Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 01.06.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
23.05.2013 otsus nr 269

Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seadus

12.06.2013 17:00
Veaparandus. Pealkirjas parandatud sõna "seonduvalt". Alus: Riigi Teataja seadus § 10 lg 2.

Vastu võetud 15.05.2013

§ 1. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 lõike 1 punkti 11 täiendatakse pärast sõnu "rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile" sõnadega "ja selle liikmetele";

2) paragrahvi 453 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Aktsiis tagastatakse ka teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkoosseisule ning nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus.";

3) paragrahvi 453 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku või asutuse õigust taotleda aktsiisi tagastamist kinnitab kaitseminister või tema volitatud ametnik. Rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikme õigust taotleda aktsiisi tagastamist kinnitab välisminister."

§ 2. Erakooliseaduse muutmine

Erakooliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

"(21) Käesolevat seadust kohaldatakse rahvusvahelise sõjalise peakorteri erakoolile, mis on asutatud välislepingu alusel, käesolevast seadusest tulenevate erisustega.";

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

"(11) Rahvusvahelise sõjalise peakorteri asutatud erakooli pidaja on rahvusvaheline sõjaline peakorter.";

3) paragrahvi 5 lõike 12 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Õppe läbiviimiseks Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni (International Baccalaureate Organization) õppekava, Euroopa koolide põhikirja konventsiooni alusel väljatöötatud õppekava või rahvusvahelise sõjalise peakorteri asutatud kooli õppekavajärgi väljastatakse kooli pidajale koolitusluba.";

4) paragrahvi 5 lõiget 51 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

"Koolitusloa taotlemisel rahvusvahelise sõjalise peakorteri asutatud kooli õppekava järgi õppe läbiviimiseks lisatakse taotlusele käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1, 4 ja 7 nimetatud dokumendid."

§ 3. Kohalike maksude seaduse muutmine

Kohalike maksude seadust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

"§ 51. Rahvusvahelise sõjalise peakorteri vabastamine kohalike maksude tasumisest

Rahvusvaheline sõjaline peakorter on vabastatud kohalike maksude tasumisest välislepingus sätestatud ulatuses."

§ 4. Käibemaksuseaduse muutmine

Käibemaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõiget 3 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

"13) kaup, mis võõrandatakse Riigikogus ratifitseeritud välislepingus ettenähtud tingimusel rahvusvahelise sõjalise peakorteri kantiinis, kohvikus või messis.";

2) paragrahvi 15 lõiget 4 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

"15) teenus, mida osutab Riigikogus ratifitseeritud välislepingus ettenähtud tingimusel rahvusvahelise sõjalise peakorteri kantiin, kohvik või mess.";

3) paragrahvi 39 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Käibemaksuga ei maksustata NATO liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule ning nende liikmetele vajaliku kauba importi, kui nimetatud relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses. Ühises kaitsetegevuses osaleva NATO liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule ametikohustuste täitmiseks vajaliku kauba või teenuse saamisel Eestis tagastatakse tasutud käibemaks käesoleva seaduse §-s 37 sätestatud nõuetele vastava arve alusel. Muu välisriigi relvajõududele ja tsiviilkoosseisule ning nende liikmetele ja liikmete ülalpeetavatele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile, selle liikmetele ja nende ülalpeetavatele ning peakorteri lepingupartnerite töötajatele ja nende ülalpeetavatele ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele kohaldatakse käesolevas lõikes nimetatud maksusoodustusi juhul, kui see on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus. Rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikmete ja nende ülalpeetavate suhtes kohaldatakse kauba või teenuse saamisel Eestis tasutud käibemaksu tagastamisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kogumaksumuse alammäära.";

4) paragrahvi 39 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud esinduse, asutuse, erimissiooni ja institutsiooni ning lõikes 2 nimetatud relvajõudude ja nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu ning nende liikmete ja liikmete ülalpeetavate, peakorteri, selle liikmete ja nende ülalpeetavate ning peakorteri lepingupartnerite töötajate ja nende ülalpeetavate ning õppeasutuse vajadusteks imporditava kauba käibemaksust vabastamise korra ja tingimused ning käibemaksu tagastamise korra ja tingimused kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.";

5) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

"(31) Eestis soetatud kauba eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vormi kehtestab rahandusminister määrusega.";

6) paragrahvi 39 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud esinduse, asutuse, erimissiooni, institutsiooni ja füüsilise isiku ning lõikes 2 nimetatud rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikmete ja nende ülalpeetavate õigust taotleda käibemaksuvabastust või käibemaksu tagastamist kinnitab välisminister või tema volitatud ametnik.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud relvajõudude ja nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu ning nende liikmete ja liikmete ülalpeetavate, peakorteri ja selle lepingupartnerite töötajate ning nende ülalpeetavate ning õppeasutuse õigust taotleda käibemaksuvabastust või käibemaksu tagastamist kinnitab kaitseminister või tema volitatud ametnik."

§ 5. Liikluskindlustuse seaduse muutmine

Liikluskindlustuse seaduse § 4 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa "(edaspidi liiklusregister)" tekstiosaga ", kui välislepingus ei ole sätestatud teisiti".

§ 6. Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduse § 99 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse alusel Eesti Vabariigi territooriumil viibivate isikute ja nende ülalpeetavate juhiluba tunnustatakse rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduses sätestatud korras. Välisriigi juhiloaga koos esitatakse ka dokument, mis tõendab Eesti Vabariigi territooriumil viibimise õigust rahvusvahelise sõjalise koostöö tõttu."

§ 7. Lõhkematerjaliseaduse muutmine

Lõhkematerjaliseaduse § 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Kui käesolevas seaduses ei sätestata teisiti, ei kohaldata käesolevat seadust julgeolekuasutuse, Kaitseväe, Kaitseliidu, Politsei- ja Piirivalveameti, riikliku ekspertiisiasutuse, Päästeameti, riigi- ja sisekaitselise õppeasutuse, rahvusvahelise kokkuleppe alusel Eestis viibivate välisriigi relvajõudude ning välislepingus sätestatud juhtudel rahvusvahelise sõjalise peakorteri valduses olevale lõhkematerjalile ja pürotehnilisele tootele ning nende käitlemisele nimetatud asutuste vastutusel."

§ 8. Maamaksuseaduse muutmine

Maamaksuseaduse § 4 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"8) välislepingus sätestatud juhtudel rahvusvahelise sõjalise peakorteri kasutuses olevalt maalt;".

§ 9. Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmine

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (RT I, 04.07.2012, 27) §-s 86 tehakse järgmised muudatused:

1) punktiga 2 muudetava erakooliseaduse § 5 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"2) õppe läbiviimiseks Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni (International Baccalaureate Organization) õppekava, Euroopa koolide põhikirja konventsiooni alusel väljatöötatud õppekava või rahvusvahelise sõjalise peakorteri asutatud kooli õppekava alusel.";

2) punktiga 3 muudetava erakooliseaduse § 52 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Koolitusloa taotlemisel Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni õppekava, Euroopa koolide põhikirja konventsiooni alusel väljatöötatud õppekava või rahvusvahelise sõjalise peakorteri asutatud kooli õppekava alusel õppe läbiviimiseks esitatakse koolitusloa taotluses käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 4 ja 6 nimetatud andmed ja dokumendid. Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni õppekava rakendamiseks esitatakse täiendavalt dokument, mis tõendab Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni luba õppekava rakendada. Euroopa koolide põhikirja konventsiooni alusel väljatöötatud õppekava rakendamiseks esitatakse täiendavalt dokument, mis tõendab, et erakool on täitnud Euroopa koolide põhikirja konventsiooni alusel kehtestatud nõuded selle õppekava alusel õpetamiseks."

§ 10. Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmine

Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

"Välislepingus sätestatud juhul võib kaitseminister oma käskkirjaga lubada ülalpeetaval viibida ja töötada Eestis loa kehtivusajast kauem.";

2) paragrahvi 23 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu "ja viimaste ülalpeetavate" sõnadega "ning peakorterite lepingupartnerite töötajate ja nende ülalpeetavate".

§ 11. Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse § 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 19. Välislepingu alusel riigilõivu tasumisest vabastamine

Riigilõivu ei võeta välislepingus sätestatud juhtudel."

§ 12. Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduse § 3 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

"15) väljamakseid, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata."

§ 13. Toiduseaduse muutmine

Toiduseaduse § 1 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

"(51) Käesolevat seadust kohaldatakse välislepingus sätestatud juhtudel välislepingust tulenevate erisustega."

§ 14. Tolliseaduse muutmine

Tolliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 59 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 59. Välisriigi ja Eesti diplomaatiline post, konsulaarsaadetis ja rahvusvahelise sõjalise peakorteri saadetis";

2) paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

"(4) Rahvusvahelise sõjalise peakorteri saadetisele kohaldatakse käesolevat paragrahvi juhul, kui see tuleneb välislepingust."

§ 15. Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"3) seaduse alusel või riigieelarvest makstavaid stipendiume ning seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud asendusteenistuja ja reservväelase toetus ning stipendiumid ja toetused, mida makstakse seoses ettevõtlusega, töö- või teenistussuhtega või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga;";

2) paragrahvi 48 lõike 4 punktis 4 asendatakse tekstiosa "§ 13 lõike 3 punktis 1 sätestatud piirmäära ületavas osas (§ 13 lõike 3 punkt 1, § 31 lõike 1 punkt 7)" tekstiosaga "§ 13 lõike 3 punktis 1, 12 või 13 sätestatud piirmäära ületavas osas (§ 13 lõike 3 punktid 1, 12 ja 13 ning § 31 lõike 1 punkt 7)".

§ 16. Töötuskindlustuse seaduse muutmine

Töötuskindlustuse seaduse § 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

"(4) Käesolevat seadust kohaldatakse välislepingus sätestatud juhtudel välislepingust tulenevate erisustega."

§ 17. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. juulil.

(2) Käesoleva seaduse § 9 jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json