Teksti suurus:

Hüdrograafia infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.02.2023, 1

Hüdrograafia infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 31.01.2023 nr 6

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 47 lõike 7 alusel.

§ 1.  Andmekogu nimetus

  Andmekogu nimetus on hüdrograafia infosüsteem (edaspidi andmekogu), inglise keeles Hydrographic Information System.

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on hüdrograafiliste andmete kogumise korraldamine ja töötlemine, et tagada riigiasutustele õigusaktidest tulenevate veeliikluse ohutuse või keskkonnakaitsega seotud ülesannete täitmiseks ning riikliku järelevalve teostamiseks vajalikud andmed.

§ 3.  Andmekogu vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Transpordiamet.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja:
  1) tagab andmekogu pidamise;
  2) tagab andmekogu arendamise, haldamise ja pidamise finantseerimise;
  3) juhib andmekogu arendustöid;
  4) määrab andmekogu käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ja korraldab nende rakendamise;
  5) rakendab meetmeid andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks.

§ 4.  Andmekogu pidamine, ülesehitus, turbeaste ja turvaklass

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu turbeaste on madal (L) ja andmekogu turvaklass on K1T1S0.

  (3) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmeid säilitatakse digitaalsel kujul.

  (4) Andmekogu koosseisu kuuluvad:
  1) aktiivses kasutuses olevad andmed;
  2) andmekogu arhiveeritud andmed.

  (5) Andmekogusisesed komponendid on:
  1) avalikkusele suunatud portaal;
  2) autenditavatele kasutajatele suunatud töökeskkond.

§ 5.  Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse:
  1) Transpordiameti korraldatud üldkasutatava veetee ja sisevete hüdrograafilise mõõdistustöö andmed;
  2) hüdrograafilise mõõdistustöö andmed, mille tegemiseks on vaja Transpordiameti luba;
  3) Transpordiametile vajalikud taustaandmed.

  (2) Lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud mõõdistustööde kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) andmed mõõdistusala kohta;
  2) andmed mõõdistusala statistika kohta;
  3) andmed mõõdistustöö käigus tuvastatud kivide, takistuste ja vrakkide kohta;
  4) andmed mõõdistuslaeva kohta;
  5) andmed mõõdistuslaeva sõidu kohta;
  6) mõõdistusseadmete loetelu ja iseloomustus;
  7) andmed madalsageduskajaloodi profiilide kohta;
  8) maa-alade, kaide ning nende piiripunktide koordinaadid;
  9) andmed helikiiruse mõõtja profiilide kohta.

  (3) Lõike 1 punktis 3 nimetatud Transpordiametile vajalike taustaandmete kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) andmed navigatsioonikaartide raamide kohta;
  2) andmed kaardiatlaste raamide kohta;
  3) sügavuspunktid;
  4) samasügavusjooned;
  5) põhja reljeefimudel;
  6) andmed põhja iseloomu kohta;
  7) andmed navigatsioonimärgistuse kohta, mis päritakse navigatsioonimärkide andmekogust;
  8) andmed laevateede kohta, mis päritakse navigatsioonimärkide andmekogust;
  9) andmed sadamate kohta, mis päritakse sadamaregistri avaandmetest;
  10) andmed andmekogu autenditavate kasutajate kohta;
  11) andmekogu kasutamise logid;
  12) kasutajakihi andmed.

§ 6.  Andmete andmekogusse esitamine ja kandmine

  (1) Andmekogusse võib andmeid esitada isik, kellele on vastutav töötleja andnud vastavad õigused ja kelle isikusamasus on tuvastatud (edaspidi autentimine).

  (2) Isiku autentimine toimub isikutunnistusele kantud digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi või kasutajanime ja parooli alusel.

  (3) Keskkonnaministeerium esitab andmekogusse info, kas mõõdistustöö käigus tuvastatud vrakk on keskkonnale ohtlik.

  (4) Vastutav töötleja kannab andmekogusse Transpordiameti loal tehtud hüdrograafilise mõõdistustöö andmed kolme tööpäeva jooksul pärast mõõdistustöö aruande heakskiitmist.

  (5) Transpordiameti korraldatud hüdrograafilise mõõdistustöö andmed lisatakse andmekogusse automaatselt.

§ 7.  Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Vastutav töötleja tagab avalikkusele suunatud portaalis „HIS rakendus” andmete vaatamise, kaardi kasutamise ja päringute tegemise.

  (2) Andmete väljastamiseks, mis ei ole lõikes 1 sätestatud portaalis kättesaadavad, esitatakse vastutavale töötlejale e-posti kaudu taotlus ja määratletakse selles taotletav andmestik.

  (3) Ühes taotluses saab taotleda andmeid:
  1) sügavuspunktide ruumilise lahutusega 1–3 meetrit kuni 10 km² suuruse veeala kohta, kui vastava tihedusega andmed on andmekogus olemas;
  2) sügavuspunktide ruumilise lahutusega alates neljast meetrist 10–2000 km² suuruse veeala kohta, kui vastava tihedusega andmed on andmekogus olemas.

  (4) Vastutav töötleja loob taotluses soovitud andmestiku ja võimaldab taotlejal selle alla laadida.

  (5) Vastutav töötleja teavitab Kaitseväge lõikes 2 nimetatud andmete väljastamiseks esitatud taotlusest.

§ 8.  Ebaõigete andmete parandamine

  Kui vastutav töötleja avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui talle on nendest teada antud, parandab ta pärast andmete kontrollimist ebaõiged andmed viivitamata.

§ 9.  Andmete säilitamise tähtaeg

  Andmekogu andmeid säilitatakse alaliselt, välja arvatud autenditavate kasutajate andmed, mida säilitatakse seni, kuni kasutajal on vastavad õigused.

§ 10.  Andmekogu lõpetamine

  Andmekogu lõpetamisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või avalikku arhiivi üleandmine või nende hävitamisele kuulumine ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json