Teksti suurus:

Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 01.04.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.03.2022 otsus nr 85

Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.03.2022

§ 1.  Tarbijakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„3) kaup – pakutav, müüdav või muul viisil turustatav asi, õigus ja digitaalne sisu võlaõigusseaduse tähenduses;
4) teenus – pakutav, osutatav või muul viisil turustatav hüve ja digitaalne teenus võlaõigusseaduse tähenduses, mis ei ole kaup, või muu pakutav või tehtav sooritus;”;

2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„7) internetipõhine kauplemiskoht – kauplemiskoht, kus tarbija saab sõlmida teise kaupleja või tarbijaga lepinguid sidevahendi abil, kasutades selleks tarkvara, sealhulgas veebilehte, veebilehe osa või rakendust, mida käitab kaupleja või mida käitatakse kaupleja nimel;
8) järjestus – kaupleja esitletud, reastatud või edastatud kaupadele või teenustele antud suhteline paremus.”;

3) paragrahvi 5 lõiget 71 täiendatakse pärast sõna „nõuded” sõnadega „ja märgistuses nõutavate kauba koostisosade või omaduste määramise meetodid”;

4) paragrahvi 7 pealkirja täiendatakse pärast sõna „avaldamine” sõnadega „ja hinna alandamisest teavitamine”;

5) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Kauba hinna alandamise teates märgib kaupleja hinna alandamisele eelnenud varasema hinna vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 8 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõuetele.”;

6) paragrahvi 7 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Täpsemad nõuded kauba müügi- ja ühikuhinna avaldamise ning hinna alandamisest teavitamise kohta kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

7) paragrahvi 13 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ebaausa kauplemisvõtte kasutamise tõttu kahju kandnud tarbijal on õigus kasutada õiguskaitsevahendeid võlaõigusseaduses sätestatud tingimustel.”;

8) paragrahvi 16 lõiget 4 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

”3) kauba turustamine identsena teistes liikmesriikides turustatava kaubaga, kui selle kauba koostis või omadused erinevad oluliselt teises liikmesriigis turustatava kauba koostisest või omadustest, välja arvatud juhul, kui oluline erinevus on õiguslikult ja objektiivselt põhjendatud.”;

9) paragrahvi 16 lõiget 8 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

”111) veebipõhise otsingufunktsiooni kaudu tehtud otsingu tulemuste esitamine, selgelt avalikustamata makstud reklaami või makset, mis on tehtud kauba või teenuse kõrgema koha saavutamiseks otsingutulemuste järjestuses;”;

10) paragrahvi 16 lõiget 8 täiendatakse punktidega 24–26 järgmises sõnastuses:

„24) ürituse piletite edasimüümine tarbijale, kui kaupleja on hankinud piletid automaatseid oste võimaldavat tarkvaralahendust kasutades, eirates ühe isiku ostetavate piletite arvu piirmäära või muid piletite ostmise tingimusi;
25) väide, et arvustuse on esitanud kaupa või teenust kasutanud või selle ostnud tarbija, ilma et kaupleja oleks kasutanud mõistlikke ja proportsionaalseid meetmeid väite kontrollimiseks;
26) tõele mittevastava tarbija arvustuse või toetusavalduse esitamine või selle teisele isikule ülesandeks tegemine või tarbija arvustuse või tehtud toetusavalduse väärkasutamine kauba või teenuse reklaamimiseks.”;

11) seadust täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

§ 161. Kauplemisvõttega seotud väidete põhjendamine

(1) Riiklikku järelevalvet teostav korrakaitseorgan võib nõuda, et kaupleja tõendaks tema kauplemisvõttega seotud faktiliste väidete täpsust.

(2) Kui kaupleja ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuet, võib riiklikku järelevalvet teostav korrakaitseorgan lugeda kauplemisvõttega seotud faktilisi väiteid ebatäpseks.”;

12) paragrahvi 17 lõike 2 punktist 6 jäetakse välja sõnad „ja kaebuste lahendamise”;

13) paragrahvi 17 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

”8) internetipõhises kauplemiskohas pakutava kauba või teenuse puhul teave selle kohta, kas kaupa või teenust pakkuv kolmas isik on kaupleja või mitte, lähtuvalt kolmanda isiku avaldusest internetipõhise kauplemiskoha pidajale.”;

14) paragrahvi 17 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui tarbijale pakutakse võimalust otsida erinevate kauplejate või tarbijate pakutavaid kaupu või teenuseid päringu alusel, on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teabele oluline ka teave tarbija otsingu tulemusena esitatud kaupade või teenuste järjestust määravate peamiste parameetrite kohta ning nende parameetrite suhteline tähtsus teiste parameetritega võrreldes. Teave peamiste parameetrite ja nende tähtsuse kohta tehakse tarbijale kättesaadavaks veebiliidese osas, mis on vahetult ja kergesti ligipääsetav veebilehelt, kus päringutulemused on esitatud.

(22) Käesoleva paragrahvi lõiget 21 ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1150, mis käsitleb õigluse ja läbipaistvuse edendamist veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks (ELT L 186, 11.07.2019, lk 57–79), artikli 2 punktis 6 määratletud veebipõhiste otsingumootorite pakkujate suhtes.”;

15) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

”(4) Kui kaupleja teeb tarbijatele kättesaadavaks kauba või teenuse kohta esitatud arvustused, peetakse lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 21 ja 3 nimetatule oluliseks teabeks ka teavet selle kohta, kas ja kuidas kaupleja tagab, et arvustused on kaupa või teenust tegelikult kasutanud või ostnud tarbijate tehtud.”;

16) paragrahvi 68 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kauba realiseerimistähtaja, märgistuse või kasutusjuhendi kohta või kauba või teenuse hinna avaldamise või kauba hinna alandamisest teavitamisele kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 40 000 eurot.”;

17) paragrahvi 69 lõikes 2 asendatakse arv „3200” arvuga „40 000”;

18) paragrahvi 70 lõikes 2 asendatakse arv „50 000” arvuga „400 000”;

19) paragrahvide 701–723 lõigetes 2 asendatakse arv „32 000” arvuga „400 000”;

20) paragrahvide 73 ja 74 lõigetes 2 asendatakse arv „2000” arvuga „40 000”;

21) seadust täiendatakse §-dega 741 ja 742 järgmises sõnastuses:

§ 741. Ebamõistlikult kahjustava lepingutingimuse kasutamine

(1) Võlaõigusseaduse § 42 lõikes 3 sätestatud ebamõistlikult kahjustava tüüptingimuse kasutamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.

§ 742. Võlaõigusseaduses sätestatud nõuete rikkumine

(1) Võlaõigusseaduse §-des 141, 281, 48 ja 481, § 49 lõikes 23, § 492 lõigetes 1 ja 3, § 493 lõike 2 kolmandas lauses, §-des 54 ja 542−55, § 56 lõikes 24, § 561 lõigetes 1 ja 4, §-s 622, § 209 lõikes 6 ning § 636 lõikes 5 sätestatud kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.”;

22) paragrahvi 75 lõikes 3 asendatakse arv „74” arvuga „742”;

23) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosi „(ELT L 149, 11.06.2005, lk 22–39)” ja „(ELT L 80, 18.03.1998, lk 27–30)” tekstiosaga „, muudetud direktiiviga 2019/2161 (ELT L 328, 18.12.2019, lk 7–28)”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 28. mail.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json