Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Laheda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 70, 848

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.03.2006 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 13 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesolev kord sätestab koduteenuste osutamise tingimused ning majanduslikud ja õiguslikud alused, samuti reguleerib koduteenuste osutamisest tekkivaid lepingulisi suhteid Laheda vallas lähtuvalt sotsiaalhoolekande seadusest.

§ 2. Mõisted

(1) Koduteenused käesoleva määruse tähenduses on abivajajale kodustes tingimustes osutatav kõrvalabi, mis aitab tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

(2) Abivajaja käesoleva määruse tähenduses on isik, kes oma east, tervislikust seisundist, vaimsest või füüsilisest puudest tingitult ei tule toime oma igapäevaelu toimingutega.

(3) Kõrvalabi käesoleva määruse tähenduses on isiku toimetulekut toetavad tegevused.

(4) Hoolekandetöötaja käesoleva määruse tähenduses on lepingu alusel kõrvalabi osutav isik, koduteenuseid osutav isik.

(5) Hindamisinstrument käesoleva määruse tähenduses on Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni poolt välja töötatud küsimustik, mille alusel on võimalik välja selgitada koduteenuste osutamise vajadus ja sagedus.

§ 3. Koduteenuse osutamise alused

(1) Koduteenuseid osutatakse isikutele, kelle elukohana on kantud rahvastikuregistrisse Laheda vald ja kelle alaline elukoht on Laheda vallas.

(2) Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele, kellel üldjuhul puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja lähedased või nad ei saa abivajajat hooldada töötamise, haigestumise või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu.

(3) Kõrvalabi vajadus võib isikul tekkida puudest, haigusest või kõrgest east.

(4) Koduteenuste saamiseks esitab abivajaja ise või tema sugulased ja lähedased vallavalitsusele avalduse, milles kirjeldatakse ja põhjendatakse kõrvalabi saamise vajadust.

(5) Koduteenuse saamiseks võib Laheda Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjonile (edaspidi komisjon) teha ettepaneku ka perearst ja sotsiaaltöötaja.

(6) Koduteenust ei osutata isikule kellele on määratud hooldaja või sotsiaaltoetus teenuse ostmiseks.

§ 4. Avalduse menetlemine

(1) Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja teeb kodukülastuse, mille käigus hindab koduteenuste taotleja toimetulekuvõimet ja selgitab välja koduteenuste vajaduse.

(2) Abivajaja hindamiseks kohapeal kasutatakse hindamisinstrumenti.

(3) Vajadusel pöördub sotsiaaltöötaja eakate puudega isikute puhul geriaatrilise hindamise komisjoni poole või taotleb tööealiste puudega isikute puhul isikutele rehabilitatsiooniplaani koostamist.

(4) Koduteenuse vajaduse hindamise teostanud sotsiaaltöötaja annab hinnangu isiku koduteenuse või kõrvalabi mahu ja ulatuse ning osutamise viisi kohta ning teeb ettepaneku komisjonile koduteenuse määramiseks või mittemääramiseks.

(4) Kirjaliku hinnangu alusel ning kohapealset olukorda arvestades määrab komisjon koduteenuse või kõrvalabi mahu ja ulatuse ning osutamise viisi.

(5) Komisjon vaatab 20 päeva jooksul avalduse esitamisest läbi hindamisinstrumendi, kuulab ära sotsiaaltöötaja avamuse isiku koduteenuse vajaduse kohta ning teeb otsuse koduteenuse määramiseks või mittemääramiseks.

(6) Komisjoni otsus tehakse teatavaks koduteenuse taotlejale 30 päeva jooksul alates avalduse esitamisest.

§ 5. Töövõtulepingu sõlmimine

(1) Komisjoni otsuse alusel sõlmitakse vallavalitsuse, hooldatava ja hoolekandetöötaja vahel töövõtuleping koduteenuse osutamiseks.

(2) Hooldustöötajal võib sõltuvalt abivajajate vanusest, vaimsest ja füüsilisest seisundist ning abi osutamise ulatusest olla hooldada kuni 10 hooldatavat.

(3) Lepinguga määratakse kindlaks poolte õigused ja kohustused, lepingu tähtaeg, lõppemine, lõpetamine ja muud tingimused kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandluse ja käesoleva korraga.

§ 6. Poolte kohustused

(1) Hooldatav kohustub tema soovil tellitud kaupade, vajalike teenustööde (va koduteenuste osutamise lepingus loetletud koduteenused) ja muude rahaliste tehingute korral tegema vajalikud ettemaksed ja tal on õigus nõuda täpset teavet ettemaksuks tehtud raha kasutamise kohta.

(2) Hooldatav kohustub võimaluse korral kaasa aitama koduteenuste osutamisele ja käituma hoolekandetöötajaga viisakalt.

(3) Hooldatav on kohustatud tagama hoolekandetöötajale kokkulepitud ajal sissepääsu oma elukohta koduteenuste osutamiseks.

(4) Hooldataval on õigus teatada vallavalitsuse sotsiaaltöötajale hoolekandetöötajaga tekkinud lahkarvamustest.

§ 7. Koduteenuste loetelu

(1) Lepinguga määratakse kindlaks koduteenuste loetelu, nende osutamise ulatus ja aeg.

(2) Lepingu alusel osutatavad koduteenused on järgmised:
1) Koduabi
1)) eluaseme korrastamine;
2)) riiete hooldus;
3)) kütmisabi;
4)) toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine;
5)) terviseabi korraldamine;
6)) ühekordsed asjaajamised.
2) Isikuabi:
1)) abistamine pesemisel;
2)) abistamine riietumisel;
3)) abistamine söömisel;
4)) abistamine liikumisel;
5)) abistamine tualetis käimisel;
6)) abistamine mähkmete vahetamisel;
7)) muu.

(3) Lepinguga kooskõlas teostatud koduteenuste osutamise eest kohustub vallavalitsus hoolekandetöötajale tasuma 1 kord kuus kuu viimasel päeval töötasu, mis määratakse kindlaks lepinguga ning see sõltub osutatava kõrvalabi mahust.

(4) Hoolekandetöötaja on kohustatud abivajajale osutama vähemalt neid teenuseid, mis on fikseeritud igas konkreetses töövõtulepingus koduteenuste osutamiseks.

(5) Vallaeelarvesse eraldatud sotsiaalteenuste osutamiseks ettenähtud vahenditest makstakse tasu hoolekandetöötajale, millest peetakse kinni üksikisiku tulu- ja töötuskindlustusmaks ning kaetakse muud teenuse osutamisega seotud kulud.

§ 8. Lepingu tähtaeg

(1) Leping sõlmitakse vastavalt koduteenuse osutamise vajadusele kuid mitte kauemaks kui üheks eelarveaastaks.

(2) Lepingut võib täiendada ja muuta poolte kokkuleppel ka varem, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse lepingus ja kinnitatakse poolte allkirjadega.

§ 9. Erimeelsuste lahendamine

(1) Kui hooldatav ei ole rahul hoolekandetöötajaga, siis teatab ta sellest vallavalitsusele.

(2) Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja selgitab välja rahulolematuse põhjused, kuulates ära mõlemad osapooled ning kogub vajadusel täiendavaid andmeid.

(3) Kui lepitamise protsessis ei ole võimalik erimeelsusi lahendada, siis lõpetatakse koduteenuse osutamise leping.

(4) Kui hoolekandetöötajal esineb korduvalt erimeelsusi oma hooldatavatega, siis tuleb komisjonil kaaluda tema sobivust antud töökohale.

§ 10. Lepingu lõpetamine ja lõppemine

Lepingu lõpetamise aluseks on abivajadust tinginud asjaolude äralangemine, kummagi poole avaldused või elukoha vahetamisel.

§ 11. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

(2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. veebruarist 2006a.

Volikogu esimees Aare KALLAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json