Teksti suurus:

Kaitseministri 5. detsembri 2008. a määruse nr 20 „Toimiku pidamise, säilitamise ja hävitamise kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 01.04.2021, 1

Kaitseministri 5. detsembri 2008. a määruse nr 20 „Toimiku pidamise, säilitamise ja hävitamise kord” muutmine

Vastu võetud 30.03.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse Kaitseväe korralduse seaduse § 43 lõike 1 alusel.

Kaitseministri 5. detsembri 2008. a määruses nr 20 „Toimiku pidamise, säilitamise ja hävitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas määruses sätestatakse „Kaitseväe korralduse seaduse” § 37 lõike 1 punktis 4 ja lõikes 2, § 371 lõike 42 punktis 3, §-s 415 ning § 541 lõike 2 punktis 2 sätestatud viisil kogutud teabe dokumenteerimiseks avatud teabetoimiku (edaspidi toimik) pidamise, säilitamise ja hävitamise kord.”;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toimikus säilitatakse „Kaitseväe korralduse seaduse” § 37 lõike 1 punktis 4 ja lõikes 2, § 371 lõike 42 punktis 3, §-s 415 ning § 541 lõike 2 punktis 2 sätestatud viisil ning muul viisil kogutud teavet.”;

3) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„Toimiku hävitamise otsustamiseks moodustab Kaitsevägi vähemalt kolmeliikmelise komisjoni. Komisjon koostab toimiku hävitamiseks „Arhiiviseaduse” § 13 alusel kehtestatud määruse nõuetele vastava hävitamisakti. Hävitamisakti allkirjastab Kaitseväe juhataja.”.

Kalle Laanet
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json