Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmise määrus

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 01.06.2012, 7

Sotsiaalministri määruste muutmise määrus

Vastu võetud 29.05.2012 nr 19

Määrus kehtestatakse „Riikliku pensionikindlustuse seaduse“ § 16 lõigete 91 ja 11 ning „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse“ § 21 lõike 1, § 22 lõike 1 ja § 17 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruse nr 61 „Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise tingimused, kord ja tähtajad, hüvitatavate lisakulude arvutamise tingimused ja kord ning nõuded rehabilitatsiooniplaani vormi täitmisele” muutmine

Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruses nr 61 „Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise tingimused, kord ja tähtajad, hüvitatavate lisakulude arvutamise tingimused ja kord ning nõuded rehabilitatsiooniplaani vormi täitmisele” (RTL 2008, 81, 1126; 2009, 99, 1483) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst loetakse lõikeks 1 ning § 1 täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva määruse mõistes käsitatakse terviseseisundi kirjeldusena „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse“ § 22 lõike 1 alusel kehtestatud terviseseisundi kirjelduse vormi ning lõike 13 alusel kehtestatud andmekoosseise (edaspidi terviseseisundi kirjeldus).

(3) Käesoleva määruse mõistes käsitatakse arstina isiku perearsti või isikut põhiliselt ravivat eriarsti (edaspidi arst), kellel on isiku terviseseisundi kirjeldamiseks asjakohased andmed.“;

2) paragrahvi 3 lõiked 1–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sotsiaalkindlustusamet teeb päringu tervise infosüsteemi isiku terviseseisundi kirjelduse saamiseks viie päeva jooksul arvates ekspertiisiks piisavate andmetega ekspertiisitaotluse saamise päevast. Kui tervise infosüsteemis ekspertiisiks vajalikud andmed puuduvad või on ebapiisavad, edastab Sotsiaalkindlustusamet arstile taotluse terviseseisundi kirjelduse saamiseks.

(2) Kui arstil puuduvad isiku terviseseisundi kirjeldamiseks vajalikud andmed, teavitab ta sellest Sotsiaalkindlustusametit kirjalikult 15 päeva jooksul arvates vastava taotluse saamisest või märgib selle ära terviseseisundi kirjelduse vormil vastava küsimuse juures. Arst esitab terviseseisundi kirjelduse vormi koos teiste oluliste terviseseisundit kirjeldavate dokumentide koopiatega. Terviseseisundi kirjelduse vorm ei tohi olla täidetud käsitsi.

(3) Terviseseisundi kirjelduse vormil hindab arst isiku vajadust ravimite järele, mis kompenseerivad haiguslikke muutusi. Kui arst peab ravimeid isikule vajalikeks, loetleb ta vajalikud ravimid. Tööealise isiku terviseseisundi kirjelduse vormil hindab arst loetletud ravimite mõju järgmiste arvväärtustega:

1) 1 – ravimid kompenseerivad osaliselt;

2) 2 – ravimid kompenseerivad täielikult.

(4) Terviseseisundi kirjelduse vormil märgib arst kroonilise valu või tasakaaluhäirete esinemist. Tööealise isiku terviseseisundi kirjelduse vormil hindab arst kroonilise valu või tasakaaluhäirete esinemist järgmiste arvväärtustega:

1) 0 – ei esine või esineb harva;

2) 1 – esineb vähemalt kord nädalas.“;

3) paragrahvi 3 lõiked 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks.

4) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sotsiaalkindlustusamet edastab ekspertarstile ekspertiisitaotluse koos kõigi ekspertiisiks vajalike dokumentidega.“;

5) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui Sotsiaalkindlustusamet saab isiku terviseseisundi kirjelduse tervise infosüsteemist, hindab ekspertarst isiku vajadust ravimite järele, mis kompenseerivad haiguslikke muutusi. Kui ekspertarst peab tööealise isiku terviseseisundi kirjelduses loetletud ravimeid isikule vajalikeks, hindab ta ravimite mõju järgmiste arvväärtustega:

1) 1 – ravimid kompenseerivad osaliselt;

2) 2 – ravimid kompenseerivad täielikult.

(7) Kui Sotsiaalkindlustusamet saab isiku terviseseisundi kirjelduse tervise infosüsteemist, märgib ekspertarst tööealisel isikul kroonilise valu ja tasakaaluhäirete esinemist järgmiste arvväärtustega:

1) 0 – ei esine või esineb harva;

2) 1 – esineb vähemalt kord nädalas.“;

6) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) terviseseisundi kirjelduse vormil või ekspertarsti poolt tervise infosüsteemis sisalduvate andmete alusel antud hinnangut kroonilise valu ja tasakaaluhäirete esinemisele.“;

7) paragrahvi 8 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui ekspertiisitaotluses on hinnatud valu, ebamugavustunnet või tasakaaluhäireid arvväärtusega 3 või 4 ning terviseseisundi kirjelduse vormil või ekspertarsti poolt tervise infosüsteemis sisalduvate andmete alusel on hinnatud kroonilist valu või tasakaaluhäireid arvväärtusega 1, lisatakse funktsioonihäire suurusele üks ühik.“;

8) paragrahvi 8 lõike 9 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ravimivajadus võetakse lisakulude kompenseerimisel arvesse ainult siis, kui arst peab terviseseisundi kirjelduse vormil ravimeid taotlejale vajalikeks. Kui isiku terviseseisundi kirjeldus pärineb tervise infosüsteemist, võetakse ravimivajadus lisakulude kompenseerimisel arvesse ainult siis, kui ekspertarst peab ravimeid taotlejale vajalikeks. Ravimivajaduse suurus arvutatakse arsti ja taotleja hinnangute arvväärtuste kaalutud keskmise alusel, milles arsti hinnangu kaal on 80% ja taotleja hinnangu kaal 20%.“;

9) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„6) puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise taotluse esitamise aeg;

7) otsuse vaidlustamise kord.“;

10) paragrahvi 12 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Sotsiaalkindlustusamet teavitab isikut ning ekspertiisitaotluses märgitud ja isiku terviseseisundi kirjelduse esitanud arsti puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude tuvastamise otsusest 15 päeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.“.

§ 2. Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruse nr 57 „Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse tuvastamise tingimused ja kord ning töövõimetuse põhjuste loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruses nr 57 „Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse tuvastamise tingimused ja kord ning töövõimetuse põhjuste loetelu” (RTL 2008, 81, 1122; 2009, 99, 1483) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sotsiaalkindlustusamet teeb päringu tervise infosüsteemi terviseseisundi kirjelduse saamiseks viie päeva jooksul arvates ekspertiisiks piisavate andmetega ekspertiisitaotluse saamise päevast. Kui tervise infosüsteemis ekspertiisiks vajalikud andmed puuduvad või on ebapiisavad, edastab Sotsiaalkindlustusamet arstile taotluse terviseseisundi kirjelduse saamiseks.

(2) Arst esitab andmed tervise infosüsteemi, teavitades sellest Sotsiaalkindlustusametit, või täidab seaduse § 16 lõike 11 ning „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse“ § 22 lõike 1 alusel kehtestatud terviseseisundi kirjelduse vormi, kui isik on käinud arsti vastuvõtul viimase kolme kuu jooksul enne ekspertiisitaotluse esitamist. Arst esitab terviseseisundi kirjelduse vormi koos teiste oluliste terviseseisundit kirjeldavate dokumentide koopiatega. Terviseseisundi kirjelduse vorm ei tohi olla täidetud käsitsi.

(3) Kui isik ei ole viimase kolme kuu jooksul enne ekspertiisitaotluse esitamist arsti vastuvõtul käinud või hoolimata sellest puuduvad arstil patsiendi kohta piisavad meditsiinilised andmed terviseseisundi kirjeldamiseks, teavitab arst sellest Sotsiaalkindlustusametit 15 päeva jooksul arvates vastava taotluse saamisest. Sotsiaalkindlustusamet teavitab isikut arsti vastuvõtul käimise vajadusest ja määrab isikule tähtaja arsti vastuvõtul käimiseks.“;

2) paragrahvi 4 lõiked 4, 10 ja 11 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui Sotsiaalkindlustusamet on määranud isikule tähtaja arsti vastuvõtul käimiseks, esitab arst terviseseisundi kirjelduse vormi või edastab terviseseisundit kirjeldavad andmed epikriisiga tervise infosüsteemi kümne päeva jooksul arvates terviseseisundi kirjeldamiseks vajalike andmete saamisest ja teavitab sellest Sotsiaalkindlustusametit.“;

4) paragrahvi 6 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sotsiaalkindlustusamet kaasab ekspertiisi tegemiseks ekspertarsti ja edastab talle ekspertiisitaotluse koos kõigi ekspertiisiks vajalike dokumentidega.

(2) Ekspertarst annab ekspertiisitaotluse ja terviseseisundi kirjelduse põhjal Sotsiaalkindlustusametile arvamuse isiku püsiva töövõimetuse tekkimise aja, põhjuse, kestuse ja töövõime kaotuse protsendi kohta.“;

5) paragrahvi 14 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sotsiaalkindlustusamet teeb isikule ning ekspertiisitaotluses märgitud ja isiku terviseseisundi kirjelduse esitanud arstile ekspertiisi otsuse teatavaks 15 päeva jooksul arvates ekspertiisi otsuse vastuvõtmise päevast.

(2) Kui isik oli ekspertiisitaotluse saatmise või esitamise päeval töövõimetuslehe alusel ajutiselt töövõimetu, teeb Sotsiaalkindlustusamet isikule ning ekspertiisitaotluses märgitud ja isiku terviseseisundi kirjelduse esitanud arstile ekspertiisi otsuse teatavaks kümne päeva jooksul arvates ekspertiisi otsuse vastuvõtmise päevast.“.

§ 3. Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruse nr 58 „Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid, rehabilitatsiooniplaani vorm” muutmine

Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruses nr 58 „Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid, rehabilitatsiooniplaani vorm” (RTL 2008, 81, 1123; 2009, 51, 752) lisa 1 punkti 17 tekst ja määruse lisa 2 kirje „Olen teadlik ja nõustun“ all olev tekst asendatakse järgmise tekstiga:

„Olen teadlik ekspertiisi taotlemise eesmärgist, kinnitan esitatud andmete õigsust ning olen nõus minu isikuandmete ja delikaatsete isikuandmete (sh tervise infosüsteemis* sisalduvad andmed) töötlemisega (sh edastamine kolmandatele isikutele), kui see on vajalik minu püsiva töövõimetuse tuvastamiseks ja töövõime kaotuse protsendi määramiseks, haiguslehel ravi jätkamise otsustamiseks, puude ja puudest tulenevate lisakulude tuvastamiseks, rehabilitatsiooniteenusele (sh rehabilitatsiooniplaani koostamine) suunamiseks või lapsinvaliidsuse tuvastamiseks.

* Enda kohta käivate terviseandmetega on võimalik tutvuda patsiendiportaalis internetiaadressil www.e-tervis.ee ID-kaardiga sisse logides.“.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

/otsingu_soovitused.json