Teksti suurus:

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.04.2014
Avaldamismärge:RT I, 01.04.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
25.03.2014 otsus nr 394

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.03.2014

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 23 asendatakse sõna „alamvesikonna” sõnaga „vesikonna”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 25 järgmises sõnastuses:

„(25) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel riigi tagatud laenuga, riiklike või Euroopa Liidu vahenditega peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 21 nimetatud andmetele sisalduma:
1) keskkonnatingimuste ülevaade, sealhulgas ülevaade pinna- ja põhjaveest, vete seisundist, pinna- ja põhjaveele avalduvast koormusest, põhjaveevarudest ja ehitusgeoloogilistest tingimustest ning kava seisukohast olulistest piirkonna muudest iseärasustest;
2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kirjeldus, sealhulgas vee-ettevõtja andmed, kliendigrupid, tarbitud ja tarbitava vee kogused ning ärajuhitava reovee ja heitvee kogused, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide lekkest tingitud veekaod, infiltratsiooni hinnanguline suurus ja kava seisukohast olulised muud andmed;
3) sotsiaal-majanduslike näitajate kirjeldus, sealhulgas kohaliku omavalitsuse üksuse ühe leibkonnaliikme aasta keskmise netosissetuleku ja elanikkonna maksevõime prognoos vähemalt 12 aastaks aastate kaupa;
4) ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide asukoht ja nende asendiskeem ning nimetatud süsteemide, sealhulgas puurkaev-pumplate, veetöötlusjaamade, survetõstepumplate, veetorustike, tuletõrjehüdrantide, ühisvoolu- ja lahkvoolukanalisatsiooni, lokaalsete puhastusseadmete, reoveepumplate, purgimissõlmede, reoveepuhastite, sademeveekanalisatsiooni ja tulekustutusvee võtmise kohtade tehniline kirjeldus ning seisukorra ja sobivuse hinnang;
5) vee-ettevõtja finants-majanduslike näitajate kirjeldus ning lühi- ja pikaajalised investeerimisprogrammid, investeeringute allikad, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks vajaliku põhivara kirjeldus ja seisundi hinnang, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna prognoos ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele tehtavate kulutuste osakaal kohaliku omavalitsuse üksuse ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust vähemalt 12 aastaks aastate kaupa;
6) kohaliku omavalitsuse üksusele sobivate tehniliste lahenduste iseloomustus käesoleva lõike punktidest 2–5 lähtudes;
7) kohaliku omavalitsuse üksuse määratud perspektiivsete ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetavate alade kaardid juhul, kui need ei sisaldu kohaliku omavalitsuse üldplaneeringus.”;

3) paragrahv 61 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 61. Liitumistasu osaline tagastamine

(1) Kui ühisveevärk või -kanalisatsioon on ehitatud üksnes vee-ettevõtja sellise kliendi tarbeks, kes on tasunud liitumistasu liitumiseks tehtud kulutuste täies ulatuses, kuna vee-ettevõtjal ei olnud piirkonnas teada võimalikke teisi liitujaid, ning selle ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitub seitsme aasta jooksul täiendavalt kliente, tagastab vee-ettevõtja kolme kuu jooksul pärast iga uue kliendi liitumist varem liitumistasu tasunud kinnistute omanikele osa tasutud liitumistasust.

(2) Tagastatava liitumistasu osa arvutamisel lähtutakse liitumiseks tehtud kulutustest ja liitumistasu arvutamise metoodikast ning võetakse arvesse ühisveevärgi või -kanalisatsiooni põhivara kulum.”;

4) paragrahvi 7 lõiked 2 ja 21 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui ühisveevärk ja -kanalisatsioon on kohaliku omavalitsuse üksuse omandis või valduses, korraldab kohaliku omavalitsuse üksus iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse üksustega vee-ettevõtja leidmiseks riigihanke riigihangete seaduses teenuse kontsessiooni kohta sätestatust lähtudes. Vee-ettevõtja määratakse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsusega riigihanke tulemuste alusel, mis avalikustatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus või maakonna ajalehes.

(21) Kui ühisveevärk ja -kanalisatsioon on eraõigusliku juriidilise isiku omandis, võib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik esitada kohaliku omavalitsuse üksusele ettepaneku määrata ta vee-ettevõtjaks käesoleva seaduse tähenduses.”;

5) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 22–27 järgmises sõnastuses:

„(22) Kui eraõiguslikust juriidilisest isikust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku suhtes ei ilmne käesoleva paragrahvi lõikes 25 nimetatud asjaolusid, määrab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsusega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku vee-ettevõtjaks.

(23) Kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsuses vee-ettevõtja määramise kohta sätestatakse:
1) eraõiguslikule juriidilisele isikule antav haldusülesanne;
2) haldusülesande täitmise rahastamise alused ja rahastamise ulatus, kui haldusülesande täitmist rahastatakse riigieelarvest või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest;
3) haldusülesande täitmise üle järelevalvet teostav kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus või organ;
4) eraõigusliku juriidilise isiku kohustus esitada majandusaasta aruanne;
5) haldusakti kehtivusaeg, kui haldusakt on tähtajaline;
6) järelevalveasutuse või -organi õigused ning eraõigusliku juriidilise isiku kohustused haldusakti lõpetamise korral haldusülesande täitmise järjepidevuse tagamiseks, arvestades käesolevas seaduses sätestatut.

(24) Kui eraõiguslikust juriidilisest isikust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik teeb ettepaneku korraldada riigihange kontsessiooni andmiseks või tema suhtes ilmneb vähemalt üks käesoleva paragrahvi lõikes 25 nimetatud asjaolu, määratakse vee-ettevõtja käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt.

(25) Kohaliku omavalitsuse üksus võib eraõiguslikust juriidilisest isikust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku määramisest vee-ettevõtjaks käesoleva paragrahvi lõigetes 21 ja 22 sätestatud juhul keelduda, kui:
1) isikut või tema seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteokorras karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest, riigihangete nõuete rikkumise, kelmuse või ametialase või rahapesu- või maksualase süüteo toimepanemise eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
2) isik on pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus on peatatud või ta on muus sellesarnases seisukorras tema asukohariigi seaduse kohaselt;
3) isiku suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohariigi seaduse kohaselt;
4) isikul on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema asukohariigi kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) vee-ettevõtjaks määramise ettepaneku tegemise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud vee-ettevõtjaks määramise ettepaneku tegemise päevast arvates, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud.

(26) Käesoleva paragrahvi lõike 25 punktis 4 nimetatud maksuvõlaks loetakse juriidilise isiku poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või asukohariigi kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.

(27) Käesoleva paragrahvi lõikes 23 nimetatud volikogu otsuses vee-ettevõtja määramise kohta ja käesoleva paragrahvi lõike 31 punktis 9 nimetatud hankelepingus ei määrata veeteenuse hinda. Veeteenuse hind kujundatakse, lähtudes käesoleva seaduse § 142 lõigetest 1 ja 2.”;

6) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Vee-ettevõtja leidmiseks korraldatava riigihanke hankedokumentides tuleb esitada vähemalt:
1) vee-ettevõtja tegevuspiirkonna ulatus ja selle tehniline kirjeldus;
2) teave ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohta;
3) teave ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning selle kasutamise eeskirjade kohta;
4) vee-ettevõtja kohustused;
5) vee-ettevõtja kompetentsuse kohta esitatavad nõuded ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetekohase toimimise tagamiseks;
6) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise tingimused;
7) hankelepingu kehtivus;
8) vee-ettevõtja investeerimiskohustused aastate kaupa;
9) vee-ettevõtja ja valla- või linnavalitsuse vahel sõlmitava hankelepingu eelnõu;
10) teave käesoleva seaduse § 4 lõikes 3 nimetatud halduslepingu kohta selle olemasolu korral.

(32) Riigihanke alusel määratava vee-ettevõtja tegutsemise kestus ning vee-ettevõtja määramise otsuse ning hankelepingu kehtivus ei tohi olla pikem kui 12 aastat.”;

7) paragrahvi 12 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Veevärgi ja kanalisatsiooni kasutamine üldistes huvides”;

8) paragrahvi 141 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vee-ettevõtja määrab vastavalt käesoleva seaduse §-le 142 kooskõlastatud veeteenuse hinna 60 päeva jooksul pärast hinna kooskõlastamise otsuse vastuvõtmist ja avalikustab selle vähemalt 30 päeva enne hinna kehtima hakkamist kohaliku omavalitsuse üksuse või vee-ettevõtja veebilehel ning üks kord vähemalt ühes kohalikus või maakonna ajalehes.”;

9) paragrahvi 16 lõiget 7 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Konkurentsiametil ning valla- ja linnavalitsusel on õigus igal ajal nõuda vee-ettevõtjalt liitumistasu arvutamise metoodika kooskõlastamist vastavalt käesoleva seaduse § 6 lõigetele 3–5.”;

10) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Käesoleva seaduse § 4 lõige 25 jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.”.

Laine Randjärv
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json