Teksti suurus:

Kabala Spordimaja moodustamine ja tema põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Raikküla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 68, 822

Kabala Spordimaja moodustamine ja tema põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 16.02.2006 nr 9

Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 34, Raikküla valla põhimäärusest ning läbi arutanud haridusnõunik M. Kuusemetsa ettepanekud Kabala Spordimaja põhimääruse eelnõu kohta Raikküla Vallavolikogu

MÄÄRAB:

1. Moodustada alates 01.märtsist 2006 Raikküla valla hallatav asutus KABALA SPORDIMAJA, mille töötajate koosseisu kuuluvad juhataja ja koristaja.

2. Kehtestada Kabala Spordimaja põhimäärus, mis lisatakse käesolevale määrusele.

3. Käesolev määrus jõustub 01. märtsil 2006.

Volikogu esimees Ain PILDRE

KINNITATUD
Raikküla Vallavolikogu 16.veebruari 2006 määrusega nr 9

KABALA SPORDIMAJA PÕHIMÄÄRUS

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Kabala Spordimaja (edaspidi spordimaja) on Raikküla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

§ 2. Spordimaja tegevuse eesmärk on Raikküla vallas välja arendada kaasaegne spordikeskus, mis võimaldab aastaringselt pakkuda mitmesuguseid sportimisvõimalusi tervislikku eluviisi harrastavatele isikutele.

§ 3. Spordimaja aadress on Tamme küla 78403, Raplamaa.

§ 4. Spordimaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Raikküla valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk
ÜLESANDED

§ 5. Spordimaja ülesanded:

(1) tagada valla haridusasutustele spordimaja ruumide kasutamine kehalise kasvatuse tundideks;

(2) võimaldada spordiklubidel ja -seltsidel kasutada spordimaja ruume sportlikuks tegevuseks;

(3) osutada sporditeenuseid;

(4) korraldada ja vahendada spordi- ja kultuuriüritusi;

(5) tagada spordimaja valdusesse antud vara heaperemehelik kasutamine;

(6) hankida sihtiotstarbelisi toetuseid ja eraldisi ning arendada majandustegevust spordimaja eesmärkide täitmiseks.

§ 6. Spordimaja õigused:

(1) saada tööks vajalikku teavet vallavalitsuselt ja vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt;

(2) osaleda teiste organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses;

(3) osutada tasulisi teenuseid (võistluste ja spordiürituste korraldamine, ruumide üürimine, inventari laenutus, toitlustamine jms) ja teha muid tehinguid, mis on vajalikud spordimaja edukaks tegevuseks.

3. peatükk
JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS

§ 7. Spordimaja tegevust juhib juhataja.

§ 8. Juhataja vaba ametikoha täitmiseks võib vallavalitsus korraldada avaliku konkursi. Vallavanem sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu juhatajaga ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi.

§ 9. Juhataja:

(1) juhib spordimaja tegevust vastavalt käesolevale põhimäärusele ja vastutab spordimajale pandud ülesannete täitmise eest;

(2) peab läbirääkimisi juriidiliste ja füüsiliste isikutega ja teeb ettepanekuid vallavalitsusele lepingute sõlmimiseks;

(3) teeb ettepanekuid vallavalitsusele spordimaja töötajate koosseisu suhtes;

(4) kooskõlastab Kabala Lasteaed-Põhikooliga kooli kehalise kasvatuse ja koolivälise sporditegevuse tundide ajakava;

(5) komplekteerib valla esindusmeeskonna nii maakonna kui vabariigi spordimängudele;

(6) korraldab ja koordineerib valla spordiüritusi;

(7) määrab spordimaja kasutamise taotluste esitamise tähtaja ning kehtestab spordimaja lahtioleku ajad kooskõlastatult vallavalitsusega;

(8) esitab iga aasta 1. oktoobriks järgneva aasta spordimaja kasutamise ja spordiürituste kalendri vallavalitsusele kooskõlastamiseks;

(9) teeb ettepaneku vallavalitsusele spordimaja teenuste hindade kinnitamiseks;

(10) koostab spordimaja eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele kehtestatud tähtaegadel ja korras;

(11) kannab vastutust spordimaja arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;

(12) taotleb raha fondidest ja sponsoritelt, teeb ettepanekuid vallavalitsusele spordimaja sisulise tegevuse arendamiseks ja majandusliku olukorra parandamiseks;

(13) teeb muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

4. peatükk
VARA, FINANTSEERIMINE JA ARUANDLUS

§ 10. Spordimaja valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub kooskõlas Raikküla valla vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraga.

§ 11. Spordimaja finantseeritakse Raikküla valla eelarvest ning muudest laekumistest ja annetustest.

§ 12. Spordimajal on oma kulude eelarve vallaeelarve koosseisus.

§ 13. Spordimaja eelarve täitmise eest vastutab juhataja.

§ 14. Spordimaja raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 15. Spordimaja on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees ning esitab oma tegevuse kohta ettenähtud aruanded vallavalitsuse poolt kehtestatud korras ja tähtaegadel.

5. peatükk
TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE

§ 16. Spordimaja tegevuse korraldab ümber või lõpetab vallavalitsus volikogu otsuse alusel õigusaktidega sätestatud korras.