Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 01.03.2019, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.02.2019 otsus nr 396

Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.02.2019

§ 1.  Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse muutmine

Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 38 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Isikul, kelle teenistusaega pikendati üle sätestatud piirvanuse, on 13-aastase kaitseväeteenistuse staaži korral tegevteenistuspensioni suuruseks 50 protsenti tema pensioni arvestamise summast.”;

2) paragrahvi 38 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui pensioni saaja soovib määratud pensioni lasta ümber arvutada kaitseväeteenistuse seaduse või käesoleva seaduse alusel, peab ta esitama taotluse Sotsiaalkindlustusametile. Pensionid, mille suurus on arvestatud varem kehtinud kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2000, 28, 167) § 129 lõike 3, § 153 lõike 3 ja § 155 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 2005. aasta 21. jaanuari määruse nr 12 „Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine” viimase redaktsiooni alusel, arvutatakse käesoleva sätte jõustumisel Sotsiaalkindlustusameti poolt ümber, rakendades pensioni kehtiva väärtuse suhtes koefitsienti 1,24.”;

3) paragrahvi 39 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 4 viidatud ametikoha auastmele vastava palgataseme keskmise arvestamise aluseks on varem kehtinud kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2000, 28, 167) § 153 lõike 3 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 2005. aasta 21. jaanuari määruse nr 12 „Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine” viimane redaktsioon, millele kohaldatakse koefitsienti 1,24.”;

4) paragrahvi 39 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 4 viidatud auastmetasu arvestamise aluseks on varem kehtinud kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2000, 28, 167) § 155 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 2005. aasta 21. jaanuari määruse nr 12 „Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine” viimane redaktsioon, millele kohaldatakse koefitsienti 1,24.”.

§ 2.  Politsei ja piirivalve seaduse muutmine

Politsei ja piirivalve seadust täiendatakse §-ga 11916 järgmises sõnastuses:

§ 11916. Politseiametniku ja piirivalveametniku väljateenitud aastate pensioni ümberarvutamine

(1) Isikul, kes on jäänud politseiametniku väljateenitud aastate pensionile enne 2010. aasta 1. jaanuari ja kelle pensioni suurus on arvutatud politseiteenistuse seaduse § 19 lõike 5 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 2008. aasta 30. detsembri määruse nr 188 „Politseiametnike töötasustamine” või Vabariigi Valitsuse 2008. aasta 30. detsembri määruse nr 190 „Kaitsepolitseiameti ametnike töötasustamine” viimase redaktsiooni alusel, on õigus määratud pensioni ümberarvutamisele. Sel juhul korrutatakse määratud pension läbi koefitsiendiga 1,087.

(2) Isikul, kes on jäänud piirivalveametniku väljateenitud aastate pensionile enne 2010. aasta 1. jaanuari ja kelle pensioni suurus on arvutatud piirivalveteenistuse seaduse § 41 lõike 5 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 2008. aasta 30. detsembri määruse nr 187 „Piirivalveametnike töötasustamine” viimase redaktsiooni alusel, on õigus määratud pensioni ümberarvutamisele. Sel juhul korrutatakse määratud pension läbi koefitsiendiga 1,087.

(3) Isikul, kes on jäänud politseiametniku väljateenitud aastate pensionile pärast 2010. aasta 1. jaanuari ja kelle pensioni suurus on arvutatud politseiteenistuse seaduse § 19 lõike 5 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 2008. aasta 30. detsembri määruse nr 188 „Politseiametnike töötasustamine” või Vabariigi Valitsuse 2008. aasta 30. detsembri määruse nr 190 „Kaitsepolitseiameti ametnike töötasustamine” või piirivalveteenistuse seaduse § 41 lõike 5 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 2008. aasta 30. detsembri määruse nr 187 „Piirivalveametnike töötasustamine” viimase redaktsiooni alusel, on õigus määratud pensioni ümberarvutamisele. Sel juhul korrutatakse määratud pension läbi koefitsiendiga 1,087.

(4) Isik, kes on jäänud politseiametniku väljateenitud aastate pensionile 2010. aasta 1. jaanuarist kuni 2014. aasta 31. detsembrini ning kelle pensioni suurus on arvutatud politsei ja piirivalve seaduse alusel, on õigus määratud pensioni ümberarvutamisele, kui tema pension on väiksem, kui sarnast tööd tegeva politseiametniku või piirivalveametniku pension, mille arvutamise aluseks oleks võetud Vabariigi Valitsuse 2008. aasta 30. detsembri määrusega nr 187 „Piirivalveametnike töötasustamine” või Vabariigi Valitsuse 2008. aasta 30. detsembri määrusega nr 188 „Politseiametnike töötasustamine” või Vabariigi Valitsuse 2008. aasta 30. detsembri määrusega nr 190 „Kaitsepolitseiameti ametnike töötasustamine” kehtestatud ning kuni 2009. aasta 1. juulini kehtinud palgamäärad ja auastmetasude määrad.

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel pensioni ümberarvutamiseks peab isik esitama taotluse Sotsiaalkindlustusametile ja pension arvutatakse ümber taotluse esitamise kuupäevast arvates.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json