Teksti suurus:

Tolliseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 01.02.2012, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.01.2012 otsus nr 46

Tolliseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.01.2012

§ 1.  Tolliseaduses (RT I, 22.12.2011, 44) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Toll võib riski hindamiseks vajaliku teabe saamiseks kasutada kauba, transpordivahendi, pagasi ja postisaadetise läbivalgustamiseks tehnilist seadet. Kui läbivalgustamise käigus kauba pakendit, transpordivahendit, reisija pagasit ega postisaadetist ei avata, ei käsitata läbivalgustamist käesoleva seaduse §-des 39–41 ja 43 nimetatud läbivaatusena.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 181 järgmises sõnastuses:

§ 181. Tolli automaatne numbrituvastussüsteem

(1) Toll võib käesoleva seaduse §-s 14 nimetatud ülesannete täitmiseks kasutada transpordivahendi ja kaubakonteineri registreerimismärgi jäädvustamiseks automaatset foto- või videosalvestusvahendit.

(2) Automaatse foto- või videosalvestusvahendiga saadud isikustamata andmeid töödeldakse tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogus, mille vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet.

(3) Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu eesmärk on riiklike maksude kogumise tagamiseks ning maksupettuste ja salakaubaveo tõkestamiseks teabe kogumine ja töötlemine Eesti Vabariigi territooriumile sisenevate ning sealt lahkuvate transpordivahendite ja kaubakonteinerite kohta.

(4) Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu andmed ei ole avalikud. Andmekogule on juurdepääs Maksu- ja Tolliametil, Politsei- ja Piirivalveametil ning Kaitsepolitseiametil.

(5) Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu asutab ja põhimääruse kehtestab rahandusminister määrusega.”;

3) paragrahvi 30 lõikes 4, § 30 lõike 5 punktis 1 ja § 62 lõikes 2 asendatakse sõnad „kuue kuu” sõnaga „aasta”;

4) paragrahvi 38 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Deklarant, tema esindaja ning kaudse esindamise korral ka isik, kelle eest tollideklaratsioon esitati, vastutavad deklareeritud andmete täielikkuse ja õigsuse ning esitatud dokumentide autentsuse eest, samuti kauba tollideklaratsioonile vastavuse eest.”;

5) paragrahvi 54 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ühenduse tolliseadustiku artiklis 166 nimetatud vabatsoon luuakse ja vabaladu asutatakse sadama, lennu- või raudteejaama või muu ühenduse tolliterritooriumi piiril asuva transpordisõlme vahetusse lähedusse.

(2) Vabatsoon luuakse ja vabaladu asutatakse Vabariigi Valitsuse korraldusega, mille eelnõu valmistab ette Rahandusministeerium Maksu- ja Tolliameti ettepaneku alusel.

(3) Vabariigi Valitsuse korralduses märgitakse vabatsooni tüüp, tähtaeg, milleks vabatsoon on loodud või vabaladu asutatud, vabatsooni piiripunktide koordinaadid, vabalaona määratletud ehitised ning vabatsooni või vabalao sisse- ja väljapääsud.”;

6) seadust täiendatakse §-dega 541–545 järgmises sõnastuses:

§ 541. Vabatsooni loomine ja vabalao asutamine

(1) Vabatsooni loomiseks ja vabalao asutamiseks esitab isik tollile kirjaliku taotluse.

(2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) loa taotleja nimi, isiku- või registrikood ja aadress;
2) vabatsooni loomise või vabalao asutamise majanduslik põhjendus ja kavandatava tegevuse kirjeldus.

(3) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) vabatsooni territooriumi või vabalao asukoha asendiplaan;
2) vabatsooni territooriumi või vabalao ehitise omaniku või seadusliku valdaja kirjalik nõusolek. Mitme omaniku või valdaja korral on vajalik nende kõigi kirjalik nõusolek.

(4) Toll hindab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse menetlemise käigus vabatsooni või vabalao vastavust järgmistele nõuetele:
1) vabatsooni loomine või vabalao asutamine on majanduslikult põhjendatud;
2) taotletaval vabatsooni või vabalao territooriumil tegutsevate või tegutsema hakkavate isikute tegevuse tulemusel tollikontrolli teostamine ei raskene;
3) taotletaval vabatsooni või vabalao territooriumil tegutsevatele või tegutsema hakkavatele isikutele on võimalik väljastada käesoleva seaduse § 544 lõikes 1 nimetatud vabatsoonis ja vabalaos tegutsemise luba.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimustele vastava taotluse alusel esitab toll vabatsooni loomise ja vabalao asutamise ettepaneku Rahandusministeeriumile 60 päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

(6) Täiendavad nõuded vabatsooni ja vabalao, seal tegutsemise ning tegutsemisloa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kohta kehtestab rahandusminister määrusega.

§ 542. Vabatsooni ja vabalao valdaja kohustused

Vabatsooni ja vabalao valdaja:
1) koostab ja kooskõlastab tolliga vabatsooni või vabalao töökorralduse;
2) informeerib vabatsoonis tegutsevaid isikuid vabatsooni töökorraldusest ja muudest vabatsooni territooriumil kehtivatest eeskirjadest;
3) korraldab vabalao või ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 799 punktis a nimetatud I kontrollitüüpi vabatsooni piiride ning sisse- ja väljapääsude valve.

§ 543. Vabatsooni ja vabalao tegevuse lõpetamine

Vabatsooni ja vabalao tegevus lõpeb tähtaja lõppemisel või lõpetatakse enne tähtaega Vabariigi Valitsuse korraldusega, mille eelnõu valmistab ette Rahandusministeerium Maksu- ja Tolliameti ettepanekute alusel, kui:
1) vabatsoon või vabaladu ei vasta enam tollieeskirjades ettenähtud nõuetele;
2) seda taotleb vabatsooni või vabalao valdaja.

§ 544. Vabatsoonis ja vabalaos tegutsemise loa taotlemine

(1) Tööstus-, kaubandus- ja teenindustegevuseks vabatsoonis või vabalaos tuleb tollilt luba taotleda.

(2) Loa saamiseks esitab isik taotluse sellele maksu- ja tollikeskusele, kelle piirkonnas vabatsoon või vabaladu asub. Taotluses märgitakse:
1) loa taotleja nimi, isiku- või registrikood ja aadress;
2) majanduslik põhjendus ja kavandatavate toimingute loetelu;
3) taotlusele lisatavate dokumentide loetelu.

(3) Taotlusele lisatakse vabatsoonis või vabalaos kavandatavate toimingutega seotud järgmised dokumendid:
1) vabatsooni asendiplaan, kuhu on märgitud ka loa taotleja valduses oleva territooriumi ja ehitiste pindalad ning juurdepääsuteed;
2) vedelike hoiustamiseks ettenähtud mahutipargi ja torustike skeem koos tehnoloogilise protsessi kirjeldusega, mõõtmiseks sobivate mõõtevahendite loetelu ning Tehnilise Järelevalve Ameti teatis metroloogilise kontrolli läbinuks tunnistatud mõõtemahutite ja neid laadimissõlmedega ühendavate torustike kohta;
3) mõõtevahendi taatlustunnistus, vastavusdeklaratsioon või kalibreerimistunnistus;
4) laoarvestuse sise-eeskiri;
5) töökorralduse eeskirja projekt;
6) mõõtmisi teostava mõõtja pädevust tõendav dokument.

§ 545. Vabatsoonis ja vabalaos tegutsemise loa väljastamine, kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Toll keeldub vabatsoonis ja vabalaos tegutsemise loa väljastamisest, kui:
1) taotletava tegevuse tagajärjel raskeneb tollikontrolli teostamine;
2) taotlus ei ole tolli rahuldavalt põhjendatud;
3) isiku raamatupidamine ei võimalda tollil taotleja tegevust kontrollida;
4) isikul ei ole ühenduse tolliseadustiku artiklile 168a vastavas vabatsoonis tegutsemiseks tolli rahuldavat tagatist;
5) isikul ei ole täpset arvepidamist kauba liikumise kohta;
6) isiku ärialane reputatsioon ei ole laitmatu;
7) isikul on kauba importimisel ja eksportimisel kogutavate maksude maksuvõlg.

(2) Toll võib keelduda vabatsoonis ja vabalaos tegutsemise loa väljastamisest, kui taotlejat on taotluse esitamise päevale eelnenud aasta jooksul korduvalt karistatud käesolevas seaduses sätestatud väärteo eest, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 2000 euro, või kui ta on toime pannud karistusseadustiku §-des 391–393 sätestatud kuriteo, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

(3) Toll võib peatada vabatsoonis ja vabalaos tegutsemise loa kehtivuse kuni kaheks kuuks ning määrata peatamise aluseks olnud asjaolude kõrvaldamiseks tähtaja, kui:
1) isik rikub vabatsoonis või vabalaos tegutsemise tingimusi;
2) esinevad käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3–7 loetletud asjaolud.

(4) Vabatsoonis või vabalaos tegutsemise luba tunnistatakse kehtetuks isiku kirjaliku taotluse alusel või tolli algatusel. Toll võib vabatsoonis või vabalaos tegutsemise loa kehtetuks tunnistada, kui:
1) isikut on eelnenud aasta jooksul korduvalt karistatud käesolevas seaduses sätestatud väärteo eest, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 2000 euro, või kui ta on toime pannud karistusseadustiku §-des 391–393 sätestatud kuriteo, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud;
2) luba on peatatud käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel ja isik ei ole tähtpäevaks kõrvaldanud asjaolusid, mis olid loa kehtivuse peatamise aluseks.

(5) Loa kehtetuks tunnistamisel määrab toll tähtaja kauba isiku valdustest väljatoimetamiseks.”;

7) paragrahvi 98 lõikes 3 asendatakse sõna „muuseumile” sõnaga „asutusele”;

8) seadust täiendatakse §-ga 1062 järgmises sõnastuses:

§ 1062. Tegutseva vabatsooni erisus

Vabatsoonile, mis on loodud enne 2012. aasta 1. märtsi, samuti kui see luuakse uueks tähtajaks vastavalt käesoleva seaduse § 54 lõikele 2, ei kohaldata sama paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimust.”

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. märtsil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json