Teksti suurus:

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2022
Avaldamismärge:RT I, 01.04.2022, 2

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 28.03.2022 nr 8

Määrus kehtestatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 482 lõike 4 ja äriseadustiku § 1391 lõike 1 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 111 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kiirmenetluses kasutatav põhikiri koosneb:
1) kohustuslikest sätetest (lisa 15 põhikirja punktid 1.1–1.3, 2.11 ja 6.1–6.4);
2) valiksätetest (lisa 15 põhikirja punktid 1.4, 2.1–2.10, 2.12, 3.1–3.4, 4.1–4.4 ja 5.1–5.8).”;

2) paragrahvi 203 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Menetlusseadustikes nimetatud menetlusdokumendi võib esitada tsiviil-, haldus- ja kriminaalkohtumenetlusse ning väärteoasjade kohtumenetlusse e-toimiku süsteemi kaudu, välja arvatud kohtu registri- ja kinnistusosakonnale ning maksekäsu osakonnale esitatav menetlusdokument, mille esitamiseks on käesolevas määruses ette nähtud teistsugune kord.”;

3) paragrahvi 203 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Maksekäsu kiirmenetluse avaldus ja maksekäsu kiirmenetluse avaldus lapse elatisnõudes esitatakse kohtule e-toimiku süsteemi kaudu.”;

4) määruse lisa 15 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse § 1 punktid 1 ja 4 jõustuvad 1. veebruaril 2023. a.

Maris Lauri
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa 15 Põhikiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json