Teksti suurus:

Statistikaameti põhimäärus

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.04.2021, 5

Statistikaameti põhimäärus

Vastu võetud 27.08.2013 nr 32
RT I, 30.08.2013, 1
jõustumine 01.10.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.03.2015RT I, 14.05.2015, 817.05.2015, rakendatakse 2015. aasta 1. märtsist
05.09.2017RT I, 12.09.2017, 101.10.2017
05.10.2018RT I, 10.10.2018, 115.10.2018
19.07.2019RT I, 24.07.2019, 301.09.2019
19.11.2020RT I, 25.11.2020, 101.12.2020
26.03.2021RT I, 01.04.2021, 204.04.2021, rakendatakse alates 01.04.2021.

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel ning kooskõlas nimetatud seaduse § 65 lõike 2 punktiga 3.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Statistikaameti staatus

  (1) Statistikaamet (edaspidi amet) on Rahandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis korraldab riikliku statistika tegemist ning teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet seaduses ette nähtud alustel ja ulatuses. Statistiliste meetodite valimisel on amet sõltumatu.
[RT I, 24.07.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 2.   Ameti eelarve, pitsat ja sümboolika

  (1) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ameti eelarve kinnitab, seda muudab ja selle täitmist kontrollib rahandusminister.

  (2) Ametil on oma nimega dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse kindlaks ameti asjaajamiskorraga.

  (3) Ametil on väikese riigivapi kujutisega pitsat.

  (4) Ametil on logo. Logol on sõnaühend „Eesti Statistika”.
[RT I, 25.11.2020, 1 - jõust. 01.12.2020]

§ 3.   Aruandekohustus

  (1) Amet on aruandekohustuslik rahandusministri ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ja teostab ameti üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Riikliku statistika programmi täitmise aruanne esitatakse vastavalt riikliku statistika seaduse §-le 19.

§ 4.   Asukoht

  Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Tatari 51, 10134 Tallinn.

2. peatükk Ameti tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 5.   Ameti tegevusvaldkond

  Ameti tegevusvaldkonnaks on Euroopa Liidu statistikasüsteemis kehtivatele põhimõtetele ja kvaliteedikriteeriumidele vastava riikliku statistika tegemine ja andmehalduse koordineerimine.
[RT I, 24.07.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]

§ 6.   Ameti ülesanded

  Amet täidab riikliku statistika seaduse § 9 lõikes 2 esitatud ülesandeid.

3. peatükk Ameti juhtimise korraldus 

§ 7.   Ameti juhtimine

  Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse rahandusministri ettepanekul Vabariigi Valitsus.

§ 8.   Peadirektor

  Ameti peadirektor:
  1) juhib ameti tööd ja strateegilist planeerimist ning otsustab ja korraldab peadirektori asetäitjate ning ameti osakondade juhatajate kaudu ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
[RT I, 12.09.2017, 1 - jõust. 01.10.2017]
  2) koordineerib ja kontrollib talle vahetult alluvate osakonnajuhatajate ja teiste talle vahetult alluvate ametnike ja töötajate tööd;
[RT I, 24.07.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]
  3) kinnitab ameti töökorralduse reeglid, asjaajamiskorra ja muud ameti töökorraldust reguleerivad juhendid ning korrad, osakondade põhimäärused, ametnike ja töötajate ametijuhendid;
  4) vastutab ameti põhiülesannete õiguspärase, otstarbeka ja õigeaegse täitmise eest ning annab aru rahandusministrile;
  5) teostab teenistuslikku järelevalvet või delegeerib selle ülesande vastavalt käesoleva määruse 5. peatükile;
  6) [kehtetu - RT I, 12.09.2017, 1 - jõust. 01.10.2017]
  7) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti ametnikud ning sõlmib, muudab ja lõpetab ameti töötajatega töölepinguid;
  8) esindab ametit ja annab volitusi ameti nimel toimingute tegemiseks seadustest, muudest õigusaktidest, sealhulgas käesolevast põhimäärusest, tulenevate ülesannete täitmiseks ja ameti esindamiseks, sealhulgas avalik-õiguslike haldustoimingute sooritamiseks, esindamiseks kohtumenetluses ja tsiviilõiguslikes suhetes;
[RT I, 10.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]
  9) esitab rahandusministrile ettepanekuid ameti tulude ja kulude eelarve kohta ning vastutab eelarve otstarbeka täitmise eest;
  10) täidab teisi talle seaduse või muude õigusaktidega pandud ülesandeid;
  11) annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse ning rahandusministri määruse või käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju.

§ 9.   Peadirektori asetäitja

  (1) Peadirektoril on kaks asetäitjat, kes alluvad vahetult peadirektorile.
[RT I, 24.07.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]

  (2) Peadirektori asetäitja äraolekul võib peadirektor panna tema ülesanded teisele peadirektori asetäitjale või ameti ametnikule.
[RT I, 24.07.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]

  (3) Peadirektori asetäitja:
  1) koordineerib, suunab ja kontrollib tema alluvuses olevate osakondade tööd;
  2) tagab talle alluvate osakondade töö koordineerituse ameti teiste osakondadega;
  3) koordineerib, suunab ja kontrollib rakenduslike õigusaktide väljatöötamist oma valdkonnas;
  4) esindab ametit oma pädevuse ja peadirektorilt saadud volituste piires;
  5) kirjutab oma pädevuse piires alla ameti dokumentidele;
  6) asendab peadirektorit tema äraolekul käesoleva määruse § 12 alusel;
  7) osaleb ameti strateegilise arengukava koostamisel;
  8) teeb ettepanekuid ameti eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite kasutamiseks;
  9) teeb ettepanekuid töötajate töö tasustamiseks, ametnike palga ja distsiplinaarkaristuste määramiseks ning töölepingu rikkumiste menetlemiseks;
  10) arendab koostööd teiste institutsioonidega Eestis ja Euroopa Liidus ning rahvusvahelistes organisatsioonides;
  11) täidab muid õigusaktides sätestatud või peadirektori antud ülesandeid.

  (4) Peadirektori asetäitja täpsemad teenistusülesanded, õigused ja vastutus määratakse peadirektori kinnitatud ametijuhendiga.
[RT I, 24.07.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]

§ 10.   Peadirektori asetäitja strateegilise planeerimise ja rahvusvahelise koostöö alal
[Kehtetu - RT I, 24.07.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]

§ 11.   Peadirektori asetäitja infotehnoloogia alal
[Kehtetu - RT I, 24.07.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]

§ 12.   Peadirektori asendamine

  Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori määratud peadirektori asetäitja ning mõlema peadirektori asetäitja äraolekul peadirektori määratud ametnik.
[RT I, 24.07.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]

§ 13.   Ameti osakonna juhtimine

  (1) Ameti osakonda juhib juhataja, kes allub vahetult peadirektorile või peadirektori asetäitjale tulenevalt käesoleva määruse §-dest 8, 10 ja 11.

  (2) Ameti osakonna juhataja:
  1) tagab tema juhitava osakonna põhimäärusega kinnitatud funktsioonide täitmise ja osakonnale eraldatud ressursside sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  2) vastutab tema juhitava osakonna ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest ning kontrollib temale alluvate ametnike ja töötajate kohustuste täitmist;
  3) osaleb arengustrateegiate ja tööplaanide väljatöötamises ning juhib osakonna arenguplaanide koostamist;
  4) annab talle alluvatele ametnikele ja töötajatele korraldusi osakonna ülesannete täitmiseks;
  5) täidab temale vahetu ja kõrgemalseisva juhi antud korraldusi või teatab nende täitmise takistusest ning annab vahetule ja kõrgemalseisvale juhile aru osakonna tegevusest;
  6) avaldab osakonna nimel arvamusi ja annab kooskõlastusi;
  7) teeb vahetule ja kõrgemalseisvale juhile ettepanekuid osakonna koosseisu ja töökorralduse muutmiseks, osakonna töötajate töö tasustamiseks, ametnike palga ja distsiplinaarkaristuste määramiseks ning töölepingu rikkumiste menetlemiseks;
  8) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja korraldab nende nõuetekohast hoidmist, hooldamist ja kasutamist;
  9) taotleb osakonna ametnikele ja töötajatele täienduskoolitust teenistus- või tööülesannete tulemuslikumaks täitmiseks;
  10) kirjutab alla osakonnas koostatud kirjadele ja dokumentidele, millega ei võeta rahalisi ega muid varalisi kohustusi, kui õigusakt ei sätesta teisiti.

  (21) Andmehõive ja töötluse osakonna juhataja teeb riikliku statistika seaduse § 39 alusel andmete esitamata jätnule või moonutatud andmete esitanule ettekirjutusi rikkumise kõrvaldamiseks ning ettekirjutuse täitmata jätmise korral otsustab sunniraha kohaldamise.
[RT I, 24.07.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]

  (3) Ameti osakonna juhataja ülesanded, õigused ja kohustused määratakse kindlaks tema ametijuhendiga.

4. peatükk Ameti struktuur ja struktuuriüksuste ülesanded 

§ 14.   Ameti teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
[RT I, 12.09.2017, 1 - jõust. 01.10.2017]

  Ameti teenistuskohtade koosseisu kehtestab rahandusminister või tema volitusel ameti peadirektor.
[RT I, 12.09.2017, 1 - jõust. 01.10.2017]

§ 15.   Ameti struktuuriüksus

  (1) Ameti struktuuriüksus on osakond.

  (2) Ameti struktuuri võivad kuuluda ka ametnikud ja töötajad, kes ei kuulu ühegi osakonna koosseisu ja kelle ülesanded ja alluvus määratakse peadirektori kinnitatavate töölepingute või ametijuhenditega.
[RT I, 10.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

§ 16.   Ameti osakonnad

  (1) Ameti osakonnad ja nende põhiülesanded on:
  1) [kehtetu - RT I, 24.07.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]
  11) andmehõive ja töötluse osakond – koguda, täpsustada ja töödelda andmeid, valmistada ette lähteandmed, pidada ja arendada statistilisi registreid, teha statistiliste registrite statistikat ning teostada vahetut riiklikku ja haldusjärelevalvet andmeesitajate üle;
[RT I, 24.07.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]
  2) arendusosakond arendada statistika tootmise protsesse, juurutada protsesse ja statistika- toodete arendusi, tagada vajalik tehnoloogia ja juhtida tehnoloogiliste rakenduste arendusprojekte ning teha koostööd Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusega;
[RT I, 25.11.2020, 1 - jõust. 01.12.2020]
  3) [kehtetu - RT I, 24.07.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]
  4) [kehtetu - RT I, 01.04.2021, 2 - jõust. 04.04.2021, rakendatakse alates 01.04.2021.]
  5) [kehtetu - RT I, 01.04.2021, 2 - jõust. 04.04.2021, rakendatakse alates 01.04.2021.]
  51) küsitlusvõrgu osakond – korraldada andmete kogumist ja küsitluste läbiviimist;
[RT I, 24.07.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]
  6) majandus- ja keskkonnastatistika osakond – teha ja arendada rahvamajanduse arvepidamist, valitsemissektori rahandusstatistikat ning ettevõtlus-, põllumajandus-, hinna- ja keskkonnastatistikat;
[RT I, 01.04.2021, 2 - jõust. 04.04.2021, rakendatakse alates 01.04.2021.]
  7) personali- ja tugiteenuste osakond – korraldada ameti personalitööd ja arendamist, asjaajamist ja arhiivitööd, riigivara haldamist ja arvestust ning tööks vajalike töövahendite tagamist;
[RT I, 01.04.2021, 2 - jõust. 04.04.2021, rakendatakse alates 01.04.2021.]
  8) rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond – teha ja arendada rahvastikustatistikat, isiku- ja leibkonnapõhist statistikat ning kultuuri- ja haridusstatistikat;
[RT I, 25.11.2020, 1 - jõust. 01.12.2020]
  9) statistika levi osakond – arendada ja turustada tarbija vajadustele vastavaid tooteid ja levikanaleid;
  10) [Kehtetu - RT I, 25.11.2020, 1 - jõust. 01.12.2020]

  (2) Osakonna täpsemad ülesanded määratakse ameti peadirektori kinnitatava osakonna põhimäärusega.

5. peatükk Teenistuslik järelevalve 

§ 17.   Teenistuslik järelevalve

  (1) Ameti peadirektor teostab seadusega ette nähtud korras teenistuslikku järelevalvet ameti osakondade ja ametiisikute tegevuse üle.

  (2) Ameti peadirektor võib teenistusliku järelevalve vahetu teostamise teha ülesandeks peadirektori asetäitjale või ameti osakonna juhatajale.

6. peatükk Ameti ümberkorraldamine ja lõpetamine 

§ 18.   Ameti ümberkorraldamine ja lõpetamine

  Amet korraldatakse ümber ja tema tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. oktoobril.

Lisa Statistikaameti logo kujutis
[Kehtetu - RT I, 24.07.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json