Teksti suurus:

Põllumajandusministri 16. märtsi 2010. a määruse nr 29 „Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alase koostöö tegemise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 01.03.2012, 1

Põllumajandusministri 16. märtsi 2010. a määruse nr 29 „Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alase koostöö tegemise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 21.02.2012 nr 21

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59 lõike 5, § 60 lõike 4 ja § 621 lõike 2 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFARD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.

Põllumajandusministri 16. märtsi 2010. aasta määrust nr 29 „Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alase koostöö tegemise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 04.02.2011, 15) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse pärast tekstiosa „§ 59 lõike 5” sõna „ja” tekstiosaga „,” ning preambulit täiendatakse pärast tekstiosa „§ 60 lõike 4” tekstiosaga „ja § 621 lõike 2”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu „tunnistamise kord” tekstiosaga „ning enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist toetatava tegevuse elluviimise riigieelarvelistest vahenditest rahastamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ettevõtja, kes toodab või töötleb ja turustab Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas 1 nimetatud tooteid või metsasaadusi ning nimetatud toodete ja saadustega seotud tooteid, on nimetatud toodete ja saaduste tootja või töötlejana ja turustajana tegutsenud vähemalt taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal ning nimetatud oma toodetud või töödeldud toodete ja saaduste turustamisest saadud müügitulu kas koos või eraldi oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 6400 eurot;
2) põllumajandusministri 6. jaanuari 2012. a määruse nr 2 „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” alusel ja korras tunnustatud tootjarühm.”;

4) paragrahvi 2 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamisel jagatakse kohustuste summa omakapitali summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta keskmisena väiksem kui 2 või võrdne 2-ga;
2) taotleja maksevõime näitaja, mille arvutamisel jagatakse käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta keskmisena suurem kui 1 või võrdne 1-ga;”;

5) paragrahvi 2 lõike 2 punkti 3 teises lauses asendatakse sõna „maksud” sõnaga „maksuvõlg”;

6) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) taotleja kohta ei ole taotluse esitamise tähtpäevale järgneva päeva seisuga karistusregistrisse kantud karistusandmeid turuinfo esitamise, toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise, loomade heaolu, tarbijakaitse ning keskkonnanõuete rikkumise eest;”;

7) paragrahvi 5 lõike 3 punktist 3 jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud lõike 1 punktis 2 nimetatud kulud”;

8) paragrahvi 5 lõike 3 punkti 9 täiendatakse tekstiosaga „, sealhulgas koolitusreisi kulud”;

9) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 12 asendatakse sõna „teostatavusuuringu” sõnadega „tehnilise teostatavuse uuringu”;

10) paragrahvi 6 lõikeid 1–3, 5 ja 6 täiendatakse pärast sõna „taotleja” tekstiosaga „, toetuse saaja”;

11) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud juhul on võimalik toetust saada lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud toetusmäärast 15 protsendipunkti võrra rohkem, kuid mitte rohkem kui 80% projekti abikõlbliku kulu maksumusest, kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, kes teevad omavahel tõhusat koostööd Euroopa Komisjoni teatise „Ühenduse raamistik teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi kohta” punkti 5.1.3 alapunkti b mõistes, või kui taotleja ja projektis osalev partner teevad omavahel tõhusat koostööd Euroopa Komisjoni teatise „Ühenduse raamistik teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi kohta” punkti 5.1.3 alapunkti b mõistes.”;

12) paragrahvi 7 lõike 3 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „ning Euroopa Komisjoni teatise „Ajutine ühenduse riigiabi meetmete raamistik praeguses finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseks” (ELT C 16, 22.01.2009, lk 1–9) punkti 4.2.2 alapunkti g ja Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa Liidu riigiabi meetmete ajutine raamistik praeguses finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseks” (ELT C 6, 11.01.2011, lk 5–15) punkti 2.2 alapunkti h kohaselt ei tohi taotlejale ajavahemikul 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2011 eraldatud ühisturuga kokkusobiva piiratud summas antava riigiabi ja antud vähese tähtsusega abi suurus kokku ületada 500 000 eurot projektis osaleva taotleja kohta”;

13) paragrahvi 8 lõike 3 punktis 2 asendatakse tekstiosa „rahandusministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 80 „Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord ja vorm” lisas” tekstiosaga „lisas 7”;

14) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 10 lõiked 4–51 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 10 lõike 6 punktis 2 asendatakse sõna „liidu” sõnaga „Liidu”;

17) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA hindab nõuetele vastavaid taotlusi lisas 5 sätestatud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 5 kohaselt.”;

18) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse sõna „koondhinde” sõnadega „hindepunktide summa”;

19) paragrahvi 11 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, siis hinnatakse iga hindamiskriteeriumi alusel kõiki taotlejaid eraldi ja taotluse hindepunktide summa saamiseks arvutatakse taotluse hindepunktide aritmeetiline keskmine.”;

20) paragrahvi 12 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetatava tegevuse rahastamise eelarvet, rahuldatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 60 lõike 5 punkti 3 alusel kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt 30% maksimaalsest hindepunktide summast.

(2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 60 lõike 5 punkti 2 alusel parimad nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt 30% maksimaalsest hindepunktide summast.”;

21) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „tegemisest” tekstiosaga „, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2014. aastal”;

22) paragrahvi 15 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „töölepingu” tekstiosaga „või tööandja korralduse”;

23) paragrahvi 15 lõike 2 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „väljatrükk” tekstiosaga „või Maksu- ja Tolliameti ettemaksukonto väljavõte”;

24) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) lisas 8 toodud vormi kohane tööajatabel juhul, kui töötaja täidab lisaks toetatava projekti raames töö tegemisele ka muid ülesandeid;”;

25) paragrahv 161 sõnastatakse järgmiselt:

§ 161. Tegevuse rahastamine enne kulutuste tegemist

(1) Toetatava tegevuse elluviimist võib riigieelarvelistest vahenditest rahastada pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 621 lõike 1 punkti 2 alusel. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi ega § 5 lõike 1 punktides 1 ja 4 nimetatud kulude puhul.

(2) Lõike 1 kohaselt tegevuse elluviimise rahastamist taotlev toetuse saaja esitab pärast projekti asjakohases etapis ettenähtud tegevuste elluviimist PRIAle lisas 6 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos § 15 lõikes 1 ning lõike 2 punktides 1, 2, 7 ja 9 nimetatud dokumentidega.

(3) PRIA teeb toetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates lõikes 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest, arvestades seejuures toetuse saaja usaldusväärsust.

(4) Lõikes 2 nimetatud dokumentides märgitud toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest peab olema tasutud ning lisas 9 toodud vormi kohane makseteatis koos § 15 lõike 2 punktis 2 nimetatud dokumendiga peab olema esitatud PRIAle seitsme tööpäeva jooksul tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel makstud raha laekumisest arvates.

(5) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse 25 tööpäeva jooksul lõikes 4 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.”;

26) lisa 1 C-osa punkt C13 sõnastatakse järgmiselt:

C13

Taotleja põhitegevusala

   

C13.1 

Taotleja põhitegevusala kood EMTAK37 2008 järgi

  

C13.2

Taotleja eelmise majandusaasta müügitulu, sh

 

EUR

C13.3

Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas 1 nimetatud toodete või metsasaaduste ning nimetatud toodete ja saadustega seotud oma toodetud või töödeldud toodete ja saaduste turustamisest saadud müügitulu

 

EUR

C13.4

Muude toodete ja kaupade tootmisest ning teenuste osutamisest saadud müügitulu

 

EUR

27) lisa 1 C-osa punkt C18.5 tunnistatakse kehtetuks;

28) lisa 1 normitehniline märkus 46 tunnistatakse kehtetuks;

29) lisad 2, 5 ja 6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

30) lisa 3 täiendatakse tabeliga 2d järgmises sõnastuses:

Tabel 2d. Realiseerimine

A

B

C

D

E

F

G

 

Toode

Taotluse esitamise
majandusaastale
eelnenud
majandusaasta

Taotluse
esitamise
majandusaasta

Kavandatav
esimene
majandusaasta

Kavandatav
teine
majandusaasta

Kavandatav
kolmas
majandusaasta

1

Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas 1 nimetatud toodete või metsasaaduste ning nimetatud toodete ja saadustega seotud oma toodetud või töödeldud toodete ja saaduste realiseerimine

           
           
           
           

2

Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas 1 nimetatud toodete või metsasaaduste ning nimetatud toodete ja saadustega seotud oma toodetud või töödeldud toodete ja saaduste realiseerimine KOKKU

         

3

Muude toodete, kaupade ja teenuste realiseerimine

           
           
           
           

4

Muude toodete, kaupade ja teenuste realiseerimine KOKKU

         

5

Realiseerimise netokäive KOKKU

         

31) lisa 3 normitehnilisi märkusi 6 ja 7 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

„Esitama ei pea taksonoomiaga hõlmatud andmeid, mis on „Raamatupidamise seaduses” sätestatud korras esitatud registrile avaldamiseks koos majandusaasta aruandega.”;

32) lisa 3 tabelit 2d täiendatakse normitehnilise märkusega, tähistades selle ülemise indeksiga „” sõna „Realiseerimine” järel ja esitades selle lisa lõpus järgmises sõnastuses:

 Tabel 2d täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta. Andmed esitatakse täiseurodes ilma käibemaksuta. Realiseerimise netokäibes ei arvestata taotleja toodetud toodete kasutamist ümbertöötlemisel ettevõtte sees.”;

33) lisa 4 tunnistatakse kehtetuks;

34) määrust täiendatakse lisadega 7–9 (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 2 Projekti plaan

Lisa 5 Taotluste hindamise kriteeriumid

Lisa 6 Kuludeklaratsiooni vorm

Lisa 7 Vähese tähtsusega abi teatise vorm

Lisa 8 Tööajatabeli vorm

Lisa 9 Makseteatise vorm

/otsingu_soovitused.json