Teksti suurus:

Kutsealusele ja reservis olevale isikule arstlikus komisjonis, täiendaval arstlikul läbivaatusel, terviseuuringul või kutsesobivuse hindamisel viibimisega seotud sõidu- ja toitlustuskulude hüvitamise tingimused, ulatus ja maksmise kord

Kutsealusele ja reservis olevale isikule arstlikus komisjonis, täiendaval arstlikul läbivaatusel, terviseuuringul või kutsesobivuse hindamisel viibimisega seotud sõidu- ja toitlustuskulude hüvitamise tingimused, ulatus ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.02.2013, 3

Kutsealusele ja reservis olevale isikule arstlikus komisjonis, täiendaval arstlikul läbivaatusel, terviseuuringul või kutsesobivuse hindamisel viibimisega seotud sõidu- ja toitlustuskulude hüvitamise tingimused, ulatus ja maksmise kord

Vastu võetud 24.01.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 36 lõike 2 ja § 80 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse kutsealuse ja reservis oleva isiku sõidu- ja toitlustuskulu katteks makstava hüvitise (edaspidi hüvitis) maksmise tingimused, kord ja ulatus järgnevatel juhtudel:
  1) kutsealuse ja reservis oleva isiku tervisenõuetele vastavuse hindamine Kaitseressursside Ameti arstlikus komisjonis (edaspidi arstlik komisjon);
  2) kutsealuse kutsesobivuse hindamine Kaitseressursside Ametis vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse (edaspidi KVTS) § 35 lõikele 3;
  3) kutsealuse ja reservis oleva isiku arstlikul läbivaatusel või terviseuuringul viibimine vastavalt KVTS § 34 lõikele 2 või § 72 lõikele 2.

§ 2.   Hüvitise saaja

  Õigus hüvitisele on:
  1) kutsealusel, kes on osalenud ettenähtud ulatuses tervisenõuetele vastavuse hindamisel arstlikus komisjonis või täiendaval arstlikul läbivaatusel või terviseuuringul raviasutuses või kutsesobivuse hindamisel;
  2) reservis oleval isikul, kes on osalenud ettenähtud ulatuses tervisenõuetele vastavuse hindamisel arstlikus komisjonis või täiendaval arstlikul läbivaatusel või terviseuuringul raviasutuses.

§ 3.   Hüvitise ulatus

  (1) Tervisenõuetele vastavuse hindamisel arstlikus komisjonis ja kutsealuse kutsesobivuse hindamisel viibimisega seotud hüvitise ulatus on 10 eurot.

  (2) Täiendaval arstlikul läbivaatusel või uuringul viibimisega seotud hüvitise ulatus on 8 eurot.

  (3) Kutsealuse või reservis oleva isiku suunamisel täiendavale arstlikule läbivaatusele või terviseuuringule tema arstliku komisjoni toimumiskohaga võrreldes teise maakonda, on hüvitise ulatus 40 eurot.

  (4) Kui arstlikus komisjonis osaleb kutsealune või reservis olev isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel arstliku komisjoni kutse saatmise hetkel on välisriigis, on tervisenõuetele vastavuse hindamisel arstlikus komisjonis ja kutsealuse kutsesobivuse hindamisel ning täiendaval arstlikul läbivaatusel või uuringul viibimisega seotud hüvitise ulatus 70 eurot.

§ 4.   Hüvitise maksmine

  (1) Hüvitise maksmiseks esitab kutsealune või reservis olev isik pärast ettenähtud ulatuses arstliku komisjoni läbimist või kutsesobivuse hindamisel viibimist Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse, milles märgib oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi, arvelduskonto numbri ning allkirja ja kuupäeva.

  (2) Taotluse menetlemisel kontrollib Kaitseressursside Amet esitatud taotluse vastavust käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele ja otsustab 21 kalendripäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates hüvitise maksmise ning kannab hüvitise arvelduskontole või keeldub hüvitise maksmisest.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

Urmas Reinsalu
Minister

Mikk Marran
Kantsler

/otsingu_soovitused.json