Teksti suurus:

Lõhna- ja maitseaineid käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 01.03.2011, 1

Lõhna- ja maitseaineid käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 17.02.2011 nr 23

Määrus kehtestatakse „Alkoholiseaduse” § 4 lõike 2, „Toiduseaduse” § 12 lõike 4 ja § 38 lõike 5 ning „Haldusmenetluse seaduse” § 93 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 „Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded” (RT I 2004, 31, 224; 2009, 39, 263) § 6 lõikes 1, § 11 lõikes 3 ja § 14 lõikes 2 asendatakse tekst „Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 1999. a määruse nr 292 „Toidus lubatud tehislike lõhna- ja maitseainete loetelu ning toidugruppide kaupa piirnormide, lõhna- ja maitseainete suhtes esitatavate nõuete, nende ainete kasutamise ja valmistamise tingimuste ning viiside ja märgistamise erinõuete kehtestamine” punktis 1 nimetatud lõhna- või maitseaineid” tekstiga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrusi (EÜ) nr 2232/96 ja (EÜ) nr 110/2008 ning direktiivi 2000/13/EÜ (ELT L 354, 31.12.2008, lk 34–50), nõuetele vastavaid lõhna- ja maitseaineid”.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2000. a määruse nr 451 „Kakao- ja šokolaaditoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded” (RT I 2000, 101, 664; 2009, 26, 163) § 1 lõigetest 4, 8 ja 9 jäetakse välja sõna „tehislik” vastavas käändes.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 1999. a määrus nr 292 „Toidus lubatud tehislike lõhna- ja maitseainete loetelu ning toidugruppide kaupa piirnormide, lõhna- ja maitseainete suhtes esitatavate nõuete, nende ainete kasutamise ja valmistamise tingimuste ning viiside ja märgistamise erinõuete kehtestamine” (RT I 1999, 74, 702; 2004, 60, 424) tunnistatakse kehtetuks.

Andrus Ansip
Peaminister

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär