metsa maksumus kokku: . . .. . . . . . . . . . . . . . . krooni.

(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . krooni)

(summa sõnadega)

Akti koostaja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(allkiri, nimi)

 

 

"Õigusvastaselt võõrandatud vara eest
kompensatsiooni määramise korra" juurde
Kinnitatud
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vallavalitsuse (Linnavalitsuse)
". . ." . . . . . . . . 199. . . a.
korraldusega nr. . . .

Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse ja kompensatsiooni suuruse määramise AKT nr.

1. Käesoleva akti on koostanud ". . . ." . . . . . . . . . . 199. . . . a. . . . . . . . . . Vallavalitsuse (Linnavalitsuse) ". . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . 199. . . . a. otsusega (sõlmitud lepinguga) nr. . . . . määratud isik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimetus ja ettevõtte registri number)

2. Kompenseeritava maatüki asukoht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (maakond, vald, linn, kompaktse hoonestusega ala, hinnatsooni nr.)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonna(linna)komisjoni ". . . ." . . . . . . . . . . . . . . 199. . . a. otsusega nr. . . . . . on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala . . . . . . . . ha(m2) ja tunnistatud õigustatud subjektideks järgmised isikud:

Õigustatud subjekt Nõudeõiguse osa suurus

3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha(m2) (S)

(ees- ja perekonnanimi) (mõtteline osa) (pindala)

3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha(m2) (S)

(ees- ja perekonnanimi) (mõtteline osa) (pindala)

3.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha(m2) (S)

(ees- ja perekonnanimi) (mõtteline osa) (pindala)

3.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha(m2) (S)

(ees- ja perekonnanimi) (mõtteline osa) (pindala)

3.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha(m2) (S)

(ees- ja perekonnanimi) (mõtteline osa) (pindala)

3.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha(m2) (S)

(ees- ja perekonnanimi) (mõtteline osa) (pindala)

4. Õigusvastaselt võõrandatud maast ei kuulu tagastamisele maareformi seaduse paragrahvi 6 lõike 2 punktide 2-4 alusel . . . . . . . . . . . . . . . . ha(m2).

5. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse arvutus:

Kohaliku omavalitsusüksuse nimetus, hinnatsooni number

Maa pindalaühiku maksumus
(ÜM) kr/ha/(kr/m2 )

Maa pindala
(MP) ha(m2)

Maa maksumus
(M) krooni

5.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

jne.

Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus kokku:

ÜM - kompenseeritava maatüki asukohajärgse valla 1993. a. kaalutud keskmine maksustamishind kr/ha või linna ja üle 1000 elanikuga asula maa 1993. a. baashind (tsoonihind) kr/m2 või valla territooriumil asuva kompaktse hoonestusega ala maa tsoonihind kr/m 2.

MP - vastavas vallas või hinnatsoonis asuva õigusvastaselt võõrandatud maatüki pindala.

M - vastavas vallas või hinnatsoonis asuva õigusvastaselt võõrandatud maatüki maksumus.

6. Kompenseeritava maa 1 ha(m2) maksumus: . . . . . . . krooni.

7. Maa eest määratud kompensatsioon, millele lisatakse maal kasvanud metsa maksumuse kompensatsioon: . . . . . . . . krooni.

8. Maal kasvanud metsa maksumuse kompensatsioon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . krooni.

9. Õigusvastaselt võõrandatud maa ja metsa maksumus kokku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . krooni.

(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . krooni)

(summa sõnadega)

Lisa nr. 1 - kompensatsiooni suuruse arvutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(õigustatud subjekti ees- ja perekonnanimi)

Lisa nr. 2 - kompensatsiooni suuruse arvutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(õigustatud subjekti ees- ja perekonnanimi)

Lisa nr. 3 - kompensatsiooni suuruse arvutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(õigustatud subjekti ees- ja perekonnanimi)

jne.

Akti koostaja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(allkiri, nimi)

 

 

Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse
ja kompensatsiooni suuruse lisa nr. . . .
määramise akti nr. . . . . .
". . . ." . . . . . . . . . 199. . . a.

Kompensatsiooni suuruse arvutus

Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse ja kompensatsiooni suuruse määramise akti nr. . . . . punktis 3 nimetatud õigustatud subjekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ees- ja perekonnanimi)

". . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . . 199. . . a. . . . . . . . . . . . . Vallavalitsusele (Linnavalitsusele) esitatud taotluse alusel õigusvastaselt võõrandatud maa eest määratava kompensatsiooni suuruse arvutus.

1. Maa pindala, mille kompenseerimist õigustatud subjekt taotleb:

. . . . . . ha (m2)

 

 

2. Õigusvastaselt võõrandatud maa nõudeõiguse osa suurus S, mille eest on õigustatud subjektil õigus taotleda kompensatsiooni:

. . . . . . ha (m2)

 

 

3. Nõudeõiguse osast S ei kuulu tagastamisele maareformiseaduse paragrahvi 6 lõike 2 punktide 2-4 alusel:

. . . . . . ha (m2)

 

 

4. Õigustatud subjektile kompenseerimisele kuuluva maa pindala:

. . . . . . ha (m2)

 

 

5. Kompenseeritava maa 1 ha(m2) maksumus:

. . . . . . krooni

 

 

6. Õigustatud subjektile maa eest arvutatud kompensatsioon:

. . . . . . krooni

 

 

7. Maa pindala, mille eest määratud kompensatsioonile lisatakse maal kasvanud metsa maksumuse kompensatsioon:

. . . . . . ha (m2)

 

 

8. Maa eest määratud kompensatsioon, millele lisatakse maal kasvanud metsa maksumuse kompensatsioon:

. . . . . . krooni

 

 

9. Õigustatud subjektile maal kasvanud metsa maksumuse kompenseerimiseks arvutatud kompensatsioon:

. . . . . . krooni

 

 

10. Õigustatud subjektile õigusvastaselt võõrandatud maa ja maal kasvanud metsa maksumuse kompenseerimiseks arvutatud kompensatsioon kokku:

. . . . . . krooni

(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . krooni)

(summa sõnadega)

Akti koostaja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(allkiri, nimi)

 


 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json