Teksti suurus:

Perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 01.02.2019, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
25.01.2019 otsus nr 380

Perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 16.01.2019

§ 1.  Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmine

Perekonnaseisutoimingute seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 154 järgmises sõnastuses:

§ 154. Tõendi väljastamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1191 alusel

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1191, millega edendatakse kodanike vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide Euroopa Liidus esitamise nõudeid, ja muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 (ELT L 200, 26.07.2016, lk 1–136), alusel väljastatakse isikule mitmekeelne standardvorm ja sellele lisatav perekonnasündmuse korduv tõend.

(2) Mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava perekonnasündmuse korduva tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruses ettenähtud keskasutuse ülesandeid täidab oma valitsemisalas Siseministeerium.

(4) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega volitada keskasutuse ülesandeid täitma muu asutuse.”;

2) seaduse 3. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 302 järgmises sõnastuses:

§ 302. Väljaspool abielu sündinud lapse isa nime kande muutmine

Kui enne 2010. aasta 30. juunit koostatud sünniakti kannet isa kohta ei tehtud, kuid ema nõudel kanti isa perekonnanimeks ema perekonnanimi ja isa eesnimeks nimi ema ütluse kohaselt, muudab perekonnaseisuasutus alaealise lapse seadusliku esindaja või täisealise lapse avalduse alusel sünniakti andmeid, kustutades lapse isa nime kande.”;

3) paragrahvi 36 lõige 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(41) Surma registreerimisel käesoleva seaduse § 31 lõike 1 alusel väljastab esmase surmatõendi tervishoiuteenuse osutaja surma põhjuse tuvastamise seaduses ettenähtud tingimustel ja korras.”.

§ 2.  Kalmistuseaduse muutmine

Kalmistuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kohalik omavalitsus avaldab informatsiooni surnu veoga seotud ettevõtete kohta, kes teostavad surnu vedu kohaliku omavalitsuse territooriumil.”;

2) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Tuvastamata surnut ei tuhastata. Kuriteo tagajärjel surnu jäetakse tuhastamata prokuratuuri määruse alusel.”;

3) paragrahvi 9 lõike 2 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Surnult sündinu ja tuvastamata surnu maetakse surmateatise alusel.”;

4) paragrahvi 9 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „või tuhastamise”.

§ 3.  Rahvastikuregistri seaduse muutmine

Rahvastikuregistri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 53 täiendatakse lõigetega 4–6 järgmises sõnastuses:

„(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1191, millega edendatakse kodanike vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide Euroopa Liidus esitamise nõudeid, ja muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 (ELT L 200, 26.07.2016, lk 1–136), alusel väljastatakse isikule mitmekeelne standardvorm ja sellele lisatav rahvastikuregistri väljavõte.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava rahvastikuregistri väljavõtte väljastab isikule perekonnaseisutoimingute seaduse § 3 lõikes 32 sätestatud maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksus.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava rahvastikuregistri väljavõtte väljastamise kui maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksuse täidetava riikliku ülesande kulu hüvitatakse maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksusele riigieelarvest, võttes aluseks eelarveaastale eelnenud aastal tehtud toimingute arvu ning vastava aasta riigieelarves sätestatud ühe toimingu keskmise arvutatud kulu.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 611 järgmises sõnastuses:

§ 611. Riigilõivu tasumine rahvastikuregistri väljavõtte väljastamise eest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1191 alusel

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1191 alusel mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava rahvastikuregistri väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.”.

§ 4.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 340 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Korduva elektroonilise sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi, soo muutmise tõendi ja elektroonilise abieluvõimetõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot.”;

2) paragrahvi 340 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1191, millega edendatakse kodanike vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide Euroopa Liidus esitamise nõudeid, ja muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 (ELT L 200, 26.07.2016, lk 1–136), alusel mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava perekonnasündmuse korduva tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu järgmiselt:
1) paberkandjal mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava perekonnasündmuse korduva tõendi väljastamise eest 20 eurot;
2) elektroonilise mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava perekonnasündmuse korduva tõendi väljastamise eest 10 eurot.”;

3) seaduse 17. peatüki 1. jao 3. jaotist täiendatakse §-ga 3412 järgmises sõnastuses:

§ 3412. Rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1191 alusel

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1191 alusel mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava rahvastikuregistri väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu järgmiselt:
1) paberkandjal mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava rahvastikuregistri väljavõtte väljastamise eest 20 eurot;
2) elektroonilise mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava rahvastikuregistri väljavõtte väljastamise eest 10 eurot.”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 16. veebruaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json