Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 01.03.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
23.02.2017 otsus nr 65

Kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 15.02.2017

§ 1.  Kaitseväeteenistuse seaduse muutmine

Kaitseväeteenistuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 98 lõikes 6 asendatakse sõna „ametkoha” sõnaga „ametikoha”;

2) paragrahvi 141 lõikes 4 asendatakse sõna „kasutama” sõnaga „kasutamata”;

3) paragrahvi 171 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Distsiplinaararest on distsiplinaarsüüteo toimepannud kaitseväelase paigutamine distsiplinaarkaristuse kandmise ajaks vangistusseaduse § 156 lõikes 1 nimetatud arestimajja (edaspidi politsei arestimaja) või Kaitseväe arestimajja või kaitseväelase eraldamine teistest kaitseväelastest selleks ettenähtud ruumi distsiplinaarkaristuse kandmise ajaks.”;

4) paragrahvi 171 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kui Kaitseväe arestimajas või selleks ettenähtud ruumis distsiplinaararesti kandev kaitseväelane peab osa võtma sõjaväelisest väljaõppest, peatatakse arest sõjaväelise väljaõppe ajaks. Arest jätkub Kaitseväe arestimajas või selleks ettenähtud ruumis pärast sõjaväelise väljaõppe lõppemist.”;

5) paragrahvi 172 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Distsiplinaararesti määramise korral tehakse kaitseväelasele Kaitseväe arestimajja või selleks ettenähtud ruumi paigutamisel või enne Kaitseväe struktuuriüksusest politsei arestimajja toimetamist turvakontroll ja asjade läbivaatus käesoleva seaduse §-s 163 sätestatud tingimustel ja korras. Enne politsei arestimajja toimetamist tehakse kaitseväelasele Kaitseväe struktuuriüksuses vangistusseaduses ettenähtud tervisekontroll.”;

6) paragrahvi 172 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Politsei arestimajja paigutatud kaitseväelase suhtes kohaldatakse aresti täideviimist ja arestimajas kinnipidamist reguleerivaid vangistusseaduse sätteid.”;

7) paragrahvi 188 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Distsiplinaararesti täideviimine lõpetatakse ja distsiplinaararest loetakse kantuks, kui kaitseväelase terviseseisund ei võimalda distsiplinaararesti kanda politsei arestimajas või Kaitseväe arestimajas või selleks ettenähtud ruumis.”.

§ 2.  Vangistusseaduse muutmine

Vangistusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 85 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Reservväelane ja tegevväelane kannab talle määratud aresti käesoleva seaduse § 156 lõikes 1 nimetatud arestimajas, ajateenija käesoleva seaduse §-s 156 nimetatud arestimajas või Kaitseväe arestimajas. Kaitseväelase võib talle kaitseväeteenistuse seaduse alusel määratud distsiplinaararesti kandmiseks paigutada käesoleva seaduse §-s 156 nimetatud arestimajja.”;

2) paragrahvi 86 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Distsiplinaararesti kandvat kaitseväelast ei daktüloskopeerita ja temalt ei võeta DNA-proovi.”;

3) paragrahvi 87 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Distsiplinaararesti kandvale kaitseväelasele ei võimaldata lühiajalist kokkusaamist.”;

4) paragrahvi 88 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Distsiplinaararesti kandva kaitseväelase lühiajalise vabastamise otsuse teeb arestimaja juht kaitseväelase struktuuriüksuse ülema nõusolekul.”;

5) paragrahvi 881 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Distsiplinaararesti kandnud kaitseväelase vabanemisel tagab Kaitsevägi kaitseväelase transpordi tema sõjaväelise auastmega ametikoha asukohta.”.

§ 3.  Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustiku § 205 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kohtuotsuse täitmist ei ole edasi lükatud vastavalt käesoleva seadustiku §-le 209 ja süüdlane oli kohtumenetluse ajaks kinni peetud, pöörab kohtuotsust täitmisele pöörav maakohtunik kohtuotsuse aresti mõistmise kohta täitmisele viivitamata pärast selle tegemist. Kohtuotsuse koopia märkega otsuse jõustumise kohta saadetakse kohtuotsuse teinud kohtu asukohajärgsele või süüdlase, sealhulgas tegevväelase ja reservväelase elukohajärgsele arestimajale või ajateenijale mõistetud aresti puhul Kaitseväele.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. aprillil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json