Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 01.03.2019, 5

Justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 21.02.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 28 lõike 1, § 66 lõike 11, § 71 lõike 8 ja § 147 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „avavangla osakonnas” tekstiosaga „, emade ning laste osakonnas”;

2) paragrahvi 47 2. lauset täiendatakse pärast sõna „uurijale” tekstiosaga „, vanglakomisjonile”;

3) paragrahvi 48 lõike 2 1. lauses asendatakse tekstiosa „§ 29 lõikes 1 ja § 97 lõikes 1” tekstiosaga „§ 29 lõikes 1, § 97 lõikes 1 ja § 108 lõikes 1”;

4) paragrahvi 511 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Vangla direktor või tema määratud ametnik võib erinevalt lõikes 2 sätestatust otsustada, et kinnipeetav on kohustatud andmed esitama enne telefonikõne tegemist. Nõuetele vastavate andmete saamisel võimaldatakse kõne teha viivitamata, välja arvatud juhul, kui vangla kodukorra kohaselt ei ole kinnipeetavale sel hetkel telefoni kasutamine lubatud või tema õigust telefoni kasutada on piiratud vangistusseaduse või kriminaalmenetluse seadustiku alusel.”;

5) paragrahvi 511 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vanglateenistuse ametnik kannab kinnipeetava esitatud andmed kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogusse.”.

§ 2.  Justiitsministri 5. septembri 2011. a määruse nr 44 „Järelevalve korraldus vanglas” muutmine

Justiitsministri 5. septembri 2011. a määruses nr 44 „Järelevalve korraldus vanglas” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kuni 8-aastase lapse isikut võib tõendada sünnitõendiga, kui lapsel puudub foto või näokujutisega isikut tõendav dokument.”;

2) paragrahvi 3827 lõige 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) vanglateenistuse tutvustamise programmis osalejale, kes on vähemalt 15-aastane;”.

§ 3.  Justiitsministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 14 „Vanglateenistuse ametniku ja vanglaametniku kandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord” muutmine

Justiitsministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 14 „Vanglateenistuse ametniku ja vanglaametniku kandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 44 lõiget 2 ning § 54 pealkirja ja lõikeid 1–3 täiendatakse pärast sõna „nõuniku” tekstiosaga „, karistuse täideviimise talituse juhatajat vastavalt ametijuhendile asendava nõuniku”;

2) paragrahvi 62 lõige 101 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 66 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „asetäitja,” tekstiosaga „vanglate osakonna karistuse täideviimise talituse juhatajat vastavalt ametijuhendile asendav nõunik,”;

4) määruse lisad 1–3, 5 ja 10 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa 1 Esindusõlakud

Lisa 2 Kraeilustused

Lisa 3 Mütsiilustused

Lisa 5 Mütsimärk

Lisa 10 Õlakukattel kantavad eraldusmärgid

/otsingu_soovitused.json