Teksti suurus:

Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.11.2012
Avaldamismärge:RT I, 01.04.2011, 9

Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad
[RTL 2005, 107, 1658 - jõust. 04.11.2005]

Vastu võetud 28.11.2002 nr 15
RTL 2002, 135, 1984
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.02.2004RTL 2004, 24, 36513.03.2004
25.10.2005 RTL 2005, 107, 1658 4.11.2005
22.09.2006 RTL 2006, 72, 1318 6.10.2006
27.12.2010RT I, 05.01.2011, 108.01.2011
28.03.2011RT I, 01.04.2011, 604.04.2011

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 55 lõike 2 alusel.

1. peatükk LOOTSIMISE KORD 

§ 1.   Lootsi tellimine

  (1) Lootsimine toimub ööpäevaringselt, kui sadamaeeskirjaga ei ole kehtestatud ajalisi või muid piiranguid.

  (2) Lootsi tellitakse laevale kirjalikult või elektronpostiga Eestis tegevusloa saanud agendi kaudu lootsiteenust osutavalt äriühingult. Eesti riigilippu kandva laeva puhul võib lootsi tellida ka reeder.

  (3) Loots tellitakse:
  1) laeva saabumisel: hiljemalt 24 tundi enne saabumist lootsi vastuvõtu punkti, kui aeg eelmisest sadamast väljumisest on lühem kui 24 tundi, siis väljumisel sellest sadamast. Tellimust tuleb täpsustada kuus tundi ja seejärel kaks tundi enne saabumist lootsi vastuvõtu punkti;
  2) laeva väljumisel: hiljemalt neli tundi enne väljumist, tellimust tuleb täpsustada üks tund enne väljumist;
  3) laeva avamerelootsimiseks: hiljemalt 48 tundi enne väljumist, tellimust tuleb täpsustada kaks tundi enne väljumist. Avamerelootsimisel kestusega üle 12 tunni suunatakse laevale kaks lootsi.

  (4) Kui loots saabub laevale või lootsi vastuvõtu punkti tellitud ajaks, aga laev ei ole valmis lootsimise alustamiseks või ei ole saabunud lootsi vastuvõtu punkti, loetakse lootsi tellimus pärast 30 minuti möödumist tellimuse tähtajast valeväljakutseks ja annulleerituks. Lootsi saamiseks tuleb esitada uus tellimus kooskõlas käesoleva paragrahvi lõigetega 2 ja 3.

  (5) Tellimus peab sisaldama kohustust lootsitasu tasumise kohta.

§ 2.   Lootsi saatmine laevale

  (1) Laevale suunatakse lootsid üldjuhul vastavalt laevade lootsi vastuvõtu punkti saabumise järjekorrale.

  (2) Sadamasse sisenemise, sealt väljumise ja sadamas ümberhaalamise järjekorra ning kellaaja määrab sadamakapten informeerides sellest lootsiteenust osutavat äriühingut ja ühtlasi kontrollib, kas laeval, millel on kohustuslik lootsimine sadama akvatooriumil, on laeva manööverdamisel loots pardal.

  (3) Eelisjärjekorras suunatakse loots laevale, mis on avariiolukorras ja seoses sellega võib sattuda ohtu, ning laevale, mille pardal on raskelt haige ja meditsiinitöötaja laeva kiiret sadamasse tuleku vajadust kinnitab, ning liinilaevale.

  (4) Kui lootsi ei ole võimalik saata laevale tellitud kellaajaks, peab lootsiteenistus teatama laevale ja sadamakaptenile lootsi laevale saabumise aja.

  (5) Laeva kaptenile, kes saabub sadamasse esmakordselt, peab loots andma selgitusi sadamaeeskirja nõuete kohta.

§ 3.   Lootsi ohutuse tagamine

  (1) Kapten peab tagama lootsi ohutu laevale vastuvõtmise ning laevalt lahkumise.

  (2) Kui lootsitrepp ei vasta nõuetele, võib loots laevale tulekust keelduda ja nõuda selle väljavahetamist nõuetekohase lootsitrepi vastu.

§ 31.   Lootsimine Põhjamerel ja Inglise kanalil

  Kui Eesti riigilippu kandev laev soovib Põhjamerel või Inglise kanalil kasutada avamerelootsi, on soovitav kasutada Põhjamere või Inglise kanali rannikul asuva Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse väljastatud Põhjamere ja Inglise kanali lootsi kvalifikatsiooni tõendavat tunnistust või nimetatud tunnistusega samaväärset muu Põhjamere rannikuriigi väljastatud tunnistust omavat avamerelootsi.
[RTL 2004, 24, 365 - jõust. 13.03.2004]

§ 32.   Lootsimine ankrukohtadel

  (1) Lootsi kasutamine on kohustuslik järgmistel kohustusliku lootsimise piirkonnas asuvatel ankrukohtadel:
  1) Paldiski sadama ankrukohad A, B ja C;
  2) Tallinna lahe ankrukohad A, B, C, D ja F;
  3) Muuga lahe ankrukohad J, L, M ja N.

  (2) Kohustusliku lootsimise piirkonnas on lootsimisest vabastatud järgmistele ankrukohtadele merelt saabuvad ja sealt merele lahkuvad laevad:
  1) Tallinna lahe ankrukoht E, kasutades Suurupi laevateed;
  2) Muuga lahe ankrukoht K, kasutades Muuga lahe loodepoolset laevateed.

  (3) Lootsimine ei ole kohustuslik järgmistel väljaspool kohustusliku lootsimise piirkonda asuvatel ankrukohtadel:
  1) Pärnu lahe ankrukoht;
  2) Paldiski sadama ankrukoht D;
  3) Tallinna lahe ankrukohad G ja H;
  4) Muuga lahe ankrukoht I.
[RT I, 01.04.2011, 6 - jõust. 04.04.2011]

2. peatükk LOOTSI VASTUVÕTU JA LAEVALT MAHAVÕTU KOHA KOORDINAADID 

§ 4.   Lootsi vastuvõtu ja laevalt mahavõtu koha koordinaadid

  (1)
[Kehtetu - RTL 2005, 107, 1658 - jõust. 04.11.2005]

  (2) Kohustusliku lootsimise piirkonnas on lootsi vastuvõtu ja laevalt mahavõtu koha koordinaadid määratletud järgmiselt:

Asukoht

Sadamad teeninduspiirkonnas

1) Narva laht – φ = 59º27' N; λ = 27º 55' E

Narva-Jõesuu, Narva;

11) Narva laht – φ = 59º29' N; λ = 27º42' E

Sillamäe;

12) Narva laht – φ = 59º29' N;  λ = 27º45' E

Sillamäe;

2) Kunda laht – φ = 59º 38'N; λ = 26º29' 5E

Kunda;

3) Hara laht – φ = 59º 38' N; λ = 25º35' E

Loksa, Hara;

4) Muuga lahe kirdepoolne laevatee – φ = 59º 39' N;  λ = 25º 09' E

Muuga;

5) Muuga lahe loodepoolne laevatee – φ = 59º36,0' N; λ = 24º 52,0' E  

Muuga;

6) Tallinna laht (sisenemine põhjast) – φ = 59º 36,8' N; λ = 24º 37,4' E  

Tallinna lahe sadamad;

7) Suurupi laevatee – φ = 59º 29', 4N; λ = 24º 33' E

Tallinna ja Kopli lahe sadamad

8) Paldiski laht –φ = 59º 23' N; λ = 24º 00' E

Paldiski sadamad;

9) Dirhami reid – φ = 59º 14', 5N; λ – = 23º 29', 5E

Dirhami;

10) Lehtma reid – φ = 59º 05', 5N; λ = 22º 44' E

Lehtma;

11) Tagalaht – φ = 58º 32' N; λ– = 22º 02' E

Veere;

111) Küdema laht – φ = 58º 35' N;  λ = 22º 12' E 

Saaremaa sadam;

12) Roomassaare reid – φ = 58º 08’N; λ = 22º 25’E

Roomassaare, Nasva;

13) Pärnu laht – φ = 58º 19’N; λ = 24º 25’E

Pärnu;

14) Väinamere laevatee põhjast lõunasse – φ = 59º 08’N;  λ = 22º 56’5E

Väinamerd läbiv transiitliiklus Väinamere sadamad

15) Väinamere laevatee lõunast põhja – φ = 58º 31’N; λ = 23º 30’E

Väinamerd läbiv transiitliiklus Väinamere sadamad

16) Soela väin, Soela väina läbiv transiitliiklus, Soela väina ja Väinamere sadamad – φ = 58º 41' 35N; λ = 22º 24' 25E


[RT I, 01.04.2011, 6 - jõust. 04.04.2011]

§ 5.   Sadama pidaja, kes kavatseb osutada sadamateenuseid välisriigi lipu või Eesti lipu all sõitvale laevale kogumahutavusega 500 ja enam, peab sellest teatama Veeteede Ametile ja AS-le Eesti Loots vähemalt kuus kuud enne sadamateenuste osutamise alustamist eespool nimetatud laevadele.

[RT I, 01.04.2011, 6 - jõust. 04.04.2011]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json