Teksti suurus:

“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006” meetme 3.11 “ Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed” alameetme 3.11.4 “Sisevete kalanduse investeeringutoetus” tingimused”

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006” meetme 3.11 “ Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed” alameetme 3.11.4 “Sisevete kalanduse investeeringutoetus” tingimused”

Vastu võetud 15.10.2004 nr 166
RTL 2004, 136, 2098
jõustumine 29.10.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.05.2005/53RTL 2005, 53, 75027.05.2005
21.03.2006/36RTL 2006, 26, 48030.03.2006
12.12.2007/152RTL 2007, 98, 164323.12.2007

Määrus kehtestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 16 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi arengukava) kolmanda prioriteedi meetme 3.11 «Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed» alameetmest 3.11.4 «Sisevete kalanduse investeeringutoetus» sisevete kalanduse investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise alused, taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded, taotluse esitamise tähtaeg ja asutus, kellele taotlus esitatakse, taotluse läbivaatamise tähtaeg, taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise alused ja kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja kord.

§ 2.  Sisevete kalalaev

  Sisevete kalalaev (edaspidi kalalaev) selle määruse tähenduses on alla 12 meetri pikkune väikelaev ja 12–24 meetri pikkune laev, millega teostatakse kutselist kalapüüki üksnes siseveekogul.
[RTL 2005, 53, 751 - jõust. 27.05.2005]

§ 3.  Kalalaeva moderniseerimine ja uuendamine

  (1) Kalalaeva moderniseerimine selle määruse tähenduses on olemasoleva kalalaeva ümberehitamine ning uute seadmete ja vahenditega varustamine.

  (2) Sisevete kalalaevastiku uuendamine selle määruse tähenduses on uue kalalaeva ostmine ja uue kalalaeva ehitamine.

§ 4.  Toetuse eesmärk

  (1) Toetuse üldine eesmärk on soodustada investeeringuid sisevete kalandusse.

  (2) Toetuse spetsiifilised eesmärgid on toetada kalalaevade uuendamist ja moderniseerimist, et parendada kalalaevade töötingimusi ja -ohutust ning püütud kala kvaliteeti.

2. peatükk TOETUSE ANDMISE ALUSED 

§ 5.  Toetatavad tegevused ja investeeringuobjektid

  (1) Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste ja investeeringuobjektide (edaspidi investeeringuobjekt) kohta:
  1) uue kalalaeva ehitamine või uue kalalaeva ostmine;
  2) laevakeretöö tegemine;
  3) mootori ostmine ja paigaldamine moderniseeritavale kalalaevale;
[RTL 2006, 26, 480 - jõust. 30.03.2006]
  4) kala säilitamiseks kasutatava ruumi ümberehitamine;
  5) kala säilitamiseks vajaliku seadme ostmine ja paigaldamine;
  6) laeval paikneva seadme nagu vints, tõstuk jms, ostmine ja paigaldamine;
  7) tekiehitise ja olmeruumi ümberehitamine;
  8) päästevahendi ostmine ja paigaldamine;
  9) tuletõrje- ja avariivarustuse ostmine ja paigaldamine;
  10) sidevahendi ostmine ja paigaldamine;
  11) navigatsiooniseadme, nagu asukoha määramise seadme, kompassi, arvuti, elektroonilise kaardi jms, ostmine ja paigaldamine;
  12) masinaruumi ümberehitamine, sinna juurde kuuluva seadme ostmine ja paigaldamine;
  13) laevasüsteemi, nagu elektri- ja sanitaarsüsteemi jms, ja torustiku ümberehitamine;
  14) keskkonnakaitsevahendi, nagu reovee kogumise mahuti ning olmeprügi, sh toidujäätmete kogumise vahend jms, ostmine ja paigaldamine.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tegevuse osaks võib olla kavandatud investeeringuobjektiga kaasnev tellitud projekteerimistöö ning toetuse taotluse ja tegevuskava ning nendes esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus (edaspidi ettevalmistav töö).

§ 6.  Toetuse määr

  (1) Toetust antakse kuni 50% investeeringu abikõlbulikust maksumusest.

  (2) Investeeringu maksumuse moodustavad:
  1) investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ja
  2) ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus, mis võib olla kuni 12% punktis 1 nimetatud maksumusest.

  (3) Kui ettevalmistava töö maksumus ületab 12% lõike 2 punktis 1 nimetatud maksumusest, arvestatakse ettevalmistava töö maksumuseks 12% investeeringuobjekti käibemaksuta maksumusest.

  (4) Maksimaalne taotletav toetuse summa ühe taotleja kohta on:
  1) 1 000 000 krooni ühel kalendriaastal;
[RTL 2007, 98, 1643 - jõust. 23.12.2007]
  2) 3 000 000 krooni kogu programmperioodi jooksul kokku;
[RTL 2007, 98, 1643 - jõust. 23.12.2007]
  3) 250 000 krooni juhul, kui toetust taotletakse § 5 lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevuse kohta.
[RTL 2006, 26, 480 - jõust. 30.03.2006]

  (5) Paragrahvi 5 lõikes 2 nimetatud toetuse taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse eest makstav toetus ei või ületada 15 000 krooni.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 7.  Toetuse taotleja

  Toetust võib taotleda äriregistrisse kantud äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, kellele on «Kalapüügiseaduse» alusel ja korras antud kaluri kalapüügiluba püügiks siseveekogus (edaspidi taotleja).

§ 8.  Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib anda taotlejale:
  1) kelle majanduslikku jätkusuutlikust võib eeldada vähemalt viiel investeeringujärgsel majandusaastal, alates viimase toetuseosa laekumisest taotleja või kapitalirendile andja arveldusarvele;
  2) kes täidab töö-, ohutus- ja hügieeninõudeid või hakkab neid täitma pärast investeeringu tegemist;
  3) kellel ei ole riikliku maksu maksuvõlga või kelle riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.

  (2) Ühe taotlusega saab taotleda toetust ühe kalalaeva moderniseerimiseks või uuendamiseks.

  (3) Taotlemisel esitatud andmete muutumisest ja investeeringuobjektiga seonduvatest muudatustest pärast kinnituskirja allkirjastamist teavitab taotleja ja toetuse saaja viivitamata kirjalikult Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit (edaspidi Amet).

§ 9.  Investeeringule esitatavad nõuded

  (1) Paragrahvi 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud investeeringute korral registreeritakse laev pärast investeeringu tegemist kalalaevade riiklikus registris.

  (2) Kalalaev, mille moderniseerimiseks toetust taotletakse, peab olema kantud kalalaevade riiklikusse registrisse.

  (3) Kalalaeva moderniseerimise ja uuendamise puhul peab olema enne viimase toetuseosa väljamaksmiseks investeeringut tõendavaid dokumentide esitamist tehtud kalalaeva tehniline ülevaatus «Meresõiduohutuse seaduses» sätestatud korras.

  (4) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema investeeringuobjekti kohta väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal vähemalt kolm vormikohast ning tingimuste suhtes identset pakkumiskutset (lisa 1) (edaspidi investeeringuobjekti pakkumiskutse) ja peab olema saanud vähemalt kolme pakkuja hinnapakkumised koos pakkumise tingimuste loeteluga.

  (5) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni või kui selles valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal vähemalt ühe investeeringuobjekti pakkumiskutse ja peab olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumise.

  (6) Kui ettevalmistava töö maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema ettevalmistava töö kohta väljastanud vähemalt kolm vabas vormis koostatud pakkumiskutset ja peab olema saanud vähemalt kolm hinnapakkumist.

  (7) Taotleja ja väljavalitud hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär ei tohi omada samas ettevõtjas osalust ega tohi kuuluda sama ettevõtja juhatusse või nõukokku.

  (8) Ettevalmistava töö eest peab isik, kellelt taotleja tellis tööd või teenust, olema väljastanud arve või arve-saatelehe mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal ning selle eest peab olema tasutud enne taotluse esitamist.

  (9) Toetatava tegevuse osaks ei või olla:
  1) tolli-, sisseveo-, käibe- ja muu maks, mida hüvitatakse, kompenseeritakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist;
  2) tasu taotleja enda või tema töötaja tehtud töö eest;
  3) remondi- ja rendikulu, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja transpordikulu ning muu tegevuskulu;
  4) liisingumaksed, kui lepingu lõppemisel ei lähe vara omandiõigus üle toetuse saajale;
  5) tasu sularahamakse teostamise eest, teenustasu pangatoimingute eest, intress, tagatismakse ja muu finantsteenusega seotud kulu;
  6) avaliku sektori halduskulu, kaasa arvatud Ameti tehtavad kulutused, sh järelevalve ja kontrolli teostamise eest vastutava ametniku töötasu, rendi-, üld- ning juhtimiskulu;
  7) juriidiliseks konsultatsiooniks, raamatupidamisteenuse eest tasumiseks, patendi ja litsentsi ostmiseks ning teostatavuse uuringuks, välja arvatud ettevalmistavaks tööks, tehtud kulutused;
  8) kulutused reklaamile;
  9) kasutatud seadme ostmine ja paigaldamine;
  10) seadme paigaldamine ilma ostmiseta;
  11) kalapüügivahendi ostmine;
  12) sularahamaksed.

  (10) Investeeringuobjekti teostamisega ei tohi alustada ja investeeringuobjekti tegemist tõendavad dokumendid ei tohi olla väljastatud varem, kui toetuse taotluse esitamisele vahetult järgneval päeval.

4. peatükk TOETUSE TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED JA TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 10.  Toetuse taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Toetuse taotlemisel esitatakse Ametile:
  1) vormikohane taotlus (lisa 2);
  2) vormikohane tegevuskava (lisa 3);
  3) taotleja või taotleja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
  4) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on täitnud tõendi väljastamise päeva seisuga maksuseadustes sätestatud kohustused ja et tal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või maksuvõla tasumise ajatamise korral on ta maksud tasunud ajakava kohaselt;
  5) äriühingu puhul taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande koopia või füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande koopia;
  6) taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga taotleja esitatud majandusaasta bilansile vastav pikaajaliste kohustuste loetelu, milles näidatakse ära kreeditori nimi ja kohustuse suurus. Lisatakse kreeditori kinnitus loetelus märgitud pikaajalise kohustuse täitmise kohta kinnituse väljaandmise päeva seisuga, milles on kajastatud graafikujärgne viimane maksetähtaeg. Kreeditori kinnitus ei tohi olla mitte varasema kui taotlemisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga ning ei ole vajalik «Põllumajandusreformi seadusest» tulenevate ühistatud vara ja tööosakute kompenseerimise kohustuste kohta;
  7) koopia kalalaeva kasutamise õigust tõendavast dokumendist juhul kui taotleja ei ole kalalaeva omanik. Nimetatud dokumendist peab nähtuma taotleja kalalaeva kasutamise õigus vähemalt viis aastat, alates investeeringu tegemisest. Lisatakse kalalaeva omaniku kirjalik nõusolek kalalaeva moderniseerimiseks;
  8) kalalaeva ehitamiseks, ümberehitamiseks või seadistamiseks vajaliku projekti tiitellehe, põhiplaani joonise, laeva tehnilisi andmeid kajastava osa ja kõigi nõutavate kooskõlastuste koopiad, kui viimased on nõutud “Meresõiduohutuse seaduse” kohaselt, või Veeteede Ameti kinnitus nimetatud kooskõlastuste mittevajalikkuse kohta;
[RTL 2006, 26, 480 - jõust. 30.03.2006]
  9) koopia arve-saatelehest või arvest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö, ning nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava pangakonto väljavõtte või maksekorralduse koopia;
  10) koopia kehtivast kaluri kalapüügiloast püügiks siseveekogudel;
  11) moderniseerimise korral väikelaeva tehnilise ülevaatuseraamatu või sõidukõlblikkuse tunnistuse koopia, milles kajastuvad iga-aastased kinnitused laeva ülevaatuse või sõidukõlblikkuse kohta;
  12) koopia väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumisele vastavast investeeringuobjekti pakkumiskutsest koos tehnilise spetsifikatsiooniga;
  13) vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise koopiad koos tehnilise spetsifikatsiooniga, kui investeeringuobjekti maksumus ületab 156 466 krooni; Juhul kui selles valdkonnas on vähem kui kolm pakkujat, võib taotleja põhjendatud taotluse alusel esitada vähem kui kolm hinnapakkumist;
  14) ühe hinnapakkumise koopia koos tehnilise spetsifikatsiooniga, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus on alla 156 466 krooni;
  15) vormikohane hinnavõrdlustabel (lisa 4), kui § 5 lõikes 1 nimetatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni;
  16) moderniseerimise korral mitte varasema kui taotlemisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud kalalaevatunnistuse koopia või kinnitatud väljavõte kalalaevade riiklikust registrist;
  17) koopia ostetava kalalaeva põhiplaani joonisest.
[RTL 2006, 26, 480 - jõust. 30.03.2006]

  (2) Lisaks esitab taotleja Ametile avalduse «Struktuuritoetuse seaduse» § 9 lõikes 1 nimetatud struktuuritoetuste registrisse kandmiseks.
[RTL 2005, 53, 750 - jõust. 27.05.2005]

§ 11.  Taotluse esitamine ja tähtaeg

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Ametile taotlus ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus) selleks ettenähtud tähtajal.

  (2) Lõikes 1 nimetatud dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi koopia esitamist. Taotlemisel esitatakse ka koopiad kõikidest esitatavatest originaaldokumentidest ja dokumentide koopiatest.

  (3) Kui taotleja andmeid ei ole põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud, esitab taotleja toetuse esmakordsel taotlemisel koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega avalduse taotleja andmete põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks.

  (4) Amet teatab toetuse taotluse esitamise ja toetuse väljamaksmiseks ettenähtud dokumentide esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded.

5. peatükk TAOTLEJA JA TAOTLUSE VASTAVAKS TUNNISTAMISE ALUSED JA KORD 

§ 12.  Taotluse vastuvõtmine

  (1) Amet kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

  (2) Amet teeb taotleja äriregistri kaardist väljatrüki, mis allkirjastatakse taotleja poolt.

  (3) Taotluse esitamisel tehtud kontrolli tulemused kantakse kontroll-lehele, kuhu märgitakse esitatud ja esitamata dokumendid.

  (4) Kui taotlus koos kõikide nõutavate dokumentidega on esitatud tähtajaks, registreerib Amet taotluse infosüsteemis ning teeb väljatrüki § 10 lõikes 2 nimetatud avalduse osast kahes eksemplaris, mille allkirjastavad taotleja ja taotluse vastuvõtja. Taotluse vastuvõtja avab taotlustoimiku, millele lisatakse avalduse osa väljatrükk, taotleja äriregistri kaart ja kontroll-leht. Teine eksemplar avalduse osa väljatrükist väljastatakse taotlejale.

  (5) Kui taotleja ei esitanud toetuse taotlemiseks kõiki nõutavaid dokumente või ei esitanud taotlust tähtajaks, jäetakse taotlus vastavalt «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõikele 7 läbi vaatamata.

  (6) Kui taotluse vastuvõtmisel ei saa üheselt tõlgendada nõutava dokumendi vajadust ja sisulist täpsust, siis võtab Amet taotluse vastu ja volitatud isik avab taotlustoimiku.

§ 13.  Esitatud andmete õigsuse kontroll

  (1) Amet kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, tema eelneva majandustegevuse, kavandatava projekti ja sellele järgneva majandustegevuse vastavust ettenähtud nõuetele.

  (2) Ametil on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida taotleja juuresolekul tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes, laeval ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente kohapeal. Ametil on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida selle isiku nõusolekul, kelle käest taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoones ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente ettevõtte esindaja juuresolekul.

  (3) Kui laeva moderniseerimine või uue ehitamine leiab aset väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi, kannab laeva omanik Ameti poolt volitatud isiku lähetuskulud riigiteenistujate teenistuslähetuse kulude hüvitamise tingimuste kohaselt.

  (4) Kontrollitoimingu tulemuste kohta koostab Amet kontrollakti, mille allkirjastavad Ameti volitatud isik ja taotleja või isik, kelle käest taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa.

  (5) Kui esitatud taotluses on ebatäpsusi, määrab Amet taotlejale «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 3 kohaselt tähtaja puuduse kõrvaldamiseks.

§ 14.  Eelnenud majandustegevuse hindamine

  (1) Taotluses esitatud andmete alusel hindab Amet taotleja, tema eelnenud majandustegevuse, kavandatava projekti ja sellele järgneva majandustegevuse vastavust arengukavas, «Struktuuritoetuse seaduses» ja selles määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Lõikes 1 nimetatud vastavaks tunnistamiseks võrdleb Amet taotluses ja tegevuskavas märgitud andmeid omavahel ning neid andmeid tõendavates dokumentides esitatud andmetega ning analüüsib taotleja eelnenud majandustegevust kajastavaid finantsmajanduslikke andmeid ja nende omavahelisi seoseid.

  (3) Taotleja esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks on Ametil õigus kasutada teiste riiklike registrite andmeid ja vajaduse korral küsida taotlejalt selgitusi taotluses esitatud andmete täpsustamiseks.

  (4) Taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta andmete alusel arvutatakse järgmised finantsmajanduslikud näitajad:
  1) maksevõime näitaja, mis peab olema suurem kui 0,8 ja mille arvutamiseks jagatakse käibevara summa vastava majandusaasta lühiajaliste kohustuste summaga;
  2) likviidsuskordaja, mis peab olema suurem kui 0,3 ja mille arvutamiseks jagatakse käibevara summa, millest on maha arvatud varude summa, vastava majandusaasta lühiajaliste kohustuste summaga;
  3) käiberentaabluse näitaja, mis peab olema suurem kui –3% ja mille arvutamiseks jagatakse puhaskasumi summa netokäibe summaga ning protsentuaalse suuruse saamiseks korrutatakse arvuga sada;
  4) võlakordaja, mis peab olema väiksem kui 2,3 ja mille arvutamiseks jagatakse pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste summa vastava majandusaasta omakapitali summaga.

  (5) Analüüsimisel tehakse kindlaks, et taotleja taotleb toetust majandusaastal kavandatava projekti maksumuse ning taotleja kavandatava projekti tegemise majandusaastal selle investeeringu tegemiseks kasutatavate oma- ja laenuvahendite vahe suuruses. Kavandatava projekti maksumuse ning oma- ja laenuvahendite vahe suurus arvestatakse eraldi iga kavandatava majandusaasta kohta juhul, kui investeeringu tegemine on kavandatud mitmele majandusaastale.
[RTL 2005, 53, 750 - jõust. 27.05.2005]

§ 15.  Taotluse ja taotleja vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

  (1) Toetuse taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
  1) on täidetud selles määruses sätestatud nõuded;
  2) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased ja nende seosed samasust kinnitavad;
  3) kõigi võrreldavate andmete, sh finantsmajanduslike näitajate põhjal on võimalik eeldada ettevõtte majanduslikku jätkusuutlikkust;
  4) ei esine «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõikes 5 nimetatud asjaolusid.

  (2) Ameti ametnik koostab kontroll-lehe. Kui taotleja, tema eelnenud majandustegevus, kavandatav projekt või sellele järgnev majandustegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, tuleb kontroll-lehel märkida, millistele nõuetele nad ei vasta ja milliste andmete põhjal mittevastavus kindlaks tehti.

  (3) Taotleja või taotluse mittevastavaks tunnistamise korral tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

6. peatükk TAOTLUSE RAHULDAMINE JA RAHULDAMATA JÄTMINE 

§ 16.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Ameti peadirektor teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse «Struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 2 punkti 3 alusel 50 tööpäeva jooksul, arvates taotluse vastuvõtmisest.

  (2) Vajaduse korral võib Ameti peadirektor toetuse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teha 90 tööpäeva jooksul, arvates taotluse vastuvõtmisest, teatades otsuse tegemise tähtaja pikendamisest lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul taotlejale.

  (3) Lõikes 2 nimetatud juhul jätkatakse teiste taotluste läbivaatamist ja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuste tegemist taotluste menetlemise järjekorras.

  (4) Rahuldamisele kuuluvad vastavaks tunnistatud taotlused. Toetuse taotlus jäetakse rahuldamata «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 5 ja § 20 lõike 4 alusel.

  (5) Taotluse menetlemine lõpetatakse, kui taotleja on esitanud Ametile enne lõikes 1 nimetatud otsuse tegemist kirjaliku avalduse taotluse edasise menetlemise lõpetamiseks.

  (6) Kui vastavaks tunnistatud taotluste rahastamise summa ületab meetme taotluste rahastamise eelarvet, eelistatakse taotluse rahuldamise otsustamisel võrdsete näitajatega taotluste korral ajaliselt varem esitatud taotlusi.

  (7) Kui ettevalmistav töö ei vasta § 5 lõike 2, § 6 lõike 2 punkti 2, § 9 lõigete 6, 7 ja 8 või muudele ettenähtud nõuetele, siis jäetakse taotlus ettevalmistavate tööde osas rahuldamata.

  (71) Kui taotletava toetuse määr ületab § 6 lõikes 1 toodud määra ning § 6 lõikes 4 lubatud summat, siis on Ametil õigus taotleja nõusolekul vähendada toetuse summat kuni lubatava piirini. Kui toetuse taotlus sisaldab § 5 lõikes 1 nimetamata investeeringuobjekte või tegevusi, on Ametil õigus taotleja nõusolekul rahuldada taotlus osaliselt.
[RTL 2006, 26, 480 - jõust. 30.03.2006]

  (8) Amet saadab taotlejale taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsuse koopia otsuse tegemisest arvates viie tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

§ 17.  Toetuse vastuvõtmise kinnitamine

  (1) Amet saadab taotlejale pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist selle kohta kahes eksemplaris Ameti peadirektori allakirjutatud kinnituskirja ja kulude deklareerimiseks kasutatava selle määruse lisas 5 toodud väljamakse taotluse vormi (edaspidi kuludeklaratsioon) posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

  (2) Toetuse vastuvõtmise ja sihipärase kasutamise kinnitamiseks kirjutab taotleja kinnituskirjale alla, märgib sellele allakirjutamise kuupäeva ja tagastab kinnituskirja ühe eksemplari Ametile posti teel väljastusteatega tähtkirjaga 15 tööpäeva jooksul, arvates kinnituskirja saamisest.

  (3) Kinnituskirja tagastamisega kinnitab taotleja, et on nõus toetust vastu võtma ja kohustub täitma muid toetuse saamiseks esitatud nõudeid, kasutama ja säilitama investeeringuobjekti sihipäraselt vähemalt viie aasta jooksul alates Ameti poolt viimase toetuseosa väljamaksmisest. Investeeringuobjekti mittesihipärase kasutamise korral saadud raha Ameti nõudmisel tagasi maksma. Samuti lubab taotleja Ametil teostada järelevalvet investeeringu tegemise ja toetuse sihipärase ning tähtaegse kasutamise üle ning lubab Ameti määratud tähtajal esitada Ametile kirjalikud andmed toetuse mõju hindamiseks viie aasta jooksul alates viimase toetuseosa väljamaksmisest vastavalt «Struktuuritoetuse seaduse» § 10 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud toetuse seire ja hindamise üldisele korrale ja § 13 lõike 5 punkti 2 alusel kehtestatud toetuse seire läbiviimise eeskirjale.

7. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED 

§ 18.  Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse saaja võib esitada investeeringut tõendavad dokumendid (koos kuludeklaratsiooniga) kuni neljas osas ühe taotluse kohta. Amet teatab kuludokumentide esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded samal ajal toetuse taotluse esitamise tähtajaga.

  (2) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korras pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osadena tasumist, kuid mitte varem kui pärast kinnituskirja allkirjastamist Ametile kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
  3) osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia juhul, kui investeeringuobjektiks oli ehitus või ümberehitus.

  (3) Ettevalmistava töö kulutuste hüvitamiseks ja toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja Ametile pärast kinnituskirja tagastamist kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia.

  (4) Kapitalirendi (liising) puhul esitab toetuse saaja Ametile pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest tasumist kapitalirendi lepingus ettenähtud korras toetuse väljamaksmiseks kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
  3) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku koopia.

  (5) Toetuse saaja esitab Ametile pärast investeeringu lõplikku tegemist koos viimase kuludeklaratsiooniga kinnitatud väljavõtte kalalaevade riiklikust registrist mitte varasema kui viimase kuludeklaratsiooni esitamise kuu esimese päeva seisuga.

  (6) Lõike 2 punktis 1 ja lõike 4 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

§ 19.  Riiklik järelevalve

  (1) Amet kontrollib enne toetuse väljamaksmist toetuse saaja esitatud investeeringu eest täielikku või osadena tasumist tõendava kuludeklaratsiooni ja sellele lisatud dokumentide nõuetekohasust ja nendes esitatud andmete õigsust «Struktuuritoetuse seaduse» § 25 alusel.

  (2) Ameti järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida toetuse saaja nõusolekul tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes, kinnisasjal ja laeval, nõuda investeeringuobjekti ja muude toetuse saamiseks esitatud nõuete täitmise vastavust ettenähtud nõuetele ja taotlusele ning nõuda lõikes 1 nimetatud asjaolude kontrollimiseks dokumentide esitamist, sealhulgas:
  1) osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendavat dokumenti, kui investeeringuobjektiks on ehitus või ümberehitus;
  2) investeeringuobjekti omandiõigust tõendavat dokumenti;
  3) kasutusõigust kinnitavat dokumenti, kui taotleja ei ole kalalaeva omanik;
  4) kalapüügiõigust ja sõiduohutust tõendavaid dokumente;
  5) raamatupidamisdokumente.

  (3) Ameti järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida lõikes 1 nimetatud asjaolude kontrollimiseks selle isiku nõusolekul, kellelt toetuse saaja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või ostis kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente ettevõtte esindaja juuresolekul.

  (4) Järelevalveametnik koostab järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontrollakti, mille allkirjastavad järelevalveametnik ja toetuse saaja või isik, kelle käest toetuse saaja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või ostis kaupa.

§ 20.  Ameti ettekirjutus

  «Struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 1 punkti 5 alusel on järelevalveametnikul õigus järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks teha toetuse saajale ettekirjutusi.

§ 21.  Toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Toetust makstakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korras.

  (2) Ameti peadirektor teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse. Toetuse maksmisest keeldumise otsus tehakse 25 tööpäeva jooksul, arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

  (3) Ameti peadirektor teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et oleks võimalik toetusraha toetuse saaja arveldusarvele või kapitalirendi korral taotleja nimetatud kapitalirendile andja arveldusarvele kanda kolme kuu jooksul, arvates § 18 lõigetes 2, 3 ja 4 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (4) Toetust ei maksta, kui tehakse kindlaks § 16 lõikes 4 toodud taotluse rahuldamata jätmise tingimused või kui:
  1) toetuse saaja ei ole investeeringuobjekti või selle osa eest tasunud või ei ole esitanud nõuetekohaseid investeeringut tõendavaid dokumente § 18 lõikes 1 ettenähtud tähtajaks;
  2) toetuse saaja tegevus ei vasta arengukavas, «Struktuuritoetuse seaduses» ja selles määruses kehtestatud nõuetele;
  3) toetuse saaja on jätnud kinnituskirja § 17 lõikes 2 ettenähtud tähtpäevaks tagastamata;
  4) toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtajaks täitmata.

  (5) Toetust ei maksta ettevalmistava töö kohta, kui ilmnevad § 16 lõikes 7 toodud taotluse rahuldamata jätmise asjaolud või kui toetuse saaja ei ole ettevalmistava töö kohta esitanud nõuetekohaseid investeeringut tõendavaid dokumente.

  (6) Kui toetust ei maksta lõikes 4 toodud asjaoludel, siis ei hüvitata taotlejale ka ettevalmistava töö kohta tehtud kulutusi.

  (7) Amet saadab toetuse saajale toetuse maksmisest keeldumise otsuse käskkirja koopia posti teel väljastusteatega tähtkirjaga kolme tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemisest.

§ 22.  Dokumentide säilitamine

  Toetuse saaja ja Amet säilitavad toetusega seotud dokumente ja lepinguid vähemalt 2015. aasta 31. detsembrini. Amet säilitab nimetatud dokumente «Arhiiviseaduse» kohaselt. Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata.

 

Põllumajandusministri 15. oktoobri 2004. a määruse nr 166 «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» meetme 3.11 «Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed» alameetme 3.11.4 «Sisevete kalanduse investeeringutoetus» tingimused»
lisa 1INVESTEERINGUOBJEKTI PAKKUMISKUTSE

Taotleja ärinimi / füüsilisest isikust ettevõtja nimi:

Taotleja postiaadress ja kontaktandmed: 

 

Tänav, asula, vald/linn, maakond:

 

 

Telefon, faks:

e-post:

 

 

 

Taotleja äriregistrikood:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PAKKUMISKUTSE nr

 

 

 Selle isiku ärinimi või füüsilisest isikust ettevõtja
nimi, kellele pakkumiskutse esitatakse:

 

 

 

 Käesolevaga kutsume Teid esitama oma hinnapakkumine käesoleva pakkumiskutse lisas toodud tehnilistes
tingimustes nimetatud kaupade ja teenuste kohta.

 

Teie hinnapakkumine kroonides või eurodes (1 EUR = 15,6466 EEK) tuleb esitada enne

__________________________

ja peab jääma jõusse kuni

__________________________ .

 

(kuupäev)

 

(kuupäev)

 

 

Kaup peab olema uus. Hinnapakkumises tuleb ära näidata pakkuja ärinimi või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, äriregistrikood või isikukood, aadress, kontaktandmed ning kaupade ja teenuste nimetused, käibemaksuta maksumus, käibemaks ja käibemaksuga maksumus pakutavate kaupade ning teenuste kohta eraldi ja kokku.

 

Palun kinnitage oma hinnapakkumises, et kaup on uus.

 

Hinnapakkumisele palume märkida garantii kehtivusaeg ja tehnilise hoolduse võimaluste loetelu.

____________ (aastates)

 

 

Hinnapakkumisel palume kinnitust, et kauba ja teenuse üleandmisel ja vastuvõtmisel koostatakse asjakohane kauba ja teenuse üleandmist ja vastuvõtmist kinnitav dokument, milles kinnitatakse kauba vastavust tehnilistele tingimustele ja töökorras olekut. Palume kinnitust, et arve kauba või teenuse kohta väljastatakse kroonides (EEK) või eurodes (EUR).

Hinnapakkumises esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks on Ameti volitatud isikul ametitõendi esitamisel õigus viibida Teie ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente kohapeal.

 

Hinnapakkumise ning kauba ja teenuse üleandmisega ja vastuvõtmisega seotud dokumendid peavad olema eesti- või ingliskeelsed.

 Hinnapakkumine palume saata või tuua aadressil:

_________________________________________________

 

_________________________________________________

 Nõutav tehniline spetsifikatsioon (identne kõigile kauba või teenuse tarnijatele)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 Pakkumiskutse esitaja:

___________________________

 

 

(allkiri)

  

Põllumajandusministri 15. oktoobri 2004. a määruse nr 166 «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» meetme 3.11 «Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed» alameetme «Sisevete kalanduse investeeringutoetus» tingimused»
lisa 2SISEVETE KALANDUSE INVESTEERINGUTOETUSE TAOTLUS1

A osa

1.

Taotleja ärinimi2

 

2.

Taotleja või tema seadusjärgse
esindaja ees- ja perekonnanimi3

Eesnimi

Perekonnanimi

3.

Taotleja või tema seadusjärgse
esindaja isikukood 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Äriregistrikood5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Käibemaksukohustuslaseks6
registreerimise number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Arveldusarve number7

 

7.

Arveldusarve omaniku nimi7

 

8.

Arveldusarve viitenumber7

 

9.

Taotleja postiaadress ja kontaktandmed

9.1.

Maakond

 

9.2.

Vald või linn

 

9.3.

Küla, alev, alevik

 

9.4.

Tänav/maja ja postiindeks

 

9.5.

Telefon, faks, e-post

 

10.

Kavandatava investeeringuobjekti asukoht8

10.1.

Maakond

 

10.2.

Vald või linn

 

10.3.

Küla, alev, alevik

 

11.

Kood

Taotletava investeeringuobjekti nimetus

Investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus,
EEK

Toetuse summa,
EEK

                    01 Sisevete kalalaevastiku uuendamine

11.1.

01

Laeva ehitamine

 

 

11.2.

02

Laeva ostmine

 

 

                    02 Sisevete kalalaeva moderniseerimine

11.3.

01

Laevakeretöö tegemine

 

 

11.4.

02

Mootori ostmine ja paigaldamine moderniseeritavale kalalaevale

 

 

11.5.

03

Kala säilitamiseks kasutatava ruumi ümberehitamine

 

 

11.6.

04

Kala säilitamiseks vajaliku seadme ostmine ja paigaldamine

 

 

11.7.

05

Laeval paikneva seadme (vints, tõstuk jms) ostmine ja paigaldamine

 

 

11.8.

06

Tekiehitise ja olmeruumi ümberehitamine

 

 

11.9.

07

Päästevahendi ostmine ja paigaldamine

 

 

11.1.

08

Tuletõrje- ja avariivarustuse ostmine ja paigaldamine

 

 

11.11.

09

Sidevahendi ostmine ja paigaldamine

 

 

11.12.

10

Navigatsiooniseadme (asukoha määramise seade, kompass, arvuti, elektrooniline kaart jms) ostmine ja paigaldamine

 

 

11.13.

11

Masinaruumi ümberehitamine, sinna juurde kuuluva seadme ostmine ja paigaldamine

 

 

11.14.

12

Laevasüsteemi (elektri-, sanitaarsüsteem jms) ja torustiku ümberehitamine

 

 

11.15.

13

Keskkonnakaitsealase vahendi (reovee kogumismahuti, olmeprügi, sh toidujäätmete kogumisvahend jms) ostmine ja paigaldamine

 

 

12.

Kavandatavate investeeringuobjektide käibemaksuta maksumus kokku

 

 

12.1.

sh kapitalirendiga ostetav

 

 

13. Ettevalmistavad tööd

13.1.

01

Kavandatava investeeringuobjektiga seotud  projekteerimistööde käibemaksuta maksumus

 

 

13.2.

03

Investeeringutoetuse taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud tööde ja teenuste käibemaksuta maksumus

 

 

13.3.

Ettevalmistavate tööde käibemaksuta maksumus kokku ridadelt 13.1.–13.2

 

 

13.4.

Nende ettevalmistavate tööde maksumus, millele taotletakse toetust ning mis ei ületa 12% real 12 olevat investeeringuobjektide käibemaksuta maksumust ja reale 13.3 märgitud summat

 

 

           Toetatava investeeringu käibemaksuta maksumus

14.

Toetatava investeeringu käibemaksuta maksumus KOKKU
(ridade 12 ja 13.4 summa kokku)

 

 Sisevete kalanduse investeeringutoetuse taotlus

B osa15.

Kavandatava investeeringu teostamise aeg9

Alguskuupäev (pp.kk.aa)

Lõppkuupäev (pp.kk.aa)

16.

Kapitalirendile andja10

 

17.

Kinnitan nõusolekut kapitalirendi puhul toetusraha kapitalirendile andja arveldusarvele kandmiseks11

 

 

18.

Kinnitan, et kavandatava investeeringu maksumusse on arvestatud vaid käesoleva määruse §-s 5 lubatud tegevused ning toetust ei taotleta käesoleva määruse §-s 9 nimetatud kulutuste kohta 12

 

 

19.

Kinnitan, et investeeringuobjektiga kaasneva projekteerimistöö ning toetuse taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse (mis ei ületa 12% investeeringuobjekti käibemaksuta maksumusest) eest tasumiseks esitatud arve või arve-saateleht on väljastatud pärast 1. jaanuari 2004. a12

 

 

20.

Kinnitan, et laev vastab pärast investeeringu tegemist töö- ja ohutusnõuetele12

 

 

21.

Kinnitan, et laev vastab pärast investeeringu tegemist veterinaar- ja üldhügieeninõuetele12

 

 

22.

Kinnitan, et laeva kasutatakse kutseliseks kalapüügiks sisevetel 12

 

 

23.

Kinnitan, et taotleja ja väljavalitud hinnapakkuja ei oma osalust üksteise ettevõtjas ning nende osanik või aktsionär ei kuulu üksteise äriühingu juhatusse ega nõukokku 12

 

 

24.

Kokkuvõte investeeringu eesmärkidest ja tegevustest 13

 

 

25.

Loetelu investeeringuga sisuliselt seonduvatest projektidest 14

 

 

26.

Kinnitan, et kavandatava investeeringuobjekti ning sellega seotud ettevalmistava töö kohta, mille kohta taotletakse programmi raames investeeringutoetust, ei ole saadud ega taotleta toetust teistest RAK meetmetest ega tagastamatut abi, sh Maaelu Arengukava, PHARE, ISPA, Maailmapanga, EBRD või riigi ega kohaliku omavalitsuse vahenditest12

 

 Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik riikliku arengukava sisevete kalanduse investeeringutoetuse taotlusele kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.

Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.

Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal vastama järelepärimistele ning küsitluslehtedele.

Annan nõusoleku kanda oma isikuandmed struktuuritoetuste registrisse ning kasutada neid toetuse määramisel ja maksmisel.

_____________________________

 

(allkiri)

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

 

(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)

(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vastuvõtja allkiri .........................................................

Palun vastake kõikidele küsimustele. Valige üks sobiv vastusevariant, märkides kasti rist (×)!

I Horisontaalsed indikaatorid

1

Projekti rakendamise asukoht1

 

1. Maal

 

2. Linnas

 

3. Regionaalselt määratlemata

2

Mõju keskkonnaseisundile2

 

1. Parandab otseselt keskkonnaseisundit

 

2. Keskkonnasõbralik

 

3. Neutraalne

Põhjendage, milles väljendub projekti positiivne või keskkonnasõbralik mõju keskkonnaseisundile (vastama ei pea, kui vastasite «neutraalne»).

...................................................................................................................................................................................

3

Mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt 3

 

1. Projekt edendab otseselt soolist võrdõiguslikkust

 

2. Projekt vähendab soolist ebavõrdsust

 

3. Projekt ei mõjuta meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust

Põhjendage, milles väljendub projekti edendav või vähendav mõju soolisele ebavõrdsusele (vastama ei pea, kui vastasite « ei mõjuta»).

...................................................................................................................................................................................

4

Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives4

 

1. Projekt toetab meeste ja naiste võrdset integreerimist tööturule

 

2. Projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes

 

3. Projekt edendab naisettevõtlust

 

4. Projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist

 

5. Projekti vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele on raskesti määratav

Põhjendage, milles väljendub projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives (vastama ei pea, kui valisite 5. vastusevariandi).

...................................................................................................................................................................................

5

Mõju infoühiskonna edendamisele5

 

1. Infoühiskonda edendava mõjuga

 

2. Neutraalne

Põhjendage, milles väljendub projekti mõju infoühiskonna edendamisele (vastama ei pea, kui vastasite «neutraalne »).

...................................................................................................................................................................................

6

Mõju tööhõivele (töökohtade loomise kaudu) 6

 

1. Töökohti loov

 

2. Neutraalne

Järgmisele küsimusele vastake vaid juhul, kui eelmise küsimuse korral on märgitud, et projekt on töökohti loov !

7

Loodavate töökohtade arv7

 

1. Kokku .............

 

sh 2. ........... naist

 

    3. ........... meest

8

Mõju tööhõivele (töökohtade säilitamise kaudu) 8

 

1. Töökohti säilitav

 

2. Neutraalne

Järgmisele küsimusele vastake vaid juhul, kui eelmise küsimuse korral on märgitud, et projekt on töökohti säilitav !

9

Säilitatavate töökohtade arv9

 

1. Kokku .............

 

sh 2. ........... naist

 

    3. ........... meest

II Meetmespetsiifilised indikaatorid

2.1 Uued kalalaevad10

1 . Uute kalalaevade arv ........................................................................

2. Uute kalalaevade kogumahutavus .............................. GT

2.2 Sisevete kalalaeva moderniseerimine11

1. Moderniseeritud kalalaevade arv ......................

2. Moderniseeritud kalalaevade kogumahutavus ........................ GT
1 Projekti rakendamise asukoha määramisel valitakse asukoht, kus projekti soovitakse ellu viia ehk kus hakkab asuma investeeringuobjekt või mis ala ta teenindab. Kui taotletavat objekti kasutatakse nii linnas kui ka maal, siis valitakse vastuse variandiks «regionaalselt määratlemata».
2 Projekti mõju keskkonnale sõltub objektidest. Kui taotletakse toetust mitmele objektile, millest üks on suunatud keskkonna parandamisele (nt vee puhastamise seadmed), aga teise objekti mõju on neutraalne, siis valitakse vastuseks «keskkonnasõbralik». Kui taotletakse toetust ühele objektile, mis on otseselt suunatud keskkonna parandamisele (reovete puhastussüsteemide ehitamine), siis valitakse vastusevariant nr 1. Kui taotletaval objektil pole üldse mõju keskkonnale, siis valitakse vastusevariant nr 3.
3 Eeldatav mõju soolisele võrdõiguslikkusele on üldiselt neutraalne. Kui leitakse, et projekt on suunatud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele või vähendab soolist ebavõrdsust, siis valitakse asjakohane vastusevariant.
4 Eeldatav mõju soolise võrdõiguslikkuse vähendamisele tööhõives raskesti määratav.
5 Eeldatav mõju infoühiskonnale on «neutraalne».
6, 7 Uue töökoha all mõistetakse projekti kaudu loodavaid töölepingu alusel täistööajaga töökohti. Töökohad võivad olla hooajalised, täis- või osalise tööajaga. Töökohad märgitakse arvestatuna täiskohtadeks. Eraldi märgitakse mehed, naised, kõik töökohad kokku. Kui töökoht on näiteks osalise tööajaga (nt poolepäevane), saadakse 0,5 uut töökohta. Kui töökoht on hooajaline, saadakse näiteks kolmekuulise tööperioodi puhul 0,25 töökohta.
8, 9 Säilitatud töökohtade hulka ei saa automaatselt lugeda näiteks praegust töötajate arvu, kuid säilitatud töökohtade hulka saab lugeda sellised kohad, mis ilma projektile antava struktuuritoetuseta kaoksid. Töökohad märgitakse arvestatuna täiskohtadeks. Eraldi märgitakse mehed, naised, kõik töökohad kokku. Kui töökoht on näiteks osalise tööajaga (poolepäevane), saadakse 0,5 uut töökohta. Kui töökoht on hooajaline, saadakse näiteks kolmekuulise tööperioodi puhul 0,25 töökohta.
10 Väljad täidetakse juhul, kui investeeringuga taotleti toetust kalalaeva ehitamiseks või ostmiseks.
11 Väljad täidetakse juhul, kui investeeringuga taotleti toetust kalalaeva moderniseerimiseks.
[RTL 2006, 26, 480 - jõust. 30.03.2006]

 

Põllumajandusministri 15. oktoobri 2004. a määruse nr 166 «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» meetme 3.11 «Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed» alameetme 3.11.4 «Sisevete kalanduse investeeringutoetus»
lisa 3SISEVETE KALANDUSE INVESTEERINGUTOETUSE TEGEVUSKAVA

Tabel 1. Taotleja ja laeva andmed

1

Taotleja ärinimi

 

2

Äriregistrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Andmed moderniseeritava laeva kohta

4

Laeva nimi

 

5

Laeva pardanumber

 

6

Laeva registreerimise sisenumber

 

7

Laeva kodusadam, asukoht ja aadress

 

8

Laeva registreerimise kalalaevade riiklikus registris aeg

 

9

Laeva üldpikkus, m

 

10

Laeva kogumahutavus enne moderniseerimist, GT

 

11

Laeva kogumahutavus pärast moderniseerimist, GT

 

12

Peamasina võimsus enne moderniseerimist, kW

 

13

Peamasina võimsus pärast moderniseerimist, kW

 

14

Kinnitan, et laev on jätkuvalt registreeritud kalalaevade riiklikus registris 5 aasta pärast investeeringu eest toetusraha laekumist

 

15

Andmed ehitatava või ostetava laeva kohta

16

Ehitaja või müüja nimi

 

17

Ehitaja või müüja äriregistrikood

 

18

Ehitamise või müüja asukoha aadress

 

19

Laeva kuulumine segmenti1

 

20

Kogumahutavus, GT

 

21

Peamasina võimsus, kW

 

22

Laeva üldpikkus, m

 

23

Kinnitan, et ehitatav või ostetav laev registreeritakse kalalaevade riiklikus registris pärast ehitamist või ostmist.

 Tabel 2. Investeeringu kirjeldus2

24

Kavandatava investeeringu eesmärk ja investeeringujärgse majandustegevuse lühikirjeldus


 
 

25

Toodete turustamise ja teenuste osutamise viisid


 
 Tabel 3. Töötajad ja toodang

 

Ühik

Taotlemisele eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga

Taotlemise majandusaasta viimase päeva seisuga

Planeeritava esimese majandusaasta viimase päeva seisuga

1

Töötajad

2

Töölepingu alusel töötavad isikud

 

 

 

3

muudel alustel3

 

 

 

4

Toodang ja teenused

5

–haug

 

 

 

 

6

–koha

 

 

 

 

7

–angerjas

 

 

 

 

8

–latikas

 

 

 

 

9

–lõhe

 

 

 

 

10

–ahven

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

–püütud kala kokku

 

 

 

 

17

–sh töödeldud kalasaadused

 

 

 

 

18

–muu toodang ja teenused4

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

Realiseerimise netokäive

24

–püütud kala

krooni

 

 

 

25

–sh töödeldud kalasaadused

krooni

 

 

 

26

–muu toodang ja teenused

krooni

 

 

 

27

krooni

 

 

 

28

krooni

 

 

 

29

krooni

 

 

 

30

krooni

 

 

 

31

krooni

 

 

 

32

krooni

 

 

 

33

realiseerimise netokäive kokku

krooni

 

 

 Tabel 4. Raha liikumine5

A

B

C

D

 

 

Taotlemise majandusaasta viimase päeva seisuga

Planeeritav esimene majandusaasta viimase päeva seisuga

1

Raha jääk perioodi alguseks

 

 

2

Rahalised sissetulekud

3

Laekumised toodangu, teenuste ja kaupade müügist KOKKU

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

Ostjatelt eelmisel majandusaastal laekumata arved

 

 

15

Tagastatav käibemaks6

 

 

16

Lühiajalised laenud7

 

 

17

Pikaajalised laenud7

 

 

18

Muud laekumised KOKKU

 

 

19

 

 

20

 

 

21

Rahalised sissetulekud KOKKU

 

 

22

Rahalised väljaminekud

23

Kaubad, toore, materjalid ja teenused KOKKU

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

Mitmesugused tegevuskulud KOKKU

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

 

 

40

 

 

41

 

 

42

Muud ärikulud

 

 

43

Tööjõukulud KOKKU

 

 

44

–palgakulu

 

 

45

–sotsiaalmaks

 

 

46

–erisoodustuste kulu

 

 

47

–füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaks

 

 

A

B

C

D

 

 

Taotlemise majandusaasta viimase päeva seisuga

Planeeritav esimene majandusaasta viimase päeva seisuga

48

Muud väljaminekud KOKKU

 

 

49

 

 

50

–ettevalmistavad tööd8

 

 

51

Eelmise majandusaasta võlad tarnijatele

 

 

52

Maksuvõlad

 

 

53

Makstav käibemaks9

 

 

54

Kasutusrendi maksed10

 

 

55

Laenude intressid KOKKU

 

 

56

–lühiajaliste laenude intressid

 

 

57

–pikaajaliste laenude intressid

 

 

58

–kapitalirendi intressid

 

 

59

Laenude tagasimaksmine KOKKU

 

 

60

–lühiajalised laenud

 

 

61

–pikaajalised laenud

 

 

62

–eelmiste perioodide kapitalirendi põhiosa

 

 

63

Rahalised väljaminekud KOKKU

 

 

64

Raha jääk pärast väljaminekute mahaarvamist 11

 

 

65

Mittetoetatav investeering KOKKU12

 

 

66

–Raha jääk investeeringuteks13

 

 

67

–Ettevalmistava töö maksumus14

×

×

68

Raha jääk toetatavaks investeeringuks15

 

 

69

Kavandatav investeering, millele taotletakse toetust16

 

 

70

sh kapitalirendi korras teostatav investeering

 

 

71

Kavandatavaks investeeringuks kasutatavate oma- ja laenuvahendite ning toetatava investeeringu maksumuse vahe17

 

 

72

Laenu vajadus toetatava investeeringu tegemiseks

 

 

73

Investeeringutoetuse laekumine

 

 

74

Raha jääk perioodi lõpuks18

 

 Tabel 5. Investeeringuobjektid

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

 

Kood19

Objektide arv

Käibe-
maksuga soetus-maksumus, kroonides

Käibe-
maksuta soetus-maksumus, kroonides

Taotletava toetuse määr

%

Investeeringuobjekti finantseerimine, kroonides

Laenu-vahendite allikad23

Taotletav toetus

Oma- ja laenuvahendid

1

Toetatavad investeeringuobjektid

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Toetatavad investeeringuobjektid KOKKU

 

 

 

×

 

 

×

12

Ettevalmistavad tööd KOKKU20

×

 

 

×

×

×

×

13

Ettevalmistavad tööd, kuni 12% investeeringuobjektide maksumusest

×

 

 

×

 

 

×

14

Toetatav investeering KOKKU21

 

 

×

 

 

×

15

Mittetoetatavad investeeringuobjektid KOKKU22

 

 

×

×

×

×

16

 

 

×

×

×

×

17

 

 

×

×

×

×

18

 

 

 

×

×

×

×

19

 

 

 

×

×

×

×

20

 

 

 

×

×

×

×

21

Investeeringuobjektid KOKKU

 

 

×

×

×

  ×24Tabel 6. Riskianalüüs ja muu lisateave

1

Kavandatava investeeringuga kaasnevate riskide lühikirjeldus


 

2

Kavandatava investeeringuga kaasnevaid riske vähendavate tegevuste lühikirjeldus


 

3

Lisateave tegevuskava kohta25


 
1 Märkida segment, kuhu ehitatav laev hakkab kuuluma.
2 Märgitakse lühidalt sisevete kalalaeva uuendamisega või moderniseerimisega seonduvad eesmärgid ning majandustegevuse lühikirjeldus. Real 25 kirjeldatakse nii hetkel toimivaid turustuskanaleid kui ka tulevikus kasutatavaid kanaleid.
3 Tabeli 3 reale 3 märgitakse hõivatute aasta keskmine arv, arvestades füüsilisest isikust ettevõtjat ennast, palgata peretöötajaid, juhatuse liikmeid jt taotleja majandustegevusega seotud isikuid.
4 Tabeli 3 ridadele 18–22 märgitakse tegevusalad ning toodangunäitajad (tonni, tükki, tundi jm).
5 Tabel 4 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta. Andmed esitatakse kroonides ilma käibemaksuta.
6 Tabeli 4 reale 15 märgitakse käibemaks, mille riik tagastab taotleja arveldusarvele.
7 Tabeli 4 ridadele 16 ja 17 märgitakse asjaomasel majandusaastal võetud ja taotleja arveldusarvele või kassasse laekuvad laenusummad, välja arvatud real 72 märgitud laenu vajadus toetatava investeeringu tegemiseks.
8 Tabeli 4 rea 50 veergu C märgitakse taotluse esitamise majandusaastal kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistava töö maksumus selles ulatuses, mis ei ole märgitud reale 69.
9 Tabeli 4 reale 53 märgitakse riigile taotleja arveldusarvelt käibemaksuna makstav summa.
10 Tabeli 4 reale 54 märgitakse kasutusrendi maksete tasumine koos intressidega.
11 Tabeli 4 rida 64 arvutatakse järgmiselt: rea 1 andmetele liidetakse rea 21 andmed ja lahutatakse rea 63 andmed.
12 Tabeli 4 rea 65 veergudesse C ja D märgitakse mittetoetatavad investeeringud kokku vastavalt tabeli 5 reale 15.
13 Tabeli 4 rea 66 veerud C ja D arvutatakse järgmiselt: rea 64 andmetest lahutatakse rea 65 andmed.
14 Tabeli 4 reale 67 märgitakse taotluse esitamisele eelnenud majandusaastatel kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistava töö maksumus selles ulatuses, mis ei ole märgitud reale 69. Read, mis on tähistatud sümboliga «×», jäetakse täitmata.
15 Tabeli 4 rea 68 veerud C ja D arvutatakse järgmiselt: rea 66 andmetest lahutatakse rea 67 andmed.
16 Tabeli 4 rea 69 veergudesse C ja D märgitakse toetatavad investeeringud kokku vastavalt tabeli 5 reale 14.
17 Tabeli 4 rea 71 veerud C ja D arvutatakse järgmiselt: rea 68 andmetest lahutatakse rea 69 andmed. Kavandatavaks investeeringuks kasutatavate oma- ja laenuvahendite ning toetatava investeeringu maksumuse vahe märgitakse miinusmärgiga. Taotletava toetuse suurus ei tohi olla suurem kui oma- ja laenuvahendite puudujääk.
18 Tabeli 4 real 74 märgitud summa peab olema nullist suurem või nulliga võrdne.
19 Tabeli 5 veergu C märgitakse investeeringuobjekti kood vastavalt taotlusvormi ridadele.
20 Tabeli 5 reale 12 märgitakse ettevalmistavad tööd vastavalt taotlusvormil esitatule.
21 Tabeli 5 reale 14 märgitakse ridade 11 ja 13 summa.
22 Tabeli 5 reale 15 märgitakse mittetoetatavate investeeringute summa taotlemise esitamise aasta kohta.
23 Tabeli 5 veergu J märgitakse krediidiasutuse või kapitalirendile andja või muu kreeditori nimi.
24 Read, mis on tähistatud sümboliga «×», jäetakse täitmata.
25 Tabeli 6 reale 3 võib taotleja vajaduse korral märkida veel vajalikku lisateavet tegevuste (tegevuskava) kohta, sh kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistavate tööde lühikirjelduse.

 

Põllumajandusministri 15. oktoobri 2004. a määruse nr 166 «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» meetme 3.11 «Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed» alameetme «Sisevete kalanduse investeeringutoetus» tingimused»
lisa 4HINNAPAKKUMISTE VÕRDLUSTABEL PARIMA PAKKUMISE VALIMISEKS

Esitatud hinnapakkumised

 

 

Pakkuja

Pakkuja

Pakkuja

1.

Pakkumiskutse saaja nimi

 

 

 

2.

Pakkumiskutse saaja asukoht, postiaadress

 

 

 

3.

Pakkumiskutse saatmise päev pakkujale

 

 

 

4.

Hinnapakkumise saamise päev pakkujalt

 

 

 

5.

Hinnapakkumise kehtivusaeg

 

 

 

6.

Hinnapakkumise vastavus pakkumiskutse lisas toodud tehnilistele tingimustele

 

 

 

7.

Kavandatav investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus

 

 

 Valitud parim hinnapakkumine

Pakkuja nimi

 

Kavandatava investeeringuobjekti nimetus

 

Kavandatava investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus

 Valitud parima hinnapakkumise põhjendus, kui ei ole valitud odavaimat hinnapakkumist:


 
 
 
 
 _____________________________________________________

___________________

(toetuse taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri)

      (kuupäev) 

Põllumajandusministri 15. oktoobri 2004. a määruse nr 166 «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» meetme 3.11 «Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed» alameetme «Sisevete kalanduse investeeringutoetus» tingimused»
lisa 5KULUDEKLARATSIOON NR ______1 INVESTEERINGUKS TEHTUD KULUTUSTE DEKLAREERIMISEKS

Taotleja nimi

 

Taotleja registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taotluse viitenumber2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalirendile andja ärinimi3

 

Kapitalirendile andja äriregistrikood3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teatan, et esitan käesoleva taotluse kohta ________4 kuludeklaratsiooni, mille kohaselt olen teinud investeeringu
summas ________________5 krooni (käibemaksuta) ning sellega teinud kavandatud investeeringu6:

         lõplikult
         osaliselt.Lisan järgmised investeeringu tegemist tõendavad dokumendid:

Dokumendi nimetus

Jrk nr

Dokumentide arv

Dokumentide number või numbrid

Arve või arve-saateleht (kapitalirendi korral kapitalirendile andjale väljastatud arve või arve-saateleht)

1

 

 

Maksekorraldus müüjale tasumise kohta

2

 

 

Tehtud tööde või üleandmise-vastuvõtmise akt 7

3

 

 

Kapitalirendi leping koos maksegraafikuga3

4

 

 Investeeringu kogumaksumuse muutumise põhjus ja uus maksumus 8
 Kinnitan, et lisatud investeeringu tegemist tõendavatel dokumentidel olevad andmed on õiged.

______________________________

(allkiri)Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi

 

 

______________________________

 

 

(kuupäev)

 

 

 Täidab AMET

Märkused _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

     Dokumentide olemasolu kontrollinud:

     Nimi ja allkiri _________________________________________

     Kuupäev       _________________________________________1 Täidab Amet.
2 Kuludeklaratsioonile märgitakse kinnituskirjas näidatud taotluse viitenumber.
3 Täidetakse juhul, kui investeering finantseeritakse liisinguandja kaudu.
4 Sellele reale märgitakse, mitmes taotluse kohta esitatud kuludeklaratsioon on käesolev kuludeklaratsioon.
5 Märgitakse käesoleva kuludeklaratsiooniga esitatud maksenõude summa käibemaksuta.
6 Märgitakse rist õigesse kasti.
7 Täidetakse juhul, kui investeeringuobjektiks on ehitus.
8 Juhul kui investeeringu kogumaksumus ei ole sama, mis on näidatud kinnituskirjas, siis märgitakse käesolevale kuludeklaratsioonile investeeringu kogumaksumuse muutumise põhjused ja uus maksumus.


1Sisevete kalanduse investeeringutoetuse taotlus koos tegevuskavaga ning neis andmeid tõendavad dokumendid esitatakse Ameti taotluste vastuvõtmiseks volitatud isikule. Avaldus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgitakse sellele reale sümbol “X”.
2 Reale 1 märgitakse äriregistrisse kantud ettevõtja nimi.
3 Reale 2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja asjakohased andmed või äriühingu puhul tema seadusjärgse esindaja asjakohased andmed. Taotluse allkirjastab real 2 märgitud isik või taotlust esitama volitatud isik.
4 Reale 3 märgitakse reale 2 märgitud isiku isikukood.
5 Reale 4 märgitakse real 1 märgitud taotleja äriregistri kood või füüsilisest isikust ettevõtja äriregistrikood.
6 Reale 5 märgitakse real 1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number.
7 Reale 6 märgitakse selle arveldusarve number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist ning millelt tasutakse kavandatava investeeringu eest. Juhul kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, märgitakse reale 7 arveldusarve omaniku nimi. Reale 8 märgitakse arveldusarve viitenumber, kui see on omistatud. Read 6, 7, 8 jäetakse täitmata kui investeering tehakse kapitalirendiga.
8 Ridadele 10.1–10.3 märgitakse laeva kodusadama asukoht.
9 Reale 15 märgitakse kavandatav projekti alguskuupäev ja projekti lõppkuupäev. Projekti alguskuupäev peab olema hilisem kui 1. jaanuar 2004. a. Projekti lõppkuupäev ei tohi olla hilisem kui PRIA Ametlikes Teadaannetes avaldatud kuupäev.
10 Reale 16 märgitakse kapitalirendile andja ärinimi, juhul kui taotleja kavandatav investeeringuobjekt ostetakse kapitalirendi korras. Juhul kui nimetatud kapitalirendile andjaid on mitu, märgitakse kõikide kapitalirendile andjate ärinimed.
11 Reale 17 märgib taotleja «JAH», millega kinnitatakse vastavat nõusolekut, kui investeering teostatakse kapitalirendiga.
12 Ridadele 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 märgib taotleja “JAH”, millega kinnitab nõusolekut.
13 Reale 24 märgitakse lühidalt projekti eesmärk ja tegevused.
14 Reale 25 märgitakse käesoleva investeeringuga sisuliselt seonduva projekti andmed. Sisuliselt seonduvaks projektiks loetakse projekt, mille varasem teostamine on hädavajalik käesoleva projekti teostamiseks või mille teostamata jätmine takistab käesoleva projekti teostamist.

TAOTLUSVORMI INDIKAATORITE LEHT

/otsingu_soovitused.json