Teksti suurus:

Sadama eeskirjas kajastatavate andmete loetelu

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.04.2022, 6

Sadama eeskirjas kajastatavate andmete loetelu1

Vastu võetud 28.03.2022 nr 26

Määrus kehtestatakse sadamaseaduse § 12 lõike 7 alusel.

§ 1.  Sadama eeskirjas esitatavad andmed

  (1) Sadama eeskirjas esitatakse järgmised sadama andmed:
  1) sadama pidaja ettevõtlusvorm ja registrikood;
  2) sadama asukoht, sadama maa-ala ja akvatooriumi piiritlus;
  3) sadamaala skeem ning navigatsioonimärkide ja tähiste asendiplaan;
  4) sadama akvatooriumi pindala ja maksimaalne sügavus, sissesõidutee laius ja maksimaalne sügavus, kaide arv ja kogupikkus;
  5) veesõidukite gabariidipiirangud;
  6) keskkonnakaitse nõuetest ja lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud;
  7) sadama tööaeg;
  8) sadama navigatsioonihooaeg;
  9) kohaliku aja erinevus UTC-st;
  10) sadamas tegutsevate ettevõtjate nimetus, tegevusala, aadress, telefoni number, veebiaadress, e-post.

  (2) Sadama eeskirjas esitatakse veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise kohta järgmised andmed:
  1) sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamise korraldus;
  2) sisenemis- ja väljumisloa andmise korraldus;
  3) sisenemis- ja lahkumisteatise menetlemise korraldus;
  4) karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsuste ning dokumentide vormistamise korraldus;
  5) veesõidukitega side korraldamise korraldus sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja sadamast väljumisel;
  6) nõuded sildunud veesõidukitele – keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused;
  7) sildunud veesõidukite sise- ja tekitööde, müra ja jäätmeid tekitavate tööde teostamise, keevitustööde, lahtise tulega tööde, pardataguste tööde, paatide ja parvede veeskamise, ballasti pumpamise ja tankide pesemise ning peamasina remondi korraldus.

  (3) Sadama eeskirjas esitatakse veeliikluse korralduse kohta sadama akvatooriumil järgmised andmed:
  1) veesõidukitele esitatavad nõuded sadama akvatooriumil liiklemisel normaal- ja eritingimustes, manööverdamisel ja ümberpaigutamisel;
  2) sildumise korraldus;
  3) pukseerimise korraldus;
  4) jääoludes liiklemise ja jäämurdja tellimise korraldus;
  5) erinõuded sõltuvalt veesõiduki klassist ja laadungi iseloomust.

  (4) Sadama eeskirjas esitatakse järgmiste sadama teenuste korraldus:
  1) lastimine, lossimine, kaupade ladustamine ja hoiustamine;
  2) stividoritöö;
  3) veega varustamine;
  4) laevajäätmete vastuvõtt;
  5) kütuse ja määrdeainetega varustamine;
  6) tuukritööd;
  7) remondi- ja värvimistööd;
  8) veesõiduki ühendamine side-, energia- ja muude kaldasüsteemidega;
  9) muud sadamas osutatavad teenused.

  (5) Sadama eeskirjas esitatakse reisijate teenindamise korralduse kohta järgmised andmed:
  1) laevale ja laevalt mahamineku korraldus;
  2) piletimüügi korraldus;
  3) ohutusnõuded;
  4) teenused reisijatele.

  (6) Sadama eeskirjas esitatakse meditsiiniabi korraldamise kohta järgmine teave:
  1) sadama meditsiinipunkti olemasolul selle asukoht sadamaala skeemil;
  2) sadama meditsiinipunkti puudumisel meditsiiniabi väljakutse telefoni number.

  (7) Sadama eeskirjas esitatakse tuleohutuse tagamise ja päästetööde korralduse kohta järgmised andmed:
  1) tuleohutuse tagamise korraldus sadamas seisval laeval;
  2) pääste- ja tuletõrjevahendite paigutus sadamaala skeemil.

  (8) Sadama eeskirjas esitatakse päästeasutuse ja muu abi andva või järelevalvet teostava asutuse väljakutsumise telefoni number:
  1) päästeasutus;
  2) politsei.

§ 2.  Sadama eeskirja koostamine

  Sadama eeskirja kinnitab sadama pidaja.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. detsembri 2009. a määrus nr 129 „Sadama eeskirja vorm” tunnistatakse kehtetuks.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2019/883, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid laevajäätmete üleandmiseks ja muudetakse direktiivi 2010/65/EL ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/59/EÜ (ELT L 151, 07.06.2019, lk 116–142).

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json