Teksti suurus:

Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.04.2022, 20

Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord

Vastu võetud 19.12.2008 nr 51
RTL 2008, 105, 1500
jõustumine 03.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.11.2012RT I, 28.11.2012, 301.12.2012
14.03.2014RT I, 20.03.2014, 101.04.2014
13.09.2016RT I, 20.09.2016, 201.10.2016
20.06.2017RT I, 22.06.2017, 801.07.2017
27.09.2017RT I, 29.09.2017, 102.10.2017
11.12.2017RT I, 15.12.2017, 220.12.2017
23.03.2020RT I, 23.03.2020, 126.03.2020
25.03.2022RT I, 01.04.2022, 1904.04.2022

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 105 lõike 9 alusel.
[RT I, 22.06.2017, 8 - jõust. 01.07.2017]

1. peatükk REGULEERIMISALA 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolevat korda rakendatakse Maksu- ja Tolliametile maksukohustuslase poolt deklareerimisel või muudel alustel tekkiva maksukohustuse või muude kohustuste (trahvid jms) ning tagastusnõuete arvestusse kandmisel, võlgnikule kohustuste summast teatamisel, kohustuse summa tasumisel ja arvestusse kantud kohustuse summa tasutuks märkimisel ning tagastusnõude täitmisel.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud avalik-õigusliku rahalise kohustuse arvestusse kandmisel, kohustuse summa tasumisel, arvestusse kantud kohustuse summa tasutuks märkimisel ja tagastusnõude täitmisel rakendatakse käesolevat korda seaduses sätestatud erisustega.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (3) Käesolevas paragrahvis nimetatud nõuete ja kohustuste üle peetakse arvestust maksukohustuslaste registris.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

2. peatükk KOHUSTUSE ARVESTUSSE KANDMINE JA ARVESTUSKANDEST TEATAMINE 

§ 2.   Kohustuse arvestusse kandmise alused
[RT I, 15.12.2017, 2 - jõust. 20.12.2017]

  (1) Kohustuste arvestusse kandmise aluseks on:
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]
  1) maksu- ja maksete deklaratsioonid;
  2) haldusaktid;
  3) kohtuotsused;
  4) maksuteated;
  5) maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud kohtu ja prokuratuuri lahendid;
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]
  51) teekasutustasu andmekogust edastatud andmed;
[RT I, 15.12.2017, 2 - jõust. 20.12.2017]
  6) muud seaduses nimetatud alusdokumendid ja andmed.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Raskeveokimaksu ja avansiliste maksete kohustuse kannab isiku nimel arvestusse maksuhaldur.

  (3) Isiku koostatud intressiarvestus kantakse arvestusse isiku ettepanekul. Isiku koostatud intressiarvestuse kanne tuleb tasuda 2 päeva jooksul.

§ 3.   Esmase arvestuskande tegemine

  (1) Arvestuskanne on kohustuse või tagastusnõude summa, mis on määruse § 2 lõikes 1 loetletud alusdokumentide ja andmete alusel või § 2 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel isiku kohustusena arvestusse kantud.
[RT I, 15.12.2017, 2 - jõust. 20.12.2017]

  (2) Elektroonselt esitatud maksudeklaratsioonis (v.a tollideklaratsioon) deklareeritud maksusumma arvestusse kandmise kuupäev on deklaratsiooni kinnitamise kuupäev maksukohustuslaste registris.

  (3) Tollideklaratsioonis määratud maksusumma kantakse arvestusse üldjuhul kauba vabastamise kuupäeval. Kui ettemaksukontol on rahalisi vahendeid piisavalt, tasutakse maksusumma ja tehakse arvestuskanne kauba vabastamisel. Maksusumma tasumise edasilükkamise korral tehakse arvestuskanne, kui määratud maksusumma on tagatud. Lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamise korral, kui isikul on lisadeklaratsiooni esitamise kohustus või esitatakse tollideklaratsioon deklarandi arvestuskande vormis, tehakse arvestuskanne lisadeklaratsiooni esitamise kuupäeval.
[RT I, 01.04.2022, 19 - jõust. 04.04.2022]

  (4) E-maksuameti väliselt esitatud käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud alusdokumendid ja andmed sisestab maksuhaldur maksukohustuslaste registrisse viie tööpäeva jooksul dokumendiregistris registreerimisest arvates. Arvestusse kandmise kuupäevaks on dokumendiregistris registreerimise kuupäev.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (5) Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud kohustused kannab maksuhaldur arvestusse hiljemalt kohustuse täitmise tähtpäeval.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (6) Maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud avalik-õiguslik rahaline kohustus kantakse arvestusse pärast selle kinnitamist vastavas infosüsteemis.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (7) Teekasutustasu kohustus kantakse arvestusse pärast selle kinnitamist teekasutustasu andmekogus ja vastava tasu tasumist.
[RT I, 15.12.2017, 2 - jõust. 20.12.2017]

§ 4.   Esmase arvestuskande muutmine

  (1) Esmase arvestuskande parandusena tekkinud paranduskande arvestusse kandmisel lähtutakse § 3 lõigetes 2 ja 4 sätestatust.

  (2) Tollideklaratsioonis või lisadeklaratsioonis määratud maksusumma muutmise korral kantakse muudatused arvestusse vastavalt tollideklaratsiooni või lisadeklaratsiooni muutmise kuupäeval.
[RT I, 01.04.2022, 19 - jõust. 04.04.2022]

§ 5.   Arvestuskande tegemine isiku nimele

  (1) Arvestuskanne tehakse ühe isiku nimele. Kui kohustuse täitmise eest vastutab mitu isikut, kajastatakse täitmisele kuuluv kohustus kõikide tasumise eest vastutavate isikute täitmisele kuuluvate kohustuste hulgas.

  (2) Abikaasade ühise füüsilise isiku tuludeklaratsiooni arvestuskanne tehakse deklaratsiooni täitja nimele.

  (3) Mitteresidendi maksuesindaja esitatud deklaratsioonide arvestuskanne tehakse mitteresidendi nimele.

  (4) Tollideklaratsiooni arvestuskanne tehakse tollideklaratsioonil märgitud maksja nimele. Kui tolliesindaja esitab tollideklaratsiooni, millel on märgitud maksjaks kauba importija, peab kauba importija esitama tollile volikirja oma ettemaksukonto või tagatise kasutamiseks tolliesindaja poolt.
[RT I, 01.04.2022, 19 - jõust. 04.04.2022]

3. peatükk KOHUSTUSE TÄITMINE 

§ 6.   Ettemaksukonto

  (1) Isiku rahalisi toiminguid hallatakse ettemaksukontol. Igal isikul on maksukorralduse seaduse § 105 lõikes 6 nimetatud kohustuste täitmiseks üks ettemaksukonto, millel on unikaalne viitenumber.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Maksukorralduse seaduse § 122 punkti 2 alusel maksuhaldurile deposiidina makstavate tagatistega seotud rahalisi toiminguid hallatakse selleks määratud eraldi kontol.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (3) Maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud riigilõivude ning kohtu ja prokuratuuri tagatiste, samuti kautsjonite ja oportuniteeditasudega seotud rahalisi toiminguid hallatakse selleks määratud eraldi kontol.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (31) Makseid, mis on maksuhaldurile tehtud teiste isikute eest tulenevalt maksja ametist või ettevõtluse vormist, hallatakse selleks määratud eraldi kontol.
[RT I, 15.12.2017, 2 - jõust. 20.12.2017]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 3 ja 31 nimetatud kontole laekunud summadest ei tasuta ilma isiku taotluseta või kohtuotsuseta isiku muid maksukohustuslaste registris hallatavaid kohustusi.
[RT I, 15.12.2017, 2 - jõust. 20.12.2017]

§ 7.   Makse tegemine

  (1) Kohustuse täitmiseks on võimalik teha sissemakse ettemaksukontole:
  1) ülekandega Maksu- ja Tolliameti pangakontole;
  2) sularahas või maksekaarti kasutades maksuhalduri kassas;
  3) e-maksuametis/e-tollis pangalingi kaudu või krediitkaardiga tasudes.
[RT I, 15.12.2017, 2 - jõust. 20.12.2017]

  (2) Maksu- ja Tolliameti peadirektor määrab kohad, kus maksuhaldur kassa teenust pakub.

  (3) Makse loetakse tasutuks:
  1) maksekorraldusel märgitud summa laekumisel Maksu- ja Tolliameti pangakontole;
  2) sularaha vastuvõtmise kohta kviitungi väljastamisel maksuhalduri kassast;
  3) pangalingi kaudu või krediitkaardiga tasumisel makse autoriseerimise andmete laekumisel maksuhaldurile.
[RT I, 15.12.2017, 2 - jõust. 20.12.2017]

  (4) Maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud avalik-õiguslikku rahalist kohustust on võimalik täita:
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]
  1) ülekandega Maksu- ja Tolliameti selleks määratud kontole maksukorralduse seaduses sätestatud korras;
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]
  2) sularahas riigilõivuseaduses ja tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

§ 8.   Maksekorraldusele märgitavad andmed

  (1) Kohustuse tasumisel ülekandega Maksu- ja Tolliameti pangakontole märgitakse maksekorraldusele isiku ettemaksukonto viitenumber või alusdokumendil olev viitenumber.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (11) Riigilõivu tasumisel ülekandega selleks määratud pangakontole lähtutakse riigilõivuseaduses sätestatust.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Kui viitenumbri, maksja registri- ega isikukoodi alusel ei ole võimalik tuvastada, millisele maksuhalduri juures peetavale kontole raha kanda, käsitletakse makset selgitamata laekumisena.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

§ 9.   Makse tegemine kassas

  (1) Makse tegemiseks kassas teatab isik makse sisu või esitab arvestuskande aluseks oleva dokumendi.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Maksuhaldurile tehtud makse kohta väljastatakse maksjale tema soovil kviitung.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

§ 10.   Kolmanda isiku poolt makse tegemine

  (1) Kui isiku nimel teeb makse kolmas isik, loeb maksuhaldur kolmanda isiku tegutsevaks esindatava isiku teadmisel ja nõusolekul ning maksuhalduril ei teki kohustusi kolmanda isiku suhtes.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Esindatava isiku nimel makse tegemisel märgitakse maksekorraldusele esindatava isiku ettemaksukonto viitenumber või makse alusdokumendil olev viitenumber.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

§ 11.   Kohustuse täitmine

  (1) Arvestusse kantud kohustused täidetakse ettemaksukontolt kohustuse täitmise tähtpäeva lõpu seisuga arvestades maksukorralduse seaduse §-s 105 sätestatut.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Täitmist alustatakse varaseima tasumise tähtpäevaga kohustustest.

  (3) Kui alusdokumendile on väljastatud viitenumber, on võimalik kohustuse eest tasuda enne kohustuse täitmise tähtpäeva, märkides maksekorraldusele väljastatud viitenumbri.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (4) Maksuhaldur väljastab dokumendikohase viitenumbri oma haldusaktiga määratud või tollideklaratsiooni alusel määratud summade tasumiseks ning maksuvõla täitetoiminguga seotud summade tasumiseks.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (41) Maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud avalik-õigusliku rahalise kohustuse tasumiseks vajaliku viitenumbri väljastab kohus või prokuratuur oma lahendiga.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (5) Kui isik kannab ettemaksukontole alusdokumendi viitenumbriga määratud summast suurema summa, siis jääb enammakstud summa ettemaksukontole.

  (6) Kohustust ei saa täita enne kohustuse arvestusse kandmise kuupäeva.

  (7) Kui kohustuse täitmise eest vastutab solidaarselt mitu isikut, siis on maksuhalduril õigus kohustuse täitmiseks kasutada kõigi isikute ettemaksukonto vahendeid täitmise tähtpäevale järgnevast päevast arvates.

4. peatükk TAGASTUSNÕUE 

§ 12.   Tagastusnõude tekkimine

  Tagastusnõue saab tekkida:
  1) deklaratsiooni esitamisel või parandamisel;
  2) haldusakti esitamisel või parandamisel;
  3) ettemaksukontole sissemakse tegemisel.

§ 13.   Tagastusnõude kandmine ettemaksukontole

  (1) Määruse § 12 punktides 1 ja 2 nimetatud tagastusnõudest tekkinud enammakse kantakse isiku ettemaksukontole pärast seda, kui maksuhaldur on tagastusnõude aktsepteerinud.

  (2) Maksuhalduril on õigus isiku tagastusnõuded tasaarveldada rahaliste kohustustega ilma isikut sellest eraldi teavitamata.

§ 14.   Tagastusnõude täitmine

  (1) Tagastusnõude täitmiseks esitab isik maksuhaldurile taotluse, milles on märgitud taotluse esitaja andmed (nimi, registrikood või isikukood), tagastatava summa saaja andmed (nimi, registrikood või isikukood, pangakonto number) ja tagastatava summa suurus.

  (2) Isik võib taotleda tagastatava summa kandmist pangakontole või teise isiku ettemaksukontole.

  (3) Tagastusnõude osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise korral väljastatakse isikule kirjalik motiveeritud otsus.

  (4) Maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud riigilõivu ning kohtu ja prokuratuuri tagatise, samuti kautsjoni ja oportuniteeditasu maksmiseks määratud kontole sissemakse tegemisel tekkinud tagastusnõude täitmise taotlus esitatakse kohustuse pannud asutusele.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

5. peatükk TOLLIDEKLARATSIOONI ALUSEL ARVESTUSSE KANTUD MAKSUSUMMA TASUMISE EDASILÜKKAMINE 
[RT I, 20.09.2016, 2 - jõust. 01.10.2016]

§ 15.   Maksusumma tasumise edasilükkamise taotlus

  Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013; edaspidi tolliseadustik) võib isik taotleda tollideklaratsioonil määratud maksusumma tasumise edasilükkamist.
[RT I, 29.09.2017, 1 - jõust. 02.10.2017]

§ 16.   Maksusumma tasumise edasilükkamise luba

  Toll väljastab maksusumma tasumise edasilükkamise loa järgides tolliseadustikus tolli otsuste kohta sätestatut.
[RT I, 29.09.2017, 1 - jõust. 02.10.2017]

§ 17.   Maksusumma tasumise edasilükkamise loa kehtivuse peatamine

  Kui §-s 16 nimetatud loa alusel on maksusumma tasumine edasi lükatud, kuid tähtpäevaks tasumata, peatab toll maksusumma tasumise tähtaja edasilükkamise loa kehtivuse alates maksusumma tasumise tähtpäevale järgnevast päevast kuni maksuvõla tasumiseni.
[RT I, 29.09.2017, 1 - jõust. 02.10.2017]

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 181.   Kohustuste arvestusse kandmata ja tasumata jätmine

  Määruse § 2 lõikes 3 sätestatud intressi arvestusse kandmise ja selle tasumise kohustuse kohaldamine peatub Vabariigi Valitsuse poolt 12. märtsil 2020. a Eesti Vabariigi põhiseaduse § 87 punkti 8 ning hädaolukorra seaduse § 13, § 19 lõike 1, § 21 lõike 1 ja § 23 alusel välja kuulutatud eriolukorra tõttu 1. märtsist 2020. a kuni eriolukorra lõppemiseni.
[RT I, 23.03.2020, 1 - jõust. 26.03.2020]

§ 19.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json