Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 01.04.2011, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 28.03.2011 nr 31

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 23 lõike 4, § 24 lõike 3 ja § 89 lõike 5, nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30, 31.01.2009, lk 16–99), artikli 6 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikliga 50a.

§ 1. Põllumajandusministri 15. veebruari 2010. a määrust nr 8 „Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise ning põllumassiivile numberkoodi andmise ja pindala määramise kord ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord” (RTL 2010, 8, 137) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse enne sõna „numberkood” sõnaga „unikaalne”;

2) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põllumassiivi maksimaalse toetusõigusliku pindala määramise korral võetakse aluseks põllumassiivi kogupindala põllumassiivi kaardil olevate piiripunktide koordinaatide järgi. Saadud pindalast arvatakse maha põllumassiivil paiknev üle 0,01 ha suurune maa-ala, millel põllumajanduslik tootmine ei ole võimalik (puude grupp, kivihunnik jne).

(2) Saare, Hiiu, Pärnu või Lääne maakonnas asuva püsirohumaaga põllumassiivi maa-ala, millel kasvavate kadakate või puude liituvus ei ületa 0,5 (edaspidi liituvusega ala), loetakse toetusõiguslikuks lõikes 3 sätestatud ulatuses.

(3) Lõikes 2 nimetatud põllumassiivil paikneva liituvusega ala määramiseks kantakse põllumassiivi kaardile liituvusega ala piiripunktid ja pindala. Liituvusega alaga põllumassiivi maksimaalse toetusõigusliku pindala arvutamisel korrutatakse liituvusega ala pindala maakondliku vähenduskoefitsiendiga ning saadud tulemus lahutatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud pindalast.

(4) Lõikes 3 nimetatud liituvusega ala maakondlikud vähenduskoefitsiendid on järgmised:
1) Saare maakond – 0,247;
2) Hiiu maakond – 0,283;
3) Pärnu maakond – 0,257;
4) Lääne maakond – 0,147.”

§ 2. Põllumajandusministri 17. veebruari 2010. a määruse nr 11 „Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse täitmise täpsem kord, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse üleandmise alused ja kord ning püsirohumaa säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise täpsem kord” (RTL 2010, 8, 140) § 5 lõige 16 tunnistatakse kehtetuks.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json