Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruse nr 259 „Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2016
Avaldamismärge:RT I, 01.03.2016, 3

Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruse nr 259 „Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 25.02.2016 nr 25

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruses nr 259 „Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) I lisas nimetatud linnuliikide ja selles direktiivis nimetamata, kaitset vajavate rändlinnuliikide, kes on ühtlasi I või II kategooria kaitsealused liigid, ning rukkiräägu (Crex crex), kes on ühtlasi III kategooria kaitsealune liik, kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) I lisas nimetatud elupaigatüüpide jõgede ja ojade (3260)1, kuivade nõmmede (4030), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), lamminiitude (6450), puisniitude (6530*), vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) ning laialehiste lammimetsade (91F0) kaitse;”;

2) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda;
5) anda projekteerimistingimusi;
6) anda ehitusluba;
7) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist;
8) jahiulukeid lisasööta.”;

4) paragrahvi 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Vaitka, Parnika, Koiva konnu, Vaskpalo, Saru, Vaidva, Alakonnu ja Kõrgeperve sihtkaitsevööndis on poollooduslike koosluste esinemisaladel nende ilme ja liigikoosseisu säilimise tagamiseks vajalik loomade karjatamine, niitmine ning puu- ja põõsarinde harvendamine.”;

6) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Sihtkaitsevööndite kaitse-eesmärk

(1) Lepa, Koikküla ja Parmu sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on koosluste arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.

(2) Kõrgeperve ja Alakonnu sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on elupaigatüüpide vanad loodusmetsad ja laialehised lammimetsad arengu ning taastumise tagamine üksnes loodusliku protsessina ning poollooduslike koosluste taastamine, nende mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

(3) Vaitka, Parnika ja Koiva konnu sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on poollooduslike koosluste taastamine ning nende mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

(4) Vaskpalo, Saru ja Vaidva sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on Mustjõe luhaalade ja poollooduslike koosluste taastamine ja säilitamine ning liikide mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

(5) Sihtkaitsevööndite metsakoosluste kaitse-eesmärk on kasvukohatüübile iseloomulike liikide koosseisu säilitamine.”;

7) paragrahvi 14 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) esimene normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25).”.

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas on esitatud põhjendused kaitse-eesmärkide ja kaitsekorra muutmise kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 19. veebruari 2015. a käskkirjaga nr 176 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas2.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.

2 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Taavi Rõivas
Peaminister

Marko Pomerants
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json