Teksti suurus:

Prokuröride konkursi korraldamise ning konkursil osalejatele ja ametisse nimetatavatele prokuröridele esitatavad nõuded

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.04.2015, 5

Prokuröride konkursi korraldamise ning konkursil osalejatele ja ametisse nimetatavatele prokuröridele esitatavad nõuded
[RT I, 07.10.2014, 1 - jõust. 10.10.2014]

Vastu võetud 28.05.2013 nr 19
RT I, 29.05.2013, 45
jõustumine 01.06.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.09.2014RT I, 07.10.2014, 110.10.2014
27.03.2015RT I, 01.04.2015, 104.04.2015

Määrus kehtestatakse prokuratuuriseaduse § 44 ja avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded avaliku konkursi korras prokuröri ametikohale kandideerivatele isikutele ja konkursi (edaspidi konkurss) korraldamise nõuded ning prokuröri ametikohale nimetatavatele isikutele esitatavad nõuded.
[RT I, 07.10.2014, 1 - jõust. 10.10.2014]

§ 2.  Prokuröride konkursikomisjon

  Prokuröride konkursikomisjon (edaspidi komisjon) hindab prokuröri ametikohale kandideerivate isikute vastavust ametikoha nõuetele, kui prokuröri ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

§ 3.  Juhindumine muudest õigusaktidest

  Käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmisel juhindub komisjon avaliku teenistuse seaduse §-dest 16–20, Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määrusest nr 113 „Ametnike värbamise ja valiku kord“ ning Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määrusest nr 114 „Ametnike haridusele, töökogemusele ja võõrkeelte oskusele esitatavad nõuded“, kui prokuratuuriseadusest ei tulene teisiti.

2. peatükk AVALIKU KONKURSI KORRAS PROKURÖRI AMETIKOHALE KANDIDEERIVALE ISIKULE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 4.  Abiprokuröri ametikohale kandideerivale isikule esitatavad nõuded
[RT I, 01.04.2015, 1 - jõust. 04.04.2015]

  Avaliku konkursi korras abiprokuröri ametikohale kandideerivale isikule esitatavad nõuded on:
[RT I, 01.04.2015, 1 - jõust. 04.04.2015]
  1) vastavus prokuratuuriseaduse §-s 15 sätestatud nõuetele;
  2) riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 32 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimuste mitteesinemine;
  3) riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
  4) isiku põhiõiguste ja -vabaduste ning neid reguleerivate riigisiseste ja rahvusvaheliste õigusaktide tundmine;
  5) prokuratuuri korraldust ja prokuröriteenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
  6) karistusõiguse ja kriminaalmenetluse tundmine;
  7) infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtete teadmine ning arvutikasutamise oskus;
  8) algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;
  9) töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
  10) kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
  11) hea meeskonnatöö- ja suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega;
[RT I, 07.10.2014, 1 - jõust. 10.10.2014]
  12) intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise ning analüüsi- ja sünteesivõime ja võime reageerida kiiresti muutustele;
  13) vähemalt ühe võõrkeele mõistmise ja rääkimise oskus Euroopa Nõukogu koostatud Euroopa keeleõppe raamdokumendis B2-tasemel ning kirjutamise oskus B1-tasemel.

§ 5.  Abiprokuröri ametikohale kandideerivale isikule esitatavad erinõuded
[RT I, 01.04.2015, 1 - jõust. 04.04.2015]

  Tulenevalt konkreetse abiprokuröri ametikoha teenistuskohustustest võib riigi peaprokurör kooskõlastatult komisjoniga täiendada ja konkretiseerida abiprokuröri ametikohale esitatavaid nõudeid. Informatsioon kandideerimisnõuete kohta avaldatakse konkursiteadaandes.
[RT I, 01.04.2015, 1 - jõust. 04.04.2015]

§ 6.  Ringkonnaprokuröri ja eriasjade prokuröri ametikohale kandideerivale isikule esitatavad nõuded
[RT I, 07.10.2014, 1 - jõust. 10.10.2014]

  Ringkonnaprokuröri ja eriasjade prokuröri ametikohale kandideerivale isikule esitatavad nõuded on:
[RT I, 07.10.2014, 1 - jõust. 10.10.2014]
  1) vastavus prokuratuuriseaduse §-s 15 sätestatud nõuetele;
  2) riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 32 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimuste mitteesinemine;
  3) riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
  4) isiku põhiõiguste ja -vabaduste ning neid reguleerivate siseriiklike ja rahvusvaheliste õigusaktide tundmine;
  5) prokuratuuri korraldust ja prokuröriteenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
  6) kohtute ülesannete ja korralduse tundmine;
  7) uurimis- ja jälitusasutuste ülesannete, õiguste ja kohustuste tundmine;
  8) advokatuuri ülesannete ja korralduse tundmine, riigi õigusabi korralduse teadmine;
  9) tsiviil-, äri- ja tööõiguse ning nendega seonduvalt kriminaalmenetlusega väärteomenetluse, tsiviilkohtumenetluse ja halduskohtumenetluse tundmine;
  10) karistusõiguse ja kriminaalmenetluse, sealhulgas Riigikohtu lahendite põhjalik tundmine ning praktilise rakendamise oskus;
  11) kriminaaltäitevõiguse teadmine;
  12) rahvusvahelise õigusabi osutamise põhimõtete tundmine;
  13) väitlemisoskus ja väga hea eneseväljendamise oskus;
  14) kahe võõrkeele mõistmise ja rääkimise oskus Euroopa Nõukogu koostatud Euroopa keeleõppe raamdokumendis toodud B2-tasemel ning kirjutamise oskus B1-tasemel või ühe võõrkeele mõistmise ja rääkimise oskus C1-tasemel ning kirjutamise oskus B-2 tasemel;
  15) infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtete ja kasutamisvõimaluste tundmine ja nende rakendamise oskus, ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
  16) ametikohal nõutavate juhtimisalaste teadmiste ja oskuste olemasolu, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja nende praktilise rakendamise, samuti tööprotsessi planeerimise oskus;
  17) algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;
  18) töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
  19) kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
  20) hea meeskonnatöö- ja suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega;
[RT I, 07.10.2014, 1 - jõust. 10.10.2014]
  21) intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise ning analüüsi- ja sünteesivõime ja võime reageerida kiiresti muutustele.

3. peatükk KONKURSI LÄBIVIIMINE 

§ 7.  Abiprokuröri abi ametikohale kandideeriva isiku hindamine
[RT I, 01.04.2015, 1 - jõust. 04.04.2015]

  (1) Abiprokuröri ametikohale kandideeriva isiku hindamise viis on eksam.
[RT I, 01.04.2015, 1 - jõust. 04.04.2015]

  (2) Konkursiteadaandes väljakuulutatud komisjoni koosolekul kehtestatakse eksami viis ja eksami tulemuste hindamise alused, otsustatakse eeldatav hindamisvoorude arv ning viiakse läbi dokumendivoor.

  (3) Teise hindamisvooru kutsumise ajast, kohast ja hindamise viisist teatab komisjoni sekretär kandidaadile kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne teist hindamisvooru.

  (4) Kolmandasse hindamisvooru lubatud kandidaadile teatab komisjoni sekretär hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval järgmisse vooru kutsumise täpse aja ja koha ning kandidaadi hindamise viisi arvestusega, et kandidaat saab teate kätte vähemalt kolm päeva enne teates märgitud kuupäeva.

  (5) Kandidaati eksamineeritakse ja hinnatakse käesoleva määruse § 4 punktides 1–7 nimetatud valdkondades ning § 5 alusel täiendatud ja konkretiseeritud nõuete põhjal. Samuti küsitletakse ja hinnatakse kandidaati käesoleva määruse § 4 punktides 8–13 nimetatud isiksuseomaduste ja eelduste esinemise põhjal.
[RT I, 07.10.2014, 1 - jõust. 10.10.2014]

  (6) Eksam on sooritatud, kui kõigi hindamisvoorude tulemused on positiivsed.

  (7) Kui eksami sooritab positiivse tulemusega rohkem kandidaate kui on konkursi korras täidetavaid ametikohti, moodustatakse eksamitulemuste alusel kandidaatide paremusjärjestus, mille alusel tehakse ettepanek prokuröri ametisse nimetamiseks.

§ 8.  Ringkonnaprokuröri ja eriasjade prokuröri ametikohale kandideeriva isiku hindamine
[RT I, 07.10.2014, 1 - jõust. 10.10.2014]

  (1) Ringkonnaprokuröri ja eriasjade prokuröri ametikohale kandideeriva isiku hindamise viis on eksam ning prokuröri poolt, kellele kandidaat vahetult allub, komisjonile kandidaadi kohta esitatud põhistatud arvamuse hindamine.
[RT I, 07.10.2014, 1 - jõust. 10.10.2014]

  (2) Konkursiteadaandes väljakuulutatud komisjoni koosolekul kehtestatakse eksami viis ja eksami tulemuste hindamise alused, otsustatakse eeldatav hindamisvoorude arv ning viiakse läbi dokumendivoor.

  (3) Teise hindamisvooru kutsumise ajast, kohast ja hindamise viisist teatab komisjoni sekretär kandidaadile kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne teist hindamisvooru.

  (4) Järgmisse hindamisvooru lubatud kandidaadile teatab sekretär hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval järgmisse vooru kutsumise täpse aja ja koha ning hindamise viisi arvestusega, et kandidaat saab teate kätte vähemalt kolm päeva enne teates märgitud kuupäeva.

  (5) Kandidaati eksamineeritakse käesoleva määruse §-s 6 nimetatud valdkondades.

  (6) Eksam on sooritatud, kui kõigi hindamisvoorude tulemused on positiivsed.

  (7) Kui eksami sooritab positiivse tulemusega rohkem kandidaate, kui on konkursi korras täidetavaid ametikohti, moodustatakse eksamitulemuste alusel kandidaatide paremusjärjestus, mille alusel tehakse ettepanek prokuröri ametisse nimetamiseks. Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse kandidaati, kellel on prokurörina mitmekesisem töökogemus.
[RT I, 07.10.2014, 1 - jõust. 10.10.2014]

31. peatükk VANEMPROKURÖRI, RIIGIPROKURÖRI, JUHTIVPROKURÖRI JA JUHTIVA RIIGIPROKURÖRI AMETIKOHALE NIMETATAVALE ISIKULE ESITATAVAD NÕUDED 
[RT I, 07.10.2014, 1 - jõust. 10.10.2014]

§ 81.  Vanemprokuröri ametikohale nimetatavale isikule esitatavad nõuded

  (1) Isik, kes nimetatakse vanemprokuröri ametikohale, peab vastama käesoleva määruse §-s 6 nimetatud nõuetele.

  (2) Mitme nõuetele vastava kandidaadi esinemise korral eelistatakse kandidaati, kes vastab paremini järgmistele kriteeriumitele:
  1) laiaulatuslikud õigusteadmised ja mitmekesine töökogemus prokurörina;
  2) kriminaaljustiitssüsteemi eri osade toimimise tundmine;
  3) intellektuaalne võimekus, sealhulgas tugev analüüsivõime ja hea argumenteerimisvõime;
  4) väga hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja koostöövõime ning läbirääkimisoskused;
  5) pingetaluvus ja otsustusvõime;
  6) suutlikkus olla usaldusväärsuse, eetilisuse ja pühendumusega teistele eeskujuks;
  7) valmidus ja oskus esindada prokuratuuri töörühmades ja avalikkuses;
  8) juhtimisoskused, sealhulgas võime protsesse käivitada ja kvaliteetsena töös hoida, oskus infot kriitiliselt hinnata, filtreerida ning sihtrühma vajadustest lähtuvalt esitada, oskus moodustada meeskonda ja seda töös hoida, oskus hinnata juhitava valdkonna senist seisundit ja tuvastada arendusvajadusi, oskus delegeerida ja motiveerida ning oskus hinnata ja reguleerida inimeste töökoormust.
[RT I, 07.10.2014, 1 - jõust. 10.10.2014]

§ 82.  Riigiprokuröri ametikohale nimetatavale isikule esitatavad nõuded

  (1) Isik, kes nimetatakse riigiprokuröri ametikohale, peab vastama käesoleva määruse §-s 6 nimetatud nõuetele.

  (2) Mitme nõuetele vastava kandidaadi esinemise korral eelistatakse kandidaati, kes vastab paremini järgmistele kriteeriumitele:
  1) käesoleva määruse § 81 lõike 2 punktides 1–7 nimetatud kriteeriumid;
  2) valmidus ja oskus esindada prokuratuuri konverentsidel ja rahvusvahelises suhtluses;
  3) tööks vajalike võõrkeelte oskus;
  4) rahvusvahelise kriminaalkoostöö toimimise tundmine.
[RT I, 07.10.2014, 1 - jõust. 10.10.2014]

§ 83.  Juhtivprokuröri ametikohale nimetatavale isikule esitatavad nõuded

  (1) Isik, kes nimetatakse juhtivprokuröri ametikohale, peab vastama käesoleva määruse §-s 6 nimetatud nõuetele.

  (2) Mitme nõuetele vastava kandidaadi esinemise korral eelistatakse kandidaati, kes vastab paremini järgmistele kriteeriumitele:
  1) käesoleva määruse § 81 lõike 2 punktides 1–8 ning § 82 lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud kriteeriumid;
  2) oskus kasutada oma valdkonnas strateegilist planeerimist nii, et see toetaks riigi arengueesmärkide elluviimist.
[RT I, 07.10.2014, 1 - jõust. 10.10.2014]

§ 84.  Juhtiva riigiprokuröri ametikohale nimetatavale isikule esitatavad nõuded

  (1) Isik, kes nimetatakse juhtiva riigiprokuröri ametikohale, peab vastama käesoleva määruse §-s 6 nimetatud nõuetele.

  (2) Mitme nõuetele vastava kandidaadi esinemise korral eelistatakse kandidaati, kes vastab paremini käesoleva määruse § 81 lõike 2 punktides 1–8, § 82 lõike 2 punktides 2–4 ning § 83 lõike 2 punktis 2 nimetatud kriteeriumitele.
[RT I, 07.10.2014, 1 - jõust. 10.10.2014]

32. peatükk TÄHTAJALINE ÜLEVIIMINE 
[RT I, 07.10.2014, 1 - jõust. 10.10.2014]

§ 85.  Prokuröride tähtajalise üleviimise soodustamine

  Prokuröri ametikoha täitmisel eelistatakse võrdsete kandidaatide korral isikut, kes on töötanud prokurörina Ida-Viru maakonnas.
[RT I, 07.10.2014, 1 - jõust. 10.10.2014]

4. peatükk KOMISJONILIIKME TÖÖ TASUSTAMINE 

§ 9.  Komisjoniliikme töö tasustamine ja kulude hüvitamine

  (1) Riigiprokuratuur maksab komisjoniliikmele, välja arvatud avalikus teenistuses olevale ametnikust komisjoniliikmele, komisjoni töös osalemise eest tasu 75% töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäärast.

  (2) Tasu makstakse üks kord kuus, arvestades eelmisel kuul komisjoni koosolekutel osaletud kordade arvu. Juhul kui arvestusperioodi jooksul koosolekuid ei toimunud või kui komisjoniliige ühelgi koosolekul ei osalenud, komisjoniliikmele tasu ei maksta.

  (3) Riigiprokuratuur hüvitab komisjoniliikmele avalduse alusel komisjoni töös osalemisega kaasnevad mõistlikud riigisisese transpordi ja majutuse kulud.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json