Teksti suurus:

Ametlike Teadaannete põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2019, 32

Ametlike Teadaannete põhimäärus

Vastu võetud 30.03.2015 nr 13
RT I, 01.04.2015, 9
jõustumine 06.04.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2019RT I, 19.12.2019, 3001.01.2020

Määrus kehtestatakse Riigi Teataja seaduse § 13 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Ametlikud Teadaanded

  (1) Ametlikud Teadaanded on Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne, milles avaldatakse avalikult teatavaks tegemiseks teated, kutsed ja kuulutused (edaspidi teadaanne), mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest või Vabariigi Valitsuse või ministri määrusest ja mille avaldamine muus väljaandes ei ole ette nähtud.

  (2) Nimekiri avaldatavatest teadaannetest avaldatakse ajakohases seisus Ametlike Teadaannete veebilehel.

  (3) Ametlikud Teadaanded on ühtlasi riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu.

  (4) Ametlikes Teadaannetes avaldatud teadaandel on õiguslik tähendus seaduses sätestatud juhul.

§ 2.  Ametlike Teadaannete vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Ametlike Teadaannete väljaandja ja vastutav töötleja on Justiitsministeerium (edaspidi väljaandja).

  (2) Väljaandja:
  1) juhib Ametlike Teadaannete väljaandmist ja kavandab selle arendamist;
  2) korraldab koostöös andmeandjatega teadaannete vormide koostamise ja kättesaadavaks tegemise teadaannete avaldamiseks;
  3) annab õiguslikke selgitusi teadaannete avaldamise kohta;
  4) otsustab õigustatud huvi korral andmekogu arhiiviandmetele juurdepääsu õiguse andmise;
  5) jälgib andmeandjate poolt avaldamise tähtaegadest kinnipidamist ja teavitab neid selle vajadusest.

  (3) Ametlike Teadaannete volitatud töötleja on Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi volitatud töötleja).

  (4) Volitatud töötleja:
  1) haldab, majutab ja arendab andmekogu;
  2) juhendab andmeandjaid teadaannete avaldamisel ning töötleb andmeid kooskõlas õigusaktidega määruses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) tagab andmekogu turvanõuete täitmise, tehnilise toimimise ja juurdepääsu andmekogule;
  4) täidab vastutava töötleja poolt pandud kohustusi ja antud juhiseid.

§ 3.  Andmekoosseis

  (1) Avaldatavate teadaannete nimekirjas avaldatakse Ametlike Teadaannete veebilehel:
  1) teadaande pealiigi ja selle alla kuuluvate alaliikide nimetused;
  2) õiguslik alus teadaande avaldamiseks;
  3) andmeandjad, kes seda alaliiki teadaandeid avaldavad;
  4) teadaande avaldamise lõpetamise tähtaeg.

  (2) Teadaande andmekoosseis on sätestatud määruse § 8 lõikes 1.

  (3) Andmekogus peetakse arvestust andmeandjate ja nende nimel teadaannete avaldamise õiguse saanud isikute üle.

  (4) Ametlike Teadaannete andmekogusse võetakse liidestatud andmekogudest:
  1) era- ja avalik-õigusliku juriidilise isiku ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ja nende esindajate andmed äriregistrist ja selle juures peetavast riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist (edaspidi koos äriregister);
[RT I, 19.12.2019, 30 - jõust. 01.01.2020]
  2) [kehtetu - RT I, 19.12.2019, 30 - jõust. 01.01.2020]
  3) teadaandes sisalduvad ning andmeandja esindajatest ja avaldajatest füüsiliste isikute ees- ja perekonnanimed ning isikukoodid rahvastikuregistrist ning kontaktandmed rahvastikuregistrist ja portaalist eesti.ee.

  (5) Teadaannete avaldamiseks pädevad andmeandja esindajad ja avaldajad (edaspidi vastavalt andmeandja esindaja ja avaldaja) ning autoriseeritud teenuse kasutajad kinnitavad registrist võetud andmed ning sisestavad vajaduse korral ametinimetuse ning täiendavate kontaktandmetena e-posti aadressid ja telefoninumbrid.

  (6) Detailne andmekoosseis tehakse kättesaadavaks riigi infosüsteemi haldussüsteemi veebilehel.

§ 4.  Andmekogu turvaklass ja turbeaste

  Andmekogu turvaklass on K2T3S1 ja turbeaste kõrge (H).

2. peatükk Andmeandjad ja teadaannete avaldamine 

§ 5.  Andmeandja ja esindusõigused

  (1) Andmekogusse andmete andjaks on õigusakti alusel teadaande esitamiseks kohustatud või õigustatud isik või haldusorgan.

  (2) Andmeandja esindaja ja avaldaja peavad ennast tuvastama, sisenedes Ametlike Teadaannete veebilehele digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi abil.

  (3) [Kehtetu - RT I, 19.12.2019, 30 - jõust. 01.01.2020]

  (4) [Kehtetu - RT I, 19.12.2019, 30 - jõust. 01.01.2020]

  (5) Notarite, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite ning nende esindajate andmed esitavad väljaandjale nende esindusorganisatsioonid. Andmed sisestab infosüsteemi volitatud töötleja uue andmeandja andmete lisamisel ning edaspidi muudab või lisab esindajate ja avaldajate andmeid andmeandja esindaja.

  (6) Era- ja avalik-õigusliku juriidilise isiku ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ja nende esindajate andmed võetakse äriregistrist.
[RT I, 19.12.2019, 30 - jõust. 01.01.2020]

  (61) Andmeandja esindamise õigust on võimalik taotleda Ametlike Teadaannete infosüsteemis, kui äriregistris puuduvad esindusõigusega isikute andmed või esindusõigusega isik ei saa mõjuval põhjusel Ametlike Teadaannete infosüsteemis esindusõigust edasi anda.
[RT I, 19.12.2019, 30 - jõust. 01.01.2020]

  (7) Andmeandja esindajal on õigus volitada andmeandja nimel teadaande avaldamise õigust teistele isikutele ning samuti kohustus esindaja ja avaldaja õigused lõpetada, kui nende isikute volitused andmeandja nimel teadaandeid avaldada lõpevad.

  (8) Volitatud töötlejal on õigus esindus- ja avaldamisõigust kontrollida ning turvalisuse kaalutlusel õigused peatada, lõpetada või esindusõiguse taotlus põhjendatult tagasi lükata.

§ 6.  Teadaande esitamise viisid

  (1) Teadaanded esitatakse elektrooniliselt:
  1) Ametlike Teadaannete veebilehel;
  2) teistest infosüsteemidest andmevahetuskihi kaudu.

  (2) Kui andmeandjal puudub võimalus veebilehel või andmevahetuskihi kaudu teadaannet esitada, siis loob volitatud töötleja sellise võimaluse või kui sellist tehnilist võimalust ei ole, võimaldab erandina teadaande esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna.

§ 7.  Teadaande avaldamise õiguse tuvastamine

  (1) Õigus andmeandja nimel teadaanne avaldada tuvastatakse teadaande avaldamisel digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi abil Ametlike Teadaannete veebilehel:
  1) andmeandjaks oleva era- ja avalik-õigusliku juriidilise isiku ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse esindaja puhul äriregistrist või juba andmekogusse kantud esindaja või avaldaja andmete alusel;
[RT I, 19.12.2019, 30 - jõust. 01.01.2020]
  2) [kehtetu - RT I, 19.12.2019, 30 - jõust. 01.01.2020]
  3) andmeandjaks oleva notari, kohtutäituri või pankrotihalduri puhul nende esindusorgani poolt esitatud ja volitatud töötleja poolt sisestatud andmete alusel; kui nimetatud andmeandja kohta on andmed sisestatud, siis edaspidi muudab esindaja ja avaldaja andmeid andmeandja esindaja;
  4) andmeandja esindaja poolt Ametlikesse Teadaannetesse sisestatud teise esindaja ja avaldaja andmete alusel.

  (2) Ametlike Teadaannetega liidestatud infosüsteemist teadaannete esitamisel tuvastatakse avaldamisõigus Ametlike Teadaannete andmekogust.

  (3) Andmeandja nimel on võimalik avaldada ainult seda alaliiki teadaandeid, mille avaldamiseks on andmeandjal õigus.

  (4) Teadaande, mis esitatakse erandina e-postiga, allkirjastab digitaalselt andmeandja nimel teadaande avaldamise õigusega isik.

§ 8.  Nõuded teadaande sisule

  (1) Teadaanne peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) teadaande alaliik;
  2) andmeandja, kelle nimel teadaanne esitatakse;
  3) viide õiguslikule alusele, märkides seaduse või määruse sätte, mille alusel teadaanne avaldatakse;
  4) teadaande sisu, milles ei tohi olla rohkem teavet, kui teadaande avaldamise eesmärgi täitmiseks on vajalik;
  5) kui teadaandes on märgitud füüsiline isik, siis rahvastikuregistrist kontrollitud isiku ees- ja perekonnanimi nimetavas käändes ja isikukood; isikukoodi puudumise korral märgitakse teadaandesse sünniaeg, kui see on teada;
  6) kui teadaandes on märgitud juriidiline isik, siis äriregistrist kontrollitud isiku nimi nimetavas käändes ja registrikood, samuti juriidilise isiku kehtetud ärinimed, mis lisatakse automaatselt äriregistri andmete alusel;
  7) andmeandja kontaktandmed ja vajaduse korral avaldaja kontaktandmed.

  (2) Erandina e-postiga esitatud digitaalselt allkirjastatud teadaandele tuleb lisada andmed riigilõivu tasumise kohta. Riigilõivu tasumise korral teise isiku eest teatab esitaja ka selle teise isiku nime.

  (3) Väljaandja koostab koostöös andmeandjatega teadaande alaliigile vastavad vormid, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõudeid ja selle õigusakti nõudeid, mille alusel teadaanne avaldatakse.

  (4) Teadaande vormid tehakse teadaande avaldamiseks kättesaadavaks andmekogu veebiliidese kaudu või vastava teenuse abil teistele andmekogudele, mis on andmevahetuskihi kaudu Ametlike Teadaannetega liidestatud.

§ 9.  Teadaande avaldamise lõpetamise tähtaja määramine

  (1) Riigi Teataja seaduse § 13 lõike 9 kohaselt määrab esitaja teadaande avaldamisel avaldamise lõpetamise tähtaja, arvestades avaldamise eesmärgi saavutamise vajadust ja käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel teadaande alaliikidele andmekogus määratud tähtaegu.

  (2) Teadaande avaldamise tähtajad on liikidel järgmised:
  1) teadaanded, mis ei sisalda füüsilise isiku nime või isikukoodi, avaldatakse tähtajatult, kui seadusest või määrusest, mille alusel teadaanne avaldatakse, ei tulene avaldamise lõpetamise tähtaeg;
  2) isikuandmeid sisaldavad teadaanded, mille avaldamiseks on ülekaalukas avalik huvi, avaldatakse kuni 30 aastat või tähtajatult, kui seadusest või määrusest, mille alusel teadaanne avaldatakse, ei tulene avaldamise lõpetamise teistsugune tähtaeg;
  3) isikuandmeid sisaldavad teadaanded, mille avaldamise lõpetamise tähtaeg tuleneb õigusaktidest või on seotud teadaandes märgitud tähtajaga ja avaldamise eesmärgi saavutamisega, avaldatakse eelnimetatud tähtajaks.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 sätestatud teadaannetele määratakse avaldamise tähtaeg automaatselt.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2 ja 3 sätestatud teadaannete avaldamistähtajad määratakse andmekogus kooskõlastatult andmeandjate esindajatega ja võimalusega neid avaldamisel etteantud vahemikus muuta vastavalt teadaande alaliigi avaldamise eesmärgile.

  (5) Teadaande alaliikide ajakohane loetelu koos avaldamise tähtaegadega avaldatakse Ametlike Teadaannete veebilehel.

§ 10.  Teadaande esitamine ja avaldamine

  (1) Teadaande esitamiseks andmeandja nimel siseneb tema esindaja või avaldaja Ametlike Teadaannete andmekogusse veebiliidese kaudu.

  (2) Teadaande esitamisel avaldaja:
  1) valib teadaande alaliigile vastava eeltäidetud vormi;
  2) sisestab puuduolevad andmed ja vajaduse korral teksti;
  3) kontrollib andmeid Ametlike Teadaannetega liidestatud registritest vormis loodud võimalusi kasutades;
  4) määrab vajaduse korral teadaande isikule kättetoimetamiseks täiendava e-posti aadressi;
  5) määrab võimaluse korral isikule kättetoimetamiseks ooteaja, mille jooksul teadaannet ei avaldata;
  6) määrab teadaandele avaldamise tähtaja, kui see on teadaande alaliigi puhul lubatud;
  7) määrab vajaduse korral teadaande mõjupiirkonna;
  8) otsustab teadaande avaldaja andmete kuvamise teadaandes.

  (3) Teadaanne, mille avaldamise eest on ette nähtud riigilõiv, avaldatakse pärast riigilõivu laekumist.

  (4) Pärast teadaande vormi täitmist kinnitab avaldaja sisestatud andmete õigsust ja teadaanne avaldatakse väljaandja digitaalse templiga automaatselt.

  (5) Erandina, kui andmeandjal puudub võimalus veebipõhiselt või liidestatud infosüsteemi kaudu teadaannet avaldada ja sellist võimalust ei ole võimalik luua, võib teadaande avaldamiseks esitada digitaalse allkirjaga. Sel juhul sisestab teadaande volitatud töötleja.

§ 11.  Ilmse ebatäpsuse parandamine avaldatud teadaandes

  (1) Volitatud töötleja või avaldaja parandab avaldatud teadaandes ilmse ebatäpsuse koos vea parandamise põhjenduse ja paranduse kirjeldusega.

  (2) Vea parandamine on keelatud, kui see muudab teadaande sisu või isiku andmeid.

  (3) Avaldatud teadaandes vea parandamisel kuvatakse teadaande juures parandaja, vea parandamise aeg ja põhjendus paranduse kirjeldusega.

§ 12.  Teadaande avaldamise lõpetamine ja kustutamine

  (1) Avaldamise tähtaja lõppemisel lõpetatakse teadaande avaldamine ja kantakse see andmekogu arhiivi automaatselt.

  (2) Kui avaldamise eesmärk on teadaanne isikule kätte toimetada, siis on isikul õigus digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi abil Minu Ametlike Teadaannete (edaspidi Minu AT) teenust kasutades Ametlike Teadaannete andmekogusse sisenedes teadaande kättesaamine kinnitada ja sel juhul lõpetatakse teadaande avaldamine automaatselt enne avaldamise lõpetamise tähtaja saabumist.

  (3) Isik, kelle isikuandmeid teadaanne sisaldab, või muu puudutatud isik võib andmeandjalt nõuda selle teadaande avaldamise lõpetamist, mille avaldamise eesmärk on täidetud.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõue on põhjendatud, lõpetab andmeandja avaldamise enne tähtaja saabumist kümne päeva jooksul isiku taotluse saamisest. Ennetähtaegse lõpetamise korral lisab avaldaja teadaande juurde põhjenduse.

  (5) Kui teadaande avaldamise lõpetamise tähtaeg on seotud sündmuse saabumisega, siis peab avaldaja sündmuse saabumisel avaldamise lõpetama.

  (6) Kui selgub, et teadaande avaldamiseks puudub õiguslik alus või teadaanne ei ole sisult õige ja seda ei ole võimalik parandada, on avaldajal või volitatud töötlejal kohustus teadaanne kustutada ja tühistada ning sellega avaldamine lõpetada. Teadaande tühistamisel lisatakse sellele põhjendus.

  (7) Teadaanne, mille avaldamine on lõpetatud, ning andmed selle kohta kantakse andmekogu arhiivi koos tühistaja, tühistamise aja ja põhjendusega.

3. peatükk Juurdepääs andmekogule 

§ 13.  Andmetele juurdepääs

  (1) Igaühel on õigus Ametlike Teadaannete veebilehel avaldatud teadaannetele tasuta juurde pääseda kuni avaldamise lõpetamiseni.

  (2) Avaldatud teadaannet, mille avaldamise eesmärk ei ole teadaande kättetoimetamine füüsilisele isikule, on võimalik taaskasutada ja automaatselt alla laadida.

§ 14.  Arhiiviandmetele juurdepääs

  (1) Andmekogu arhiivi kantud teadaandele on õigus juurde pääseda veebiliidese kaudu digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi abil:
  1) isikul, kelle andmed teadaandes sisalduvad;
  2) andmeandjal, tema esindajal ja avaldajal andmeandja nimel esitatud teadaannetele;
  3) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse või vaba elukutse esindajal taotluse alusel oma ülesannete täitmiseks teiste andmeandjate poolt avaldatud teadaannetele;
  4) isikul õigustatud huvi korral tema põhjendatud taotluse alusel.

  (2) Kui väljaandja loeb käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 4 alusel esitatud taotluse põhjendatuks, loob volitatud töötleja taotluses nimetatud teadaandele juurdepääsu õiguse viie tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

  (3) Kui õigustatud huvi väljaselgitamiseks on vaja täiendavat analüüsi, võib väljaandja teadaandele juurdepääsu andmise otsustamise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendusega teatab volitatud töötleja taotlejale viie tööpäeva jooksul.

  (4) Erandina, kui taotlejal puudub võimalus veebiliidese kaudu taotlust esitada ja andmeid saada, väljastatakse andmed soovitud viisil, tuvastades isiku, kellele andmed väljastatakse.

  (5) Ametlikes Teadaannetes registreeritakse automaatselt ning säilitatakse teadaande juures andmed selle kohta, kes ja millal teadaandega tutvus, välja arvatud juhul, kui teadaandega tutvuti kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamise või riikliku julgeoleku huvides.

  (6) Volitatud töötleja küsib arhiiviandmete väljastamiseks väljaandjalt juhiseid.

§ 15.  Andmekogu e-teavitus

  (1) Isikule, kelle andmed on teadaandes märgitud, saadetakse teavitus avaldatud või avaldamiseks esitatud teadaande kohta.

  (2) Teavitus saadetakse eesti.ee portaali kaudu isiku poolt suunatud, rahvastikuregistris ja äriregistris sisalduvatel e-posti aadressidel ja e-posti aadressil, mille isik või andmeandja on sisestanud Ametlike Teadaannete andmekogusse.

  (3) Andmeandja esindajale ja avaldajale saadetakse avaldamisõiguse andmise ja teadaande kättetoimetamise kinnitamisel teavitus nende e-posti aadressidel.

§ 16.  Minu AT teenus

  (1) Füüsilisel isikul ja juriidilise isiku esindajal on õigus digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi abil siseneda veebiliidese kaudu andmekogusse ja kasutada tasuta Minu AT teenust.

  (2) Minu AT teenus võimaldab:
  1) kinnitada isikule kättetoimetamiseks esitatud ja avaldatud teadaannete kättesaamist;
  2) tutvuda enda andmeid sisaldavate teadaannetega, mille avaldamine on lõpetatud;
  3) tutvuda andmetega selle kohta, kes ja millal on vaadanud andmekogu arhiivi kantud tema andmeid sisaldavaid teadaandeid;
  4) tellida teavitusi teadaannete avaldamise kohta e-posti aadressil;
  5) kasutada muid teenuse võimalusi.

§ 17.  Andmete säilitamine

  (1) Tühistatud teadaanded ja teadaanded, mille avaldamine on lõpetatud, kantakse andmekogu arhiivi ja juurdepääs nendele võimaldatakse määruse §-s 14 sätestatud korras.

  (2) Volitatud töötleja säilitab teadaanded ja nende kohta käivad andmed vastavalt määratud säilitustähtaegadele, kuid kõige kauem 30 aastat nende arhiivi kandmisest.

  (3) Kui teadaandele on hindamise tulemusel antud arhiiviväärtus, siis säilitatakse teadaannet püsivalt.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 18.  Järelevalve

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostavad väljaandja ja avaliku teabe seaduse § 531 lõikes 1 nimetatud asutus. Andmekaitse järelevalvet andmekogu pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon.

  (2) Volitatud töötleja esitab väljaandjale aruandeid või annab selgitusi andmekogu pidamisel ilmnenud probleemide kohta. Volitatud töötlejal on õigus nõuda väljaandja juhiseid probleemide lahendamiseks.

  (3) Andmekogu pidamises puuduste ilmnemise korral on andmekogu volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalve teostaja ettekirjutuses nimetatud puudused järelevalve teostaja määratud tähtpäevaks.

§ 19.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse Ametlike Teadaannete uue infosüsteemi kasutusele võtmisel.

§ 191.  Varem antud esindusõiguste kehtivus

  Enne 1. jaanuarit 2020. aastal antud esindusõigused jäävad andmekogus kehtima.
[RT I, 19.12.2019, 30 - jõust. 01.01.2020]

§ 20.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 21.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 6. aprillil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json