Teksti suurus:

Ehitusseadustiku muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 01.02.2019, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
25.01.2019 otsus nr 382

Ehitusseadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 23.01.2019

§ 1.  Ehitusseadustiku muutmine

Ehitusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) seadustikus asendatakse läbivalt sõnad „riigikaitseline ja julgeolekuasutuse ehitis” sõnadega „riigikaitseline ja julgeolekuasutuse ehitis ning riigipiiri taristu” vastavas käändes;

2) seadustikus, välja arvatud § 118 lõikes 3, asendatakse läbivalt sõnad „riigikaitseline või julgeolekuasutuse ehitis” sõnadega „riigikaitseline ja julgeolekuasutuse ehitis ning riigipiiri taristu” vastavas käändes;

3) paragrahvi 115 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Riigipiiri taristu käesoleva seadustiku tähenduses on riigipiiri valvamiseks vajalik ehitis.”;

4) paragrahvi 120 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata riigipiiri taristule.”;

5) ehitusseadustiku lisa 1 side- ja telekommunikatsiooniehitiste alajaotuse liinirajatiste osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Liinirajatised (v.a liin ja sidemast ning olemasolevatele postidele ja ehitistele paigaldatud ja paigaldatavad kaablid), milleks on maakaabel, veekogu põhjas paiknev kaabel, kaablitunnel, kaablikanalisatsioon, õhuliin, konteiner Ehitusteatis Ehitusteatis Ehitusteatis Puudub Ehitusteatis

”;

6) ehitusseadustiku lisa 1 side- ja telekommunikatsiooniehitiste alajaotuse liini osa tunnistatakse kehtetuks;

7) ehitusseadustiku lisa 1 riigikaitselise ja julgeolekuasutuse rajatise alajaotust täiendatakse riigipiiri taristu osaga järgmises sõnastuses:

Riigipiiri taristu Ehitusteatis ja ehitusprojekt Ehitusteatis ja ehitusprojekt Ehitusteatis ja ehitusprojekt Puudub Puudub

”;

8) ehitusseadustiku lisa 2 side- ja telekommunikatsiooniehitiste alajaotuse liini osa tunnistatakse kehtetuks;

9) ehitusseadustiku lisa 2 riigikaitselise ja julgeolekuasutuse rajatise alajaotust täiendatakse riigipiiri taristu osaga järgmises sõnastuses:

Riigipiiri taristu Puudub Puudub Puudub Puudub

”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. märtsil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1–4, 7 ja 9 jõustuvad üldises korras.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json