Teksti suurus:

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 seire ja hindamise kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 01.02.2022, 6

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 seire ja hindamise kord

Vastu võetud 02.03.2017 nr 24
RT I, 03.03.2017, 64
jõustumine 06.03.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.03.2018RT I, 23.03.2018, 626.03.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021
26.01.2022RT I, 01.02.2022, 404.02.2022

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 83 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) seire ja hindamise kord.

2. peatükk Seire- ja hindamissüsteem 

§ 2.   Seireks ja hindamiseks kasutatavad näitajad

  (1) Arengukava seireks ja hindamiseks koguvad Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA), Põllumajandusuuringute Keskus (edaspidi PMK), hindajad ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 65 lõike 7 alusel PRIAga halduslepingu sõlminud isik (edaspidi PRIAga halduslepingu sõlminud isik) komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 808/2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 227, 31.07.2014, lk 18–68), lisas IV sätestatu kohaseid maaelu arengu poliitika ühiseid taust-, tulemus-, eesmärk- ja väljundnäitajaid.
[RT I, 23.03.2018, 6 - jõust. 26.03.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

  (11) PRIA, PMK ning PRIAga halduslepingu sõlminud isik koguvad ühised väljundnäitajad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artiklis 58a nimetatud täiendavatest vahenditest rahastatava meetme kohta eraldi muudest lõike 1 alusel kogutavatest ühistest väljundnäitajatest.
[RT I, 01.02.2022, 4 - jõust. 04.02.2022]

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud näitajatele kogutakse arengukavale eriomaseid näitajaid.

§ 3.   Teabe edastamine

  (1) [Kehtetu - RT I, 23.03.2018, 6 - jõust. 26.03.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

  (2) [Kehtetu - RT I, 23.03.2018, 6 - jõust. 26.03.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

  (3) PRIA edastab Maaeluministeeriumile iga kuu 10. kuupäevaks teabe arengukava alusel antavate maaelu arengu toetuste (edaspidi toetus) määramiste ja väljamaksete kohta eelmise kuu viimase kuupäeva seisuga.

  (4) PRIA ja PRIAga halduslepingu sõlminud isik edastavad elektrooniliselt hindajatele teabe arengukava alameetmete §-s 2 nimetatud näitajate väärtuste kohta ning võimaldavad neile vajaduse korral juurdepääsu toetuse saamiseks esitatud dokumentidele, asjakohastele registriandmetele ja arengukava seire raames kogutud andmetele.

  (5) PRIA ja PRIAga halduslepingu sõlminud isik edastavad elektrooniliselt Maaeluministeeriumile arengukava prioriteetide, sihtvaldkondade, meetmete ja alameetmete §-s 2 nimetatud näitajate väärtused ning muud arengukava rakendamise tulemuslikkuse hindamiseks vajalikud andmed vastavalt esitatud päringule ja kokkulepitud tähtajale.

§ 4.   Teabe esitamine rakendusanalüüsi koostamiseks

  (1) PRIA ja PRIAga halduslepingu sõlminud isik esitavad arengukava tegevuse liigi (edaspidi alameede) rakendusanalüüsi koostamiseks varem Maaeluministeeriumiga kokkulepitud andmed Maaeluministeeriumile ning hindajatele kümne tööpäeva jooksul alameetme raames antava toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast arvates või tähtpäevaks, mis on PRIA või PRIAga halduslepingu sõlminud isiku ja Maaeluministeeriumi vahel kokku lepitud.
[RT I, 01.02.2022, 4 - jõust. 04.02.2022]

  (2) PRIA esitab arengukava meetmete 10–12 ja 14 rakendusanalüüsi koostamiseks varem kokkulepitud andmed Maaeluministeeriumile ning arengukava neljanda ja viienda prioriteedi hindajale 30 tööpäeva jooksul nimetatud meetmete raames antava toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast arvates.

  (3) Nende alameetmete puhul, mille raames antava toetuse taotluste vastuvõtt toimub aasta ringi, lepitakse rakendusanalüüsi koostamiseks teabe esitamise tähtpäev kokku Maaeluministeeriumiga.

§ 5.   Rakendusanalüüsi koostamine

  (1) Alameetme rakendusanalüüs koostatakse iga arengukava alameetme raames toimunud taotluste vastuvõtu kohta eesmärgiga saada ülevaade alameetme rakendamise tulemustest.

  (2) Maaeluministeerium koostab iga alameetme kohta rakendusanalüüsi 15 tööpäeva jooksul PRIAst, PRIAga halduslepingu sõlminud isikult või hindajatelt andmete saamisest arvates.

  (3) Maaeluministeerium avalikustab rakendusanalüüsid oma veebilehel ja teavitab sellest arengukava seirekomisjoni elektronposti teel.

3. peatükk Arengukava seire 

§ 6.   Seirekomisjon

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 47 lõikes 1 nimetatud seirekomisjoni moodustab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

  (2) Seirekomisjon koostab ja võtab vastu oma töökorra ning täidab vähemalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 49 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 74 nimetatud ülesandeid.

§ 7.   Andmete esitamine seirearuandesse

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 71 kohaselt esitavad toetuse saajad ja kohalikud tegevusgrupid § 2 lõikes 1 nimetatud asutusele, isikule või nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 54 lõikes 3 nimetatud sõltumatule hindajale kogu vajaliku teabe arengukava seireks ja hindamiseks, mis on eelkõige seotud arengukavas seatud eesmärkide ja prioriteetide täitmisega.

  (2) PRIA edastab Maaeluministeeriumile ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember (edaspidi aruandeaasta) rakendatud toetuse kohta aruandeaastale järgneva aasta 15. märtsiks seirearuande koostamiseks vajaliku järgmise teabe:
  1) arengukava rakendamise finantsandmed;
  2) §-s 2 nimetatud näitajate väärtused;
  3) teave arengukava rakendamise kohta sihtvaldkondade kaupa;
  4) arengukava peatükis 9 nimetatud hindamiskava (edaspidi hindamiskava) rakendamisel tehtud edusammude kokkuvõte;
  5) ülevaade avalikkuse teavitamisega seotud tegevustest;
  6) ülevaade arengukava alusel antava tehnilise abi toetuse (edaspidi tehniline abi) kasutamisest;
  7) ülevaade arengukava peamistest veamääradest, lihtsustatud kulumeetodite rakendamisest, e-taotlemisest ja keskmistest menetlustähtaegadest;
  8) ülevaade peamistest probleemidest, mis mõjutavad arengukava rakendamist, ja nende lahendamiseks võetud abinõudest;
  9) vajaduse korral muu teave toetuste tõhusamaks rakendamiseks.

  (3) PRIAga halduslepingu sõlminud isik edastab Maaeluministeeriumile aruandeaastal rakendatud toetuste kohta aruandeaastale järgneva aasta 15. märtsiks seirearuande koostamiseks vajaliku järgmise teabe:
  1) ühiste väljundnäitajate väärtused;
  2) ülevaade peamistest probleemidest, mis mõjutavad arengukava rakendamist, ja nende lahendamiseks võetud abinõudest;
  3) vajaduse korral muu teave toetuste tõhusamaks rakendamiseks.

  (4) PMK edastab Maaeluministeeriumile aruandeaastale järgneva aasta 15. märtsiks seirearuande koostamiseks vajaliku järgmise teabe:
[RT I, 23.03.2018, 6 - jõust. 26.03.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]
  1) maaeluvõrgustiku tegevusega seotud väljundnäitajate väärtused;
  2) hindamiskava rakendamisel tehtud edusammude kokkuvõte;
  3) ülevaade tehnilise abi kasutamisest ja avalikkuse teavitamisega seotud tegevustest;
  4) vajaduse korral muu teave toetuste tõhusamaks rakendamiseks.

  (5) Arengukava peatükis 9.2 nimetatud hindaja edastab Maaeluministeeriumile aruandeaastal rakendatud toetuste kohta aruandeaastale järgneva aasta 15. aprilliks seirearuande koostamiseks vajaliku järgmise teabe:
  1) tulemusnäitajate väärtused;
  2) eesmärginäitajate väärtused;
  3) hindamiskava rakendamisel tehtud edusammude kokkuvõte;
  4) vajaduse korral muu teave toetuste tõhusamaks rakendamiseks.

  (6) Lõikes 1 nimetatud hindaja edastab Maaeluministeeriumile 2017. aasta 10. maiks järgmise teabe:
  1) täiendavate tulemusnäitajate väärtused;
  2) § 9 lõike 3 punktides 2–4 nimetatud hinnangud;
  3) vastused hindamisküsimustele.

  (7) Lõikes 1 nimetatud hindaja edastab Maaeluministeeriumile 2019. aasta 10. maiks lisaks lõikes 6 nimetatud teabele § 9 lõike 4 punktides 1 ja 2 nimetatud teabe.

  (8) Põllumajandus- ja Toiduamet ning PRIAga halduslepingu sõlminud isik võimaldavad hindajatele vajaduse korral juurdepääsu seireks ja hindamiseks vajalikele registriandmetele või edastavad hindajatele asjakohased andmed elektrooniliselt.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 8.   Kohaliku tegevusgrupi seire

  (1) Kohalik tegevusgrupp esitab iga aasta 15. märtsiks Maaeluministeeriumile seireandmed eelmise aruandeaasta kohta.

  (2) 2018. aastal toimub kohalike tegevusgruppide strateegiate vahehindamine.

§ 9.   Seirearuande koostamine

  (1) Maaeluministeerium koostab aruandeaasta kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 75 lõike 1 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 VII lisa kohaselt, seirearuande koostöös § 2 lõikes 1 nimetatud asutuste, hindajate ja isikuga.

  (2) Seirearuanne sisaldab vähemalt järgmist Euroopa Parlamendi ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 75 kohaselt nõutavat teavet:
  1) finantsnäitajad arengukava, selle prioriteetide ja meetmete rakendamise kohta;
  2) ühised ja arengukavale eriomased näitajad ning kvantifitseeritud sihtväärtused arengukava ja selle prioriteetide rakendamise kohta;
  3) hindamiskavaga seotud tegevuste kokkuvõte;
  4) probleemid, mis võivad mõjutada arengukava elluviimist, ja võetud abinõud;
  5) tehnilise abi kasutamise ja arengukava avalikustamise nõuete rakendamise abinõud;
  6) eriaruanne rahastamisvahendite rakendamise kohta;
  7) seirearuande kokkuvõte.

  (3) 2017. aastal esitatav seirearuanne sisaldab lisaks lõikes 2 nimetatud teabele järgmist teavet:
  1) aruanne ja kvantitatiivne hinnang arengukava rakendamise saavutuste kohta, eelkõige hinnates täiendavate tulemusnäitajate väärtusi ja vastates asjakohastele ühistele hindamisküsimustele;
  2) hinnang meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamisele ja mittediskrimineerimisele;
  3) hinnang säästvale arengule, sealhulgas kliimamuutustele;
  4) hinnang partnerite rollile arengukava rakendamisel.

  (4) 2019. aastal esitatav seirearuanne sisaldab lisaks lõigetes 2 ja 3 nimetatud teabele järgmist teavet:
  1) aruanne edusammude kohta arengukava eesmärkide saavutamisel ja seoses arengukava panusega liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegias seatud eesmärgi saavutamisse, hinnates muu hulgas arengukava netopanust ühise põllumajanduspoliitika mõjuindikaatorite väärtuste muudatustesse ja käsitledes asjaomaseid hindamisküsimusi;
  2) kirjeldus sellest, kuidas on tagatud integreeritud lähenemisviis Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja liidu muude rahastamisvahendite kasutamisel territoriaalse arengu toetamiseks maapiirkondades, sealhulgas kohaliku arengu strateegiate kaudu.

§ 10.   Seirearuande heakskiitmine

  (1) Maaeluministeerium esitab seirearuande arengukava peatükis 15.2 nimetatud ülesannete täitmiseks valdkonna eest vastutava ministri moodustatud arengukava seirekomisjonile heakskiitmiseks hiljemalt 10. juuniks.

  (2) Maaeluministeerium avalikustab teabe seirekomisjoni poolt heakskiidetud seirearuande kohta oma veebilehel.

  (3) Maaeluministeerium esitab seirekomisjoni poolt heakskiidetud seirearuande Euroopa Komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 75 lõikes 1 sätestatud tähtpäevaks.

4. peatükk Arengukava hindamine 

§ 11.   Arengukava hindamine

  (1) Arengukava hindamine, sealhulgas järelhindamine, korraldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 54, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 76 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 V lisa kohaselt.

  (2) Kõikide hindamiste aluseks on hindamiskava, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 56 lõikes 1 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 I lisa 1. osa punktis 9 esitatud nõuetele.

  (3) Maaeluministeerium koordineerib arengukava hindamiseks vajalikke tegevusi, sealhulgas järelhindaja leidmiseks riigihanke korraldamist, ning arengukava peatükis 9 nimetatud ülesannete täitmiseks valdkonna eest vastutava ministri moodustatud arengukava hindamiskomisjoni tööd.

  (4) Hindaja edastab Maaeluministeeriumile iga-aastase hindamise tulemusel saadud teabe, mille kohta ei ole edastatud teavet seirearuandesse. Samuti esitab ta Maaeluministeeriumile ettepanekud arengukava ja selle rakendamise muutmiseks.

  (5) Maaeluministeerium esitab hindamisaruanded seirekomisjonile ja Euroopa parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1305/2013 sätestatud tähtaegadel Euroopa Komisjonile.

  (6) Maaeluministeerium avalikustab hindamisaruanded oma veebilehel.

§ 12.   Arengukava järelhindamise aruande esitamine

  Maaeluministeerium esitab järelhindamise aruande Euroopa Komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 78 sätestatud tähtpäevaks.
[RT I, 01.02.2022, 4 - jõust. 04.02.2022]

§ 13.   Andmete esitamine hindamiseks

  PRIA, PRIAga halduslepingu sõlminud isik, hindaja, PMK ja Maaeluministeerium edastavad hindajale hindamiseks vajalikud arengukava rakendamisega seotud andmed kümne tööpäeva jooksul arengukava hindaja päringu tegemisest arvates ning võimaldavad neile vajaduse korral juurdepääsu toetuse saamiseks esitatud dokumentidele ja andmekogudele ning muule hindamiseks vajalikule teabele.
[RT I, 23.03.2018, 6 - jõust. 26.03.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 14.   Andmete esitamine partnerluslepingu eduaruandesse

  (1) Maaeluministeerium esitab Rahandusministeeriumile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 5 nimetatud partnerluslepingu täitmise kohta andmed 2016. ja 2018. aasta eduaruandesse Rahandusministeeriumi ettenähtud tähtpäevaks.

  (2) Hindajad esitavad Maaeluministeeriumi ettenähtud tähtpäevaks 2017. ja 2019. aastal Maaeluministeeriumile hinnangu arengukava panusest ühisesse strateegilisse raamistikku, mis on sisendiks partnerluslepingu eduaruandele.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json