Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Brasiilia Liitvabariigi valitsuse vaheline kultuuri- ja hariduskoostöö kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.03.2006
Avaldamismärge:RT II 2006, 7, 14

Eesti Vabariigi valitsuse ja Brasiilia Liitvabariigi valitsuse vaheline kultuuri- ja hariduskoostöö kokkulepe

Vastu võetud 09.11.2000

Eesti Vabariigi valitsuse ja Brasiilia Liitvabariigi valitsuse vahelise kultuuri- ja hariduskoostöö kokkuleppe eelnõu heakskiitmine

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsus ja Brasiilia Liitvabariigi valitsus
– soovides edendada kahe riigi kultuuri-, haridus-, teadus- ja spordikoostööd,
– on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Pooled arendavad järgides siseriiklikke õigusakte vastastikust koostööd haridus- ja teadusalal, et aidata kaasa teadmiste kasvule neis valdkondades.

Artikkel 2

Kokkuleppe eesmärgid on:
a) haridusalase- ja ülikoolidevahelise koostöö tugevdamine;
b) õpetajate ja teadlaste kraadiõpe ja muu koolitus;
c) informatsiooni- ja kogemuste vahetamine,
d) teaduslike uurimisrühmade vahelise koostöö süvendamine;
e) teadustoodangu kasv.

Artikkel 3

Pooled teevad igati jõupingutusi selleks, et saavutada käesoleva kokkuleppe artiklis II nimetatud eesmärgid, rakendades mitmesuguseid meetodeid:
a) õpetajate ja teadlaste vahetus magistri- ja doktoriõppe läbimiseks kõrgkoolides ;
b) õppejõudude ja teadlaste pika- või lühiajaline vahetused selleks, et arendada haridus- või teadustegevust, mis on eelnevalt kõrgkoolide vahel kokku lepitud;
c) ühine projektide ja uurimustööde kindlaksmääramine ja täitmine eelnevalt kindlaks määratud valdkondades;
d) ühisuurimuste dokumentatsiooni ja publikatsioonide vahetus;
e) tehnilise personali, ekspertide ja administraatorite vahetus eesmärgiga süvendada vastastikusi teadmisi kummagi poole põhi-, kesk- ja kutsehariduse programmide ja õppemeetodite kohta;
f) kesk- ja kutsekoolide õpilaste ja õpetajate vahetus; ja
g) üliõpilasvahetus mitmesugustel aladel.

Artikkel 4

Pool soodustab vastavate asutuste loomist ja tegevust, mis õpetavad ja levitavad tema keelt ja kultuuri teise poole territooriumil.

Artikkel 5

Pooled soodustavad kõikidel tasemetel ja kõikides õppevaldkondades toimuvaid vahetusi teadusasutuste, uurimiskeskuste, raamatukogude, avalike arhiivide ja teiste hariduskoostööga seotud vastavate asutuste vahel.

Artikkel 6

Pooled soodustavad kursuste ja konverentside korraldamist riikliku ja erasfääri kuuluvate kõrgkoolide ja teadusasutuste õppejõududele ning põhi- ja keskkoolide õpetajatele teise poole asjaomastes asutustes.

Artikkel 7

Poole üliõpilased võetakse vastu teise poole bakalaureuse- ja magistriõppesse samade kriteeriumide alusel, mida rakendatakse vastuvõtva poole kõrgkoolides kohalikele üliõpilastele.

Eriprogrammide alusel õppivad üliõpilased valitakse ja nende õpe korraldatakse nendes programmides ettenähtud juhiste ja korra kohaselt.

Artikkel 8

Pooled vahetavad teavet oma riikides korraldatavate kunstifestivalide ja muude -ürituste kohta ning toetavad nendest üritustest osavõttu.

Artikkel 9

Pooled otsivad võimalusi selleks, et vastastikku vahetada kujutava kunsti ja tarbekunsti- näitusi.

Artikkel 10

Näitekunsti ja muusika alal toetavad mõlemad pooled oma esindajate osavõttu mõlemas riigis korraldatavatest muusika- ja teistest kultuuriüritustest ning soodustavad muusikute ja teiste kunstnike vahetust.

Artikkel 11

Pooled edendavad koostööd arheoloogia, museoloogia ning ajaloo- ja arhitektuuripärandi säilitamise ja restaureerimise alal ning vahetavad vastavat valdkonda käsitlevaid trükiseid.

Artikkel 12

Pooled toetavad otsekontakte kahe maa televisiooni ja raadio valdkonnas ja edendavad programmide vahetust.

Artikkel 13

Pooled toetavad vahetut koostööd kahe maa spordi- ja noorsoo-organisatsioonide vahel, et edendada delegatsioonide, võistkondade, treenerite, õpilaste ja ekspertide, samuti mitmesuguseid spordialasid ja noorte tegevusalasid käsitleva teabe ja asjaomaste dokumentide vahetust.

Artikkel 14

Käesoleva kokkuleppe täitmiseks valmistavad pooled ette kultuuri-, haridus- ja teaduskoostööprogrammid 2–3 aastasteks perioodideks.

Artikkel 15

Pooled määravad asjaomaste dokumentide alusel kindlaks kokkuleppes nimetatud tegevuste finantseerimise.

Artikkel 16

Kokkulepe jõustub kolmekümne päeva möödumisel kuupäevast, mil saadakse viimane teade, millega pooled teavitavad teineteist diplomaatiliste kanalite kaudu oma siseriiklike protseduuride täitmisest.

Artikkel 17

Kokkulepe on jõus viis (5) aastat ja jääb jõusse edasisteks viie aastasteks perioodideks, välja arvatud juhul, kui vähemalt aasta enne perioodi lõppu teavitab pool teist poolt oma kavatsusest kokkulepe lõpetada. Lõpetamise teade jõustub aasta pärast seda, kui teine pool on selle kätte saanud.

Kokkuleppe lõppemise korral võtavad pooled kasutusele vajalikud meetmed, et tagada kõikide kokkuleppest tulenevate ühisprojektide täitmine.

Koostatud Brasílias 9. novembril, 2000 kahes eksemplaris eesti, portugali ja inglise keeles; kõik kolm teksti on võrdselt autentsed. Tõlgendamisvaidluste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

 

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Brasiilia Liitvabariigi valitsuse nimel
Toomas Hendrik ILVES Luiz Felipe de SEIXAS CORREA

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL ON CULTURAL AND EDUCATIONAL CO-OPERATION
Done in Brasilia on 9 November 2000

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Federative Republic of Brazil,
– desiring to develop co-operation between the two countries in the fields of culture, education, science and sports,
– have agreed on the following:

Article I

The Parties commit themselves to develop mutual relations in the field of educational and scientific co-operation in order to contribute to the better knowledge of activities in these sectors, observing the respective national legislation.

Article II

The objectives of the present Agreement are:
a) the strengthening of the educational and inter-university co-operation;
b) the graduation and training of teachers and researchers;
c) the exchange of information and experience;
d) the strengthening of the co-operation between the research teams;
e) the increase of the scientific production.

Article III

The Parties shall endeavour to achieve the objectives mentioned in Article II of the Agreement at different levels and applying various methods by:
a) the exchange of teachers and researchers to follow post-graduate courses in institutions of higher education;
b) the exchange of short or long-term educational and research missions of professors or researchers for the development of the activities previously agreed upon between institutions of higher education;
c) the joint definition and implementation of projects and researchers in previously defined areas;
d) the exchange of documents and publications on the results of jointly conducted researches;
e) the exchange of technicians, experts and administrators with the purpose of deepening mutual knowledge of the respective systems of elementary, secondary general and secondary professional education, programs and teaching methods;
f) the exchange of students and teachers through programs between secondary or professional education institutions; and
g) the exchange of university students, in the different areas of knowledge.

Article IV

Each Party shall try to promote the establishment and operation of institutions for the teaching and diffusion of its culture and language in the territory of the other Party.

Article V

The Parties shall encourage the exchange between the scientific institutions, research centres, libraries, public archives and other relevant institutions to the educational co-operation at all levels and modalities of teaching.

Article VI

The Parties shall facilitate to the professors of their institutions of research and higher learning and to the teachers of their elementary and secondary level institutions, in the public and private sector, the realisation of courses and conferences at the similar institutions of the other Party.

Article VII

The admission of students of one Party in undergraduate and graduate courses of the other Party shall follow the same selective processes applied by the institutions of higher education in the receiving Party to their national students.

The students who benefit from specific programs shall be subjected to the selection rules and to the procedures established by those instruments.

Article VIII

The Parties shall exchange information on the artistic events and festivals organized in their respective countries and encourage participation in these events.

Article IX

The Parties shall study the possibility of exchanging exhibitions in the field of fine and applied arts on the basis of reciprocity.

Article X

In the field of performing arts the Parties shall encourage their representatives to take part in music and other cultural events held in both countries and promote the exchange of musicians and other artists.

Article XI

The Parties will promote co-operation in the fields of archaeology, museology and the preservation and restoration of historical and architectural heritage and shall exchange publications in respective fields.

Article XII

The Parties shall encourage direct contacts between the radio and television of both countries and shall promote the exchange of programmes.

Article XIII

The Parties shall encourage direct co-operation between sports and youth organisations in the two countries in order to promote the exchange of delegations, teams, trainers, experts and students as well as information and documents in various branches of sports and youth activities.

Article XIV

To implement this Agreement the Parties shall prepare Programmes for cultural, educational and scientific co-operation for periods of 2–3 years.

Article XV

The Parties shall define, by means of adequate instruments, the modalities of finance of the activities established in this Agreement.

Article XVI

This Agreement shall enter into force on the thirtieth day from the receiving date of the last notification by which the Parties have notified each other, through diplomatic channels, of the completion of their internal legal procedures.

Article XVII

The Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and will continue to be in force thereafter for a similar period unless, one year before the expiry of the period, either Party notifies to the other Party of its intention to terminate the Agreement. The notice of termination shall become effective one year after the other Party has received it.

In case of termination, the Parties shall take the measures required to guarantee the completion of any joint projects emerging for the present Agreement.

Done in Brasilia, this 9th day of November 2000, in two originals in the Estonian, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

 

For the Government of the Republic of Estonia For the Government of the Federative Republic of Brazil
Toomas Hendrik ILVES Luiz Felipe de SEIXAS CORREA

/otsingu_soovitused.json