Teksti suurus:

Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 01.03.2019, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.02.2019 otsus nr 402

Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.02.2019

§ 1.  Väetiseseaduse muutmine

Väetiseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Kemikaali sisaldavale väetisele kohaldatakse käesoleva seaduse nõudeid, arvestades kemikaaliseaduses sätestatut.”;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punktist 4 jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud „EÜ VÄETIS” märgistusega väetis”;

3) paragrahvi 10 lõige 4 ja § 32 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 21 täiendatakse lõigetega 4–6 järgmises sõnastuses:

„(4) Käitleja, kelle esitatud majandustegevusteate alusel kantakse väetiseregistrisse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed, tasub selle väetise nõuetekohasuse järelevalvetoimingute eest riigilõivu väetise käitlemisega alustamise aastal majandustegevusteate esitamisel ja igal sellele järgneval kalendriaastal 10. jaanuariks kuni sama väetise käitlemise lõpetamiseni.

(5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud käitleja ei ole tasunud tema majandustegevusteate alusel väetiseregistrisse kantud väetise nõuetekohasuse järelevalvetoimingute eest riigilõivu jooksva aasta 10. jaanuariks, loetakse selle väetise käitlemine lõpetatuks ja väetise kohta väetiseregistrisse kantud andmed tunnistatakse kehtetuks.

(6) Väetist, mille kohta väetiseregistrisse kantud andmed on käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel tunnistatud kehtetuks, võib turustada kuni selle lõppemiseni.”;

5) paragrahvi 31 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Väetise käitlemise peatamise otsustab Põllumajandusamet.”;

6) paragrahvi 31 lõike 5 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Pärast ohu kõrvaldamist otsustab Põllumajandusamet käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel tehtud otsuse kehtetuks tunnistamise.”;

7) paragrahvi 41 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punkti 4 kohaldatakse „EÜ VÄETIS” märgistusega väetisele alates 2020. aasta 1. aprillist.”.

§ 2.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse § 249 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 249. Väetise nõuetekohasuse järelevalvetoimingud

Majandustegevusteate alusel väetiseregistrisse kantud väetise nõuetekohasuse järelevalvetoimingute eest tasutakse riigilõivu 10 eurot kuni 25-kilogrammisesse või 25-liitrisesse pakendisse pakendatud ning 160 eurot üle 25-kilogrammisesse või 25-liitrisesse pakendisse pakendatud ja pakendamata väetise käitlemisega alustamise aastal majandustegevusteate esitamisel ning igal sellele järgneval kalendriaastal kuni sama väetise käitlemise lõpetamiseni. Kui väetist turustatakse erineva suurusega pakendites, tasutakse riigilõiv suurimast pakendist lähtudes.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json