Teksti suurus:

Puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse järelevalve täpsem kord ning turustusnormidele vastavuse järelevalve erikord jaemüügi etapil

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 01.03.2012, 2

Puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse järelevalve täpsem kord ning turustusnormidele vastavuse järelevalve erikord jaemüügi etapil

Vastu võetud 21.02.2012 nr 22

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 94 lõike 91 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 157, 15.06.2011, lk 1–163), artikli 11 lõike 1 ja artikli 17 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1–149), lisa 1 IX osas loetletud puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse järelevalve täpsem kord ning turustusnormidele vastavuse järelevalve erikord jaemüügi etapil.

§ 2. Puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse järelevalve täpsem kord

  Põllumajandusamet teeb järelevalvet puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse üle komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 11 kohaselt.

§ 3. Kontrollide viis puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse järelevalve erikorra puhul

  Puu- ja köögivilja vastavust turustusnormidele kontrollitakse partiid esindava lähteproovi või selle osa hindamise teel. Partiid, lähteproovi ja üksikproovi käsitletakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 lisa V tähenduses.

§ 4. Proovide võtmine puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse järelevalve erikorra puhul

 (1) Proovide võtmine on puu- või köögiviljapartiist teatava koguse ajutine eraldamine turustusnormidele vastavuse kontrollimiseks.

 (2) Rikutud pakendiga puu- või köögiviljapartiist proovi ei võeta.

 (3) Paragrahvis 3 nimetatud lähteproovi koguse ning üksikproovide koguse ja arvu määrab järelevalveametnik. Lähteproovi kogus peab olema piisav puu- või köögiviljapartii turustusnormidele vastavuse kontrollimiseks. Kui järelevalveametnikul tekib kahtlus, et puu- või köögivili ei vasta asjaomasele turustusnormile, võetakse partiist üksikproove vastavalt lisas märgitud arvule ja kogusele.

 (4) Kui ühe puu- või köögivilja mass on üle 2 kg, võetakse partiist viis üksikproovi.

 (5) Pähklite turustusnormidele vastavuse kontrollimiseks võetakse lähteproovi igast üksikproovist proovi esindav kogus. Proovi esindav kogus kokku on vähemalt 50 pähklit või üks müügipakend.

 (6) Värske puu- ja köögivilja sisu turustusnormidele vastavuse kontrollimiseks võetakse lähteproovist vähendatud proov. Vähendatud proovi kogus ei või ületada 10% lähteproovist.

§ 5. Proovi kontrollimine puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse järelevalve erikorra puhul

 (1) Kui üksikprooviks on võetud pakendatud puu- või köögivili, siis turustusnormidele vastavuse kontrollimiseks pakitakse see lahti. Üksikproovi ei pea lahti pakkima, kui pakendi laad ja pakkematerjali liik võimaldavad toodet hinnata lahti pakkimata. Pakendatud pähkleid lahti ei pakita.

 (2) Enne lõikes 1 nimetatud üksikproovi lahtipakkimist kontrollitakse pakendi, sealhulgas selle materjali sobivuse ja puhtuse vastavust turustusnormidele ning pakendi märgistust.

 (3) Puu- või köögivili tükeldatakse juhul, kui puu- või köögivilja turustusnorm näeb ette selle sisu kontrollimist.

 (4) Puu- või köögiviljapartiist prooviks eraldatud kogus pannakse pärast turustusnormidele vastavuse kontrollimist partii hulka tagasi. Partii hulka ei panda tagasi puu- või köögivilja, mis on kontrollimisel kahjustunud või muutunud müügikõlbmatuks.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa Puu- ja köögiviljast võetavate üksikproovide vähimad kogused

/otsingu_soovitused.json