Teksti suurus:

Tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 67, 810

Tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmise kord

Vastu võetud 16.03.2006 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmise kord (edaspidi kord) sätestab Tartu linna eelarvest tarbijakaitsealastele projektidele toetuste taotlemise, taotluste menetlemise, taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

§ 2. Toetuse taotleja

(1) Toetuse taotlejaks võib olla «Mittetulundusühingute seaduse» kohaselt asutatud ja registreeritud mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärgiks on tarbijate teadlikkuse tõstmine ning tarbijate huvide ja õiguste edendamine.

(2) Taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla maksuvõlga riiklike maksude osas, välja arvatud, kui see on ajatatud.

§ 3. Toetatavad projektid

(1) Toetusi antakse projektidele, mille eesmärgiks on:
1) tarbijate teavitamine, koolitamine ja nõustamine tarbijakaitsealastes küsimustes;
2) säästliku ja keskkonnasõbraliku tarbimise propageerimine.

(2) Projekti teostamisele võib taotleja kaasata erinevaid partnereid.

(3) Esitatavad projektid peavad vastama järgmistele nõuetele:
1) kavandatava tegevuse kestus on kuni üks aasta;
2) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub Tartu linna haldusterritooriumil ja on suunatud Tartu linna elanikele;
3) projekti eesmärk on selge ja projekti vajalikkus sihtgrupile on põhjendatud;
4) taotleja omafinantseerimise, sealhulgas projekti kaasatud partnerite kaasfinantseerimise summa peab kokku moodustama vähemalt 15% projekti eelarvest. Omafinantseerimise ja/või partnerite kaasfinantseerimise vahendid võivad olla rahalised ja/või mitterahalised;
5) projekti kulud ei tohi olla ebaproportsionaalselt suured ning need peavad olema vastavuses heade finantsjuhtimise põhimõtetega, eriti ökonoomsuse ja tasuvuse põhimõttega. Projekti juhtimiskulu (projekti juhi töötasu koos maksudega) ei tohi ületa 15% projekti eelarvest.

(4) Mittetulundusühing võib taotleda omafinantseeringu toetamist teisele toetuse andjale esitatud projektile, kui projekt on suunatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud eesmärkide täitmisele.

§ 4. Toetuse taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) Toetuse taotlemisel esitatakse Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakonnale (edaspidi osakond) järgmised dokumendid:
1) taotlus määruse lisas 1 toodud taotlusevormil;
2) Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgnevuste puudumise kohta, mis on väljastatud mitte enam kui 2 nädalat enne taotluse esitamist;
3) kaasfinantseerija kinnitus projektis osalemise kohta ja garantii projekti kaasfinatseerimiseks (kaasfinantseerimise summa ja vahendid (rahalised ja/või mitterahalised)).

(2) Paragrahvis 3 lõikes 4 sätestatud juhul esitab taotleja osakonnale taotluse, projekti taotlusdokumendid ja rahastamise otsuse

§ 5. Taotluse menetlus

(1) Osakond kontrollib kümne tööpäeva jooksul esitatud taotluse vastavust kehtestatud nõuetele. Taotleja esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks on osakonnal õigus kasutada teiste riiklike registrite andmeid.

(2) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, annab osakond taotluse esitajale kuni kümne tööpäeva pikkuse tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja teatab, et puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmise korral jäetakse taotlus läbi vaatamata. Esitatud taotlust ei tagastata.

(3) Osakond jätab taotluse läbi vaatamata, kui
1) taotluse esitaja ei vasta käesoleva korra paragrahvis 2 sätestatud tingimustele;
2) taotleja on esitanud ebaõigeid andmed;
3) taotleja jätab taotluses või dokumentides esinevad puudused tähtajaks kõrvaldamata;
4) kõik linna eelarves tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmiseks eraldatud vahendid on jaotatud.
Osakond teatab taotlejale taotluse läbi vaatamata jätmisest viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

(4) Osakond vaatab esitatud taotlused läbi ühe kuu jooksul ning teeb linnavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Osakonna juhataja võib moodustada taotluste läbivaatamiseks komisjoni.

(5) Kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib osakond teha taotlejale ettepaneku toetuse summa vähendamiseks või projekti tegevuse muutmiseks tingimusel, et saavutatakse taotluses toodud projekti eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa või tegevuste muutmisega, teeb osakond linnavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamata jätmise kohta.

(6) Taotluse rahuldamise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimused otsustab linnavalitsus linnavolikogu poolt tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmiseks linna eelarves eraldatud vahendite ulatuses.

(7) Linnavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui linn on kolme aasta jooksul enne taotluse esitamist lõpetanud taotlejaga lepingu ja nõudnud antud toetuse tagasi või arvestanud selle ümber käesoleva korra § 7 lg 4 sätestatud alustel.

(8) Taotlejale saadetakse korraldus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 6. Lepingu sõlmimine

(1) Toetuse saaja ja linna vahel sõlmitakse leping toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta (edaspidi leping). Lepingus sätestatakse:
1) toetuse suurus;
2) toetuse kasutamise sihtotstarve;
3) toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
4) aruande esitamise aeg ja kord;
5) osakonna õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
6) vastutus lepingu rikkumise korral;
7) poolte muud õigused ja kohustused.

(2) Osakond saadab toetuse saajale allkirjastamiseks lepingu 15 tööpäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Kui toetuse saaja ei tagasta allkirjastatud lepingut ühe kuu jooksul selle allkirjastamiseks saatmise päevast arvates, on osakonnal õigus teha linnavalitsusele ettepanek selle taotleja osas toetuse andmise otsus kehtetuks tunnistada.

§ 7. Kontroll toetuse kasutamise üle

(1) Toetuse saaja peab pidama arvestust talle linna eelarvest eraldatud vahendite sihipärase kasutamise üle.

(2) Osakonnal on õigus kontrollida, kas antud toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt ja lepingu tingimuste kohaselt ning nõuda seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

(3) Toetuse saaja on kohustatud esitama osakonnale 15 tööpäeva jooksul pärast projekti tähtaja möödumist määruse lisas 2 toodud aruandevormil aruande projekti tulemuste ja linna eelarvest eraldatud vahendite kasutamise kohta. Osakonnal on õigus nõuda aruande juurde kuludokumente.

(4) Linnavalitsusel on õigus leping lõpetada ja nõuda antud toetus tagasi või arvutada see ümber, kui:
1) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta käesoleva paragrahvi lõikes 2 ja 3 nimetatud dokumente;
2) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
3) toetuse taotlemisel või aruande esitamisel on esitatud valeandmeid;
4) toetuse saaja tegevus lõpeb enne projekti tähtaja lõppu;
5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 8. Rakendussätted

(1) Tarbijakaitsealastele projektidele toetuse saamiseks 2006. aastal saab taotlusi esitada pärast 1. aprilli 2006. a.

(2) Määrus jõustub 21. märtsil 2006. a.

Volikogu esimees Aadu MUST

Lisa 1
Tartu Linnavolikogu 16. märtsi 2006. a määrusele nr 17

TAOTLUS TARBIJAKAITSEALASELE PROJEKTILE TOETUSE SAAMISEKS

Projekti nimi: .............................................................................................................

.....................................................................................................................................

Projekti kestus (alguse- ja lõpukuupäev): ......................................................................

Projekti juht (nimi, amet, kontaktandmed):......................................................................

.......................................................................................................................................

1. TAOTLEJA

Taotleja ärinimi ja registrikood:........................................................................................

Aadress: ..........................................................................................................................

Telefon:............................................................Telefaks:..................................................

E-post:.............................................................................................................................

Taotleja pangaandmed (pank, arveldusarve number):.........................................................

Taotleja esindaja (nimi, amet, kontaktandmed): ...............................................................

2. PROJEKTI MAKSUMUS

Taotletav summa (sõnadega):...........................................................................................

.......................................................................................................................................

Projekti kogumaksumus (sõnadega):................................................................................

.......................................................................................................................................

3. PROJEKTI KIRJELDUS

3.1. Projekti taust (ülevaade probleemist, hetkeolukorra kirjeldus): .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3.2. Projekti eesmärk ja sihtgrupp (projekti vajalikkuse põhjendus, oodatavad tulemused,
projektist kasusaajad):.....................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3.3. Projekti raames kavandatavad tegevused ja projekti teostamise ajakava (loetleda tegevused ja nende läbiviimise aeg etappide kaupa, iga tegevuse või etapi maksumus):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3.4. Projekti kaasatud partnerid (nende tegevused, nendepoolne kaasfinantseerimine):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

4. PROJEKTI EELARVE KULUARTIKLITE LÕIKES (kroonides)

Kuluartikkel
Maksumus
kokku
Omafinant-
seerimine*
Kaasfinant-
seerimine **
Taotletav toetus
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        

* Omafinantseerimise vahendid on rahalised/mitterahalised (mitterahaliste vahendite kasutamisel esitada nende

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

** Kaasfinantseerimise vahendid on rahalised/mitterahalised (mitterahaliste vahendite kasutamisel esitada nende loetelu)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

KINNITAN ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST.

Taotleja esindaja nimi ja allkiri:.........................................................................................

Kuupäev: ..............................................

Lisa 2
Tartu Linnavolikogu 16. märtsi 2006. a  määrusele nr 17

TARBIJAKAITSEALASE PROJEKTI TEGEVUS- JA FINANTSARUANDE VORM

Projekti kogumaksumus:..................................................................................................

Projekti nimi....................................................................................................................

Projekti kestus (alguse- ja lõpukuupäev): .........................................................................

Lepingu pooled ja lepingu sõlmimise kuupäev...................................................................

.......................................................................................................................................

Projekti juht (nimi, amet, kontaktandmed):........................................................................

Projekti kaasatud partnerid:.............................................................................................

Projekti tulemus (kokkuvõtlikult):....................................................................................

.......................................................................................................................................

1. PROJEKTI RAAMES TEOSTATUD TEGEVUSED JA NENDELE VASTAVAD TULEMUSED

Tegevused Tegevustele vastavad tulemused
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
10. 10.

2. PROJEKTI EELARVE TÄITMINE KULUARTIKLITE LÕIKES (kroonides)

Kuluartikkel Maksumus kokku

Eraldatud toetus

Eelarve

Täitmine   Eelarve   Täitmine

1.  
2.
3.
4.
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

3. PROJEKTI TEOSTAMISEST JÄRELE JÄÄNUD VAHENDID (kroonides): ............

..............................................................................................................................................

4. LISAD (projekti teostamise jooksul valminud materjalid – avaldatud artiklid, teabematerjalid, infobülletäänid, bukletid, voldikud, võrdlusanalüüsi tulemused, tarbijate küsimustikud, seminaride tagasisidelehed jms):

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

KINNITAN ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST

Toetuse saaja esindaja nimi ja allkiri .......................................................................................

Kuupäev: ...................................


/otsingu_soovitused.json