Teksti suurus:

Meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 01.03.2017, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
23.02.2017 otsus nr 66

Meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.02.2017

§ 1.  Meretöö seaduse muutmine

Meretöö seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõna „üle” tekstiosaga „, töötamist laevatatavatel sisevetel ärilisel eesmärgil kaupa või reisijaid vedaval siseveetranspordivahendil (edaspidi siseveetranspordivahend)”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Käesoleva seaduse 51. peatükki kohaldatakse töölepingu ja meretöölepingu alusel töötamisele siseveetranspordivahendil. Käesoleva seaduse 51. peatükki ei kohaldata Pärnu ja Pirita jõe suuet külastavatele merelaevadele.”;

3) paragrahvi 32 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse tasuta osutamiseks sõlmib Terviseamet tervishoiuteenuse osutajaga halduslepingu halduskoostöö seaduses sätestatud korras. Teenuse osutamist rahastatakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarve kaudu.”;

4) seaduse 4. peatüki pealkirja täiendatakse pärast sõna „lõppemise” sõnadega „ja ülemineku”;

5) seaduse 4. peatükki täiendatakse §-dega 691 ja 692 järgmises sõnastuses:

§ 691. Meretöölepingu kollektiivsest ülesütlemisest teavitamine

(1) Kavandatava kollektiivse ülesütlemise korral, mis puudutab mõne teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi lipu all sõitva kaubanduslikuks meresõiduks kasutatava laeva laevapere liikmeid, teatab reeder sellest selle liikmesriigi pädevale asutusele, kelle lipu all laev sõidab.

(2) Reeder esitab laeva lipuriigi pädevale asutusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis töölepingu seaduse § 101 lõikes 2 sätestatud andmed ning andmed töölepingu seaduse § 101 lõikes 1 sätestatud konsulteerimise kohta.

(3) Reeder saadab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetest ärakirja usaldusisikule või tema puudumisel laevapere liikmetele samal ajal andmete pädevale asutusele esitamisega.

§ 692. Meretöölepingu kehtivus ettevõtte ülemineku korral

Töölepingu seaduse §-e 112 ja 113 kohaldatakse kaubanduslikuks meresõiduks kasutatava laeva ülemineku suhtes, kui laev on osa ettevõtte või ettevõtte osa üleminekust ja laeva omandaja asub territooriumil, kus kehtib Euroopa Liidu toimimise leping või ülemineku objektiks oleva ettevõtte või ettevõtte osa asukohaks jääb territoorium, kus kehtib Euroopa Liidu toimimise leping.”;

6) seadust täiendatakse 51. peatükiga järgmises sõnastuses:

51. peatükk
Töö- ja puhkeaja ning tervisekontrolli erisused siseveetranspordivahendil töötamise korral

§ 721. Siseveetranspordivahendil töötava isiku töö tegemise aja piirang

(1) Siseveetranspordivahendil töötava töötaja suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 40 laevapere liikme kohta sätestatut.

(2) Siseveetranspordivahendil töötava töötaja ja laevapere liikme tööaeg ei tohi 12-kuulise arvestusperioodi jooksul ületada keskmiselt 48 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta.

(3) Siseveetranspordivahendil töötava töötaja ja laevapere liikme tööaeg ei tohi 12-kuulise arvestusperioodi jooksul ületada 2208 tundi.

§ 722. Siseveetranspordivahendil töötava isiku igapäevane puhkeaeg

Siseveetranspordivahendil töötava töötaja suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 48 laevapere liikme kohta sätestatut.

§ 723. Siseveetranspordivahendil töötava isiku iganädalane puhkeaeg

(1) Siseveetranspordivahendil töötava töötaja suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 49 lõikes 1 laevapere liikme kohta sätestatut.

(2) Siseveetranspordivahendil töötava laevapere liikme suhtes ei kohaldata käesoleva seaduse § 49 lõigetes 2 ja 3 laevapere liikme kohta sätestatut.

(3) Kokkulepe, mille kohaselt töötajale ja laevapere liikmele, kelle tööajakavas on ette nähtud rohkem töö- kui puhkepäevi, jääb neljakuulise arvestusperioodi jooksul seitsmepäevase ajavahemiku kohta keskmiselt vähem kui 96 tundi puhkeaega, on tühine.

§ 724. Siseveetranspordivahendil töötava isiku töö- ja puhkeaja korraldus

(1) Järjestikuseid tööpäevi, mis vahelduvad igapäevase ja iganädalase puhkeajaga, on siseveetranspordivahendil töötavale isikule lubatud kuni 31.

(2) Kui vastavalt tööajakavale on töötajale ja laevapere liikmele ette nähtud võrdne arv töö- ja puhkepäevi, peab järjestikku töötatud tööpäevadele vahetult järgnema võrdne arv järjestikuseid puhkepäevi. Vahetult järgnevatest järjestikustest puhkepäevadest võib erandi teha tingimusel, et:
1) ei ületata maksimaalset lubatud 31 järjestikust tööpäeva;
2) käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud minimaalne arv järjestikuseid puhkepäevi antakse vahetult pärast järjestikku töötatud tööpäevi;
3) pikendatud või vahetatud tööpäevade periood tasakaalustatakse arvestusperioodi jooksul.

(3) Kui tööajakavas on töötajale ja laevapere liikmele ette nähtud rohkem töö- kui puhkepäevi, on järjestikustele tööpäevadele vahetult järgnevate järjestikuste puhkepäevade minimaalne arv järgmine:
1) 1–10 järjestikuse tööpäeva puhul 0,2 puhkepäeva iga järjestikuse tööpäeva kohta;
2) 11–20 järjestikuse tööpäeva puhul 0,3 puhkepäeva iga järjestikuse tööpäeva kohta;
3) 21–31 järjestikuse tööpäeva puhul 0,4 puhkepäeva iga järjestikuse tööpäeva kohta.

(4) Poolikud puhkepäevad liidetakse käesolevas arvutuses järjestikustele puhkepäevadele ja neid antakse vaid tervete päevade kaupa.

(5) Puhkepäev käesoleva paragrahvi tähenduses on katkestuseta 24-tunnine tööst vaba aeg, mida töötaja ja laevapere liige kasutab puhkamiseks temale sobivas vabalt valitud kohas.

§ 725. Siseveetranspordivahendil töötava isiku öötöö ja öötöö hüvitamine

(1) Ööajal (kell 22.00 kuni 6.00) on iganädalane maksimaalne lubatud tööaeg 42 tundi.

(2) Siseveetranspordivahendil töötavale laevapere liikmele ei kohaldata käesoleva seaduse §-s 41 sätestatut.

§ 726. Siseveetranspordivahendil töötava isiku töö- ja puhkeaja arvestus

(1) Siseveetranspordivahendil töötava töötaja suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 50 laevapere liikme kohta sätestatut.

(2) Siseveetranspordivahendil töötavale töötajale ja laevapere liikmele väljastatud arvestusdokumendi koopiat säilitavad töötaja ja laevapere liige ühe aasta arvates dokumendi väljastamisest.

§ 727. Siseveetranspordivahendil töötava isiku tervisekontroll

(1) Siseveetranspordivahendil töötav töötaja läbib tervisekontrolli töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud töötajate tervisekontrolli korra kohaselt, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud erisust.

(2) Siseveetranspordivahendil töötav laevapere liige läbib tervisekontrolli meresõiduohutuse seaduse alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud laevapere liikme tervisekontrolli korra kohaselt, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud erisust.

(3) Siseveetranspordivahendil töötav töötaja ja laevapere liige läbivad tervisekontrolli vähemalt kord aastas.”;

7) seaduse 6. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

6. peatükk
Riiklik ja haldusjärelevalve
”;

8) paragrahvi 73 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 73. Riiklik ja haldusjärelevalve”;

9) paragrahvi 73 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riiklikku ja haldusjärelevalvet käesoleva seaduse §-des 9–12, § 22 punktides 2–4, §-des 26, 30, 40, 42–45 ja 48–50, § 62 lõigetes 1–3, § 691 lõikes 1, § 70 lõikes 2, § 72 lõikes 1 ning §-des 721–726 sätestatud nõuete täitmise üle teeb Tööinspektsioon. Tööinspektsioon võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve tegemiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30–32 ja 49–51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid.”;

10) paragrahvi 74 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 74. Riikliku ja haldusjärelevalve erisused”;

11) paragrahvis 74 asendatakse sõna „Korrakaitseorgani” sõnaga „Järelevalveorgani”;

12) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga „nõukogu direktiiv 2014/112/EL, millega rakendatakse Euroopa Siseveetranspordi Liidu (EBU), Euroopa Kiprite Liidu (ESO) ja Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) vahel sõlmitud kokkulepe, milles käsitletakse tööaja korralduse teatavaid aspekte siseveetranspordi sektoris (ELT L 367, 23.12.2014, lk 86–95);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1794, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ ja 2002/14/EÜ ning nõukogu direktiive 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ seoses meremeestega (ELT L 263, 08.10.2015, lk 1–5).”.

§ 2.  Töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmine

Töötajate üleühenduselise kaasamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadust täiendatakse §-ga 391 järgmises sõnastuses:

§ 391. Kaubanduslikuks meresõiduks kasutatavate laevade laevapere liikmete osalemine rahvusvahelises informeerimises ja konsulteerimises

(1) Läbirääkimiste erikomisjoni või Euroopa töönõukogu liikmel või asendusliikmel, kes on kaubanduslikuks meresõiduks kasutatava laeva laevapere liige, on õigus osaleda läbirääkimiste erikomisjoni või Euroopa töönõukogu koosolekul või mis tahes muul informeerimis- ja konsulteerimismenetluse kokkuleppe alusel toimuval koosolekul, kui kõnealune liige või asendusliige ei asu koosoleku toimumise ajal merel või sellise riigi sadamas, mis ei ole laevandusettevõtja alalise asukoha riik.

(2) Võimaluse korral kavandatakse koosolekute toimumine viisil, mis hõlbustab sellise liikme või asendusliikme osalemist, kes on kaubanduslikuks meresõiduks kasutatava laeva laevapere liige.

(3) Kui läbirääkimiste erikomisjoni või Euroopa töönõukogu liikmel või asendusliikmel, kes on kaubanduslikuks meresõiduks kasutatava laeva laevapere liige, ei ole võimalik koosolekul kohal viibida, kaalutakse võimaluse korral info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamist.”;

3) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1794, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ ja 2002/14/EÜ ning nõukogu direktiive 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ seoses meremeestega (ELT L 263, 08.10.2015, lk 1–5).”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 4 ja 5 ning § 2 jõustuvad 2017. aasta 10. oktoobril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 3 jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json