Teksti suurus:

Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:

Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord

Vastu võetud 25.09.2001 nr 303
RT I 2001, 78, 469
jõustumine 01.10.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.10.2002RT I 2002, 88, 51001.11.2002
16.03.2006RT I 2006, 13, 10324.03.2006

Määrus kehtestatakse « Konkurentsiseaduse » § 14 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.    Määruses sätestatakse eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord.

§ 2.    Eri- või ainuõigusena käsitatakse riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse poolt ettevõtjale antud õigust, mis võimaldab tal olla kaubaturul teiste ettevõtjatega võrreldes eelisseisundis või ainsaks ettevõtjaks sellel kaubaturul.

§ 3.    Määruses sätestatud avaliku konkursi korraldamise kord ei laiene «Riigihangete seaduse» (RT I 2000, 84, 534; 2001, 34, 189; 40, 224; 50, 284) alusel sõlmitavatele lepingutele.

§ 4.    Avaliku konkursi korraldajaks on Vabariigi Valitsuse poolt volitatud minister, ministri poolt volitatud ametiisik või kohaliku omavalitsuse üksuse poolt volitatud ametiisik (edaspidi õiguse andja ). Õiguse andjal on õigus volitada teisi isikuid avalikku konkurssi korraldama.

§ 5.    Eri- või ainuõigus antakse avaliku konkursi tulemuste põhjal üldjuhul kuni viieks aastaks. Vabariigi Valitsus võib sellest teha erandeid oma motiveeritud korraldusega asjaomase ministri ettepaneku või kohaliku omavalitsuse üksuse ettepaneku alusel, mis esitatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu.
[RT I 2002, 88, 510 - jõust. 01.11.2002]

2. peatükk PAKKUMISMENETLUSED 

§ 6.    Avaliku konkursi puhul kasutatakse pakkumismenetlusena avatud pakkumist. Kui avatud pakkumine ei anna soovitud tulemust, võib kasutada sama õiguse andmiseks läbirääkimistega piiratud pakkumist või pakkumist ühelt ettevõtjalt.

§ 7.    Avatud pakkumine on pakkumismenetlus, mille puhul võivad pakkumise esitada kõik ettevõtjad.

§ 8.    Läbirääkimistega piiratud pakkumine on pakkumismenetlus, mille puhul õiguse andja peab vajalike tingimuste olemasolul läbirääkimisi eelnevalt väljavalitud ettevõtjatega.

§ 9.    Pakkumine ühelt ettevõtjalt on pakkumismenetlus, mille puhul õiguse andja kutsub pakkumisele vaid ühe ettevõtja. Pakkumist ühelt ettevõtjalt kasutatakse pakkumismenetlusena juhul, kui kaubaturul on vaid üks võimalik pakkuja.

3. peatükk AVALIKU KONKURSI VÄLJAKUULUTAMINE 

§ 10.    Õiguse andja kuulutab välja avatud pakkumise vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

§ 11.  Avatud pakkumise väljakuulutamine peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

1) õiguse andja nimetus ja aadress;2) eri- või ainuõiguse nimetus ja iseloomustus;3) eri- või ainuõiguse teostamise aeg;4) pakkujate kvalifitseerimise tingimused;5) pakkumiskutse dokumentide väljastamise koht ja tingimused;6) märge tagatise nõutavuse kohta;7) pakkumiskutse dokumentide vormistamise keel (keeled) ja8) pakkumiste esitamise koht, tähtpäev ja kellaaeg.

§ 12.    Läbirääkimistega piiratud pakkumisele peab õiguse andja välja valima vähemalt kolm ettevõtjat, kes võivad olla nii eelnevalt avatud pakkumisel osalenud kui mitteosalenud ettevõtjad.

§ 13.    Läbirääkimistega piiratud pakkumise ja pakkumise korral ühelt ettevõtjalt ei kuulutata välja avalikku konkurssi ning toimuvad valitud ettevõtjate ja õiguse andja vahelised läbirääkimised pärast pakkumiste saamist.

4. peatükk PAKKUMISE DOKUMENDID 

§ 14.    Pakkumiskutse dokumendid edastab õiguse andja huvitatud või väljavalitud ettevõtjatele kooskõlas avaliku konkursi väljakuulutamisel teatatuga.

§ 15.  Pakkumiskutse dokumendid peavad sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

1) pakkumise ettevalmistamise juhised;2) ettevõtjate kvalifikatsiooni hindamiseks nõutavate dokumentide loetelu;3) õigusega piiritletud kaubaturu iseloomustus ja eri- või ainuõiguse teostamise aeg;4) hindamiskriteeriumid, mida kasutatakse pakkumise edukuse üle otsustamisel, ning nende suhteline tähtsus;5) õiguse andmise tingimused;6) pakkumise tagatise nõutavus;7) keel või keeled, milles pakkumised tuleb vormistada;8) pakkumiste esitamise viis, koht ja tähtpäev;9) pakkumiskutse dokumentide sisu kohta selgituste saamise kord;10) tähtaeg, mille kestel pakkumised on jõus;11) pakkumiste avamise koht, kuupäev ja kellaaeg ning vastavad protseduurid;12) märkus selle kohta, millisel juhul jätab õiguse andja endale võimaluse lükata tagasi kõik pakkumised;13) alternatiivsete pakkumiste esitamise võimalus ja kord.

§ 16.  Õiguse andja kontrollib pakkumisel ettevõtjate kvalifikatsiooni, milleks tal on õigus nõuda dokumentide esitamist, mis kinnitavad, et ettevõtja:

1) omab tehnilist kompetentsust, finantsressursse, varustatust ning muid eeldusi ja kogemusi kavandatava eri- või ainuõiguse nõuetekohaseks täitmiseks (toimingute teostamiseks, kaupade tootmiseks, tööde teostamiseks, teenuste osutamiseks jms);2) on maksevõimeline ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;3) on täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas.

§ 17.    Paragrahvis 16 loetletud andmete saamiseks esitab õiguse andja vastava nõudmise pakkumiskutse dokumentides kõigi ettevõtjate suhtes võrdselt.

§ 18.    Pakkumise tagatisena võib õiguse andja nõuda konkreetse rahasumma või krediidiasutuse garantii esitamist. Tagatist tuleb nõuda kõigilt pakkujatelt samas ulatuses.

§ 19.    Pakkumise tagatis tagastatakse eri- või ainuõigust mittesaanud ettevõtjale kolme tööpäeva jooksul pärast pakkumismenetluse lõppemist ja õiguse saanud ettevõtjale kolme tööpäeva jooksul pärast vastava õigusakti vormistamist.

§ 20.    Ettevõtja võib esitada nõude tema poolt esitatava teabe konfidentsiaalsuse tagamiseks, tehes dokumentidele vastava märke.

5. peatükk PAKKUMISTE ESITAMINE 

§ 21.    Pakkumine peab vastama pakkumiskutse dokumentides esitatud tingimustele ning olema esitatud kirjalikult ja kinnises pakendis.

§ 22.    Pakkumise laekumise kohta annab õiguse andja ettevõtjale tõendi, milles on märgitud pakkumise kättesaamise kuupäev ja kellaaeg.

§ 23.    Avatud pakkumiste esitamise tähtaja võib määrata alates 30 kalendripäevast, mis algab avaliku konkursi väljakuulutamisest vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes, s.o pakkumise väljakuulutamisest.

§ 24.    Läbirääkimistega piiratud pakkumiste korral võib pakkumise esitamise tähtaja määrata alates 15 kalendripäevast ja pakkumiste korral ühelt ettevõtjalt vastavalt 10 kalendripäevast, mis algab pakkumiskutse dokumentide väljasaatmise päevast.

§ 25.    Kui õiguse andja muudab pakkumiskutse dokumentides esitatud tingimusi pärast poole tähtaja möödumist, algab avatud pakkumiste esitamise tähtaeg uuesti nende muudatuste avaldamisest samas päevalehes, kus avaldati põhipakkumised, ning läbirääkimistega piiratud pakkumiste ja pakkumise korral ühelt ettevõtjalt alates muudatuste saatmise päevast.

§ 26.    Õiguse andja võib pakkumiste esitamise tähtaega pikendada. Teade tähtaja pikendamise kohta tuleb õiguse andjal edastada kõigile ettevõtjatele, kes on saanud pakkumiskutse dokumendid. Avatud pakkumise korral avaldatakse teade tähtaja pikendamise kohta samas päevalehes, kus avaldati pakkumine.

§ 27.    Pakkumist, mis laekub pärast pakkumiste esitamise tähtpäeva, ei avata ning see tuleb tagastada.

§ 28.    Pakkumised peavad olema jõus pakkumiskutse dokumentides näidatud tähtaja jooksul.

§ 29.    Pakkumiste jõusoleku tähtaeg algab pakkumiste esitamise tähtpäevast ja see ei tohi olla pikem kui 90 kalendripäeva.

§ 30.    Enne pakkumiste jõusoleku tähtaja lõppemist võib õiguse andja teha ettevõtjatele ettepaneku seda pikendada. Ettevõtja poolt tähtaja pikendamisest keeldumisel lõpeb pakkumise jõusolek varem kindlaksmääratud tähtpäeval.

§ 31.    Ettevõtjal on õigus saada selgitusi pakkumiskutse dokumentide sisu kohta. Õiguse andja on kohustatud selgitusi andma ja antud selgitused edastama ka teistele ettevõtjatele enne pakkumiste esitamise tähtpäeva saabumist.

§ 32.    Õiguse andja võib enne pakkumiste esitamise tähtpäeva muuta pakkumiskutse dokumentide sisu, saates vajalikud täiendused kohe kõigile pakkumiskutse dokumendid saanud ettevõtjatele posti teel väljastusteatega või andes need kõigile pakkumiskutse dokumendid saanud ettevõtjatele kätte allkirja vastu.

§ 33.    Avaliku pakkumise korral võib ettevõtja oma pakkumise asendada või selle tagasi võtta enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Teade pakkumise asendamise või tagasivõtmise kohta on jõus, kui avaliku pakkumise korraldaja on saanud selle enne pakkumiste esitamise tähtpäeva.

6. peatükk PAKKUMISTE LÄBIVAATAMINE 

§ 34.    Pakkumised avatakse pakkumiskutse dokumentides määratud kohas ja ajal ning vastava protseduuri järgi, käesolevat korda järgides tehtud muudatuse korral selles ettenähtud tingimustel.

§ 35.    Kõigil pakkumise teinud ettevõtjatel on õigus osaleda sellel pakkumiste avamisel, kus avatakse ka tema pakkumine.

§ 36.    Pakkumiste avamisel tehakse teatavaks ettevõtjate nimed, aadressid ja nende pakkumiste tingimused, mille kohta koostatakse pakkumiste avamise protokoll.

§ 37.    Ettevõtjale, kes ei osale oma pakkumise avamisel, tuleb saata pakkumiste avamise protokoll kolme tööpäeva jooksul, arvates pakkumiste avamisest.

7. peatükk PAKKUMISTE HINDAMINE 

§ 38.    Õiguse andja hindab ja võrdleb kõiki pakkumisi vastavalt pakkumiskutse dokumentides esitatud tingimustele.

§ 39.    Õiguse andja esindajaks ega eksperdiks ei või olla isikud, kes on olnud ettevõtjaga sellistes suhetes, et võib tekkida põhjendatud kahtlus nende isikute objektiivsuses.

§ 40.    Õiguse andja teeb kirjaliku otsuse pakkumise vastavuse kohta kõigile pakkumiskutse dokumentides esitatud tingimustele või pakkumise tagasilükkamise kohta.

§ 41.    Pakkumise võib tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi pakkumiskutse dokumentides esitatud tingimustest.

§ 42.    Edukaks pakkumiseks tunnistatakse pakkumiste hulgast pakkumiskutse dokumentides esitatud hindamiskriteeriumide suhtes kõige soodsam pakkumine.

§ 43.    Edukaks tunnistatud pakkumine loetakse vastuvõetuks kümne tööpäeva möödumisel, arvates selle kirjalikult edukaks tunnistamisest.

8. peatükk PAKKUMISTE TAGASILÜKKAMINE 

§ 44.  Õiguse andja lükkab pakkumise tagasi, kui:

1) pakkumine ei vasta pakkumiskutse dokumentides esitatud tingimustele;2) ettevõtja ei ole kvalifitseeritud vastavalt § -le 16.

§ 45.    Õiguse andjal on õigus lükata pakkumine tagasi igal ajal, kui selgub, et pakkumises esitatud andmed on ebatõesed.

§ 46.    Õiguse andja võib tagasi lükata kõik pakkumised korraga igal ajal enne pakkumise edukaks tunnistamist, kui pakkumiskutse dokumentides on selline võimalus ette nähtud.

§ 47.    Teade kõigi pakkumiste tagasilükkamise kohta tuleb õiguse andjal kohe edastada kõigile ettevõtjatele, kellele pakkumiskutse dokumendid saadeti.

§ 48.    Õiguse andja peab igale ettevõtjale tema nõudel teatama kõigi pakkumiste tagasilükkamise alused, kuid ei pea neid põhjendama.

9. peatükk ERI- VÕI AINUÕIGUSE ANDMINE 

§ 49.    Eri- või ainuõiguse annab õiguse andja isikule, kelle pakkumine on edukaks tunnistatud.

§ 50.    Õiguse andjal on õigus tunnistada ülejäänud jõusolevate pakkumiste hulgast uus pakkumine edukaks ja anda selle esitanud ettevõtjale eri- või ainuõigus, kui edukaks tunnistatud pakkumise teinud ettevõtja keeldub selle õigusega kaasnevaid toiminguid tegemast. Pakkumise edukaks tunnistamisest teatatakse vastavalt § -dele 53 ja 54.

10. peatükk TEABE AVALDAMINE 

§ 51.    Teavet pakkumiste hindamise ja võrdlemise, ekspertiisi ja selgituste kohta ei või avaldada ettevõtjatele või teistele isikutele, kes ei ole teenistuslikult seotud pakkumiste ekspertiisi, hindamise, võrdlemise või pakkumiste vastuvõtmise otsustamisega, välja arvatud avalikul konkursil osalenud ettevõtjate nõusolekul või vastavatele järelevalveorganitele.

§ 52.    Teade pakkumise edukaks tunnistamise kohta edastatakse kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest kirjalikult kõigile pakkujatele.

§ 53.    Õiguse andja avalikustab pärast eduka pakkumise vastuvõtmist vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes eri- või ainuõiguse lühikirjelduse, pakkumised esitanud ettevõtjate ärinimed ja aadressid ning eduka pakkumise esitanud ettevõtja.

§ 54.    Avaliku konkursi materjalid, milles on andmed pakkumised esitanud ettevõtjate kvalifikatsiooni kohta, põhilised tingimused ja kõigi pakkumiste tagasilükkamise põhjused, tuleb teha kättesaadavaks kõigile pakkumised esitanud ettevõtjatele alles pärast eduka pakkumise vastuvõtmist või pakkumise tulemusteta lõppemist.

11. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 55.  [käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 56.    Määrus jõustub 1. oktoobril 2001. a.
[RT I 2006, 13, 103 - jõust. 24.03.2006]

/otsingu_soovitused.json